Implementácia ROP

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku (NFP) v rámci ROP žiadatelia predkladajú na základe vyhlásenia výzvy.

V zásade existujú dva typy výziev, ktoré sa líšia spôsobom prijímania projektov:

  • časovo ohraničená, uzatvorená výzva,
  • priebežná výzva.

Riadiaci orgán pre ROP na základe viacerých negatívnych skúseností z predchádzajúceho obdobia zvolil v súčasnosti systém priebežných výziev. 

Oproti uvedeným charakteristikám priebežný proces prijímania žiadostí o NFP umožňuje cyklické prijímanie projektov v hodnotiacich kolách v určenom počte. Prednosti takéhoto spôsobu sú nasledovné:

  • hodnotiace kolá sa konajú realizované priebežne každých 6 - 7 týždňov. Žiadatelia sú o termínoch prijímania žiadostí vopred informovaní a majú možnosť voľby, kedy       budú predkladať žiadosť o NFP. Žiadatelia majú širší priestor na dôkladnú prípravu dokumentácie žiadosti a príloh, a tak môžu predložiť svoj projekt v čase, keď je úplne a kvalitne dopracovaný – to znamená, že tento systém zvyšuje kvalitu žiadostí,formálnu kontrolu je možno vykonať v prítomnosti žiadateľa, žiadateľ má možnosť zúčastniť sa
  • hodnotiacom procese svojej žiadosti, čo výrazne zvyšuje transparentnosť hodnotenia,priebežný spôsob umožňuje efektívnu klarifikáciu, to znamená, že v prípade zistenia
  • formálnych nedostatkov má žiadateľ možnosť doplniť chýbajúce prílohy – tento systém kladie dôraz na kvalitu projektového zámeru pred jeho formálnou správnosťou,
  • priebežný systém umožňuje skrátiť lehotu od podania projektu do oznámenia o jeho schválení, resp. neschválení, z jedného roka na 100 dní. Táto lehota umožňuje realizovať aktuálny projektový zámer, čím eliminuje problémy pri samotnej implementácii projektov,skrátenie lehoty na vyhodnotenie žiadosti priamoúmerne súvisí aj s
  • čerpaním prostriedkov z EÚ, priebežný systém tak vytvára oveľa lepšie predpoklady na včasné čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a dodržanie pravidla n+3.

Na základe analýzy doručených pripomienok bude Riadiaci orgán pre ROP v rámci možností, stanovených v riadiacich a programových dokumentoch, prispôsobovať systém predkladania projektov s cieľom vytvoriť žiadateľom vhodné podmienky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Vzhľadom na formálne nedostatky projektových zámerov bola zavedená nová služba pre žiadateľov – inštitút klarifikácie – t.j. v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadateľ dostane možnosť odstrániť formálne nedostatky do 7 dní. Takúto možnosť v rokoch 2004 - 2006 žiadatelia nemali.

Na základe doposiaľ predložených žiadostí o poskytnutie NFP Riadiaci orgán pre ROP operatívne aktualizuje na svojej internetovej stránke www.ropka.sk zoznam odpovedí na často kladené otázky a prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov, aby žiadatelia na základe týchto užitočných informácií ešte pred podaním žiadosti dopracovali svoj projekt do požadovanej kvality.

Vyše 90 % žiadostí z prvého hodnotiaceho kola splnilo požadované formálne kritériá a postupuje do ďalšieho odborného hodnotenia. Oproti programovaciemu obdobiu 2004 - 2006, keď do ďalšieho hodnotenia postúpila menej ako polovica predložených žiadostí, ide o výrazné zlepšenie. Zároveň je to dôkaz, že priebežný systém prijímania projektov kladie dôraz na kvalitu projektov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky