Zmluvy 2013

   

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1308/2013/KP Kúpna zmluva 7.01.2013
1309/2012/KP Kúpna zmluva 7.01.2013
1311/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1312/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1310/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1313/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1314/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1315/2012/KP Kúpna zmluva  8.01.2013
 832/2012/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. MT 03/2012  9.01.2013

Dodatok č. 1 k ZoD č 1/2012

Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2012 "Rekonštrukcia  a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci" 14.01.2013
5/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 10/2012 14.01.2013
  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2013 16.01.2013
1276/2010/OCKJ+príloha Dodatok č. 2 ZoNFP Nadstavba a staveb. úpravy DD, DSS Likavka  17.01.2013
 29/2013/OIaZV Zmluva o propagácii  18.01.2013
514/2010/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/2010    21.01.2013
958/2011/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/2011  21.01.2013
 1340/2012/OVS  Cenová ponuka (záväzná objednávka) na dodávku elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013  21.01.2013
 1310/2010/OCKJ Dodatok č.2 k ZoNFP Elektronizácia služieb ŽSK 23.1.2013
 1341/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy - archeologické nálezy  24.01.2013
 30/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
31/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
32/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
33/2013 Príkazná zmluva   24.01.2013
 27/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  ŠZM - RTG filmy a vyvolávacia chémia   24.01.2013
 1/2013/OSV Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  24.01.2013
 1342/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2013  25.01.2013
 ZoD č. 4/2013/OVS ZoD č. 4/2013/OVS "Stavebné úpravy kuchyne - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín"  28.01.2013
 38/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
40/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
39/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
37/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
36/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
35/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
34/2013/OO Kúpna zmluva    28.01.2013
 1343/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy-archeologické nálezy 28.01.2013
 1344/2012/KP Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.01.2013
 731/2007/OVS Obchodná zmluva o nákupe a predaji "Dohoda o preddavkových platbách  v roku 2013" 28.01.2013
 415/2005/OVS Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 28.01.2013
 194/2011/OCKJ Dodatok č.1/DZ221302200040101 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213022000401 v rámci projektu „„Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja“ ITMS 22130220004 účinného v zmysle prvého zverejnenia v CRZ 29.1.2013. 30.01.2013
 Dodatok č.2 k zmluve č.350/2007/OO Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpore č. SPIN 171-2007/S zo dňa 01.06.2007 30.01.2013
 2/2013/ODaRR Nájomná zmluva   30.01.2013
 42/2013/OSM Zmluva o výpožičke č. LM 2/2013  30.01.2013
 43/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 6/2012  30.01.2013
41/2013/OSV Zmluva o zverení hnuteľného majtku - Novoť 31.1.2013
44/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 01/2013  31.1.2013
45/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 02/2013  31.1.2013
 1337/2012/OVS Zmluva o nájme nebytových priestorov  31.1.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   1.2.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    1.2.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 .1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         1.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby          1.2.2013
 50/2013/OSORO Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  4.2.2013
 3/2013/OVS Kúpna zmluva - nákup motorových vozidiel   5.2.2013
 390/2012/OVS Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 390/2012/OVS  6.2.2013
 975/2012/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. LM 1/2013  7.2.2013
  Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/13  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/14   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme pozemku 2012/1   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/2    11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/3  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/5   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/6  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/1  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/3   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/4   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/5  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/6   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/8  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/9   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/11   11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/12  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/15  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/7  11.2.2013
  Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/10   11.2.2013
 53/2013/KP Kúpna zmluva  11.2.2013
 54/2013/KP Kúpna zmluva  11.2.2013
52/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena  11.2.2013
  Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 23.7.2010  11.2.2013
 55/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  12.2.2013
 945/2012/OVS Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z VV, o odvádzaní odpadových vôd VK  12.2.2013
 1347/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   12.2.2013
 56/2013/OKaCR Zmluva o poskytovaní služieb publicity a kúpna zmluva  13.2.2013
 Dodatok č.1 k Zmluve 792/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  13.2.2013
Dodatok č.1 k Zmluve 812/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  13.2.2013
 Dodatok č.1k Zmluve 1231/2012/OIaZV Zmluva o vytvorení a použití diela-dodatok  14.2.2013
 67/2013/KP Kúpna zmluva   14.2.2013
 Dodatok č.1 k Zmluve 811/2012/OKaCR Zmluva o poskytovaní služieb  15.2.2013
 Dodatok č.1 k Zmluve 813/2012/OKaCR Zmluva o poskytovaní služieb  15.2.2013
 69/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   15.2.2013
70/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy    15.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   15.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    15.2.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN   15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN    15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN     15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN     15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN     15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN      15.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN      15.2.2013
  ZoD č. 51/2013/OVS ZoD č. 51/2013/OVS "Odstránenie havarijného stavu telocvične - SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto"  19.2.2013
 71/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia   19.2.2013
 Dodatok č. 3 k ZoD č. 297/2011/OVS Dodatok č. 3 k ZoD č. 297/2011/OVS "Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie"  19.2.2013
 72/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra  20.2.2013
 57/2013/OVS Kúpna zmluva  20.2.2013
 73/2013/OIaZV Kúpna zmluva    20.2.2013
 43/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 6/2012 - dodatok č.1   20.2.2013
 74/2013/OSM Dohoda o urovnaní  20.2.2013
 47/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  22. 2. 2013
 49/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  22. 2. 2013
 66/2013/OVS ZoD č. 66/2013/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov - výmena okien - SOŠ obchodu a služieb, Čadca"  25.2.2013
 1348/2012/OKaCR Kúpna zmluva 18/2012  25.2.2013
 916/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2010-dodatok  25.2.2013
 7/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  26.2.2013
 8/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  26.2.2013
 9/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   26.2.2013
 10/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    26.2.2013
 6/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku     26.2.2013
 12/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku     26.2.2013
 13/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku       26.2.2013
 14/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku        26.2.2013
 15/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku          26.2.2013
 16/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku           26.2.2013
 18/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku       26.2.2013
 20/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku       26.2.2013
 21/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku        26.2.2013
 23/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku        26.2.2013
 22/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku         26.2.2013
 24/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku         26.2.2013
 25/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku        26.2.2013
 26/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku         26.2.2013
 28/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku          26.2.2013
 75/2013/OSV Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  26.2.2013
 59/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   26.2.2013
 65/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 26.2.2013

 

 11/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    26.2.2013
17/2013OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   26.2.2013
 19/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   26.2.2013
 77/2013/ODaRR Zmluva o zriadení vecného bremena   27.2.2013
 78/2013/OKaCR Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy    27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    27.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN   27.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     27.2.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN    27.2.2013
 79/2013/OKaCR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku    28.2.2013
 80/2013/ODaRR Zmluva o zverení majetku-zhodnotenie cesty do správy sprácu   28.2.2013
 1223/2012/OZ Supervízna zmluva č. ST 201303 Podpora prevádzky IS   1.3.2013
 1349/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   4.3.2013
 82/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   4.3.2013
 83/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    4.3.2013
 84/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    4.3.2013
 85/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov     4.3.2013
 86/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      4.3.2013
 87/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      4.3.2013
 1350/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      4.3.2013
 1351/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       4.3.2013
 1352/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       4.3.2013
 1353/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       4.3.2013
 1354/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      4.3.2013
 1355/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       4.3.2013
 1356/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov        4.3.2013
 1357/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov         4.3.2013
 1358/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov          4.3.2013
 1359/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov          4.3.2013
 1360/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov           4.3.2013
 1361/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov            4.3.2013
 1362/2012/OZ Zmluva o nájme pozemku    4.3.2013
 1363/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov              4.3.2013
 1364/2012/OZ Zmluva o prenájme reklamných plôch   4.3.2013
 58 /2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  5.3.2013
 60/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   5.3.2013
 61/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  5.3.2013
 63/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 5.3.2013
 64/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  5.3.2013
 Dodatok č. 1 k zmluve č. 965/2012/OSV Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov   5.3.2013
 89/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.59 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/099    5.3.2013
 90/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.58 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/043  6.3.2013
 91/2013/KP Kúpna zmluva  7.3.2013
 93/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   7.3.2013
 93/2013OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/004  7.3.2013
 94/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/027   7.3.2013
 95/2013OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 96/2013/OZ Zmluva o nájme pozemku   8.3.2013
 97/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 98/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 99/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 100/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.3.2013
 101/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.3.2013
 102/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.3.2013
 103/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   8.3.2013
 104/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.3.2013
 291/2006/KP Dodatok č. 5 k Zmluve o právnej pomoci   8.3.2013
 62/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   8.3.2013
 35/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  11.3.2013
 1314/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  11.3.2013
 1313/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   11.3.2013
 1312/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve    11.3.2013
 1310/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve     11.3.2013
 648/2011 Dodatok č.WTSL.02.02.00 -82-211/10-01  11.3.2013
  111/2013/OIaZV Zmluva o propagácii  11.3.2013
 2238/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   11.3.2013
 156/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   11.3.2013
 2225/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve    11.3.2013
 122/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve     11.3.2013
 738/2006/OSM Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006  11.3.2013
 2251/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   13.3.2013
 119/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 01/2013   13.3.2013
 120/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 02/2013    13.3.2013
121/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 03/2013    13.3.2013
 105/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 13 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/003   13.3.2013
 106/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 17 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/022   13.3.2013
 107/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 12 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/104   13.3.2013
 108/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 15 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/089  13.3.2013
 109/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/112    13.3.2013
 110/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 14 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/142  13.3.2013
 117/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/091   13.3.2013
 112/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/5   13.3.2013
 113/2013/OZ Zmluva o nájme pozemku 2013/1   13.3.2013
 114/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/2  13.3.2013
 1365/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/1   13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2012/43 13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP  č. 2012/21  13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2012/18   13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2010/12  13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2010/11  13.3.2013
  Dodatok č. 1 ku ZoNNP 2012/19   13.3.2013
 125/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 01/2013   13.3.2013
 155/2012/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LM 6/2012 13.3.2013
 126/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 03/2013  13.3.2013
 930/2010/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   13.3.2013
 1283/2010/OCKJ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003301, projekt Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín, ITMS 22120120033, Dodatok č.   1/DZ221201200330101   14.3.2013
 124/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.61 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/067   15.3.2013
 127/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.62 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/136    15.3.2013
 128/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/006    15.3.2013
 129/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 4 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/087    15.3.2013
 130/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 6 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/103  15.3.2013
 131/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 9pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/129   15.3.2013
132/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.10 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/131    15.3.2013
 76/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    15.3.2013
 140/2013/OZ Nájomná zmluva    15.3.2013
 1367/2012/OZ Nájomná zmluva    15.3.2013
  Dodatok č. 1/2012 ku zmluve č. 2010/3   15.3.2013
 224/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  15.3.2013
 2223/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   15.3.2013
 133/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/050   15.3.2013
 134/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/005   15.3.2013
 135/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 30 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/011   15.3.2013
 137/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 29 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/042   15.3.2013
 138/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/002  15.3.2013
 139/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/071   15.3.2013
 141/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.65 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/120  15.3.2013
 147/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 03/2013   18.3.2013
 149/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb    18.3.2013
 150/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb     18.3.2013
 151/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb      18.3.2013
 152/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb       18.3.2013
 153/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb        18.3.2013
 154/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb         18.3.2013
 155/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb          18.3.2013
 143/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   19.3.2013
 145/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    19.3.2013
 146/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov     19.3.2013
 148/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      19.3.2013
 156/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov       19.3.2013
 157/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov        19.3.2013
 118/2013/ODaRR Zmluva o zriadení vecného bremena    19.3.2013
 158/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 33 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/146      19.3.2013
 159/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 32 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/123     19.3.2013
 160/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 51   19.3.2013
 161/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 49   19.3.2013
 162/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 53   19.3.2013
 163/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 38  20.3.2013
 164/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 39   20.3.2013
 165/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 40    20.3.2013
 166/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 41    20.3.2013
 167/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 42   20.3.2013
 168/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 43    20.3.2013
 169/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 44    20.3.2013
 170/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 45     20.3.2013
 171/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 46   20.3.2013
 172/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 48   20.3.2013
 175/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 11 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/149   20.3.2013
 174/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/008   20.3.2013
 173/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 5 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/096  20.3.2013
 142/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/124   20.3.2013
 144/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.60 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/054  20.3.2013
 122/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/083   20.3.2013
 123/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/101   20.3.2013
 176/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 50 PL-SK/ZA/IPP/III/048   20.3.2013
 177/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 56 PL-SK/ZA/IPP/III/075 20.3.2013
 178/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 52 PL-SK/ZA/IPP/III/041   20.3.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN  21.3.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN   21.3.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   21.3.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   21.3.2013
 180/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.63 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/141   21.3.2013
 179/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.66 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/070   21.3.2013
 182/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.64 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/001  21.3.2013
 169/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č. 13/2012-dodatok č. 1   21.3.2013
 187/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č. 14/2012-dodatok č. 1   21.3.2013
 963/2012/OSV Dodatok č. 1 k zmluve č. 963/2012/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov   22.3.2013
  962/2012/OSV Dodatok č. 1 k zmluve č. 962/2012/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  22.3.2013
 193/2013/ODaRR Zmluva o spolupráci   22.3.2013
 186/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 01/2013   22.3.2013
 184/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priiestorov č. MT 03/2013   22.3.2013
 183/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priiestorov č. MT 04/2013   22.3.2013
 185/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 27 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/135   22.3.2013
 187/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 26 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/057  22.3.2013
 181/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 7 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/121  22.3.2013
 189/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/3  22.3.2013
 190/2013/OZ Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme nebyt. priest.  22.3.2013
 192/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/4   22.3.2013
 315/2012/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku č. 2012/1   22.3.2013
 194/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   25.3.2013
 195/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    25.3.2013
 196/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    25.3.2013
 197/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena     25.3.2013
 198/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena     25.3.2013
 199/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 03/2013  25.3.2013
 51/2013/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 51/2013/OVS "Odstránenie havarijného stavu telocvične - SOŠ strojnícka, KNM"  25.3.2013
 191/2013/OVS ZoD č. 191/2013/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov - výmena okien - SOŠ obchodu a služieb, Čadca-II. etapa"  25.3.2013
 200/2013/OS Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   26.3.2013
 201/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 35 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/117    26.3.2013
 202/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 34 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/134    26.3.2013
 203/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 37 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/037    26.3.2013
 204/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 36 pre mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/III/051  26.3.2013
 205/2013/OSM Dodatok č. 2 k Zmluve č. 200517842 o verejných vodovodoch  26.3.2013
 207/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 05/2013   26.3.2013
 206/2013/OSM Kúpna zmluva  TU  č. 1/2013   26.3.2013
 208/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 57 PL-SK/ZA/IPP/III/045   27.3.2013
 209/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 54 PL-SK/ZA/IPP/III/040   27.3.2013
 46/2011/OVS Rámcová dohoda o poskytovaní služieb stravovania   27.3.2013
 210/2013/OSM Zmluva o umiestnení anténnej jednotky   28.3.2013
 211/2013/OŠ Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   28.3.2013
 1286/2012/OSM Dodatok č.6 k zmluve o dodávke plynu    28.3.2013
 212/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu č. 47   2.4.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  2.4.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   2.4.2013
 215/2013/KP Kúpna zmluva a ZoVB  2.4.2013
 214/2013/KP Kúpna zmluva     2.4.2013
 213/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena    2.4.2013
 217/2013/OZ Nájomná zmluva č. 2013/25/I/C-01   2.4.2013
 219/2013/OSM Zmluva o nájme pozemku č.  MT 02/2013   2.4.2013
 218/2013/OSM Zmluva o nájmepozemku č. MT 01/2013   2.4.2013
 220/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 02/2013    2.4.2013
 213/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 3 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/024   3.4.2013
 107/2012/OSM Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. MT 1/2012-Dohoda o ukončení   3.4.2013
 221/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb    3.4.2013
 223/2013/KP Zámenná zmluvy   4.4.2013
 224/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   4.4.2013
 1368/2012/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   4.4.2013
 1285/2010/OCKJ Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. Z2212012003101   8.4.2013
 225/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013    8.4.2013
 227/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.MT 05/2012   10.4.2013
 232/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 55 PL-SK/ZA/IPP/III/055   11.4.2013
 235/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 3/2013    11.4.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   12.4.2013
 236/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 31 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/081   12.4.2013
 446/2008/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách   12.4.2013
 1230/2012/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. MT 04/2012 - Dohoda o skončení nájmu  12.4.2013
 420/2013/OVS Zmluva č. 6822006001 - Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  a jej čistenie   12.4.2013
 238/2013/OKaCR Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov   12.4.2013
 240/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   15.4.2013
 239/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   15.4.2013
 241/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    15.4.2013
 242/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      15.4.2013
 243/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     15.4.2013
 245/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      15.4.2013
 246/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     15.4.2013
 249/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     15.4.2013
 247/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   16.4.2013
 248/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy    16.4.2013
 251/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy     16.4.2013
 777/2011/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme  č.LH 12/2011    16.4.2013
 42/2012/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme  č.TU 8/2012   16.4.2013
 244/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  16.4.2013
 250/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    16.4.2013
 255/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    16.4.2013
 256/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      16.4.2013
 257/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     16.4.2013
 258/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       16.4.2013
 260/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      16.4.2013
 259/2013/OVS Zmluva o zvereni majetku do správy    16.4.2013
  253/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR  MK-ZI/2013/2.2     16.4.2013
 254/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR  MK-ZI/2013/2.3   16.4.2013
 263/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   17.4.2013
 264/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    17.4.2013
 265/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    17.4.2013
 266/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov      17.4.2013
 262/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.4.2013
 267/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.4.2013
 268/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     17.4.2013
 270/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.4.2013
 271/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.4.2013
 261/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy   18.4.2013
 269/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy    18.4.2013
 272/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy     18.4.2013
 273/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy      18.4.2013
 274/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy   18.4.2013
 275/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy    18.4.2013
 276/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy     18.4.2013
 277/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy      18.4.2013
 278/2013/OVS Zmluva o zverení maj. do správy       18.4.2013
 279/2013/OSM Kúpna zmluva č. TT 01/2013   18.4.2013
 859/2011/OSM Dohoda o skončení NZ č. TT 014/2011 a o dohoda o splátkach kúpnej ceny   18.4.2013
 280/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   18.4.2013
 281/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     18.4.2013
 282/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     18.4.2013
 283/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      18.4.2013
 284/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie        18.4.2013
 285/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie         18.4.2013
 286/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie         18.4.2013
 287/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie        18.4.2013
 288/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   19.4.2013
 289/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    19.4.2013
 290/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     19.4.2013
 291/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     22.4.2013
 292/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      22.4.2013
 293/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     22.4.2013
 303/2013/KP Kúpna zmluva  23.4.2013
 294/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  23.4.2013
 295/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   23.4.2013
 296/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  23.4.2013
 297/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  23.4.2013
 298/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  23.4.2013
 299/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  23.4.2013
 300/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  23.4.2013
 301/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  23.4.2013
 150/2013/OkaCR Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb 24.4.2013
 304/2013/OVS Zmluva o zverení majetku  24.4.2013
 305/2013/OVS Zmluva o zverení majetku  24.4.2013
 306/2013/OVS Zmluva o zverení majetku  24.4.2013
252/2013/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby   24.4.2013
 308/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy      24.4.2013
 309/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy       24.4.2013
 310/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   24.4.2013
 302/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   24.4.2013
 312/2013/KP Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   25.4.2013
 226/2013/OVS Dobudovanie 1. poschodia rozostavanej budovy - Oravská poliklinika, Námestovo  25.4.2013
 316/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   25.4.2013
 313/2013/OSM Kúpna zmluva č. BY 1/2013   25.4.2013
 314/2013/OSM Kúpna zmluva č. BY 2/2013   25.4.2013
 315/2013/OSM Kúpna zmluva č. BY 3/2013   25.4.2013
 318/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  25.4.2013
 318/2013/KP Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve (12345)  25.4.2013
 317/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2013
 319/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   25.4.2013
 320/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   25.4.2013
 321/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   25.4.2013
 322/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   25.4.2013
  Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2013  26.4.2013
228/2013/OVS Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia podlahy telocvične - SPŠ Martin"   26.4.2013
 125/2013/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.  LM 01/2013   29.4.2013
 155/2012/OSM Dodatok č. 1 k NZ č.  LM 06/2012 : Dohoda o ukončení nájmu    29.4.2013
 325/2013/OSM Kúpna zmluva č. TT 02/2013    29.4.2013
 357/2011/OIaZV Komisionárska zmluva-dodatok   29.4.2013
 326/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  29.4.2013
 327/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   29.4.2013
 329/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   29.4.2013
 330/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    29.4.2013
 328/2013/OKaCR Zmluva o spolupráci    29.4.2013
 331/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   29.4.2013
 323/2013/OSV Zmluva o zverení hnuteľného majtku - Novoť   29.4.2013
 230/2013/OVS Rekonštrukcia plynovej kotolne - Gymnázium Bytča   30.4.2013
 229/2013/OVS Stavebné úpravy výplní okenných otvorov - zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy - Gymnázium Turzovka  30.4.2013
 333/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie     30.4.2013
 332/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    30.4.2013
 334/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    30.4.2013
 335/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    30.4.2013
 336/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     30.4.2013
 337/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      30.4.2013
 338/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       30.4.2013
 953/2010/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve TT 08/2012 -Dohoda o ukončení    2.5.2013
 960/2010/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve č. 027/2010 -Dohoda o ukončení    2.5.2013
 340/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    2.5.2013
 341/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    2.5.2013
 343/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    2.5.2013
  347/2012/OIaZV Zmluva o propagácii   3.5.2013
 307/2013/OSV

Zmluva č. 307/2013/OSV o poskytovaní finančného príspevku.

 3.5.2013
 344/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  3.5.2013
 345/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  3.5.2013
 346/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   3.5.2013
 348/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    3.5.2013
 349/2013/OIaZV Zmluva o dielo-zhotovenie veci na zákazku   6.5.2013
 353/2013/OIaZV Zmluva o reklame  6.5.2013
 350/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 6.5.2013
 351/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  6.5.2013
 352/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   6.5.2013
 354/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    6.5.2013
355/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     6.5.2013 
 888/2009/ODaRR Dohoda o splatení záväzku za rok 2012  7.5.2013
 889/2009/ODaRR Dohoda o splatení záväzku za rok 2012   7.5.2013
 356/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   7.5.2013
 357/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  7.5.2013
 358/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     7.5.2013
359/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       7.5.2013
 360/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       7.5.2013
 363/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie    9.5.2013
 361/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   9.5.2013
 362/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    9.5.2013
 364/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     9.5.2013
 755/2012/OVS Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 755/2012/OVS   10.5.2013
 367/2013/KP Kúpna zmluva   13.5.2013
 365/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  13.5.2013
 366/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    13.5.2013
 371/2013/OSM Kúpna znluva a zmluva o zriadení predkupného práva   14.5.2013
 373/2013/OSM Kúpna zmluva č. PK 3.2/2013   14.5.2013
 372/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      14.5.2013
 374/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      14.5.2013
 368/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    MK-ZI/2013/2.1  14.5.2013
  369/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    ŽSK-OG/2013/2.3   14.5.2013
 370/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    ŽSK-KG/2013/2.3   14.5.2013
 375/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie        ŽSK-OM/2013/2.3   15.5. 2013
 376/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   15.5. 2013
377/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     15.5. 2013
378/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      15.5. 2013
379/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      15.5. 2013
380/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       15.5. 2013 
 988/2010/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 051/2010 - Dohoda o skončení nájmu  16.5.2013
156/2012/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. LM 7/2012 - Dohoda o skončení nájmu   16.5.2013
 382/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 08/2013   16.5.2013
 383/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 09/2013    16.5.2013
 384/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 07/2013  16.5.2013
 387/2013/KP Zámenná zmluva   16.5.2013
 386/2013/KP Zámenná zmluva    16.5.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   16.5.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   16.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    16.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   16.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    16.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     16.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       16.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       16.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        16.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         16.5.2013
 1193/2010/OVS Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 1193/2010/OVS   16.5.2013
 385/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   16.5.2013
 388/2013/ODaRR Dohoda č. 44/13 o poskytnutí príspevku z rozpočtu Mesta Žilina  17.5.2013
  381/2013/OVS ZoD č. 381/2013/OVS "Kysucká knižnica v Čadci - Vybudovanie centrálneho vstupu, rozšírenie plynoinštalácie a odvod spalín, komín a dymovod"    17.5.2013
 389/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   20.5.2013
 390/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   20.5.2013
 391/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    20.5.2013
392/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     20.5.2013
 366/2011/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. LH 03/2011 - Dohoda o skončení nájmu   21.5.2013
 395/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   21.5.2013
 394/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                      ŽSK-LG/2013/2.2   21.5.2013
 396/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                      ŽSK-PGU/2013/2.2   21.5.2013
 626/2010/OCKJ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012006201   22.5.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   22.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   22.5.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     22.5.2013
 397/2013/OSORO Kúpna zmluva    22.5.2013
 752/2012/OVS Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 752/2012/OVS   22.5.2013
 400/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   23.5.2013
 401/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   23.5.2013
 402/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2013
 408/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   23.5.2013
 409/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   23.5.2013
 410/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   23.5.2013
 411/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   23.5.2013
 398/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     23.5.2013
 399/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     23.5.2013
 403/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     23.5.2013
 404/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR   23.5.2013
 413/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    24.5.2013
 231/2013/OVS ZoD č. 231/2013/OVS "SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - "Rekonštrukcia hygienických zariadení"   27.5.2013
 414/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   27.5.2013
 405/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     ŽSK-KM/2013/1.3   27.5.2013
 406/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     ŽSK-OM/2013/2.2   27.5.2013
 407/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     ŽSK-LM/2013/2.2    27.5.2013
 415/2013/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   28.5.2013
 393/2013/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    28.5.2013
 576/2011/OVS Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. 576/2011/OVS   29.5.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   30.5.2013
 419/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR         ŽSK-PGU/2013/2.4   30.5.2013
 421/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR         MK-ZI/2013/5.2    30.5.2013
 425/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR         MK-ZI/2013/6.1   30.5.2013
 426/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR         MK-ZI/2013/6.4   30.5.2013
 427/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR         ŽSK-TK/2013/2.1  30.5.2013
 428/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   30.5.2013
 169/2013/OCKJ Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 44 pre mikroprojekt č. PL–SK/ZA/IPP/III/107   31.5.2013
 429/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   31.5.2013
 431/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   31.5.2013
 436/2013/OVS Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku   1.6.2013

  430/2013/OKaCR

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR           ŽSK-KM/2013/2.4   1.6.2013
 432/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR          ŽSK-OG/2013/2.4   1.6.2013
 433/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR          ŽSK-TG/2013/2.4     1.6.2013
 434/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR          ŽSK-LK/2013/2.1    1.6.2013
 435/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného vedenia   1.6.2013
  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2012  1.6.2013
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/8    1.6.2013
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/9  1.6.2013
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2010/13    1.6.2013
  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/14    1.6.2013
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/17     1.6.2013
  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/19    1.6.2013
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/20 1.6.2013 
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/20   1.6.2013 
  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/21    1.6.2013 
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme č. 2012/23    1.6.2013 
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku č. 2012/2     1.6.2013 
  Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov   1.6.2013 
  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2013/3   1.6.2013 
 438/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č. 1/2013    1.6.2013 
 437/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 05/2013   1.6.2013 
 716/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/77/2010- dodatok č.1  1.6.2013 
 308/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 05/2012- dodatok č.1  1.6.2013 
 439/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  4.6.2013
 440/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    4.6.2013
441/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     4.6.2013
442/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      4.6.2013
 422/2013/OVS Zmluva o nájme nebytových priestorov   4.6.2013
 1007/2012/OKaCR Dodatok č.1 k Zmluve 1007/2012/OKaCR k Nájomnej zmluve    4.6.2013
 443/2013/OSM Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva  4.6.2013
 444/2013/OSM Kúpna zmluva  č. PK 6/2013   4.6.2013
 445/2013/OSM Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 826/2013/ZZ 4.6.2013
 446/2013/OSM  Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 828/2013/ZZ  4.6.2013
 447/2013/OSM Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva  4.6.2013
 448/2013/OSM Kúpna zmluva  č. PK 3.3/2013   4.6.2013
 449/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.MT 10/2013   4.6.2013
 225/2011/ODaRR Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na výkon staveného dozoru   5.6.2013
 452/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LH 04/2013    5.6.2013
 714/2011/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2011         5.6.2013 
 453/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    5.6.2013 
 237/2013/OVS Kúpna zmluva - osobné motorové vozidlo    5.6.2013 

