Na bicykli k susedom

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Na bicykli k susedom 
Kód projektu: NFP304020D036 

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
Výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 
Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie 
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 
Oblasť intervencie: 090 Cyklistické trasy a turistické chodníky

Celkové oprávnené výdavky spoločného projektu: 825 659,56 € 
Výška nenávratného finančného príspevku: 701 810,61 €

Dňa 23.9.2019 bolo zhotoviteľovi Cesty Nitra, a.s. odovzdané stavenisko v rámci projektu „Na bicykli k susedom“. Následne sa začali stavebné práce podľa dohodnutého harmonogramu. Zhotoviteľ robí všetko pre to, aby stihol vykonať čo najviac prác do nástupu zimy, kedy bude potrebné stavbu z technologických dôvodov prerušiť. Pokračovanie v stavebných prácach pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti by totiž malo nepriaznivý dopad na výslednú kvalitu. Stavba bude pokračovať v jarnom období roku 2020, hneď ako to umožnia klimatické podmienky. Predpokladá sa, že na jar 2020 budú môcť byť práce ukončené a následne odovzdané do užívania obyvateľom aj návštevníkom regiónu vrátane cykloturistov nielen spoza českej hranice.

Investícia je súčasťou spoločného slovensko-českého projektu, ktorého zámerom je sprístupnenie významných lokalít v cezhraničnom území. Ide konkrétne o vyznačenie cykloturistických trás v celkovej dĺžke 43,4 km a vybudovanie nového úseku Vážskej magistrály v dĺžke 3,8 km. Prepoja sa tak kultúrne, historicky a prírodne zaujímavé miesta v cezhraničnom území. 

Atraktívnosť spoločného regiónu zvýrazní aj propagačný materiál v troch jazykových verziách. Sprievodca k prírodným a kultúrnym zaujímavostiam v pohraničí s názvom „Just Ride“ ponúka cyklistom i turistom široký výber tipov na výlety k historickým, kultúrnym a prírodným zaujímavostiam pohraničia Slovenskej a Českej republiky. Návštevníci môžu v tejto publikácii nájsť odporúčania na absolvovanie zaujímavých cyklovýletov k 40 lokalitám.

Vedúcim partnerom spoločného projektu je Žilinský samosprávny kraj, ktorý pri jeho realizácii spolupracuje s Moravskoslezským krajom ako hlavným cezhraničným partnerom.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky