• Otázka:
    Žiadame Vás o predloženie súhrnných podkladových materiálov vo veci uplatňovania zákona č. 184/1999Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov a článku 10 Európskej charty regiónálnych alebo menšinových jazykov za úsek Vašej pôsobnosti vrátane Vami riadených orgánov verejnej správy.
  • Odpoveď:
    Územie Žilinského samosprávneho kraja nepatrí k národnostne zmiešaným územiam. Podľa posledného sčítania obyvateľov žije v Žilinskom kraji 0,1 % maďarskej národnosti, 0,3% rómskej národnosti, 0,6% českej národnosti, 0,1% nemeckej a poľskej národnosti a 0,1% moravskej národnosti. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť pre oblasť stredného školstva nevyvstala požiadavka existencie škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. V územnej pôsobnosti ŽSK nepôsobí v súčasnosti žiadna stredná škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky