Zmluvy 2013

   

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1308/2013/KP Kúpna zmluva 7.01.2013
1309/2012/KP Kúpna zmluva 7.01.2013
1311/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1312/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1310/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1313/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1314/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1315/2012/KP Kúpna zmluva  8.01.2013
 832/2012/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. MT 03/2012  9.01.2013

Dodatok č. 1 k ZoD č 1/2012

Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2012 "Rekonštrukcia  a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci" 14.01.2013
5/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 10/2012 14.01.2013
  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2013 16.01.2013
1276/2010/OCKJ+príloha Dodatok č. 2 ZoNFP Nadstavba a staveb. úpravy DD, DSS Likavka  17.01.2013
 29/2013/OIaZV Zmluva o propagácii  18.01.2013
514/2010/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/2010    21.01.2013
958/2011/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/2011  21.01.2013
 1340/2012/OVS  Cenová ponuka (záväzná objednávka) na dodávku elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013  21.01.2013
 1310/2010/OCKJ Dodatok č.2 k ZoNFP Elektronizácia služieb ŽSK 23.1.2013
 1341/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy - archeologické nálezy  24.01.2013
 30/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
31/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
32/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
33/2013 Príkazná zmluva   24.01.2013
 27/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  ŠZM - RTG filmy a vyvolávacia chémia   24.01.2013
 1/2013/OSV Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  24.01.2013
 1342/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2013  25.01.2013
 ZoD č. 4/2013/OVS ZoD č. 4/2013/OVS "Stavebné úpravy kuchyne - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín"  28.01.2013
 38/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
40/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
39/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
37/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
36/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
35/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
34/2013/OO Kúpna zmluva    28.01.2013
 1343/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy-archeologické nálezy 28.01.2013
 1344/2012/KP Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.01.2013
 731/2007/OVS Obchodná zmluva o nákupe a predaji "Dohoda o preddavkových platbách  v roku 2013" 28.01.2013
 415/2005/OVS Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 28.01.2013
 194/2011/OCKJ Dodatok č.1/DZ221302200040101 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213022000401 v rámci projektu „„Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja“ ITMS 22130220004 účinného v zmysle prvého zverejnenia v CRZ 29.1.2013. 30.01.2013
 Dodatok č.2 k zmluve č.350/2007/OO Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpore č. SPIN 171-2007/S zo dňa 01.06.2007 30.01.2013
 2/2013/ODaRR Nájomná zmluva   30.01.2013
 42/2013/OSM Zmluva o výpožičke č. LM 2/2013  30.01.2013
 43/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 6/2012  30.01.2013
41/2013/OSV Zmluva o zverení hnuteľného majtku - Novoť 31.1.2013
44/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 01/2013  31.1.2013
45/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 02/2013  31.1.2013
 1337/2012/OVS Zmluva o nájme nebytových priestorov  31.1.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   1.2.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    1.2.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 .1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby          1.2.2013
 50/2013/OSORO Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  4.2.2013
 3/2013/OVS Kúpna zmluva - nákup motorových vozidiel   5.2.2013
 390/2012/OVS Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 390/2012/OVS  6.2.2013
 975/2012/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. LM 1/2013  7.2.2013
  Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/13  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/14   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme pozemku 2012/1   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/2    11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/3  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/5   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/6  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/1  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/3   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/4   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/5  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/6   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/8  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/9   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/11   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/12  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/15  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/7  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/10   11.2.2013
 53/2013/KP Kúpna zmluva  11.2.2013
 54/2013/KP Kúpna zmluva  11.2.2013
52/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena  11.2.2013
  Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 23.7.2010  11.2.2013
 55/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  12.2.2013
 945/2012/OVS Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z VV, o odvádzaní odpadových vôd VK  12.2.2013
 1347/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   12.2.2013
 56/2013/OKaCR Zmluva o poskytovaní služieb publicity a kúpna zmluva  13.2.2013
 Dodatok č.1 k Zmluve 792/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  13.2.2013
Dodatok č.1 k Zmluve 812/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  13.2.2013
 Dodatok č.1k Zmluve 1231/2012/OIaZV Zmluva o vytvorení a použití diela-dodatok  14.2.2013
 67/2013/KP Kúpna zmluva   14.2.2013
 Dodatok č.1 k Zmluve 811/2012/OKaCR Zmluva o poskytovaní služieb  15.2.2013
 Dodatok č.1 k Zmluve 813/2012/OKaCR Zmluva o poskytovaní služieb  15.2.2013
 69/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   15.2.2013
70/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy    15.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   15.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    15.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN   15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN    15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN     15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN     15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN     15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN      15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN      15.2.2013
  ZoD č. 51/2013/OVS ZoD č. 51/2013/OVS "Odstránenie havarijného stavu telocvične - SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto"  19.2.2013
 71/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia   19.2.2013
 Dodatok č. 3 k ZoD č. 297/2011/OVS Dodatok č. 3 k ZoD č. 297/2011/OVS "Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie"  19.2.2013
 72/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra  20.2.2013
 57/2013/OVS Kúpna zmluva  20.2.2013
 73/2013/OIaZV Kúpna zmluva    20.2.2013
 43/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 6/2012 - dodatok č.1   20.2.2013
 74/2013/OSM Dohoda o urovnaní  20.2.2013
 47/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  22. 2. 2013
 49/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  22. 2. 2013
 66/2013/OVS ZoD č. 66/2013/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov - výmena okien - SOŠ obchodu a služieb, Čadca"  25.2.2013
 1348/2012/OKaCR Kúpna zmluva 18/2012  25.2.2013
 916/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2010-dodatok  25.2.2013
 7/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  26.2.2013
 8/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  26.2.2013
 9/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   26.2.2013
 10/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    26.2.2013
 6/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku     26.2.2013
 12/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku     26.2.2013
 13/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku       26.2.2013
 14/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku        26.2.2013
 15/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku          26.2.2013
 16/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku           26.2.2013
 18/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku       26.2.2013
 20/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku       26.2.2013
 21/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku        26.2.2013
 23/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku        26.2.2013
 22/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku         26.2.2013
 24/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku         26.2.2013
 25/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku        26.2.2013
 26/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku         26.2.2013
 28/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku          26.2.2013
 75/2013/OSV Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  26.2.2013
 59/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   26.2.2013
 65/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 26.2.2013

 

 11/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    26.2.2013
17/2013OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   26.2.2013
 19/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   26.2.2013
 77/2013/ODaRR Zmluva o zriadení vecného bremena   27.2.2013
 78/2013/OKaCR Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy    27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    27.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN   27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     27.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN    27.2.2013
 79/2013/OKaCR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku    28.2.2013
 80/2013/ODaRR Zmluva o zverení majetku-zhodnotenie cesty do správy sprácu   28.2.2013
 1223/2012/OZ Supervízna zmluva č. ST 201303 Podpora prevádzky IS   1.3.2013
 1349/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   4.3.2013
 82/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   4.3.2013
 83/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    4.3.2013
 84/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    4.3.2013
 85/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov     4.3.2013
 86/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      4.3.2013
 87/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      4.3.2013
 1350/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      4.3.2013
 1351/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       4.3.2013
 1352/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       4.3.2013
 1353/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       4.3.2013
 1354/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      4.3.2013
 1355/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       4.3.2013
 1356/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov        4.3.2013
 1357/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov         4.3.2013
 1358/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov          4.3.2013
 1359/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov          4.3.2013
 1360/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov           4.3.2013
 1361/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov            4.3.2013
 1362/2012/OZ Zmluva o nájme pozemku    4.3.2013
 1363/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov              4.3.2013
 1364/2012/OZ Zmluva o prenájme reklamných plôch   4.3.2013
 58 /2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  5.3.2013
 60/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   5.3.2013
 61/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  5.3.2013
 63/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 5.3.2013
 64/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  5.3.2013
 Dodatok č. 1 k zmluve č. 965/2012/OSV Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov   5.3.2013
 89/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.59 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/099    5.3.2013
 90/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.58 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/043  6.3.2013
 91/2013/KP Kúpna zmluva  7.3.2013
 93/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   7.3.2013
 93/2013OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/004  7.3.2013
 94/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/027   7.3.2013
 95/2013OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 96/2013/OZ Zmluva o nájme pozemku   8.3.2013
 97/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 98/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 99/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 100/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.3.2013
 101/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.3.2013
 102/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.3.2013
 103/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 104/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.3.2013
 291/2006/KP Dodatok č. 5 k Zmluve o právnej pomoci   8.3.2013
 62/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   8.3.2013
 35/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  11.3.2013
 1314/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  11.3.2013
 1313/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   11.3.2013
 1312/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve    11.3.2013
 1310/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve     11.3.2013
 648/2011 Dodatok č.WTSL.02.02.00 -82-211/10-01  11.3.2013
  111/2013/OIaZV Zmluva o propagácii  11.3.2013
 2238/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   11.3.2013
 156/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   11.3.2013
 2225/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve    11.3.2013
 122/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve     11.3.2013
 738/2006/OSM Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006  11.3.2013
 2251/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   13.3.2013
 119/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 01/2013   13.3.2013
 120/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 02/2013    13.3.2013
121/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 03/2013    13.3.2013
 105/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 13 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/003   13.3.2013
 106/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 17 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/022   13.3.2013
 107/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 12 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/104   13.3.2013
 108/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 15 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/089  13.3.2013
 109/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/112    13.3.2013
 110/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 14 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/142  13.3.2013
 117/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/091   13.3.2013
 112/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/5   13.3.2013
 113/2013/OZ Zmluva o nájme pozemku 2013/1   13.3.2013
 114/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/2  13.3.2013
 1365/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/1   13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2012/43 13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP  č. 2012/21  13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2012/18   13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2010/12  13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2010/11  13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2012/19   13.3.2013
 125/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 01/2013   13.3.2013
 155/2012/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LM 6/2012 13.3.2013
 126/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 03/2013  13.3.2013
 930/2010/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   13.3.2013
 1283/2010/OCKJ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003301, projekt Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín, ITMS 22120120033, Dodatok č.   1/DZ221201200330101   14.3.2013
 124/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.61 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/067   15.3.2013
 127/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.62 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/136    15.3.2013
 128/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/006    15.3.2013
 129/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 4 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/087    15.3.2013
 130/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 6 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/103  15.3.2013
 131/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 9pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/129   15.3.2013
132/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.10 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/131    15.3.2013
 76/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    15.3.2013
 140/2013/OZ Nájomná zmluva    15.3.2013
 1367/2012/OZ Nájomná zmluva    15.3.2013
  Dodatok č. 1/2012 ku zmluve č. 2010/3   15.3.2013
 224/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  15.3.2013
 2223/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   15.3.2013
 133/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/050   15.3.2013
 134/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/005   15.3.2013
 135/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 30 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/011   15.3.2013
 137/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 29 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/042   15.3.2013
 138/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/002  15.3.2013
 139/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/071   15.3.2013
 141/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.65 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/120  15.3.2013
 147/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 03/2013   18.3.2013
 149/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb    18.3.2013
 150/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb     18.3.2013
 151/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb      18.3.2013
 152/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb       18.3.2013
 153/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb        18.3.2013
 154/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb         18.3.2013
 155/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb          18.3.2013
 143/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   19.3.2013
 145/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    19.3.2013
 146/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov     19.3.2013
 148/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      19.3.2013
 156/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       19.3.2013
 157/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov        19.3.2013
 118/2013/ODaRR Zmluva o zriadení vecného bremena    19.3.2013
 158/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 33 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/146      19.3.2013
 159/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 32 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/123     19.3.2013
 160/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 51   19.3.2013
 161/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 49   19.3.2013
 162/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 53   19.3.2013
 163/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 38  20.3.2013
 164/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 39   20.3.2013
 165/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 40    20.3.2013
 166/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 41    20.3.2013
 167/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 42   20.3.2013
 168/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 43    20.3.2013
 169/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 44    20.3.2013
 170/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 45     20.3.2013
 171/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 46   20.3.2013
 172/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 48   20.3.2013
 175/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 11 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/149   20.3.2013
 174/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/008   20.3.2013
 173/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 5 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/096  20.3.2013
 142/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/124   20.3.2013
 144/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.60 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/054  20.3.2013
 122/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/083   20.3.2013
 123/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/101   20.3.2013
 176/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 50 PL-SK/ZA/IPP/III/048   20.3.2013
 177/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 56 PL-SK/ZA/IPP/III/075 20.3.2013
 178/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 52 PL-SK/ZA/IPP/III/041   20.3.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN  21.3.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN   21.3.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   21.3.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   21.3.2013
 180/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.63 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/141   21.3.2013
 179/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.66 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/070   21.3.2013
 182/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.64 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/001  21.3.2013
 169/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č. 13/2012-dodatok č. 1   21.3.2013
 187/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č. 14/2012-dodatok č. 1   21.3.2013
 963/2012/OSV Dodatok č. 1 k zmluve č. 963/2012/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov   22.3.2013
  962/2012/OSV Dodatok č. 1 k zmluve č. 962/2012/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  22.3.2013
 193/2013/ODaRR Zmluva o spolupráci   22.3.2013
 186/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 01/2013   22.3.2013
 184/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priiestorov č. MT 03/2013   22.3.2013
 183/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priiestorov č. MT 04/2013   22.3.2013
 185/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 27 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/135   22.3.2013
 187/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 26 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/057  22.3.2013
 181/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 7 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/121  22.3.2013
 189/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/3  22.3.2013
 190/2013/OZ Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme nebyt. priest.  22.3.2013
 192/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/4   22.3.2013
 315/2012/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku č. 2012/1   22.3.2013
 194/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   25.3.2013
 195/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    25.3.2013
 196/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    25.3.2013
 197/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena     25.3.2013
 198/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena     25.3.2013
 199/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 03/2013  25.3.2013
 51/2013/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 51/2013/OVS "Odstránenie havarijného stavu telocvične - SOŠ strojnícka, KNM"  25.3.2013
 191/2013/OVS ZoD č. 191/2013/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov - výmena okien - SOŠ obchodu a služieb, Čadca-II. etapa"  25.3.2013
 200/2013/OS Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   26.3.2013
 201/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 35 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/117    26.3.2013
 202/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 34 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/134    26.3.2013
 203/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 37 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/037    26.3.2013
 204/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 36 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/051  26.3.2013
 205/2013/OSM Dodatok č. 2 k Zmluve č. 200517842 o verejných vodovodoch  26.3.2013
 207/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 05/2013   26.3.2013
 206/2013/OSM Kúpna zmluva  TU  č. 1/2013   26.3.2013
 208/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 57 PL-SK/ZA/IPP/III/045   27.3.2013
 209/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 54 PL-SK/ZA/IPP/III/040   27.3.2013
 46/2011/OVS Rámcová dohoda o poskytovaní služieb stravovania   27.3.2013
 210/2013/OSM Zmluva o umiestnení anténnej jednotky   28.3.2013
 211/2013/OŠ Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   28.3.2013
 1286/2012/OSM Dodatok č.6 k zmluve o dodávke plynu    28.3.2013
 212/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 47   2.4.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  2.4.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   2.4.2013
 215/2013/KP Kúpna zmluva a ZoVB  2.4.2013
 214/2013/KP Kúpna zmluva     2.4.2013
 213/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena    2.4.2013
 217/2013/OZ Nájomná zmluva č. 2013/25/I/C-01   2.4.2013
 219/2013/OSM Zmluva o nájme pozemku č.  MT 02/2013   2.4.2013
 218/2013/OSM Zmluva o nájmepozemku č. MT 01/2013   2.4.2013
 220/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 02/2013    2.4.2013
 213/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 3 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/024   3.4.2013
 107/2012/OSM Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. MT 1/2012-Dohoda o ukončení   3.4.2013
 221/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb    3.4.2013
 223/2013/KP Zámenná zmluvy   4.4.2013
 224/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   4.4.2013
 1368/2012/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   4.4.2013
 1285/2010/OCKJ Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. Z2212012003101   8.4.2013
 225/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013    8.4.2013
 227/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.MT 05/2012   10.4.2013
 232/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 55 PL-SK/ZA/IPP/III/055   11.4.2013
 235/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 3/2013    11.4.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   12.4.2013
 236/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 31 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/081   12.4.2013
 446/2008/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách   12.4.2013
 1230/2012/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. MT 04/2012 - Dohoda o skončení nájmu  12.4.2013
 420/2013/OVS Zmluva č. 6822006001 - Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  a jej čistenie   12.4.2013
 238/2013/OKaCR Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov   12.4.2013
 240/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   15.4.2013
 239/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   15.4.2013
 241/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    15.4.2013
 242/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      15.4.2013
 243/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     15.4.2013
 245/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      15.4.2013
 246/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     15.4.2013
 249/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     15.4.2013
 247/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   16.4.2013
 248/2013/OVS