JURINOVA JESEŇ 2019

15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza

 

 

 

 


 

  

 Organizátori:

Žilinský samosprávny kraj

Kysucká knižnica v Čadci  

Obec Klokočov

Spoluorganizátori:

Mesto Turzovka

Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

                                                                                                                               

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

 

Mediálni partneri:

Kultúra – Dvojtýždenník závislý od etiky

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska

Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov

My – Kysucké noviny

mojeKysuce.sk

Kysucká televízia

Televízia Lux

Rádio LUMEN

 


Podmienky súťaže :

 

 

 1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Výnimočne môže byť do súťaže zaradený autor, ktorý vydal svoju tvorbu vlastným nákladom, alebo publikoval knižne a jeho súťažný príspevok ocení odborná porota ako mimoriadny počin v oblasti pôvodnej duchovnej tvorby.
 2. Súťaž je vekovo neohraničená a určená predovšetkým pre začínajúcich autorov.
 3. Súťažné práce v kategóriách - poézia a próza sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku. Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.
 4. V prípade, ak autorovi už vyšla knižne prvotina v kategórií poézia, môže zaslať súťažný príspevok do kategórie próza a naopak.
 5. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 strán normalizovaného formátu A4.
 6. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, kontaktné údaje (adresu, tel. číslo, e-mail).  Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.
 7. Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jurinova jeseň“ po dobu jej trvania.
 8. Súťažné práce je potrebné zaslať na e-mail: vo formáte textových editorov MS Word (doc, docx.), Open Office. Autori, ktorí nepracujú s počítačom a nevyužívajú na komunikáciu internet, posielajú súťažné práce v tlačenej forme (nie ručne napísané) na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca. Na ľavú stranu obálky uvedú označenie „JURINOVA JESEŇ 2019“.
 9. Uzávierka súťaže je 31. augusta 2019.
 10. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle platných propozícií literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza „JURINOVA JESEŇ“.
 11. Vyhodnotenie  literárnej súťaže sa uskutoční v dňoch 10. - 11. októbra 2019. Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.
 12. Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže.

 

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky