Zmluvy 07. - 12. 2018

  podľa 
  Fabasoft 
  Názov zmluvy Dátum zverejnenia
  299/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 2.7.2018
  302/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K989-221-10 - dátum účinnosti je od 27.6.2018 2.7.2018
  305/2018/OK Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov + Príloha 2.7.2018
  200/2018/OSM Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 200/2018 /OSM  3.7.2018 
  307/2018/OSM Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku z vlastníctva štátu  3.7.2018
  308/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 3.7.2018 
  309/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 3.7.2018
  310/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021L051-221-10 - dátum účinnosti je od 30.6.2018 3.7.2018
  304/2018/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena 4.7.2018
  306/2018/OSM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 4.7.2018
  1062/2017/OI Dodatok č. 1 k ZoD: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k. ú. Terchová + Príloha 9.7.2018