   1275/2010/OCKJ

Dodatok č.3/ DZ221201200300103 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012003001     6.6.2013
 730/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD 730/2012/OVS "Oddychová zóna pod hradom Strečno"   6.6.2013
  417/2013/OVS ZoD č. 417/2013/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov - Gymnázium, J. Lettricha, Martin    7.6.2013
 416/2013/OVS ZoD č. 416/2013/OVS "Zvýšenie energetického štandardu - Gymnázium M.M.Hodžu, L. Mikuláš - EkoFond"    7.6.2013
 454/2013/KP Kúpna zmluva     7.6.2013
 461/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   7.6.2013
 462/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   7.6.2013
 463/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    7.6.2013
 455/2013/OVS Kúpna zmuva   7.6.2013
 456/2013/OVS Kúpna zmuva    7.6.2013
 457/2013/OVS Kúpna zmuva    7.6.2013
 458/2013/OVS Kúpna zmuva    7.6.2013
 459/2013/OVS Kúpna zmuva     7.6.2013
 460/2013/OVS Kúpna zmuva     7.6.2013
 418/2013/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov - poliklinika Bytča   7.6.2013
 423/2013/OVS Zmluva o nájme nebytových priestorov   10.6.2013
 464/2013/OVS Kúpna zmluva   11.6.2013
 56/2013/OKaCR Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb publicity a kúpnej zmluve   11.6.2013
 467/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LG/2013/6.4  12.6.2013
 468/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KM/2013/6.1   12.6.2013
  469/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS/2013/6.1   12.6.2013
  471/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KG/2013/2.4   12.6.2013
 472/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/OKaCR    12.6.2013
 451/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   12.6.2013
 473/2013/KP Kúpna zmluva   12.6.2013
 415/2005/OVS Dodatok č. 3  k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a vrevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06   13.6.2013
 415/2005/OVS Dodatok č. 4  k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a vrevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06   13.6.2013
 284/2011/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 284/2011/OVS - "Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka"    13.6.2013
  284/2011/OVS Dodatok č. 2 k ZoD č. 284/2011/OVS "Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka"    14.6.2013
 475/2013/OSM Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva    14.6.2013
 476/2013/OSM Kúpna zmluva č. PK 3.1/2013   14.6.2013
 518/2010/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2010   14.6.2013
 872/2010/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  č.7/2010  14.6.2013
 477/2013/OSM Kúpna zmluva č. PK 3.2.1/2013  14.6.2013
 478/2013/OKaCR Licenčná zmluva na použitie diela  14.6.2013
 484/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   17.6.2013
 46/2011/OVS Dodatok č. 6 k Rámcovej dohode č. 46/2011/OVS o poskytovaní služieb stravovania    17.6.2013
565/2013/OŠaŠ  Zmluva o nájme nebytových priestorov   17.6.2013
 500/2013/KP  +  Príloha Zámenná zmluva   18.6.2013
 480/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb    19.6.2013
 481/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb      19.6.2013
 482/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb      19.6.2013
 483/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb      19.6.2013
 485/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb        19.6.2013
 486/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb        19.6.2013
487/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb         19.6.2013
488/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb          19.6.2013
489/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb          19.6.2013
490/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb           19.6.2013
491/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb            19.6.2013
492/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb              19.6.2013
 1359/2012/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov   20.6.2013
 1039/2012/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov   20.6.2013
495/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   20.6.2013
496/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    20.6.2013
497/2013/OZ Nájomná zmluva   20.6.2013
499/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   20.6.2013
501/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov    20.6.2013
 502/2013/OZ Zmluva o nájme pozemku     20.6.2013
 503/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   20.6.2013
 470/2013/OVS ZoD č. 470/2013/OVS "Rekonštrukcia výplní okenných otvorov v átrií - Spojená škola, Tvrdošín"    20.6.2013
 479/2013/OSV Zmluva č. 479/2013/OSV o zabezpečení poskytovania sociálnej služby   20.6.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    20.6.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    20.6.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    20.6.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN     20.6.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN      20.6.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN      20.6.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN       20.6.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN        20.6.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN        20.6.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN        20.6.2013
 158/2011/OVS Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 158/2011/OVS    20.6.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN  24.6.2013
 506/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy      24.6.2013
 507/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      24.6.2013
 508/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   25.6.2013
 509/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov     25.6.2013
 510/2013/OKaCR Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov                                                          PUSR-2013/224-14/37314  25.6.2013
 118/2013/ODaRR Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena    25.6.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    25.6.2013
 512/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   26.6.2013
 513/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy    26.6.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   26.6.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   26.6.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   26.6.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    26.6.2013
 514/2013/OSV Zmluva o prevode správy hnuteľného a nehmotného majetku Žilinského samosprávneho kraja     26.6.2013
 515/2013/OSV Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja    26.6.2013
 323/2013/OSV Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti   27.6.2013
 521/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   27.6.2013
 504/2013/OVS ZoD č. 504/2013/OVS "Rekonštrukcia hygienických zariadení - Gynázium Liptovský Hrádok"    27.6.2013
 522/2013/OKaCR Zmluva o spolupráci                                         PUSR-2013/224-14/37314   28.6.2013
 324/2013/OSV Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti   28.6.2013
 498/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    28.6.2013
 516/2013/OVS Kúpna zmluva - "DSS Oščadnica - IKT vybavenie"   1.7.2013
 339/2013/OVS ZoD č. 339/2013/OVS "Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščadnica"    2.7.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  2.7.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    2.7.2013
 524/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                 MK-ZI/2013/8.2     2.7.2013
 Kupujúci DSS a ZpS Martin Kúpna zmluva   3.7.2013
 494/2013/OSV Zmluva č. 494/2013/OSV o zabezpečení poskytovania sociálnej služby   3.7.2013
 519/2013/OVS Kúpna zmluva - "Nákup vnútorného vybavenia" - Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščadnica    3.7.2013
 532/2013/OSORO Kúpna zmluva   3.7.2013
 525/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/7.3   3.7.2013
 526/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/7.4   3.7.2013
 527/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/7.1   3.7.2013
 528/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/7.2   3.7.2013
 529/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/7.5   3.7.2013
 530/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/7.6   3.7.2013
 531/2013/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   3.7.2013
 537/2013/OSORO Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. DZ221601200410101   4.7.2013
 535/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/4.3   4.7.2013
536/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/4.1   4.7.2013
 538/2013/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/4.4    4.7.2013
 539/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/4.7.3     4.7.2013
 520/2013/OVS Zmluva o dielo - Stavebný a technický dozor investora pre stavbu: "Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščadnica"   8.7.2013
 517/2013/OVS Kúpna zmluva - "Stropné zdvíhacie zariadenie - DSS Oščadnica"    8.7.2013
 548/2013/OZ Nájomná zmluva č. 2013/43/I/C-01    8.7.2013
 549/2013/OZ Nájomná zmluva č. 0582/2013/CE   8.7.2013
 511/2013/OVS  ZoD č. 511/2013/OVS "Riešenie havarijného stavu technických zariadení - rekonštrukcia výťahov - chirurgický pavilón - lôžkové výťahy - KNsP Čadca"     8.7.2013
 236/2013/OCKJ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 31 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/081   9.7.2013
 550/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/4.5.6   9.7.2013
 551/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/4.5.4   9.7.2013
 468/2011/OF Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 514/2011/UZ   9.7.2013
 561/2013/OVS Zmluva č. ŽP 2013/1 - odvádzanie odpadových vôd splaškových a vôd z povrchového odtoku   9.7.2013
 747/2006/OSM Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006   10.7.2013
 562/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   10.7.2013
 563/2013/KP Kúpna zmluva   10.7.2013
 552/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   10.7.2013
 553/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   10.7.2013
 554/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   10.7.2013
 555/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   10.7.2013
 556/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   10.7.2013
 557/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   10.7.2013
 558/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   10.7.2013
 559/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra   10.7.2013
560/2013/OVS Zmluva o poskytovaní súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra  10.7.2013
 564/2013/OSM Kúpna zmluva PK 3.2.2   11.7.2013
 566/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  15.7.2013
 567/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   15.7.2013
 568/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   15.7.2013
 569/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   15.7.2013
 570/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   15.7.2013
 571/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   15.7.2013
 572/2013/KP Zmluva o výpožičke  15.7.2013
 92/2013/KP Dodatok č. 1 k zmluve o VB  15.7.2013
 573/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  15.7.2013
 574/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR ŽSK-TK/2013/4.5.6   16.7.2013
 575/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR ŽSK-PGU/2013/4.3  16.7.2013
 576/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR ŽSK-PGU/2013/4.5.4  16.7.2013
 591/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    16.7.2013
 593/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    16.7.2013
 594/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    16.7.2013
 606/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 607/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 609/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 605/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 608/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 610/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 611/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 612/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 613/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 614/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
129/2004  Dohoda o VoiceVPN    17.7.2013
 595/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 596/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 597/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 598/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 599/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 600/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 601/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 602/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 603/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 604/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    17.7.2013
 592/2013/KP Nájomná zmluva   18.7.2013
  474/2013/OVS ZoD "Zníženie energetickej náročnosti budov - zateplenie a výmena okien - KNsP Čadca"     18.7.2013
 620/2013/OSM Kúpna zmluva PK 3.3.3.   18.7.2013
 625/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 07/2011/13  18.7.2013
 581/2011/OSM Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve -Dohoda o skončení  18.7.2013
 615/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    18.7.2013
 616/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    18.7.2013
 617/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    18.7.2013
 618/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    18.7.2013
 619/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    18.7.2013
 621/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    18.7.2013
 622/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    18.7.2013
 623/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    18.7.2013
 624/2013/OKaCR Darovacia zmluva  18.7.2013
 626/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 627/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 628/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 629/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 630/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 631/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 632/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 633/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 634/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 635/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 636/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 637/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 638/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 639/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 642/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 643/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    18.7.2013
 644/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   18.7.2013
 640/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     19.7.2013
 641/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     19.7.2013
 645/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     19.7.2013
 646/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     19.7.2013
 647/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     19.7.2013
 648/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    19.7.2013
 649/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     19.7.2013
 650/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR      19.7.2013
 651/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     19.7.2013
 652/2013/KP Kúpna zmluva  22.7.2013
  547/2013/OVS ZoD č. 547/2013/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov - DSS a ZpS Martin-Mazúra"    22.7.2013
 545/2013/OVS ZoD č. 545/2013/OVS "Rekonštrukcia - stavebné úpravy objektu - STRANÍK-DSS a ŠZ, Žilina"  22.7.2013
 543/2013/OVS ZoD č. 543/2013/OVS "Stavebné úpravy - zníženie energetickej náročnosti - TROJLÍSTOK-CSS Ružomberok"   22.7.2013
 653/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   22.7.2013
 654/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     22.7.2013
 655/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      22.7.2013
 656/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      23.7.2013
 657/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie        23.7.2013
 658/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie        23.7.2013
 659/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     23.7.2013
 660/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     23.7.2013
 661/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       23.7.2013
 662/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie        23.7.2013
 663/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      23.7.2013
 664/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      23.7.2013
 665/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       23.7.2013
 1281/2010/OCKJ Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Obnova Budatínskeho zámku   23.7.2013
 1274/2010/OCKJ Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Stavebné úpravy DSS Oščadnica   23.7.2013
 669/2013/OSM Kúpna zmluva  PK 3.1.1    23.7.2013
 666/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   23.7.2013
 667/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    23.7.2013
 668/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      23.7.2013
 670/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      23.7.2013
  505/2013/OVS ZoD č. 505/2013/OVS "Stavebné úpravy , výmena okien a zateplenie obvodového a strešného plášťa - Jazyková škola, Žilina   24.7.2013
 670/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   24.7.2013
 672/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     24.7.2013
 673/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     24.7.2013
 674/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       24.7.2013
 675/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie         24.7.2013
 676/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie         24.7.2013
 677/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie          24.7.2013
 678/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie            24.7.2013
 679/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   25.7.2013
 680/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     25.7.2013
 681/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      25.7.2013
 682/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     26.7.2013
 683/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    26.7.2013
  540/2013/OVS Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a rozvodov ÚK - SOŠ stavebná, Žilina  26.7.2013
 544/2013/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov a zateplenie - ZpS a DSS, Dolný Kubín   26.7.2013
 546/2013/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov a zateplenie - ZpS, DSS a ŠZ, T.Teplice - pavilón A   26.7.2013
 542/2013/OVS Stavebné úpravy  - zníženie energetickej náročnosti - SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš   26.7.2013
 687/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   29.7.2013
 688/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     29.7.2013
 659/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     29.7.2013
 424/2013/OVS Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 424/2013/OVS   29.7.2013
 342/2013/OVS Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc - modernizácia divadla v Žiline a zámku v Kozách    29.7.2013
 541/2013/OVS "Stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných a dverných otvorov - pavilón tried A,D - SPŠ stavebná, Žilina"   30.7.2013
 684/2013/OVS "Stavebné úpravy 1. nadzemného podlažia - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto"   30.7.2013
 694/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   30.7.2013
 696/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy    30.7.2013
 695/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy    30.7.2013
 700/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    30.7.2013
 704/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    30.7.2013
  690/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LKLM/2013/8.2 30.7.2013
  691/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-PMZA/2013/8.2  30.7.2013
  692/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KHZA/2013/8.2  30.7.2013
  693/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKSZA/2013/8.2  30.7.2013
 697/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LK/2013/4.5.6  30.7.2013
 698/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-/2013/7.4  30.7.2013
  699/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KM/2013/7.2  30.7.2013
 701/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KM/2013/7.1  30.7.2013
 702/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KK ČA/2013/7.6  30.7.2013
 523/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   30.7.2013
706/2013/OKaCR Zmluva o dielo  31.7.2013
 707/2013/OSORO Kúpna zmluva   31.7.2013
 705/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  31.7.2013
 708/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   31.7.2013
 533/2013/OVS Dohoda o náhrade za užívanie nebytového priestoru č. ŽSK 533/2013/OVS  31.7.2013
 534/2013/OVS Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 534/2013/OVS  31.7.2013
 712/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      31.7.2013
 708/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie      31.7.2013
   714/2013/OF     Zmluva o poskytnutí dotácie      31.7.2013
 717/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie       31.7.2013
 703/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   1.8.2013
 1051/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.53/2010 - Dodatok č.2   1.8.2013
 724/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie     1.8.2013
  709/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/1.1   1.8.2013
  710/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LM/2013/7.6    1.8.2013
 711/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ZA/2013/7.4     1.8.2013
  715/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ŽA/2013/7.5    1.8.2013
 716/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ŽA/2013/7.3     1.8.2013
 718/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ŽA/2013/7.6    1.8.2013
  719/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ŽA/2013/7.1   1.8.2013
 720/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-TKS/2013/7.2    1.8.2013
 721/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-TKS/2013/7.1    1.8.2013

   722/2013/OKaCR/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-TKS/2013/7.3     1.8.2013
 723/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-TKS/2013/7.5    1.8.2013
 725/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                 2.8.2013
 726/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 727/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 728/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 729/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 730/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 731/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 732/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 733/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 734/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 735/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 736/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                                2.8.2013
 738/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   5.8.2013
 739/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   5.8.2013
 741/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  5.8.2013
 737/2013/OZ Zmluva o prenájme reklamných plôch   5.8.2013
 740/2013/OZ Zmluva o nájme pozemku   5.8.2013
 742/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 743/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 744/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 745/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 746/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 747/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 748/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 749/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 750/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 751/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 752/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov   5.8.2013
 753/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  5.8.2013
 791/2008/OVS Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo 791/2008/OVS   6.8.2013
 754/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   6.8.2013
 755/2013/OSM Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy    6.8.2013
 

784/2013/OKaCR

ZOD - Turčianska knižnica   7.8.2013
 882/2010/OSM Dodatok č.1 : Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. 1/2011    7.8.2013
 911/2011/OSM Dodatok č.1 : Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. MT 09/2011/13    7.8.2013
 577/2013/OSV Z MLUVA o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
 8.8.2013
 580/2013/OSV Z M L U V A č. 580/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
  8.8.2013
 .581/2013/OSV Z M L U V A č. 581/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
   8.8.2013
 582/2012/OSV Z M L U V A č. 582/2012/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
   8.8.2013
 583/2012/OSV Z M L U V A č. 583/2012/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
    8.8.2013
 586/2013/OSV Z M L U V A č. 586/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
  8.8.2013
  585/2013/OSV Z M L U V A č. 585/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
   8.8.2013
  587/2013/OSV Z M L U V A č. 587/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
    8.8.2013
 590/2013/OSV Z M L U V A č. 590/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
   8.8.2013
  588/2013/OSV Z M L U V A č. 588/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
   8.8.2013
 761/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy telek. vedenia umiestnené v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   8.8.2013
 762/2013/ODaRR Zmluva o budúcej kúpnej zmluve    8.8.2013
  584/2012/OSV Z M L U V A č. 584/2012/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
 13.8.2013
 589/2013/OSV Z M L U V A č. 589/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
  13.8.2013
 757/2013/OVS ZoD č. 757/2013/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov, zateplenie a sanácia svetlíkov - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina - pavilón učební a fyzikálny pavilón"    13.8.2013
 769/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   13.8.2013
 763/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-PM/2013/1.1   14.8.2013
  764/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-PM/2013/7.1    14.8.2013
 765/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LM/2013/1.1   14.8.2013
 766/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-OK/2013/2.5    14.8.2013
 767/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-OM/2013/7.2   14.8.2013
 768/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KK ČA/2013/2.5    14.8.2013
 771/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ŽA/2013/1.1    14.8.2013
 774/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KK ŽA/2013/7.6    14.8.2013
  775/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KK ŽA/2013/2.5   14.8.2013
 776/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ČA/2013/7.5   14.8.2013
 777/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS CA/2013/8.2   14.8.2013
  778/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS CA/2013/7.1   14.8.2013
 731/2007/OVS Obchodná zmluva o nákupe a predaji č. 470290    14.8.2013
 579/2012/OSV Z M L U V A č. 579/2012/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
 15.8.2013
 516/2013/OVS Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 516/2013/OVS   15.8.2013
 783/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie    15.8.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    15.8.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    15.8.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     15.8.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      15.8.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       15.8.2013
  129/2004  Dohoda o VoiceVPN   15.8.2013
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN     15.8.2013
  129/2004  Dohoda o VoiceVPN      15.8.2013
  129/2004  Dohoda o VoiceVPN     15.8.2013
  129/2004  Dohoda o VoiceVPN       15.8.2013
   129/2004  Dohoda o VoiceVPN        15.8.2013
   129/2004  Dohoda o VoiceVPN         15.8.2013
 129/2004 Dohoda o VoiceVPN       15.8.2013
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN        15.8.2013
   129/2004 Dohoda o VoiceVPN          15.8.2013
 770/2013/OVS ZoD č. 770/2013/OVS "ZpS a DSS Čadca - Žiarec - Stavebné úpravy výplní otvorov"    15.8.2013
 773/2013/OVS ZoD č. 773/2013/OVS "SOŠ Námestovo -rekonštrukcia hygienických zariadení"     15.8.2013
 785/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LK/2013/2.5   16.8.2013
 339/2013/OVS Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 339/2013/OVS   16.8.2013
  758/2013/OVS ZoD č. 758/2013/OVS "Rekonštrukcia hygienických zariadení s hydroizoláciou- DSS a ZpS, Tvrdošín "   16.8.2013
 756/2013/OVS ZoD č. 756/2013/OVS "Rekonštrukcia sololitových drevených balkónových stien - II"- ZpS a DSS, Karpatská 9, Žilina  16.8.2013
 759/2013/OVS ZoD č. 759/2013/OVS "Rekonštrukcia strechy so zateplením - Trojlístok - CSS, pracovisko sv. Anny, Ružomberok"    16.8.2013
 786/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-TK/2013/2.5    16.8.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   19.8.2013
 519/2013/OVS Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 519/2013/OVS   19.8.2013
 Dodatok č.1 k Zmluve 808/2012/OKaCR Kúpna zmluva v rámci projektu Strečno - Ślemień       č.1/2012    19.8.2013
 787/2013/OIaZV Zmluva o mediálej podpore    19.8.2013
 342/2011/OVS  Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 80 - 8014800  19.8.2013
 788/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   20.8.2013
 685/2013/OSV Zmluva č. 685/2012/OSV o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
 
 20.8.2013
 686/2013/OSV Zmluva č. 686/2012/OSV o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
 
  20.8.2013
 5143/2013/KP Zmiešaná zmluva     20.8.2013
 782/2013/OVS Kúpna zmluva  - nákup kancelárskych potrieb pre ŽSK   22.8.2013
 792/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   22.8.2013
 791/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 06/2013    22.8.2013
  578/2013/OSV Z M L U V A č. 578/2013/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
 26.8.2013
 520/2013/OVS Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 520/2013/OVS   26.8.2013
 517/2013/OVS Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 517/2013/OVS    26.8.2013
 790/2013/OVS Zmluva o dielo č. 790/2013/OVS - Odborný autorský dohľad - "Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščadnica"    26.8.2013
 685/2012/OZ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 2012/3   26.8.2013
 1252/2011/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/16   26.8.2013
 522/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/24   26.8.2013
 667/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/25   26.8.2013
 669/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/27   26.8.2013
670/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/28  26.8.2013
 672/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/29   26.8.2013
 673/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/30   26.8.2013
674/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/31   26.8.2013
675/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/  26.8.2013
 676/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/32   26.8.2013
 714/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/34   26.8.2013
677/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/35   26.8.2013
 678/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/36    26.8.2013
 680/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/38    26.8.2013
 681/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/39    26.8.2013
 939/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/41   26.8.2013
 938/2012/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/43   26.8.2013
 793/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/6   26.8.2013
 801/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   27.8.2013
 779/2013/OVS Zmluva o dielo č. 779/2013/OVS - "Stavebné úpravy výplní otvorov - telocvičňa č. 1 - západ - Gymnázium J. Lettricha, Martin"   27.8.2013
 800/2013/OZ Zmluva o nájme pozemku    27.8.2013
  807/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 05/2013   28.8.2013
 796/2013/OVS Zmluva o dielo č. 796/2013/OVS - "Stavebné úpravy výplní otvorov - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina"   2.9.2013
 809/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   2.9.2013
 810/2013/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 67 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/021  2.9.2013
 780/2013/OVS Zmluva o dielo č. 780/2013/OVS - "Rekonštrukcia strešných svetlíkov na budove - SŠ Martin"   2.9.2013
 772/2013/OVS Zmluva o dielo č. 772/2013/OVS - "Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a balkónov - SŠ, Rosinská cesta, Žilina"  2.9.2013
 795/2013/OVS Zmluva o dielo č. 795/2013/OVS -"Stavebné úpravy zastrešenia a opláštenia átria - STRANÍK - DSS a ŠZ, Žilina"  2.9.2013
 798/2013/OVS ZoD - " "Vybudovanie centrálneho vstupu a sadové úpravy - Kysucká knižnica v Čadci"  3.9.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   3.9.2013
 811/2013/KP Zmluva o poskytnutí právnych služieb   3.9.2013
 470/2013/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 470/2013/OVS - "Rekonštrukcia výplní okenných otvorov v átrií - SŠ Tvrdošín"  3.9.2013
 781/2013/OVS Zmluva o dielo - ""Rekonštrukcia zastrešenia a sanácia statických porúch - ZpS a DSS, KNM"  3.9.2013
 812/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   3.9.2013
 814/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   5.9.2013
 1227/2012/OCKJ Dodatok č.1 ZoD a LZ   6.9.2013
 815/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   9.9.2013
 41/2011/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme : Dohoda o skončení nájmu   9.9.2013
 41/2011/OSM Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme : Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 56/2010/13   9.9.2013
 806/2013/OVS Kúpna zmluva - nákup kuchynskej technológie pre DONsP v Dolnom Kubíne   9.9.2013
 817/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 07/2013    9.9.2013
 818/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 09/2013    9.9.2013
 816/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 73 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/007   10.9.2013
 820/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH6/2013    10.9.2013
 821/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 08/2013    10.9.2013
 822/2013/OCKJ Zmluva č.70 o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu   PL-SK/ZA/IPP/III/056    10.9.2013
 813/2012/OKaCR Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb č.1/8/2012   10.9.2013
 225/2011/ODaRR Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na výkon stavebného dozoru Rajcza-Ujsoly-Novoť   10.9.2013
 1045/2010/OSM Zmluva o nájme pozemku č. 55/2010-dodatok č.1   11.9.2013
 915/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.43/2010-dodatok č.1   11.9.2013
 126/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 03/2013-dodatok č.1    11.9.2013
 1050/2010/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.40/2010-dodatok č.1   11.9.2013
 927/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.59/2010-dodatok č.1    11.9.2013
 924/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.48/2010-dodatok č.1    11.9.2013
 1042/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/2010-dodatok č.1    11.9.2013
 827/2013/OSV Zmluva o zverení hnuteľného majetku   13.9.2013
 65/2011/OCKJ Zmluva o postúpení poskytnutého finačného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre projektového partnera 2 v rámci Strešného projektu   17.9.2013
 624/2011/ODaRR Dodatok č. 1 k Zmluve o  dielo č.  07/2011-14-07   17.9.2013
 828/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy    17.9.2013
 829/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   17.9.2013
 830/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   17.9.2013
 835/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia umiestného v cestnom telese/ cestných pomocných pozemkoch    18.9.2013
 836/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia umiestného v cestnom telese/ cestných pomocných pozemkoch    18.9.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   18.9.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    18.9.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     18.9.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       18.9.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        18.9.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        18.9.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         18.9.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         18.9.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby          18.9.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby           18.9.2013
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby            18.9.2013
  837/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 07/2013   19.9.2013
 838/2013/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ   23.9.2013
 833/2013/OVS ZoD č. 833/2013/OVS "Výmena podláh a zateplenie strechy telocvične - Spojená škola, Kysucké Nové Mesto "  23.9.2013
 797/2013/OVS ZoD č. 797/2013/OVS "Spevnené plochy pri SKD v Martine "  23.9.2013
799/2013/OVS ZoD č. 799/2013/OVS "Prestavba prízemia na kuchyňu, jedáleń a stredisko odbornej praxe - SŠ, Hlinská, Žilina "   23.9.2013
 840/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 72 PL-SK/ZA/IPP/III/077   24.9.2013
 854/2013/OIaZV Príkazná zmluva  24.9.2013
 831/2013/OVS "Rekonštrukcia plochej strechy bez zateplenia - stavebné úpravy budovy telocvične SOŠ dopravná, Martin - Priekopa"   24.9.2013
 834/2013/OVS Stavebné úpravy - zníženie energetickej náročnosti - SOŠ lesnícka J.D.Matejovie, Liptovský Hrádok"  24.9.2013
 802/2013/OSV Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  24.9.2013
 832/2013/OVS ZoD č. 832/2013/OVS "Rekonštrukcia rozvodov - Liptovské múzeum v Ružomberku"   26.9.2013
842/2013/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve    26.9.2013
 347/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 347/2012/OVS "Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín"   27.9.2013
 843/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 68 PL-SK/ZA/IPP/III/069   27.9.2013
 1299/2012/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. LH 11/2012 - dohoda o skončení nájmu   27.9.2013
 1299/2012/OSM Dodatok č.2 k zmluve o nájme č. LH 11/2012 - Uznanie dlhu,dohoda o splátkach   27.9.2013
 333/2013/OKaCR Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/1.3   27.9.2013
 844/2013/OŠ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy   27.9.2013
 845/2013/OŠ Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku     27.9.2013
846/213/OŠ Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku   27.9.2013
 847/2013/OŠ Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku   27.9.2013
 848/2013/OŠ Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku    27.9.2013
 851/2013/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ   30.9.2013
 849/2013/OVS ZoD č. 849/2013/OVS "Rekonštrukcia kotolne - ZpS a DSS PARK, prevádzak Vysoká nad Kysucou" 30.9.2013
850/2013/OVS ZoD č. 850/2013/OVS "Rekonštrukcia výmenníkovej stanice - HARMÓNIA-ZpS, DSS a útulok, Žilina"  30.9.2013
  852/2013/OIaZV Zmluva o spolupráci  30.9.2013
  853/2013/OIaZV Zmluva o spolupráci   30.9.2013
 867/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.71 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/105   1.10.2013
 760/2013/ODaRR Zmluva o dielo č. 62/13/1321   2.10.2013
 868/2013/OVS Kúpna zmluva   2.10.2013
 869/2013/OVS Kúpna zmluva   2.10.2013
 870/2013/OVS Kúpna zmluva    2.10.2013
 871/2013/OVS Kúpna zmluva      2.10.2013
855/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 207-E.4./2013   2.10.2013
856/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 208-E.4./2013   2.10.2013
857/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 209-E.4./2013  2.10.2013
858/2013/OZ Zmluva o nájme pozemku č. 210-E.4./2013  2.10.2013
859/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 211-E.4./2013  2.10.2013
860/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 212-E.4./2013  2.10.2013 
861/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 213-E.4./2013   2.10.2013 
862/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 214-E.4./2013  2.10.2013 
863/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 215-E.4./2013  2.10.2013 
864/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 216-E.4./2013   2.10.2013 
865/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 217-E.4./2013    2.10.2013 
866/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 219-E.4./2013    2.10.2013 
 873/2013/OSORO Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. DZ221601200410102   3.10.2013
 837/2010/OSORO Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP, číslo dodatku DZ221601200270102   4.10.2013
 874/2013/OZ Zmluva o výpožičke č. ZoV 2013-90-I-C-01 CSS ANIMA    4.10.2013
 875/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/8/2013    4.10.2013
 876/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/7/2013    7.10.2013
 877/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/6/2013    7.10.2013
 302/2004/OO Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET   7.10.2013
302/2004/OO Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET   7.10.2013
302/2004/OO Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET  7.10.2013
 878/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   8.10.2013
 881/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/1/2013   8.10.2013
 882/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/23/2013   8.10.2013
 883/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/4/2013    8.10.2013
 884/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/11/2013   9.10.2013
885/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/15/2013   9.10.2013
 886/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   10.10.2013
 887/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena    10.10.2013
 889/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/19/2013   11.10.2013
892/2013/KP + Dodatok č.1 Kúpna zmluva a Dodatok č. 1   11.10.2013
 890/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/2/2013   11.10.2013
 891/2013/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 250/21/2013   11.10.2013
 803/2013/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   14.10.2013
 129/2013/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 4 PL-SK/ZA/IPP/III/087    14.10.2013
 1002/2012/OVS Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 411 015 442 - poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu    14.10.2013
  893 /2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 08/2013   15.10.2013
 894/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   15.10.2013
 415/2005/OVS Dodatok k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06   15.10.2013
 895/2013/KP Dodatok č. 1 k zámennej zmluve    15.10.2013
 504/2013/OVS Dodatok č. 1 k  ZoD č. 504/2013/OVS "Rekonštrukcia  hygienických zariadení - Gymnázium, Liptovský Hrádok"   15.10.2013
  187/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č. 14/2012 - Dodatok č. 2   16.10.2013
 711/2009/OSM Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP - Dodatok č.2    16.10.2013
  888/2013/OVS ZoD č. 888/2013/OVS "Rekonštrukcia  budovy - DSS SYNNÓMIA, Žilina"   17.10.2013
 899/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2014    17.10.2013
 900/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2014    17.10.2013
 537/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 7/2012 - Dodatok č. 1    17.10.2013
120/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 02/2013 - Dodatok č. 1   17.10.2013
 601/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 8/2012 - Dodatok č. 1   17.10.2013
 93/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2012 - Dodatok č. 1   17.10.2013
 901/2013/OVS Rámcová dohoda o poskytovaní reklamných služieb   18.10.2013
 308/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 5/2012 - Dodatok č. 2   18.10.2013
 437/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 05/2013 - Dodatok č. 1   18.10.2013
263/2011/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2011 - Dodatok č. 1  18.10.2013
825/2011/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 11/2011 - Dodatok č. 1   18.10.2013
306/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2012 - Dodatok č. 1    18.10.2013
307/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2012 - Dodatok č. 1   18.10.2013
405/2013/OKaCR Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR   18.10.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    18.10.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    18.10.2013
 916/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy    18.10.2013
 415/2005/OVS Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke, distribúcii  elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06   21.10.2013
 415/2005/OVS Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke, distribúcii  elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 37808427/1/06    21.10.2013
 917/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   21.10.2013
 919/2013/KP Kúpna zmluva  21.10.2013
 920/2013/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  21.10.2013
  898/2013/OVS ZoD č. 898/2013/OVS "Sanácia striech - Gymnázium, Veľká okružná, Žilina"  21.10.2013
 921/2013/ODaRR Kúpna zmluva   22.10.2013
 Dodatok č. 2 k ZoD č.1/2012 Dodatok č. 2 k ZoD č.1/2012 "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci"   22.10.2013
 922/2013/OSM Servisná zmluva typ B ev. č. 460/2006- dodatok č. 2   22.10.2013
 951/2012/OSM Nájomná zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 09/2012- dodatok č.1    22.10.2013
 342/2011/OVS Dodatok č. 6  - Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 80-8014800    22.10.2013
 926/2013/OSM Zmluva o dodávke plynu-dodatok č. 01 PK KNM   23.10.2013
 925/2013/OSM Zmluva o dodávke plynu-dodatok č. 01 ŽSK-kuchyňa   23.10.2013
 1286/2012/OSM Zmuva o dodávke plynu - dodatok č. 7 PK BY   23.10.2013
632/2011/OSM Zmuva o dodávke plynu - dodatok č. 2 PK TT  23.10.2013
632/2011/OSM Zmuva o dodávke plynu - dodatok č. 3 PK TT  23.10.2013
924/2013/OSM Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy  23.10.2013
 339/2013/OVS Dodatok č. 2 k ZoD č. 339/2013/OVS - "Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščadnica"  23.10.2013
 839/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva - HEPARÍNY (liečivá)  23.10.2013
 927/2013/OVS ZoD a o poskytnutí služieb - "APV iSPIN2"  24.10.2013
 928/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy telek. vedenia umiestnené v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  24.10.2013
 929/2013/KP Kúpna zmluva  25.10.2013
 1047/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/87/2010- Dodatok č. 1  25.10.2013
 923/2013/OVS ZoD č.923/2013/OVS "Výmena podlahovej krytiny internátu - SOŠ lesnícka J.D.M., Liptovský Hrádok  25.10.2013
 930/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/84/I/C-01  25.10.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.10.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.10.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN  25.10.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN   25.10.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN    25.10.2013
129/2004 Dohoda o VoiceVPN     25.10.2013
 902/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 1/2014   28.10.2013
 823/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 2/2014    28.10.2013
 903/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 3/2014  28.10.2013
 824/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 4/2014   28.10.2013
 904/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 5/2014   28.10.2013
 825/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 6/2014   28.10.2013
 826/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 7/2014    28.10.2013
 905/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 9/2014   28.10.2013
 907/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 10/2014    28.10.2013
908/2014/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 112014 28.10.2013
909/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 12/2014  28.10.2013
910/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 13/2014  28.10.2013
911/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 15/2014  28.10.2013
912/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 16/2014  28.10.2013
913/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 17/2014   28.10.2013
914/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 19/2014   28.10.2013
 130/2013/OCKJ Zmluva č. 6 o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/103 "Spoluprácou obcí Kotešová a Stryszawa k rozvoju poľsko - slovenského pohraničia"     28.10.2013
 905/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 8/2014   29.10.2013
 931/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 18/2014    29.10.2013
932/2013/OVS Zmluva č. 874825/01/2013 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   29.10.2013
 933/2013/OIaZV Zmluva o spolupráci    29.10.2013
262/2011/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2011 - Dodatok č.1    29.10.2013
884/2011/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 12/2011 - Dodatok č. 1   29.10.2013
 119/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 01/2013- Dodatok č. 1   29.10.2013
121/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 04/2013 - Dodatok č. 1   29.10.2013
935/2013/KP Kúpna zmluva   29.10.2013
 934/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   29.10.2013
 936/2013/OSORO Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle §659 a nasl. Občianského zákonníka a podľa §13 ods. 8 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov   30.10.2013
  938/2013/OIaZV Zmluva o dielo   30.10.2013
 203/2013/OCKJ Zmluva č.37 o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu   PL-SK/ZA/IPP/III/037-Dodatok 1  30.10.203
 939/2013/OIaZV Zmluva o dielo   30.10.203
 940/2013/KP Kúpna zmluva   4.11.2013
         941/2013/OKaCR            Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č.1/2013   4.11.2013
 947/2013/KP Kúpna zmluva   6.11.2013
 949/2013/KP Kúpna zmluva   6.11.2013
 945/2013/OVS  ZoD č.945/2013/OVS "Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne"   6.11.2013
  416/2013/OVS Dodatok č. 1 k ZoD 416/2013/OVS "Zvýšenie energetického štandardu - Gymnázium M.M.Hodžu, Litpovský Mikuláš"   6.11.2013
 943/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI-1/2013/5.1    6.11.2013
 944/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI-2/2013/7.1    6.11.2013
 946/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI-2/2013/7.2    6.11.2013
948/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI-2/2013/7.3   6.11.2013
950/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI-2/2013/7.6   6.11.2013
 1000/2013/OSM Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby 3/2013  7.11.2013
 777/2011/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 12/2011- dodatok č.1 :dohoda o skončení  7.11.2013
 1003/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.8.1998 v znení dodatku č. 10   8.11.2013
 1004/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 03/2014  11.11.2013 
 1005/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 02/2014   11.11.2013 
 1006/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 04/2014   11.11.2013 
 1007/2013/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR  11.11.2013 
 951/2013/OO Kúpna zmluva   12.11.2013
 952/2013/OO Kúpna zmluva   12.11.2013
 953/2013/OO Kúpna zmluva    12.11.2013
 954/2013/OO Kúpna zmluva      12.11.2013
955/2013/OO Kúpna zmluva       12.11.2013
956/2013/OO Kúpna zmluva       12.11.2013
 957/2013/OO Kúpna zmluva         12.11.2013
 958/2013/OO Kúpna zmluva          12.11.2013
 959/2013/OO Kúpna zmluva       12.11.2013
 960/2013/OO Kúpna zmluva        12.11.2013
 961/2013/OO Kúpna zmluva          12.11.2013
962/2013/OO Kúpna zmluva           12.11.2013
 963/2013/OO Kúpna zmluva            12.11.2013
964/2013/OO Kúpna zmluva      12.11.2013
965/2013/OO Kúpna zmluva      12.11.2013
 966/2013/OO Kúpna zmluva       12.11.2013
967/2013/OO Kúpna zmluva         12.11.2013
968/2013/OO Kúpna zmluva         12.11.2013
 969/2013/OO Kúpna zmluva         12.11.2013
 970/2013/OO Kúpna zmluva          12.11.2013
971/2013/00 Kúpna zmluva           12.11.2013
972/2013/OO Kúpna zmluva             12.11.2013
973/2013/OO Kúpna zmluva    12.11.2013
974/2013/OO Kúpna zmluva      12.11.2013
 975/2013/OO Kúpna zmluva        12.11.2013
 976/2013/OO Kúpna zmluva         12.11.2013
977/2013/OO Kúpna zmluva           12.11.2013
978/2013/OO Kúpna zmluva            12.11.2013
979/2013/OO Kúpna zmluva            12.11.2013
 980/2013/OO Kúpna zmluva                    12.11.2013
 981/2013/OO Kúpna zmluva               12.11.2013
 982/2013/OO Kúpna zmluva                12.11.2013
983/2013/OO Kúpna zmluva             12.11.2013
984/2013/OO Kúpna zmluva              12.11.2013
 985/2013/OO Kúpna zmluva                12.11.2013
 986/2013/OO Kúpna zmluva               12.11.2013
 987/2013/OO Kúpna zmluva                12.11.2013
 988/2013/OO Kúpna zmluva                 12.11.2013
 989/2013/OO Kúpna zmluva                12.11.2013
990/2013/OO Kúpna zmluva                 12.11.2013
 991/2013/OO Kúpna zmluva       12.11.2013
 992/2013/OO Kúpna zmluva         12.11.2013
 993/2013/OO Kúpna zmluva          12.11.2013
 994/2013/OO Kúpna zmluva          12.11.2013
 995/2013/OO Kúpna zmluva           12.11.2013
 996/2013/OO Kúpna zmluva   12.11.2013
 997/2013/OO Kúpna zmluva    12.11.2013
 998/2013/OO Kúpna zmluva     12.11.2013
 1001/2013/OO Kúpna zmluva      12.11.2013
 1002/2013/OO Kúpna zmluva        12.11.2013
 1009/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   12.11.2013
 1008/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   12.11.2013
 1010/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   12.11.2013
 1011/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 09/2013   12.11.2013
 897/2013/OVS ZoD č.897/2013/OVS "Obchodná akadémia, Dolný Kubín - Stavebné úpravy strechy kuchyne a jedálne - odstránenie havarijného stavu strechy "   13.11.2013
 999/2013/OVS ZoD 999/2013/OVS "Stavebné úpravy - výmena okien a dverí - Liptovská galéria P.M.Bohúna, Liptovský Mikuláš"   13.11.2013
 1012/2013/ODaRR Zmluva o nájme služobného bytu   13.11.2013
 1048/2012/OF Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí audítorských služieb uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 30.10.2012  14.11.2013 
 1013/2013/OVS Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  18.11.2013
 1014/2013/OO Kúpna zmluva   18.11.2013
 915/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva   19.11.2013
 1015/2013/ISV Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti   19.11.2013
 1016/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 20/2014   19.11.2013
 805/2013/OSV Zmluva č. 805/2013/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  20.11.2013
 342/2011/OVS Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 80-8014800    21.11.2013
 1017/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-SKD-1/2013/5.1   22.11.2013
 1018/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LM-2/2013/7.2   22.11.2013
 1019/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-TKS-2/2013/7.2   22.11.2013
 1020/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-TKS-2/2013/7.6   22.11.2013
 1021/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ČA-2/2013/7.1   22.11.2013
 1022/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-OKS-2/2013/7.2   22.11.2013
 1023/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LKS -2/2013/7.3    22.11.2013
 1024/2013/ODaRR Nájomná zmluva    25.11.2013
 1025/2013/KP Dohoda č. 69/12/140/2013   26.11.2013
 1027/2013/ODaRR Memorandum  o spolupráci pri stavbe a realizácií stavby "Vodná stavba Orava - rekonštrukcia koruny priehrady a ŽB rímsy"   26.11.2013

 1029/2013/OZ

Zmluva o nájme nebytových priestorov   27.11.2013
 1028/2013/OSV Zmluva o zverení hnuteľného majetku   27.11.2013
 1030/2013/OVS Zmluva číslo: 3992013 o verejných vodovodoch a kanalizáciách    27.11.2013
 1031/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.69 pre mikroprojekt č. PL/SK/ZA/IPP/III/046   27.11.2013
 1032/2013/OSM Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby 3/2013  27.11.2013
 1033/2013/OSM Dohoda o zabezpečení a vykonávaní  údržby areálu 1/2013  27.11.2013
 1034/2013/OSM Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby 2/2014   27.11.2013
798/2010/OSM Dohoda o poskytovaní služby - Dodatok č.1   27.11.2013
 1035/2013/ODaRR Príkazná zmluva    28.11.2013
 1037/2013/KP Dodatok č. 1   29.11.2013
 1038/2013/KP Dodatok č. 1    29.11.2013
 1040/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KKS ŽA-2/2013/7.2    29.11.2013
 1036/2013/ODaRR Zmluva o vykonaní prieskumu   29.11.2013
 1039/2013/OVS Zmluva o zverení majetku do správy   29.11.2013
 1042/2013/OVS  Rámcová kúpna zmluva
 2.12.2013
 1042/2013/OVS  Dodatok č 1 k RKZ 1042/2013/OVS  2.12.2013
 1059/2013/KP Zmluva o zverení majetku do správy   3.12.2013
 1062/2013/OŠaŠ Príkazná zmluva   3.12.2013
 1283/2010/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z2212012003301 pre projekt s názvom "Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín"   3.12.2013
 1064/2013/KP  Kúpna zmluva a zmluva o zriadení VB  4.12.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    4.12.2013

 1451/2009

 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 

 4.12.2013

 1451/2009

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  

 4.12.2013

 1451/2009

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  

 4.12.2013

 1451/2009

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  

 4.12.2013

 1451/2009

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  

 4.12.2013

 1451/2009

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  

 4.12.2013

 1451/2009

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  

 4.12.2013

 1451/2009

 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   4.12.2013
 709/2013/OKaCR Dodatok č.1 k  Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             MK-ZI/2013/1.1  4.12.2013
 648/2011/OCKJ Dodatok č.WTSL.02.02.00-82-211/10-02   5.12.2013
 129/2004/OVS Dodatok č. 06201301 k Dohode o Voice VPN č. 0120040847   5.12.2013
 302/2004/OO Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET    5.12.2013
 302/2004/OO Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET   5.12.2013
302/2004/OO Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET    5.12.2013
 302/2004/OO Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET   5.12.2013
 1051/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/7   5.12.2013
 1052/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/8    5.12.2013
1053/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/9  5.12.2013
1054/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/10    5.12.2013
1055/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/11   5.12.2013
1056/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/12    5.12.2013
1057/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/13    5.12.2013
1058/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/15    5.12.2013
1060/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/16    5.12.2013
 1061/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2013/17   5.12.2013
 1065/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb         6.12.2013
 1066/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb           6.12.2013
 1067/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb          6.12.2013
 1068/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb          6.12.2013
 1069/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb            6.12.2013
 1070/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb            6.12.2013
 1071/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb            6.12.2013
 896/2013/OVS  ZoD č.896/2013/OVS "SOŠ strojnícka, KNM - Rekonštrukcia strechy so zateplením - sanácia plochej strechy na objekte dielní"    6.12.2013
 194/2011/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. DZ221302200040102 pre projekt s názvom "Krásy a zujímavosti Žilinského kraja"    6.12.2013
 1072/2013/OŠaŠ Príkazná zmluva    6.12.2013
 1063/2013/OZ Dohoda o skončení nájmu podľa Zmluvy č. 2010/11 o nájme nebytových priestorov    6.12.2013
 1179/2012/OZ Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4/2012   6.12.2013
 314/2012/OZ Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/21    6.12.2013
 1215/2010/OZ Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2010/27   6.12.2013
 940/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/40    6.12.2013
 936/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/42    6.12.2013
 937/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/44    6.12.2013
1181/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/46   6.12.2013
 1180/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/47    6.12.2013
1183/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/49     6.12.2013
 1182/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/48   6.12.2013
 1178/2012/OZ Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2012   6.12.2013
 1184/2012/OZ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/51    6.12.2013
 1185/2012/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2012/52   6.12.2013
 1041/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva - Kontrastné látky - 3.časť(Jopromid )a 6. časť (natrii amidotrizoas) pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  6.12.2013
 1041/2013/OVS Dodatok č 1 k RKZ 1041/2013/OVS   6.12.2013
 1074/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického vedenia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov   9.12.2013
 1018/2012/OIAZV Dodatok č. 1 k LICENČNEJ ZMLUVE   9.12.2013
 777/2013/OVS Dodatok č. 1 k  ZoD č.777/2013/OVS "Stavebné úpravy - prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia DSS v Liptovskom Hrádku"   9.12.2013
 1076/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2014   10.12.2013
 352/2011/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov a krátkodobého HM č.BY 7/2011    10.12.2013
 940/2010/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme hnuteľných vecí č.055/2010    10.12.2013
 169/2012/OSM Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov KNM č. 13/2012    10.12.2013
 914/2011/OSM Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov KNM č. 1/2012   10.12.2013
 1073/2013/KP Kúpna zmluva     10.12.2013
 1310/2010/OCKJ Dodatok č.3 k ZoNFP Elektronizácia služieb ŽSK   11.12.2013
 1078/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-KK ČA/2013/4.5.6   11.12.2013
 1079/2013/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb    11.12.2013
 1310/2010/OCKJ Dodatok č.2 ZoNFP č. 1281/2010/OCKJ     11.12.2013
 987/2010/OSM Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme HV č. 059/2010     11.12.2013
 948/2010/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme HV č. 054/2010    11.12.2013
 1080/2013/OSM Kúpna zmluva č. PK II MT 01/2013     11.12.2013
  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov   12.12.2013
 1081/2013/OO Kúpna zmluva   12.12.2013
 1026/2013/KP Nájomná zmluva  12.12.2013
 1075/2013/OVS ZoD č.1075/2013/OVS "EPS a HSP - DSS a ZpS Zákamenné, pracovisko Oravská Lesná"   12.12.2013
 1086/2013/KP Zmluva o prevode správy majetku   16.12.2013
  387/2006/OKaCR Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov    16.12.2013
 385/2007/OKaCR Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov    16.12.2013
 1087/2013/OKaCR Darovacia zmluva    17.12.2013
 1088/2013/OKaCR Darovacia zmluva    17.12.2013
 1089/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva - Injekčné striekačky a ihly - 1.časť injekčné striekačky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  18.12.2013
 1089/2013/OVS Dodatok č 1 k RKZ 1089/2013/OVS   18.12.2013
 1090/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva - Injekčné striekačky a ihly - 2. časť jednorazové ihly  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK     18.12.2013
 1090/2013/OVS Dodatok č. 1 k RKZ 1090/2013/OVS/2013    18.12.2013
 347/2012/OVS Dodatok č. 2 k ZoD č.347/2012/OVS "Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín"    18.12.2013
 1269/2012/OSM Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 09/2012   18.12.2013
 1091/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 22/2014   18.12.2013
 1092/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 21/2014   18.12.2013
 1093/2013/OSM Zmluva o nájme hnuteľného majetku č. MT 1/2014   18.12.2013
 1094/2013/OSM Kúpna zmluva č. BY 08/2013   18.12.2013
 1095/2013/OSM Kúpna zmluva č. BY 04/2013   18.12.2013
 1096/2013/OSM Kúpna zmluva č. By 05/2013   18.12.2013
 1097/2013/OSM Kúpna zmluva č. BY 07/2013    18.12.2013
 1098/2013/OSM Kúpna zmluva č. BY 06/2013    18.12.2013
 1099/2013/OSM Kúpna zmluva č. LH 1/2013   18.12.2013
 320/2011/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov a krátkodobého HM č. BY 9/2011   19.12.2013
 352/2011/OSM Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov a krátkodobého HM č. BY 7/2011   19.12.2013
 601/2012/OSM Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov a krátkodobého HM č. BY 8/2012   19.12.2013
 1100/2013/OO Zmluva o výpožičke   20.12.2013
 1101/2013/OO Zmluva o výpožičke    20.12.2013
 1102/2013/OO Zmluva o výpožičke     20.12.2013
 1103/2013/OO Zmluva o výpožičke      20.12.2013
 1104/2013/OO Zmluva o výpožičke       20.12.2013
 1105/2013/OO Zmluva o výpožičke      20.12.2013
 1106/2013/OO Zmluva o výpožičke       20.12.2013
1107/2013/OO Zmluva o výpožičke        20.12.2013
 1108/2013/OO Zmluva o výpožičke         20.12.2013
 1109/2013/OO Zmluva o výpožičke          20.12.2013
 1110/2013/OO Zmluva o výpožičke           20.12.2013
 1111/2013/OO Zmluva o výpožičke            20.12.2013
 1112/2013/OO Zmluva o výpožičke              20.12.2013
 1113/2013/OO Zmluva o výpožičke               20.12.2013
 1114/2013/OO Zmluva o výpožičke               20.12.2013
 1115/2013/OO Zmluva o výpožičke                 20.12.2013
 1116/2013/OO Zmluva o výpožičke                  20.12.2013
 1117/2013/OO Zmluva o výpožičke                   20.12.2013
 1118/2013/OO Zmluva o výpožičke                   20.12.2013
 1119/2013/OO Zmluva o výpožičke                     20.12.2013
 1120/2013/OO Zmluva o výpožičke                     20.12.2013
 1121/2013/OO Zmluva o výpožičke                      20.12.2013
 1122/2013/OO Zmluva o výpožičke                        20.12.2013
 1123/2013/OO Zmluva o výpožičke                          20.12.2013
 1124/2013/OO Zmluva o výpožičke                         20.12.2013
 1125/2013/OO Zmluva o výpožičke                           20.12.2013
 1126/2013/OO Zmluva o výpožičke                            20.12.2013
 1127/2013/OO Zmluva o výpožičke                           20.12.2013
 1128/2013/OO Zmluva o výpožičke                             20.12.2013
 1129/2013/OO Zmluva o výpožičke                              20.12.2013
 1130/2013/OO Zmluva o výpožičke                               20.12.2013
 1131/2013/OO Zmluva o výpožičke                                20.12.2013
 1132/2013/OO Zmluva o výpožičke                                 20.12.2013
 1133/2013/OO Zmluva o výpožičke                                  20.12.2013
 1134/2013/OO Zmluva o výpožičke      20.12.2013
 1135/2013/OO Zmluva o výpožičke      20.12.2013
 1136/2013/OO Zmluva o výpožičke       20.12.2013
 1137/2013/OO Zmluva o výpožičke        20.12.2013
 1138/2013/OO Zmluva o výpožičke     20.12.2013
 1139/2013/OO Zmluva o výpožičke     20.12.2013
 1140/2013/OO Zmluva o výpožičke      20.12.2013
 1141/2013/OO Zmluva o výpožičke        20.12.2013
 1142/2013/OO Zmluva o výpožičke        20.12.2013
 1143/2013/OO Zmluva o výpožičke         20.12.2013
 1144/2013/OO Zmluva o výpožičke          20.12.2013
 1146/2013/OO Zmluva o výpožičke          20.12.2013
 1147/2013/OO Zmluva o výpožičke            20.12.2013
 1148/2013/OO Zmluva o výpožičke             20.12.2013
 1149/2013/OO Zmluva o výpožičke              20.12.2013
 1150/2013/OO Zmluva o výpožičke              20.12.2013
 1151/2013/OO Zmluva o výpožičke               20.12.2013
 1152/2013/OO Zmluva o výpožičke               20.12.2013
 1153/2013/OO Zmluva o výpožičke                20.12.2013
 1154/2013/OO Zmluva o výpožičke                 20.12.2013
 1155/2013/OO Zmluva o výpožičke                  20.12.2013
 1156/2013/OO Zmluva o výpožičke                    20.12.2013
 1157/2013/OVS  Zmluva o dielo na výkon odborného autorského dohľadu uzatvorená podľa § 536  a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov    20.12.2013
 1085/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí služieb   20.12.2013
 1158/2013/OO Kúpna zmluva   20.12.2013
 765/2013/OKaCR Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR                                             ŽSK-LM/2013/1.1   20.12.2013
 1159/2013/ODaRR Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenie umiestneného na mostnom objekte 518001-003 na ceste III/518001   20.12.2013
 992/2012/OVS

Dodatok č. 1 k ZoD č. 992/2012/OVS „Projektová dokumentácia – štadión Martin“

 
 20.12.2013
 1160/2013/KP Zmluva o zriadení vecného bremena   20.12.2013
 888/2009/ODaRR Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej  pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK - Dodatok č. 11    20.12.2013
  889/2009/ODaRR Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej  pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK - Dodatok č. 11    20.12.2013
 1082/2013/OVS ZoD č.1082/2013/OVS "Stavebné úpravy zastrešenia a opláštenia átria - II. etapa - STRANÍK-DSS a ŠZ, Žilina"   20.12.2013
 1084/2013/OVS  ZoD č.1084/2013/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov, zateplenie a sanácia svetlíkov - Gymnázium, Hlinská, Žilina - pavilón učební a fyzikálny pavilón - nepredvídateľné práce"   20.12.2013
 1083/2013/OVS ZoD č.1083/2013/OVS "Stavebné úpravy , výmena okien a zateplenie obvodového a strešného plášťa - Jazyková škola - nepredvídateľné práce"   20.12.2013
 799/2013/OVS Dodatok č. 1 k  ZoD č.799/2013/OVS "Prestavba prízemia na kuchyňu, jedáleň a stredisko odbornej praxe - Spojená škola, Hlinská, Žilina"    20.12.2013
 781/2013/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č..781/2013/OVS "Rekonštrukcia zastrešenia a sanácia statických porúch - ZpS a DSS, Kysucké Nové Mesto"    20.12.2013
 4/2013/OVS Dodatok č. 1 k  ZoD č.4/2013/OVS "Stavebné úpravy kuchyne - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.J. Dolný Kubín"    20.12.2013
 1176/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení nehnuť. maj + príloha       27.12.2013
 
 1177/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení nehnuť. maj  + príloha       27.12.2013
  
 1178/2013/OVS+ Príloha Zmluva o zverení nehnuť. maj príloha                           27.12.2013
 
 1179/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy    27.12.2013
 1180/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2013
 1181/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy   27.12.2013
 1182/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy    27.12.2013
 1183/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy   27.12.2013
 1184/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2013
 1185/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy     27.12.2013
 1186/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy    27.12.2013
 1187/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy      27.12.2013
 1188/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy     27.12.2013
 1189/2013/OVS + Príloha Zmluva o zverení majetku do správy 27.12.2013
 1170/2013/OKaCR  Zmluva o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy  30.12.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   30.12.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     30.12.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     30.12.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       30.12.2013
 565/2010/ODaRR Zmluva na údržbu ciest I. triedy - dodatok č. 1     30.12.2013
 1161/2010/ODaRR Nájomná zmluva    30.12.2013

Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky