Zmluvy 01. - 07. 2014

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1162/2013/OŠaŠ Zmluva o poskytovaní služieb publicity a kúpna zmluva  3.1.2014
 117/2013/OCKJ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 20 pre mikroprojekt č.  PL-SK/ZA/IPP/III/091 "Naša Orava - sieť priateľstva, kultúry a športu"   9.1.2014
 4/2014/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii   9.1.2014
 1171/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP    9.1.2014
 1172/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP   9.1.2014
 1169/2013/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 05/2011/13    9.1.2014
 1168/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach    9.1.2014
 1164/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 24/2014    9.1.2014
1165/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 23/2014   9.1.2014
 1166/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 25/2014   9.1.2014
 225/2013/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013    9.1.2014
 992/2010/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 057/2010    9.1.2014
 1167/2013/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 07/2013    9.1.2014
 1163/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2014   9.1.2014
5/2014 Zmluva  o dielo na výkon stavebného dozoru  9.1.2014
 777/2012/OVS Dodatok č. 2 k  ZoD č.777/2012/OVS "Stavebné úpravy - prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia DSS v Liptovskom Hrádku"  9.1.2014
 1173/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP   10.1.2014
 1174/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP   10.1.2014
 1175/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP     10.1.2014
  777/2012/OVS Dodatok č. 3 k  ZoD č.777/2012/OVS "Stavebné úpravy - prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia DSS v Liptovskom Hrádku"   13.1.2014
 6/2014/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 05/2014   14.1.2014
 7/2014/OZ Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. BY 3/76/2010/14    14.1.2014
  8/2014/OIaZV Zmluva o spolupráci   20.1.2014
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    20.1.2014
 731/2007/OVS Dodatok č. 3 k 731/2007/OVS - Dohoda o preddavkových platbách v roku 2014   20.1.2014
 998/2012/OVS Dodatok č. 1 k  ZoD č.998/2012/OVS "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku"    20.1.2014
  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2014   20.1.2014
 1286/2012/OZ Dodatok č.8/2014 k zmluve o dodávke plynu   22.1.2014
 110/2013/OCKJ

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku č. 14 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/142 "Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko-slovenskom prihraničí"

 22.1.2014
 648/2010/OCKJ Dodatok  č.1 k Zmluve  o NFP   23.1.2014
 16/2014/OO Zmluva o poskytovaní verejných služieb -služba Mobilný internet   24.1.2014 
 16/2014/OO Dodatok 1 ku zmluve 16/2014/OO 24.1.2014
 9/2014/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č.TT 1/2014 28.1.2014 
415/2005/OVS Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke, dispribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06  28.1.2014
 415/2005/OVS Dodatok č. 9 k Zmluve o dodávke, dispribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06  28.1.2014
 30/2014/OIaZV Zmluva o dielo       28.1.2014
 353/2011/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 02/2011  29.1.2014
31/2014/ODaRR Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci  29.1.2014
32/2014/OIaZV Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca    31.1.2014
626/2010/OCKJ Dodatok č. 2/DZ221201200620102 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. Z2212012006201 pre projekt s názvom "Stavebné úpravy - prestavba za účelom špecializovaného zariadenia a DSS v Liptovskom Hrádku  31.1.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok   3.2.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok   3.2.2014
33/2014/OO  Kúpna zmluva   3.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, dodatok    3.2.2014
2/2014/OVS Rámcová kúpna zmluva  3.2.2014
150/2012/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TT 06/2012  5.2.2014 
36/2014/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 7/2014  5.2.2014
35/2014/ODaRR Dohoda o spôsobe prevzatia záväzku konečných súvoslých živičných úprav vozovky po uložení kanalizácie        5.2.2014
37/2014/OIaZV

Zmluva o spolupráci     

5.2.2014
39/2014/OO Dohoda o prehĺbení kvalifikácie 6.2.2014  
1292/2012/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.BY 8/2012 - Dohoda o skončení nájmu 7.2.2012
12452011/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2012/10 7.2.2014
40/2014/OVS Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 11-2014-RCS 7.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  7.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   7.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  7.2.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   7.2.2014 
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 7.2.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN  7.2.2014
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  7.2.2014
34/2014/OVS ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Stavebné a technologické úpravy kuchyne DSS a ZpS Horelica, Čadca" 10.2.2014
142/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/124 10.2.2014
11/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  11.2.2014
12/2013/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  11.2.2014
1342/2010/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/1  12.2.2014
1111/2009/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/2   12.2.2014 
1339/2010/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/3  12.2.2014 
1108/2009/OZ  Dodatok č. 2  ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/5  12.2.2014 
1110/2009/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/6  12.2.2014 
1184/2012/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/1 12.2.2014
317/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/3 12.2.2014
1249/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/4 12.2.2014 
1250/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/6 12.2.2014
1251/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/7  12.2.2014 
1247/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/8  12.2.2014
1246/2011/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku č. 2012/9 12.2.2014  
1245/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/10  12.2.2014
933/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2012/11  12.2.2014
326/2012/OZ Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/14 12.2.2014
1244/2011/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2012/15  12.2.2014
1365/2012/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/1  12.2.2014
189/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/3  12.2.2014
192/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/4  12.2.2014
1226/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/19  12.2.2014
1227/2013/OZ  Zmluva o nájme hnuteľného majetku č. 1/2013 12.2.2014
823/2013/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 2/2014  13.2.2014
902/2013/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2014  13.2.2014
914/2011/OZ  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov KNM č. 1/2012  13.2.2014
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.2.2014
2/1998/OZ  Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  14.2.2014
68/2014/OKaCR  Kúpna zmluva  14.2.2014
1451/2009/OVS  Dohoda o pristúpení k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - Hlasová virtuálna privátna sieť  14.2.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.2.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 14.2.2014
1228/2013/KP  Kúpna zmluva  17.2.2014 
14/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  17.2.2014
17/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  17.2.2014 
18/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  17.2.2014 
69/2014/OIaZV  Dohoda o vytvorení a použití prípadovej štúdie    17.2.2014 
70/2014/ODaRR  Kúpna zmluva a zmluva o postúpení licencie 17.2.2014
104/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 44/2013/EO  20.2.2014
98/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 6/2013/EO  20.2.2014 
99/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 7/2013/EO  20.2.2014
103/2013/OZ  Dodatok č. 1  ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 40/2013/EO  20.2.2014 
101/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 36/2013/EO  20.2.2014
95/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 5/2013/EO  20.2.2014
100/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 8/2013/EO  20.2.2014 
1343/2010/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 1/2010/EO  20.2.2014 
71/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  20.2.2014 
207/2013/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 05/2013 24.2.2014 
10/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 24.2.2014
15/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 24.2.2014 
73/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizaného potrubia umiestneného v cestnom telese-cestných pomocných pozemkoch 25.2.2014 
74/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizaného potrubia umiestneného v cestnom telese-cestných pomocných pozemkoch  25.2.2014
78/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  25.2.2014 
77/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  25.2.2014 
76/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  25.2.2014 
75/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy 25.2.2014 
75/2014/KP  Dodatok č. 1 k zmluve o zverejnení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy  25.2.2014 
79/2014/OO  Zmluva č. 154-11-601/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 25.2.2014 
80/2014/OVS  Zmluva o pripojení do distribučnej siete  25.2.2014
82/2014/OŠaŠ  Kúpna zmluva zariadenie pre projektový tím po úprave  25.2.2014
342/2011/OVS  Dodatok č. 8 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800  26.2.2014 
987/2012/OVS  Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve č. 987/2012/OVS - "IKT vybavenie v rámci projektu Obnova projektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku"  26.2.2014 
83/2014/OVS  Zmluva o dodávke plynu  26.2.2014 
88/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.TT 8/2014  27.2.2014 
86/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.TT 2/2014  27.2.2014 
87/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2014  27.2.2014 
85/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 6/2014  27.2.2014 
84/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 26/2014  27.2.2014 
89/2014/KP  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  28.2.2014 
55/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
56/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
57/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
58/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
72/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
59/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
60/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
61/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
62/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 28.2.2014
63/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
64/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014
65/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 28.2.2014 
66/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
67/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.2.2014 
20/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014 
21/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014 
22/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014 
23/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014  
24/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014  
25/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014  
26/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014 
27/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014  
28/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014  
29/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014  
81/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.2.2014  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2014 
342/2011/OVS  Poistenie bývalých polikliník k Rámcovej zmluve 0808014800  3.3.2014
91/2014/OIaZV Dohoda o postúpení práv a povinností  (38/2007/OKaCR)   3.3.2014 
93/2014/OVS  Dohoda o náhrade za užívanie nebytového priestoru  4.3.2014 
94/2014/OVS  Zmluva o nájme nebytových priestorov  4.3.2014
92/2014/OZ  Kúpna zmluva č. TT 1/2014  4.3.2014 
1163/2013/OZ  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. KNM 1/2014  5.3.2014 
406/2011/OZ  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. KNM 2/2011  5.3.2014 
225/2011/ODaRR  Dodatok č. 3 k Zmluve o  dielo na výkon stavebného dozoru 5.3.2014
572/2013/KP Dodatok k Zmluve o výpožičke zo dňa 9.7.2013  5.3.2014
96/2014/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5.3.2014 
474/2013/OVS  Dodatok č. 1 k  ZoD č.474/2013/OVS "Zníženie energetickej náročnosti budov - zateplenie a výmena okien - KNsP Čadca"  6.3.2014
626/2010/OCKJ  Dodatok č. 3/DZ221201200620102 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. Z2212012006201 pre projekt s názvom "Stavebné úpravy - prestavba za účelom špecializovaného zariadenia a DSS v Liptovskom Hrádku"  7.3.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  10.3.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - Dodatok k zmluve A2897674 10.3.2014
98/2014/OZ Dohoda o odpustení dlhu 10.3.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.3.2014
13/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  12.3.2014
100/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2014 13.3.2014
101/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 5/2014  13.3.2014 
102/2014/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. BY 6/2014  13.3.2014 
6/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 5/2014 - dodatok č.1  13.3.2014
781/2013/OVS  Dodatok č. 2 k  ZoD č.781/2013/OVS "Rekonštrukcia zastrešenia a sanácia statických porúch  - ZpS a DSS, Kysucké Nové Mesto"  13.3.2014
103/2014/OIaZV  Zmluva o dielo  14.3.2014 
104/2014/OZ  Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja  17.3.2014 
105/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného potrubia umiestneného v cestnom telese-cestných pomocných pozemkoch  17.3.2014
106/2014/OZ Nájomná zmluva  č. 2014/35/I/C-01  17.3.2014 
95/2014/OVS  ZoD č.95/2013/OVS/2014 "Výmena okien - SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto"  17.3.2014
107/2014/OCKJ  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy Z2215012008201  18.3.2014 
624/2011/ODaRR  Dodatok č. 2 k Zmluve o  dielo č. 07/2011-14-07   18.3.2014 
90/2014/OVS  Zmluva o dielo   19.3.2014
97/2014/OVS  Zmluva o dielo 19.3.2014
99/2014/OVS  Zmluva o dielo  19.3.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.3.2014
112/2014/OF  Zmluva o úvere č. 47/AUOC/2014  20.3.2014
113/2014/OF  Zmluva o účte Komunal  20.3.2014 
114/2004/OZ  Nájomná zmluva   20.3.2014 
109/2014/OVS  Zmluva o dielo  č.109/2014/OVS  21.3.2014 
111/2014/OVS  Zmluva o dielo  č.111/2014/OVS  21.3.2014 
110/2014/OVS  Zmluva o dielo  č.110/2014/OVS  24.3.2014 
115/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  24.3.2014 
116/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  24.3.2014 
117/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  24.3.2014 
118/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  24.3.2014 
119/2014/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o prevode lastníckeho práva k PK  25.3.2014 
339/2013/OVS Dodatok č. 3 k ZoD č. 339/2013/OVS - "Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščadnica"  25.3.2014 
120/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  25.3.2014 
121/2014/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu KNM č.2/2014  26.3.2014 
236/2013/OCKJ  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 31 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/081  27.3.2014 
123/2014/OO  Mandátna zmluva  27.3.2014 
124/2014/KP  Zmluva o zriadení vecného bremena  28.3.2014 
125/2014/KP  Zmluva o zriadení vecného bremena  28.3.2014 
126/2014/KP  Kúpna zmluva  28.3.2014 
127/2014/KP  Dohoda o zániku zmluvy 28.3.2014
128/2014/KP  Zmiešaná zmluva  28.3.2014
122/2014/OVS  ZoD - "Prestavba prízemia na kuchyňu, jedáleň a stredisko odbornej praxe - SŠ, Hlinská, Žilina - nepredvídateľné práce"  28.3.2014 
130/2014/KP  Kúpna zmluva  28.3.2014 
131/2014/KP  Kúpna zmluva  28.3.2014 
129/2014/OVS  Zmluva o zverení majetu do správy  28.3.2014 
132/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy 28.3.2014
133/2014/OKaCR  Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov  31.3.2014 
134/2014/ockj  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 75  31.3.2014 
135/2014/OIaZV Zmluva o poskytovaní reklamných služieb  31.3.2014 
136/2014/KP Zmluva o zriadení vecného bremena  2.4.2014 
137/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy  2.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  2.4.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  2.4.2014 
139/2014/OZ Nájomná zmluva  3.4.2014  
141/2014/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní prístroja OMRON KNM č. 3/2014 4.4.2014 
142/2014/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 14 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/122  7.4.2014
147/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  8.4.2014 
148/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  8.4.2014 
149/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  8.4.2014 
150/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  8.4.2014
151/2014/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  9.4.2014 
152/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  9.4.2014
153/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  9.4.2014 
154/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  9.4.2014 
155/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  9.4.2014 
156/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  9.4.2014 
157/2014/OVS  Zmluva o službách č. 1/3/2014 na zabezpečenie školení komunikačných a vzťahových zručností PCA Manager prostredníctvom workshopov PCM  9.4.2014 
143/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov 10.4.2014
144/2014/OZ  Zmluva o nájme pozemku  10.4.2014 
145/2014/OZ  Nájomná zmluva  10.4.2014 
146/2014/OZ  Nájomná zmluva  10.4.2014
158/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  10.4.2014
159/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  10.4.2014 
161/2014/KP  Kúpna zmluva  10.4.2014
160/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  10.4.2014
138/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu: "Stavebné úpravy, zateplenie fasády objektu, ústredné kúrenie - Spojená škola, Hlinská ul., Žilina"  10.4.2014 
162/2014/KP  Kúpna zmluva a zmluva o predk. práve  10.4.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  14.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 25.3.2014 14.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 26.3.2014 14.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 18.3.2013  14.4.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 26,3.2014 14.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 4.4.2014 14.4.2014
163/2014/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy   14.4.2014 
140/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Rekonštrukcia hygienických zariadení, vzduchotechniky a strechy, CSS Fantázia, Horný Vadičov"  15.4.2014 
164/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  15.4.2014
70/2014/ODaRR  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o postúpení licencie 17.4.2014
367/2011/OCKJ  Dodatok č. WTSL.04.01.00-82-346/10 - 01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo WTSL.04.01.00-82-346/10 - 00 zo dňa 4.7.2011  22.4.2014 
170/2014/KP  Dohoda o prechode vlastníctva  23.4.2014 
168/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014, číslo: MK-ZI/2014/2.2  23.4.2014 
169/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014, číslo: MK-ZI/2014/2.3  23.4.2014 
171/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 23.4.2014 
805/2013/OSV  Dodatok č. 1 k zmluve č. 805/2013/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  23.4.2014 
172/2014/OVS  Zmluva o poskytovaní zákazníckeho Bonusu 23.4.2014 
175/2014/OIaZV Zmluva o spolupráci a propagácii  23.4.2014
178/2014/OVS Zmluva o zverení majetku do správy +Príloha 24.4.2014 
179/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha  24.4.2014 
180/2014/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 24.4.2014
181/2014/OVS  Príkazná zmluva - vecné posúdenie znaleckého posudku č. 12/2011 zhotoveného dňa 12.12.2011 znalcom Prof. Ing. L. Reinprechtom, CSc. 24.4.2014 
182/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 24.4.2014 
174/2014/OSV  Zmluva o zverení hnuteľného majetku  25.4.2014 
176/2014/OSV  Zmluva o zverení hnuteľného majetku  25.4.2014 
6/2014/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových prestorov č. BY 05/2014 28.4.2014 
186/2014/OVS  Zmluva ao zverení majetku do správy + Príloha 28.4.2014 
187/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  29.4.2014 
188/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   29.4.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.4.2014 
189/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.4.2014 
190/2014/KP  Záložná zmluva  30.4.2014
191/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  30.4.2014 
192/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.4.2014 
194/2014/OKaCR Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie 1.5.2014
195/2014/OKaCR Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie 1.5.2014
196/2014/OKaCR Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie 1.5.2014
197/2014/OKaCR Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie 1.5.2014
193/2014/OVS Zluva o zverení majetku do správy + Príloha 2.5.2014
213/2014/OKaCR  Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie  2.5.2014 
214/2014/OKaCR  Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie  5.5.2014 
215/2014/OKaCR  Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie  5.5.2014 
216/2014/OKaCR  Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie 5.5.2014 
185/2014/OVS  ZoD na dodávku projektovej dokumentácie na stavbu: "Oprava porúch prístavby DSS, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné"  5.5.2014 
219/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  5.5.2014
222/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.5.2014 
223/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   5.5.2014
224/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   5.5.2014 
225/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   5.5.2014 
226/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   5.5.2014 
227/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   5.5.2014 
217/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  5.5.2014 
218/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  5.5.2014
220/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  5.5.2014 
176/2014/OSV  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku  5.5.2014 
221/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  6.5.2014 
231/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  6.5.2014 
232/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 6.5.2014 
230/2014/OVS  Zluva o zverení majetku do správy + Príloha 6.5.2014 
233/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  6.5.2014 
234/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   7.5.2014 
235/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  7.5.2014 
236/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  7.5.2014 
237/2014/OIaZV  Dohoda o spolupráci  7.5.2014 
238/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  7.5.2014 
247/2014/OKaCR  Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov  7.5.2014 
239/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.5.2014 
240/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.5.2014
241/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.5.2014
246/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.5.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 9 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800  7.5.2014 
1451/2009/OVS  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť  9.5.2014 
248/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 9.5.2014 
249/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2014 
250/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2014 
251/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2014 
252/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2014 
173/2014/OVS  ZoD č.173/2014/OVS "Vybudovanie lekárne - Stavebné úpravy priestorov dialýzy na lekáreň, ul. Mieru 549/16/, HoNsP Trstená"  12.5.2014 
888/2009/ODaRR  Zmluva  o výkone vo verejnom záujme  vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK - Dohoda o splatení záväzku   12.5.2014 
889/2009/ODaRR  Zmluva  o výkone vo verejnom záujme  vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK - Dohoda o splatení záväzku   12.5.2014 
229/2014/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy - Eden 12.5.2014 
228/2014/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy - Tvrdošín 12.5.2014 
256/2014/KP  Zámenná zmluva a zmluva o VB  13.5.2014 
255/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  13.5.2014 
257/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.5.2014 
258/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  13.5.2014 
259/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.5.2014 
260/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.5.2014
261/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.5.2014
262/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   13.5.2014 
264/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 14.5.2014 
267/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  14.5.2014
266/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  14.5.2014
268/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  14.5.2014
269/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  14.5.2014
270/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  14.5.2014
273/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  15.5.2014
274/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  15.5.2014
277/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  15.5.2014 
278/2014/OIaZV  Zmluva o spolupráci a propagácii  15.5.2014
279/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   16.5.2014 
283/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  16.5.2014
284/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  16.5.2014
285/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 16.5.2014 
286/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  16.5.2014 
287/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  16.5.2014 
288/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   19.5.2014
289/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 19.5.2014 
290/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  19.5..2014 
291/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.5..2014
292/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.5..2014 
293/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.5..2014
294/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.5..2014 
295/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  19.5..2014
296/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.5..2014 
297/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  19.5.2014 
298/20 14/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  19.5.2014 
300/2014/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu  20.5.2014 
309/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2014 
310/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2014 
311/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2014 
312/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2014 
313/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2014 
299/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  20.5.2014 
265/2014/OVS  ZoD č.265/2014/OVS "Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne - nepredvídateľné práce"  20.5.2014 
1281/2010/OCKJ  Dodatok č.2 ZoNFP  20.5.2014 
301/2014/OSORO  Dodatok č. 1 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí RO na SORO  20.5.2014 
582/2010/OSORO  Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní výkonu činností SORO pre ROP  20.5.2014 
302/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  20.5.2014 
304/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  20.5.2014 
305/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  20.5.2014 
307/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  20.5.2014
308/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  20.5.2014
303/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  21.5.2014 
306/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  21.5.2014 
1284/2010/OCKJ  Dodatok č.2 ZoNFP  21.5.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  21.5.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  21.5.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  21.5.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.5.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.5.2014 
314/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR  21.5.2014 
315/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR   21.5.2014 
316/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR   21.5.2014 
317/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR   21.5.2014 
318/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR   21.5.2014 
319/2014/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR   21.5.2014 
320/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR   21.5.2014 
321/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.5.2014 
322/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.5.2014 
323/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  21.5.2014 
324/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.5.2014 
325/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 21.5.2014 
326/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.5.2014 
327/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  21.5.2014 
328/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.5.2014 
329/2014/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 14 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/127  22.5.2014 
330/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
331/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
332/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
333/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
334/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
335/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
336/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
337/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
338/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
339/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
340/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
341/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
342/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
343/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 10 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800  23.5.2014 
344/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.5.2014 
345/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.5.2014 
346/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.5.2014 
349/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  27.5.2014 
351/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.5.2014 
357/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.5.2014 
358/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.5.2014 
359/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.5.2014 
360/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.5.2014 
350/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 111-E.4./2014  28.5.2014 
352/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 112-E.4./2014  28.5.2014 
353/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 113-E.4./2014  28.5.2014 
354/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 114-E.4./2014  28.5.2014 
355/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 115-E.4./2014  28.5.2014 
358/2014/OZ  Zmluva o nájme pozemku č.116-E.4./2014  28.5.2014 
361/2014/OZ  Nájomná zmluva č. 117-E.4./2014  28.5.2014 
952/2012/OZ  Nájomná zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 07/2012 - dodatok č.1  28.5.2014 
437/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 05/2013 - dodatok č.2  28.5.2014 
1269/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 09/2012 - dodatok č.2  28.5.2014 
1164/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 24/2014 - dodatok č.1-ukončenie 28.5.2014 
958/2011/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 10/2011 - dodatok č.2  28.5.2014 
356/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 27/2014  28.5.2014 
362/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.5.2014 
363/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.5.2014 
364/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.5.2014 
365/2014/OVS  Darovacia zmluva č. 23/OSMaI/2014  29.5.2014 
366/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.5.2014 
367/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.5.2014 
368/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.5.2014 
369/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.5.2014 
370/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2014
371/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2014 
1284/2010/OCKJ  Dodatok č.3 ZoNFP  30.5.2014 
372/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.6.2014 
373/2014/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2.6.2014 
379/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  3.6.2014 
378/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 3.6.2014 
380/2014/OKaCR  Zmluva o spolupráci  3.6.2014 
381/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  3.6.2014 
383/2014/OKaCR  Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom.  4.6.2014 
384/2014/OKaCR  Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov  4.6.2014 
385/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 4.6.2014 
386/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha  4.6.2014 
382/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.6.2014 
387/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.6.2014 
388/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.6.2014 
389/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.6.2014 
390/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.6.2014 
391/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.6.2014 
392/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.6.2014 
393/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.6.2014 
394/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2014 
395/2014/OZ  Zmluva o umiest.a prervádz.automat.na hračky  6.6.2014 
397/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2014 
400/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.6.2014 
401/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  10.6.2014 
398/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha  10.6.2014 
399/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 10.6.2014 
347/2014/OVS  Kúpna zmluva - Dodávka nábytku v rámci projektu "Vybudovanie lekárne - Stavebné úpravy priestorov dialýzy na lekáreň ul. mieru 549/16, Trstená"  10.6.2014 
402/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.6.2014 
403/2014/KP  Dodatok č. 1 k zmluve  10.6.2014
353/2011/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LH 02/2011 - dodatok č.2  10.6.2014 
316/2011/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. BY 3/2011 - dodatok č.1  10.6.2014 
350/2011/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č.BY 1/2011 - dodatok č.2  10.6.2014 
404/2014/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  10.6.2014
396/2014/OVS   ZoD č.396/2014/OVS "Stavebné práce a nadstavba objektu Bábkového divadla  - nepredvídateľné práce" v rámci projektu: Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc 11.6.2014 
410/2014/OO  Kúpna zmluva  11.6.2014 
415/2014/OVS   Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 11.6.2014 
412/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha  11.6.2014 
413/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 11.6.2014 
414/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 11.6.2014 
374/2014/OVS  ZoD č.374/2014/OVS "Liptovská galéria P.M.Bohúňa v L. Mikuláši- rekonštrukcia - stavebné úpravy a výmena okien a dverí"  12.6.2014 
342/2014/OVS  Dodatok č. 1 - "Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc - modernizácia divadla v Žiline a zámku v Kozách, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 "  13.6.2014 
419/2014/OKaCR  Zmluva o zhotovení a predvedení diela umeleckým výkonom  13.6.2014 
420/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.6.2014  
421/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.6.2014  
468/2011/OF  Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č.514/2011/UZ  13.6.2014 
423/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.6.2014  
424/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   16.6.2014 
425/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  16.6.2014 
422/2014/KP  Dohoda o zrušení PP  16.6.2014 
430/2014/KP  Zámenná zmluva a zmluva o zriadení VB  16.6.2014 
431/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 16.6.2014 
432/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.6.2014 
377/2014/OVS  ZoD - "Gymnázium V. P. Tótha Martin - rekonštrukcia strechy"  16.6.2014 
375/2014/OVS  ZoD - "Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši - rekonštrukcia budovy - stavebné úpravy a rekonštrukcia kotolne"  16.6.2014 
415/2005/OVS  Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06 + Príloha 1,2 16.6.2014  
426/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 16.6.2014 
427/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 16.6.2014 
429/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 16.6.2014 
433/2014/OVS  Zmluva o nájme nebytových priestorov  16.6.2014 
434/2014/OVS  Zmluva o výpožičke 16.6.2014 
438/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  17.6.2014 
439/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  17.6.2014
438/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. KNM 1/2013- dodatok č.1  17.6.2014 
406/2011/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. KNM 2/2011 - dodatok č.2  17.6.2014 
435/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č.KNM 4/2014  17.6.2014 
443/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  17.6.2014 
1226/2013/OZ  Dohoda o skončení nájmu zmluvy 2013/19  18.6.2014 
437/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 2014/2  18.6.2014 
436/20014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 2014/3  18.6.2014 
440/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 2014/4  18.6.2014
441/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 2014/5  18.6.2014
442/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 2014/7  18.6.2014
437/2014/OZ  Dodatok č. 1 k zmluve  o nájme nebytových priestorov č. 2014/2  18.6.2014 
933/2011/OZ  Dodatok č. 3 k zmluve  o nájme nebytových priestorov č. 2012/11  18.6.2014
444/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.6.2014 
445/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.6.2014 
446/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 19.6.2014 
807/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LH 05/2013- dodatok č.1  19.6.2014 
1092/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LH 21/2014/OZ - dodatok č.1  19.6.2014 
132/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LH 02/2012 - dodatok č.1  19.6.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 11 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800  20.6.2014 
376/2014/OVS  ZoD č.376/2014/OVS "Gymnázium Bytča - výmena okien"  20.6.2014 
416/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Modernizácia plynovej kotolne v areáli SOŠ stavebnej LM"  20.6.2014
463/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.6.2014 
462/201/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  20.6.2014 
452/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
453/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
454/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014
455/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
456/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
457/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
458/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
459/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
460/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
461/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  20.6.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  24.6.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  24.6.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  24.6.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  24.6.2014 
464/2014/OO Zmluva o správe domény  24.6.2014 
466/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.6.2014 
467/201/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.6.2014 
468/201/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.6.2014 
2/2004/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2004/6   24.6.2014 
1342/2010/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č.2010/1  24.6.2014 
1338/2010/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/12  24.6.2014 
230/2010/OZ  Dodatok č. 2  ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/13  24.6.2014 
1248/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/5  24.6.2014 
312/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/17  24.6.2014 
318/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/18  24.6.2014 
521/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme č.2012/23  24.6.2014 
113/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku č.2013/1  24.6.2014 
113/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku č.2013/1  24.6.2014 
114/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/2  24.6.2014 
1242/2011/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme č.1/2012  24.6.2014 
316/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku č.2012/2   24.6.2014 
451/2014/OZ  Dohod o skončení nájmu podľa zml. č. 2012/20  24.6.2014 
320/2011/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  a hnuteľného majetku č. BY 9/2011- dodatok č.2  24.6.2014 
469/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   24.6.2014 
470/2014/OKaCR  Darovacia zmluva  24.6.2014 
471/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.6.2014 
417/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "ZpS s DSS Karpatská 8,9 Žilina - rekonštrukcia budovy - sanácia balkónov - budova Karpatská č. 6"  24.6.2014 
418/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: " Rekonštrukcia fasády internát SŠ v obci Nižná"  24.6.2014 
428/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie na stavbu: "Stavebné úpravy vonkajších komunikačných schodísk a fasády - Poliklinika LH" + Príloha 24.6.2014 
473/2014/OZ  Nájomná zmluva č. 214/47/I/C-01  25.6.2014 
474/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 2014/69/B/C-01  25.6.2014 
930/2013/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov č. 2013/84/I/C-01  25.6.2014 
475/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  25.6.2014 
476/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  25.6.2014 
450/2014/OVS  ZoD č.450/2014/OVS "Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia kotolne"  26.6.2014 
477/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov   26.6.2014 
447/2014/ODaRR  Zmluva o dielo č. ŽSK 447/2014/ODaRR + Prílohy 27.6.2014 
486/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 27.6.2014
487/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 27.6.2014 
472/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Stavebné úpravy priestorov Strednej zdravotníckej školy LM"  30.6.2014 
488/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.6.2014 
489/2014/KP  Zámenná zmluva  30.6.2014 
478/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  30.6.2014 
479/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  30.6.2014 
480/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  30.6.2014 
481/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  30.6.2014 
482/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  30.6.2014 
483/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  30.6.2014 
490/2014/OKaCR  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti ŽSK do správy správcovi  30.6.2014 
493/2014/KP  Kúpna zmluva  1.7.2014 
494/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.7.2014
495/2014/OKaCR  Kúpna zmluva  3.7.2014 
160/2014/OKaCR  DODATOK č. 2014/0076-1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - nadobudol účinnosť dňa 26.6.2014 3.7.2014 
497/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 4.7.2014 
498/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
499/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
500/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014
501/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
502/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
503/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
505/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014    4.7.2014 
506/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014    4.7.2014 
507/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014    4.7.2014 
508/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014    4.7.2014 
509/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014    4.7.2014 
510/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014    4.7.2014 
511/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014    4.7.2014 
512/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014    4.7.2014 
513/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
514/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
515/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
516/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
517/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
518/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
519/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
520/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
521/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.7.2014 
522/2014/KP  Zmluva o zriadení vecného bremena  7.7.2014 
448/2014/ODaRR  Zmluva o dielo  7.7.2014 
449/2014/ODaRR  Zmluva o dielo  7.7.2014 
523/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch 9.7.2014 
524/2014/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  9.7.2014 
485/2014/OVS ZoD č.485/2014/OVS "CSS TAU Turie - hydraulické vyregulovanie ÚK"  9.7.2014 
527/2014/KP  Kúpna zmluva  9.7.2014 
525/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  9.7.2014 
526/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  9.7.2014 
565/2010/ODaRR  Zmluva na údržbu ciest I. triedy - Dodatok č. 2  10.7.2014 
528/2014/KP  Dodatok č. 1 k záložnej zmluve 10.7.2014
1166/2013/OZ  1166/2013/OZZmluva o nájme nebytových priestorov  LH 25/2014: dodatok č.1  11.7.2014
  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2014 + Dodatok č. 1 14.7.2014 
530/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 155-E.4/2014  14.7.2014 
531/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 157-E.4./2014  14.7.2014 
532/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 158-E.4./2014  14.7.2014 
533/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 159-E.4/2014  14.7.2014 
534/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 160-E.4./2014  14.7.2014 
535/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 161-E.4./2014 14.7.2014 
536/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 162-E.4./2014 14.7.2014 
537/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 163-E.4./2014  14.7.2014 
538/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 164-E.4./2014  14.7.2014 
539/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 165-E.4./2014  14.7.2014 
