Zmluvy 01. - 07. 2014

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1162/2013/OŠaŠ Zmluva o poskytovaní služieb publicity a kúpna zmluva  3.1.2014
 117/2013/OCKJ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 20 pre mikroprojekt č.  PL-SK/ZA/IPP/III/091 "Naša Orava - sieť priateľstva, kultúry a športu"   9.1.2014
 4/2014/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii   9.1.2014
 1171/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP    9.1.2014
 1172/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP   9.1.2014
 1169/2013/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 05/2011/13    9.1.2014
 1168/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach    9.1.2014
 1164/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 24/2014    9.1.2014
1165/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 23/2014   9.1.2014
 1166/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 25/2014   9.1.2014
 225/2013/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013    9.1.2014
 992/2010/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 057/2010    9.1.2014
 1167/2013/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 07/2013    9.1.2014
 1163/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2014   9.1.2014
5/2014 Zmluva  o dielo na výkon stavebného dozoru  9.1.2014
 777/2012/OVS Dodatok č. 2 k  ZoD č.777/2012/OVS "Stavebné úpravy - prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia DSS v Liptovskom Hrádku"  9.1.2014
 1173/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP   10.1.2014
 1174/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP   10.1.2014
 1175/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP     10.1.2014
  777/2012/OVS Dodatok č. 3 k  ZoD č.777/2012/OVS "Stavebné úpravy - prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia DSS v Liptovskom Hrádku"   13.1.2014
 6/2014/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 05/2014   14.1.2014
 7/2014/OZ Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. BY 3/76/2010/14    14.1.2014
  8/2014/OIaZV Zmluva o spolupráci   20.1.2014
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    20.1.2014
 731/2007/OVS Dodatok č. 3 k 731/2007/OVS - Dohoda o preddavkových platbách v roku 2014   20.1.2014
 998/2012/OVS Dodatok č. 1 k  ZoD č.998/2012/OVS "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku"    20.1.2014
  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2014   20.1.2014
 1286/2012/OZ Dodatok č.8/2014 k zmluve o dodávke plynu   22.1.2014
 110/2013/OCKJ

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku č. 14 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/142 "Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko-slovenskom prihraničí"

 22.1.2014
 648/2010/OCKJ Dodatok  č.1 k Zmluve  o NFP   23.1.2014
 16/2014/OO Zmluva o poskytovaní verejných služieb -služba Mobilný internet   24.1.2014 
 16/2014/OO Dodatok 1 ku zmluve 16/2014/OO 24.1.2014
 9/2014/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č.TT 1/2014 28.1.2014 
415/2005/OVS Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke, dispribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06  28.1.2014
 415/2005/OVS Dodatok č. 9 k Zmluve o dodávke, dispribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06  28.1.2014
 30/2014/OIaZV Zmluva o dielo       28.1.2014
 353/2011/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 02/2011  29.1.2014
31/2014/ODaRR Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci  29.1.2014
32/2014/OIaZV Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca    31.1.2014
626/2010/OCKJ Dodatok č. 2/DZ221201200620102 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. Z2212012006201 pre projekt s názvom "Stavebné úpravy - prestavba za účelom špecializovaného zariadenia a DSS v Liptovskom Hrádku  31.1.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok   3.2.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok   3.2.2014
33/2014/OO  Kúpna zmluva   3.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
2/2014/OVS Rámcová kúpna zmluva  3.2.2014
150/2012/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TT 06/2012  5.2.2014 
36/2014/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 7/2014  5.2.2014
35/2014/ODaRR Dohoda o spôsobe prevzatia záväzku konečných súvoslých živičných úprav vozovky po uložení kanalizácie        5.2.2014
37/2014/OIaZV

Zmluva o spolupráci     

5.2.2014
39/2014/OO Dohoda o prehĺbení kvalifikácie 6.2.2014  
1292/2012/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.BY 8/2012 - Dohoda o skončení nájmu 7.2.2012
12452011/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2012/10 7.2.2014
40/2014/OVS Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 11-2014-RCS 7.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  7.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   7.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  7.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   7.2.2014 
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 7.2.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN  7.2.2014
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  7.2.2014
34/2014/OVS ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Stavebné a technologické úpravy kuchyne DSS a ZpS Horelica, Čadca" 10.2.2014
142/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/124 10.2.2014
11/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  11.2.2014
12/2013/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  11.2.2014
1342/2010/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/1  12.2.2014
1111/2009/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/2   12.2.2014 
1339/2010/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/3  12.2.2014 
1108/2009/OZ  Dodatok č. 2  ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/5  12.2.2014 
1110/2009/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/6  12.2.2014 
1184/2012/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/1 12.2.2014
317/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/3 12.2.2014
1249/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/4 12.2.2014 
1250/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/6 12.2.2014
1251/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/7  12.2.2014 
1247/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/8  12.2.2014
1246/2011/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku č. 2012/9 12.2.2014  
1245/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/10  12.2.2014
933/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2012/11  12.2.2014
326/2012/OZ Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/14 12.2.2014
1244/2011/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2012/15  12.2.2014
1365/2012/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/1  12.2.2014
189/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/3  12.2.2014
192/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/4  12.2.2014
1226/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/19  12.2.2014
1227/2013/OZ  Zmluva o nájme hnuteľného majetku č. 1/2013 12.2.2014
823/2013/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 2/2014  13.2.2014
902/2013/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2014  13.2.2014
914/2011/OZ  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov KNM č. 1/2012  13.2.2014
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.2.2014
2/1998/OZ  Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  14.2.2014