540/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 167-E.4./2014  14.7.2014 
541/2014/OZ  Zmluva o nájme pozemku č. 169-E.4./2014  14.7.2014 
542/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 194-E.4./2014  14.7.2014 
543/2014/OZ  Zmluva o prenájme reklamných plôch č. 196-E.4/2014  14.7.2014 
544/2014/OZ  Zmluva o prenájme reklamných plôch č. 197-E.4/2014  14.7.2014 
529/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Stavebné úpravy kuchyne a práčovne DSS a ZpS Tvrdošín, objekt D"  14.7.2014  
545/2014/KP  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  15.7.2014
484/2014/OVS  ZoD č.484/2014/OVS "Bábkové divadlo, Žilina - 2. etapa rekonštrukcie - stavebné úpravy a výmena výplní otvorov"  15.7.2014 
504/2014/OVS   ZoD č.504/2014/OVS "Stavebné úpravy - rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP"  15.7.2014 
546/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.7.2014  
547/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.7.2014 
548/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.7.2014 
549/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.7.2014 
550/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.7.2014 
551/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.7.2014 
553/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.7.2014 
1076/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  a hnuteľného majetku č. BY 1/2014: dodatok č.1  17.7.2014 
552/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   17.7.2014  
554/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   17.7.2014  
555/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   17.7.2014  
556/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   17.7.2014  
557/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   17.7.2014  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.7.2014   
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.7.2014  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 17.7.2014   
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.7.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  17.7.2014 
496/2014/ODaRR  Zmluva o dielo + Príloha 18.7.2014 
558/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
559/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
560/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
561/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
562/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
563/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
564/20 14/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
565/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
566/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
567/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.7.2014 
568/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 18.7.2014
569/2014/ODaRR Kúpna zmluva  18.7.2014 
570/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.7.2014 
571/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   21.7.2014 
572/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  uzavretá podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb.  22.7.2014
573/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
574/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
575/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
576/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
277/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
578/2014/KP  Kúpna zmluva  23.7.2014 
198/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 23.7.2014 
199/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
200/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
201/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
202/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
203/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
204/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
205/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
206/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
207/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
208/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
209/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
210/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
211/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
212/2014/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.7.2014 
579/2014/KP  Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení VB  23.7.2014  
580/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
581/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
582/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
583/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
584/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.7.2014 
585/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - zmluva nadobudla účinnosť dňa 17.7.2014 24.7.2014 
590/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.7.2014 
591/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.7.2014 
592/2014/OZ  Nájomná zmluva č. 2014/67/I/C-01  25.7.2014 
593/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 2014/68/I/C-01  25.7.2014 
587/2014/OVS  ZoD č. 587/2014/OVS "Budova ŽSK blok "B" - Oprava vykurovacieho systému - budova ŽSK blok "B", ul. Komenského č. 48, Žilina "  25.7.2014 
594/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.7.2014 
595/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.7.2014 
596/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.7.2014 
598/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.7.2014 
599/2014/OIaZV  Zmluva o dielo  29.7.2014  
600/2014/KP  Zmluva o zriadení VB + Príloha 29.7.2014 
597/2014/ODaRR  Zmluva o dielo  29.7.2014 
601/2014/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí služby  31.7.2014 
603/2014/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva  31.7.2014 
889/2009/ODaRR  Dodatok č. 12 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme  31.7.2014 
604/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy  31.7.2014  
605/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   31.7.2014  
606/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   31.7.2014  
607/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   31.7.2014  
608/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   31.7.2014  
609/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   31.7.2014  
433/2014/OVS  Dodatok č. 1 k 433/2014/OVS - Dohoda o ukončení Zmluvy  o nájme nebytových priestorov + Príloha k Zmluve (zverejnená dňa 3.9.2014) 31.7.2014   
434/2014/OVS  Dodatok č. 1 k 434/2014/OVS - Dohoda o ukončení Zmluvy  o výpožičke + Príloha k Zmluve (zverejnená dňa 3.9.2014) 31.7.2014   
610/2014/OVS  Kúpno-predajná zmluva + Príloha k Zmluve (zverejnená dňa 3.9.2014) 31.7.2014   
611/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.7.2014 
613/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.7.2014    

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky