Zmluvy 07. - 12. 2016

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
543/2016/OI ZoD č.543/2016/OI,„Rekonštrukcia kotolne v dielňach SOŠ drevárskej, Liptovský Hrádok“ + Príloha 1.7.2016
539/2016/OI  ZoD č.539/2016/OI,„Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L.N.Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem“ + Príloha 1.7.2016 
551/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 5/2016  1.7.2016 
552/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 6/2016  1.7.2016 
553/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 7/2016  1.7.2016 
554/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 8/2016  1.7.2016
555/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 9/2016  1.7.2016 
556/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 10/2016  1.7.2016 
558/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 11/2016  1.7.2016 
559/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 12/2016  1.7.2016 
561/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 13/2016  1.7.2016 
562/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 14/2016  1.7.2016 
563/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 15/2016  1.7.2016 
564/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2016  1.7.2016 
565/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2016  1.7.2016
566/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2016  1.7.2016 
1092/2013/OSM  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 21/2014  1.7.2016 
549/2016/OI  ZoD č.549/2016/OI,„SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – úprava vonkajšieho ihriska“ + Príloha 1.7.2016 
520/2016/OI  ZoD č.520/2016/OI:„Stredná zdravotnícka škola, Žilina - stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením“  1.7.2016  
541/2016/OI  ZoD č.541/2016/OI,„Zateplenie obvodového plášťa ZpS a DSS Terchová“ + Príloha  4.7.2016 
516/2016/OI  ZoD č.516/2016/OI:„Liptovské múzeum v Ružomberku – MLD Pribylina – konečná stanica : poznanie a oddych.“  4.7.2016 
522/2016/OI  ZoD č.522/2016/OI:„Liptovské múzeum v Ružomberku – MLD Pribylina - konečná stanica : poznanie a oddych – stavebné úpravy nádrže a dotknutých objektov“  4.7.2016 
582/2016/OSM  Kúpna zmluva  6.7.2016 
576/2016/OI  ZoD č.576/2016/OI-„Štúdia realizovateľnosti výstavby okružnej križovatky ciest II/537, III/2358 a miestnej komunikácie Ulica Hradná“  6.7.2016 
584/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  8.7.2016 
585/2016/OPaVO Kúpna zmluva 11.7.2016 
586/2016/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016 12.7.2016
758/2015/OI  Dodatok č.1 k Zod č.758/2015/O: „Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši – rekonštrukcia strechy, ÚK a VZT" + Príloha 13.7.2016 
574/2016/ODaÚP Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch a mostnom objekte 14.7.2016
537/2016/OI  ZoD na prípravu PD, č.550 /2016/OI:„Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok - Stavebné úpravy, prístavba a modernizácia interiérov odborných učební“  14.7.2016 
535/2016/OI ZoD č.535/2016/OI-„SPŠ Stavebná, Veľká okružná 25, Žilina – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií“ 15.7.2016
589/2016/ODaÚP Zmluva o dielo pre spracovanie Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja  15.7.2016
526/2016/OI  SOŠ obchodu a služieb, Martin – stavebné úpravy telocvične – zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien 15.7.2016
592/2016/OKaCR Kúpna zmluva č. Z201617584_Z  19.7.2016 
591/2016/OSM  Uznanie záväzku a dohoda o splátkach  19.7.2016 
544/2016/OI  ZoD č.544/2016/OI:„Doplnenie novej a spevnenie pôvodnej kolovej hradby – HRAD STREČNO“ + Príloha 19.7.2016 
597/2016/OPaVO  Zmluva o zverení majetku žilinského samosprávneho kraja do správy  20.7.2016 
598/2016/ODaÚP  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlatníckeho práva k pozemnej komunikácii  21.7.2016 
151/2016/ODaÚP  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení č. Z-D-2016-000262-00  21.7.2016 
545/2016/OI  ZoD č.545/2016/OI:„„ROJLÍSTOK – CSS, Ružomberok – stavebné úpravy a prístavba osobného výťahu – pracovisko ul. Sv. Anny“ + Príloha  21.7.2016  
579/2016/OI  ZoD č.579/2016/OI:„Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia hygienických zariadení“ + Príloha 22.7.2016 
587/2016/OI  ZoD č.587/2016/OI:„Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu“ + Príloha 22.7.2016 
577/2016/OI  ZoD č.577/2016/OI:„Gymnázium, Liptovský Hrádok – sanácia strešného plášťa valbovej strechy na budove telocvične“ + Príloha 22.7.2016 
626/2015/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2015  22.7.2016 
599/2016/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.7.2016 
600/2016/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.7.2016 
601/2016/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.7.2016 
602/2016/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.7.2016 
603/2016/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.7.2016 
604/2016/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.7.2016 
605/2016/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.7.2016 
541/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.541/2016/OI:: „Zateplenie obvodového plášťa ZpS a DSS Terchová“   22.7.2016 
594/2016/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena + Príloha 25.7.2016
595/2016/OPaVO Zmluva o budúcich kúpnych zmluvách 25.7.2016
596/2016/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena  25.7.2016
610/2016/OEPaRR Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 + Dodatok 25.7.2016
609/2016/OEPaRR Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16 + Dodatok 25.7.2016 
527 /2016/OI ZpS a DSS, Karpatská, Žilina - stavebné úpravy - prístavba lôžkového výťahu 25.7.2016
607/2016/ODaÚP  Zmluva na údržbu ciest I. triedy  26.7.2016 
550/2016/OI  ZoD na prípravu PD, č.550 /2016/OI:„Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok - Stavebné úpravy, prístavba a modernizácia interiérov odborných učební“  26.7.2016 
583/2016/OI  ZoD na prípravu PD, č.583/2016/OI:„SOŠ stavebná, Žilina – Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy “  27.7.2016 
567/2016/OI  ZoD na prípravu PD, č.567/2016/OI:„SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia odborných učební a dielní“  27.7.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.7.2016 
612/2016/OI  ZoD č.612/2016/OI:„SOŠ strojnícka, KNM- stavebné úpravy budovy- rekonštrukcia kuchyne“ + Príloha 28.7.2016 
581/2016/OI  ZoD č.581/2016/OI:„Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy telocvične a šatní“ + Príloha 28.7.2016 
615/2016/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena 29.7.2016
885/2016/OŠaŠ  Zmluva č.0513/2016/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z.z. o finanacovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v platnom znení  29.7.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2016
614/2016/OSM  Dohoda (Protokol) č. 30/2016 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  1.8.2016 
616/2016/OEPaRR  Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-24-0004/16  1.8.2016 
617/2016/OEPaRR  Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-24-0003/16  1.8.2016 
618/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2016 
619/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2016 
620/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2016 
621/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2016 
623/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2016 
624/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2016 
625/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2016 
580/2016/OI  ZoD na prípravu PD č.580/2016/OI:„Liptovské múzeum v Ružomberku – Archeoskanzen HAVRÁNOK – sprístupnenie archeologického náleziska“  2.8.2016 
626/2016/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  2.8.2016 
606/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  2.8.2016 
569/2016/OI  ZoD na prípravu PD č.569/2016/OI:„SPŠ Stavebná, Veľká okružná 25, Žilina – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií“  2.8.2016 
633/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
634/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
635/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
636/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
637/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
638/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
639/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
640/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
641/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
642/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
643/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
644/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
645/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
646/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
647/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
648/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
649/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
650/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
651/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
652/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
328/2013/OKaCR  Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze vodného toku Váh uzatvorenej pod číslom 646/2013-PR zo dňa 26.4.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.10.2014  4.8.2016 
653/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
654/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
655/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
656/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
657/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
658/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2016 
659/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.8.2016 
660/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.8.2016 
661/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.8.2016 
590/2016/OI  ZoD na prípravu PD č.590/2016/OI: „Prestavba mostného objektu ev. č. MO 2051- 002 v obci Kysucký Lieskovec “  5.8.2016 
463/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.463/2016/OI: „III. ETAPA - Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku - časť Technické zázemie“ + Príloha 5.8.2016 
663/2016/KP Darovacia Zmluva 8.8.2016
627/2016/OI Gymnázium J.Lettricha, Martin - výstavba atletickej dráhy + Príloha 8.8.2016
622/2016/OI SOŠ podnikania Žilina – vybudovanie oplotenia z DT tvárnic + Príloha 8.8.2016
613/2016/OI ZoD na prípravu PD č.613/2016/OI:„Vypracovanie komplexnej diagnostiky pozemných komunikácií“ 9.8.2016
666/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.8.2016
667/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.8.2016
668/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.8.2016 
593/2016/OI ZoD na prípravu PD č.593/2016/OI:„Rekonštrukcia a modernizácia nosnej konštrukcie mostného objektu evč.2311 - 001“ 10.8.2016
611/2016/OI ZoD na prípravu PD č.611/2016/OI:„„Stabilizácia telesa cesty II/520 v katastri obce Štefanov nad Oravou ( Ckm 66,900 – 67,000)“ 10.8.2016
923/2011/OSM Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2012 10.8.2016
636/2014/OSM Dodatok č. 2 k Zmluve oumiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. TT 9/2014 10.8.2016
671/2016/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 3/2016 10.8.2016
673/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  11.8.2016
674/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  11.8.2016 
675/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  11.8.2016
628/2016/OI ZoD „Spojená škola Rosinská cesta, Žilina – II. etapa – rekonštrukcia budovy telocvične“ + Príloha 1, Príloha 2 12.8.2016
679/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  15.8.2016 
680/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  16.8.2016
670/2016/OI  ZoD č.670/2016/OI:„Zasadacia miestnosť- blok C“ + Príloha 16.8.2016
685/2016/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  16.8.2016 
53/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.53/2016/OI: „Stavebné úpravy budovy, zateplenie a výmena okien a prístavba spojovacej chodby, Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina“ + Príloha 16.8.2016 
669/2016/OI  ZoD č.669/2016/OI:  „Gymnázium Varšavská, Žilina- rekonštrukcia ležatých rozvodov vody a ich hydraulické vyregulovanie“ + Príloha 1, Príloha 2 17.8.2016 
688/2016/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  17.8.2016 
613/2016/OI  Dodatok č.1 k Zod č 613/216/OI - „Vypracovanie komplexnej diagnostiky pozemných komunikácií“  17.8.2016 
700/2016/OI  ZoD č.700/2016/OI:„III. etapa - Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku -2. NP-vonkajšia fasáda - južná terasa (exteriér)=obnova omietok + Príloha  17.8.2016 
691/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.8.2016 
693/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.8.2016 
694/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.8.2016 
695/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.8.2016 
690/2016/OI  ZoD č.690/2016/OI: „ZpS a DSS Zákamenné- stavebné úpravy budovy- rekonštrukcia kuchyne“ + Príloha 1, Príloha 2 19.8.2016 
698/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  19.8.2016 
465/2016/OI  „III. ETAPA – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť Obnova omietok I. etapa“ + Príloha 19.8.2016 
701/2016/OI  ZoD č.701/2016/OI:„III. ETAPA – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť Obnova omietok I. etapa“ + Príloha  19.8.2016 
702/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 22.8.2016
704/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 22.8.2016
705/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 22.8.2016
706/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 22.8.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby -dodatok 22.8.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby -dodatok 22.8.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby -dodatok 22.8.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby -dodatok 22.8.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby -dodatok 22.8.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - dodatok 22.8.2016
709/2016/OSM Zmluva o zverení majetku do správy 23.8.2016
 710/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 24.8.2016
 711/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 24.8.2016
 712/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 24.8.2016
713/2016/OSM

Zmluva o zverení majetku do správy

24.8.2016
715/2016/OSM Kúpna zmluva 24.8.2016
689/2016/OI ZoD č.689/2016/OI:„Harmónia ZpS a DSS, Ul. Republiky č. 22 Žilina- sanácia strechy- časť „A“ a rekonštrukcia hygienických zariadení“ + Príloha 25.8.2016
630/2016/OI ZoD na prípravu PD č.630/2016/OI:„Hotelová akadémia, Žilina – stavebné úpravy hlavnej budovy školy, rekonštrukcia kotolne. “ 25.8.2016 
718/2016/OI ZoD č.718/2016/OI:„Rekonštrukcia MO 1796-008 (most cez potok Vríca za Kláštorom pod Znievom)“ + Príloha 26.8.2016
719/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.8.2016
720/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.8.2016 
722/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.8.2016
723/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.8.2016
721/2016/OSM Zmluva o zverení majetku do správy 26.8.2016
697/2016/OI  ZoD č.697/2016/OI:„Liptovské múzeum v Ružomberku - PD - rekonštrukcia rozvodov inžinierskych sietí v MLD Pribylina -  areálový rozvod vody“ + Príloha 26.8.2016 
631/2016/OI  ZoD na prípravu PD č.631/2016/OI:„Bábkové divadlo Žilina – revitalizácia záhrady pri bábkovom divadle.“  30.8.2016 
725/2016/OIaZV  Rámcová dohoda  30.8.2016 
611/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD na prípravu PD č.611/2016/OI: „Stabilizácia telesa cesty II/520 v katastri obce Štefanov nad Oravou (Ckm 66,900 – 67,000)“  30.8.2016 
567/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD na prípravu PD č.567/2016/OI: „SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia odborných učební a dielní“  30.8.2016 
699/2016/OŠaŠ  Zmluva o výpožičke č. 01/2016/OŠaŠ + Príloha 31.8.2016 
543/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.543/2016/OI: „Rekonštrukcia kotolne v dielňach SOŠ drevárskej, Liptovský Hrádok“   31.8.2016 
708/2016/OI  Rosinská cesta, Žilina – stavebné úpravy – prestavba rezbárskej dielne na posilňovňu - Spojená škola + Príloha 2.9.2016 
686/2016/OI  „Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890 (III/2084 a III/2085), Žilina - Celulózka“ + Príloha 2.9.2016 
696/2016/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku ŽSK + List vlastníctva + Príloha 3a, Príloha 3b, Príloha 3c 2.9.2016 
707/2016/OI  „Obchodná akadémia, Žilina – stavebné úpravy výplní otvorov“ + Príloha 5.9.2016 
724/2016/OI  „ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice – Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli – I. etapa“ + Príloha 1, Príloha 2 5.9.2016 
731/2007/OSM  Obchodná zmluva - Príloha č. 1  5.9.2016 
729/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2016  5.9.2016 
629/2016/OI  „SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – stavebné úpravy prevádzkovej budovy a telocvične “  5.9.2016 
692/2016/OI „Gymnázium, Turzovka – stavebné úpravy okenných výplní“ + Príloha 1, Príloha 2 5.9.2016 
681/2016/OI  „Oravská galéria v D. Kubíne- stavebné úpravy budovy- rekonštrukcia elektroinštalácie“ + Príloha 6.9.2016 
716/2016/OI  „Sanácia strechy SPŠ Martin- blok „A“ + Príloha 6.9.2016 
731/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.9.2016 
732/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.9.2016 
886/2016/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z.z. o finanacovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v platnom znení  6.9.2016 
733/2016/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku  7.9.2016 
682/2016/OI  „Stavebné úpravy suterénnych priestorov Turčianske kultúrne stredisko, Martin“ + Príloha 7.9.2016 
683/2016/OI „Kysucká knižnica v Čadci- stavebné úpravy- nadstrešenie schodísk, letná čitáreň“ + Príloha 8.9.2016 
750/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.9.2016 
751/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  8.9.2016 
632/2016/OI  „Dopravná akadémia, Žilina – nadstavba a stavebné úpravy budovy internátu“  9.9.2016 
662/2016/OI  „SOŠ elektrotechnická, Žilina – nadstavba a stavebné úpravy pavilónu praktického vyučovania“  9.9.2016 
700/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.700/2016/OI: „III. etapa - Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku -2. NP vonkajšia fasáda - južná terasa (exteriér)=obnova omietok II. etapa“ + Príloha 9.9.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.9.2016  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.9.2016  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.9.2016  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.9.2016  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.9.2016  
717/2016/OI  „SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – zníženie  energetickej náročnosti objektov – úprava okenných výplní a fasády – II. etapa“ + Príloha 1, Príloha 2 13.9.2016 
764/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.9.2016 
726/2016/OI  „ZpS a DSS, Ľ. Štúra KNM- výmena okien“ v rámci stavby „ZpS a DSS, Ľ. Štúra KNM- stavebné úpravy okenných výplní“ + Príloha 13.9.2016 
734/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/4/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
735/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/5/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
736/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/6/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
737/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/8/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
738/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/9/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
739/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/10/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
740/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/12/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
741/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/13/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
742/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/14/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
743/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/15/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
744/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/16/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
745/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/17/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
746/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/18/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
747/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/22/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
748/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/25/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
749/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/26/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.9.2015 zverejnením v CRZ 13.9.2016 
752/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 1/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
753/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 2/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
754/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 3/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
755/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 4/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
756/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 5/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
757/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 6/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
758/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 7/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
759/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 8/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
760/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 9/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
761/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 10/2016/OŠaŠ  14.9.2016 
762/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy č. 11/2016/OŠaŠ  14.9.2016
684/2016/OI  „SC ŽSK závod Orava – Stredisko Dolný Kubín – stavebné úpravy prevádzkovej budovy“  19.9.2016 
664/2016/OI  „SŠ, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy pavilónu dielní, rekonštrukcia výťahov.“  19.9.2016 
727/2016/OI  „SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina- stavebné úpravy- zateplenie obvodového plášťa budovy školskej jedálne s kuchyňou strechy- II. etapa" + Príloha 19.9.2016 
714/2016/OI  „Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia “blok C“- I. etapa.“  19.9.2016 
728/2016/OI  „Rekonštrukcia cesty II/519 (Slovenské Pravno - Rudno),  časť priepust Rudno“ + Príloha 20.9.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.9.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.9.2016 
766/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/2/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 13.9.2015 zverejnením v CRZ 20.9.2016 
767/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/3/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 13.9.2015 zverejnením v CRZ 20.9.2016 
768/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/20/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 13.9.2015 zverejnením v CRZ 20.9.2016 
769/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/21/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 13.9.2015 zverejnením v CRZ 20.9.2016 
770/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/23/2016 - zmluva nadobudla účinnosť dňa 13.9.2015 zverejnením v CRZ 20.9.2016 
622/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.622/2016/OI„SOŠ podnikania Žilina – vybudovanie oplotenia z DT tvárnic “   20.9.2016 
703/2016/OI  „SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš- Hydraulické vyregulovanie ÚK“ + Príloha 21.9.2016 
773/2016/OK  Zmluva o spolupráci  22.9.2016 
774/2016/OZ  Rámcová dohoda + Príloha 23.9.2016 
677/2016/OI  „SC ŽSK závod Turiec – Stredisko Martin – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnej budovy “   23.9.2016 
779/2016/ODaÚP  Memorandum o koordinovanej spolupráci pri príprave a presadzovaní realizácie prepojenia regiónov Moravy, Sliezska a severozápadného Slovenska dopravnou infraštruktúrou  26.9.2016 
676/2016/OI  „SC ŽSK Závod Turiec – Stredisko Martin – stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení objektu prevádzkovej budovy.“  26.9.2016 
771/2016/OI  „Dopravná akadémia, Žilina- rekonštrukcia areálového vodovodu“ + Príloha 26.9.2016 
765/2016/OI  „Výmena podlahy za protišmykovú vo vstupnej hale na prízemí Centra sociálnych služieb Žarec“ + Príloha 27.9.2016 
783/2016/OSM  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  27.9.2016 
665/2016/OI  „Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš  - stavebné úpravy - rekonštrukcia kuchyne“ + Príloha 27.9.2016 
345/2016/OEPaRR   Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 158/2016 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 + ZoP v znení dodatku č. 1  27.9.2016 
687/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  27.9.2016 
782/2016/OI  „CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy – rekonštrukcia schodiskových stien a vstupných dverí“ + Príloha  28.9.2016 
785/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.9.2016 
790/2016/OIaZV  Rámcová dohoda   29.9.2016 
678/2016/OI Spojená škola Červenej armády 25, Martin – stavebné úpravy hlavnej budovy školy a dielenského prístavku, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.“   30.9.2016
794/2016/ODaÚP Nájomná zmluva  30.9.2016 
821/2013/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 8/2013  3.10.2016 
793/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2016  3.10.2016 
797/2016/ODaÚP  Zmluva o dielo  3.10.2016 
786/2016/OI  „SOŠ obchodu a služieb, Čadca – stavebné úpravy budovy pre umiestnenie odborov kaderník a cukrár bez technického vybavenia“ + Príloha 3.10.2016 
787/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.10.2016 
798/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.10.2016 
784/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 332/7/2016 podľa § 3 odst. 1 a § 12 odst. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov - zmluva nadobudla účinnosť dňa 24.9.2015 zverejnením v CRZ 4.10.2016 
44/2013/OSM  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 01/2013  6.10.2016 
800/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2016  6.10.2016 
801/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 12/2016  6.10.2016 
802/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 7/2016  6.10.2016 
803/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 8/2016  6.10.2016 
804/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 9/2016  6.10.2016 
805/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 10/2016  6.10.2016 
806/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 11/2016  6.10.2016 
776/2016/OI  „Liptovské múzeum v Ružomberku – podlaha vo výstavnej sále“ + Príloha 6.10.2016 
807/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.10.2016 
789/2016/OI  „Gymnázium Hlinská, Žilina - rekonštrukcia hygienických zariadení - prízemie“ + Príloha 7.10.2016 
808/2016/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  7.10.2016 
809/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.10.2016 
781/2016/OIaZV  Zmluva o poskytnutí grantu   7.10.2016 
791/2016/OI  „Považské múzeum v Žiline- stavebné úpravy- zateplenie domu č. 42 Čičmany“ + Príloha 7.10.2016 
672/2016/OI  „Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy budovy praktického vyučovania.“   7.10.2016 
811/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.10.2016 
814/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.10.2016 
323/2016/OSM  D1 k Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 5/2016 - Dohoda o skončení  12.10.2016 
815/2016/OEPaRR  Zmluva o postúpení pohľadávky   13.10.2016 
816/2016/OEPaRR  Zmluva o postúpení pohľadávky   13.10.2016 
817/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
818/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
819/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
820/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
821/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
822/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
823/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
824/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
825/2016/OSM  Kúpna zmluva  13.10.2016 
812/2016/OSM  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby č. 1/2016  14.10.2016 
813/2016/OSM  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní údržby areálu 1/2016  14.10.2016 
828/2016/OSM  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby BY č. 1/2016  14.10.2016 
716/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD č.716/2016/OI: “„Sanácia strechy SPŠ Martin – blok ,,A“ v rámci stavby ,,SPŠ Martin – stavebné úpravy strechy – hlavná budova školy blok A učebne “  + Príloha 1, Príloha 2 14.10.2016 
832/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  17.10.2016 
833/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  17.10.2016 
810/2016/OI  ZoD č.810/2016/OI „Gymnázium Bytča - stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien – špeciálne učebne“ + Príloha č.1, Príloha č. 2 17.10.2016 
834/2016/OSM  Zmluva o dodávke plynu  17.10.2016 
669/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.669/2016/OI „Gymnázium Varšavská, Žilina - rekonštrukcia ležatých rozvodov vody a ich hydraulické vyregulovanie“ + Príloha 17.10.2016 
612/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.612/2016/OI: „SOŠ strojnícka, KNM – stavebné úpravy budovy – rekonštrukcia kuchyne “ + Príloha 17.10.2016 
307/2012/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2012 - Dohoda o skončení nájmu  18.10.2016 
791/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2013  18.10.2016 
788/2016/OI   ZoD č.788/2016/OI „Dopravná akadémia, Žilina - stavebné úpravy - rekonštrukcia výzbroje trafostanice“  18.10.2016 
826/2016/OI  ZoD č.826/2016/OI „ZpS a DSS, Dolný Kubín - hydraulické vyregulovanie systému ÚK“ + Príloha č. 1, Príloha č. 2 19.10.2016 
827/2016/OI  ZoD č.827/2016/OI „CSS STRANÍK - rekonštrukcia plynovej kotolne pracovisko Zástranie“ + Príloha č. 1, Príloha č. 2 19.10.2016 
835/2016/OSM  Kúpna zmluva  19.10.2016 
836/2016/OSM  Kúpna zmluva  19.10.2016 
837/2016/OSM  Kúpna zmluva  19.10.2016
838/2016/OSM  Kúpna zmluva  19.10.2016 
829/2016/OI  ZoD č.829/2016/OI „SOŠ lesníctva a drevárstva, Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy výplní otvorov na dudove dielní parc. č. 18/50“ + Príloha č. 1, Príloha č. 2 19.10.2016 
839/2016/ODaÚP  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii (k.ú. Teplička nad Váhom)  19.10.2016 
840/2016/ODaÚP  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii ( k.ú. Hruštín)  19.10.2016 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.10.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.10.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.10.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.10.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.10.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.10.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.10.2016 
842/2016/OK  Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  20.10.2016 
796/2016/OI  ZoD č.796/2016/OI „CSS STRANÍK - stavebné úpravy prevádzkovej budovy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien“ + Príloha č. 1, Príloha č. 2 20.10.2016 
845/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  20.10.2016 
579/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.579/2016/OI „Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - rekonštrukcia hygienických zariadení“ + Príloha 20.10.2016 
846/2016/OIaZV  Dohoda o spolupráci  21.10.2016 
847/2016/OIaZV  Dohoda o spolupráci  21.10.2016 
728/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD 728/2016/OI: „Rekonštrukcia cesty II/519 (Slovenské Pravno – Rudno), časť priepust Rudno.“ + Príloha 22.11.2016 
844/2016/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  24.10.2016 
848/2016/OPaVO  Zámenná zmluva  25.10.2016 
843/2016/OPaVO  Dohoda o náhrade za užívanie nebytových priestorov  26.10.2016 
849/2016/OEPaRR  Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A SK-CZ  26.10.2016 
841/2016/OI   ZoD č.841/2016/OI „Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok - stavebné úpravy, zvýšenie EHB odborných učební a výmenníkovej stanice“  26.10.2016 
853/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  26.10.2016 
772/2016/OI   ZoD č.772/2016/OI „Nedeštruktívne meranie stavu komunikácie II/583“  27.10.2016 
778/2016/OI  ZoD č.778/2016/OI „Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy telocvične - výplňové konštrukcie, nútené vetranie objektu, zateplenie obvodového a strešného plášťa“  27.10.2016 
795/2016/OI   ZoD č.795/2016/OI „Gymnázium Rajec – vybudovanie plynovej kotolne vrátane prípojky plynu“  27.10.2016 
40/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.40/2016/OI - ,,SPŠ Martin – rekonštrukcia hygienických zariadení – školský internát “ + Príloha  31.10.2016 
741/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.741/2016/OI: „Stredná priemyselná škola v Martine – Rekonštrukcia hygienických zariadení “ +  Príloha  31.10.2016 
854/2016/OSM  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.11.2016 
824/2015/OSM  Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 9/20153  2.11.2016 
780/2016/OPaVO  Zámenná zmluva  3.11.2016 
541/2016/OI  Dodatok č.2 k ZoD č.541/2016/OI: „Zateplenie obvodového plášťa ZpS a DSS Terchová“ + Príloha 3.11.2016 
861/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 4.11.2016
862/2016/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 4.11.2016 
785/2015/OEPaRR Partnerská zmluva - SK verzia, PL verzia 4.11.2016 
 850/2016/OI Obchodná akadémia, Dolný Kubín – stavebné úpravy hlavného vstupu + Príloha 4.11.2016 
851/2016/OI  „Liptovské Múzeum v Ružomberku - hrad Likava - sanácia hradného brala - I. etapa.“ + Príloha 7.11.2016 
852/2016/OI  „SM ŽSK, Liptovský Hrádok- stavebné úpravy výplní otvorov- odstránenie havarijného stavu“ + Príloha 7.11.2016 
785/2015/OEPaRR  D2 ZoNFP - Partnerská zmluva  7.11.2016 
792/2016/OI  „Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne- stavebné úpravy strechy“ + Príloha 1, Príloha 2 8.11.2016 
777/2016/OI  Zod na prípravu PD č.777/2016/OI:„Jazyková škola v Žiline – Stavebné úpravy – Rekonštrukcia osvetlenia“  8.11.2016 
855/2016/OI  „SC ŽSK, závod Horné Považie, stredisko Žilina- stavebné úpravy- statické zabezpečenie objektu skladu posypového materiálu“ + Príloha 9.11.2016 
863/2016/OI  „Rekonštrukcia cesty II/519 (Slovenské Pravno - Rudno),  časť Stavebno-bezpečnostné opatrenia na ceste II/519 v km 16,0, k.ú. Slovenské Pravno“ + Príloha 9.11.2016 
872/2016/OIaZV  Zmluva o dielo  9.11.2016 
874/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení veného bremena  10.11.2016 
876/2016/OIaZV  Dohoda o spolupráci partnerov na projekte  10.11.2016 
881/2016/OŠaŠ  Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika   11.11.2016 
882/2016/OO  Kúpna zmluva č. 0420160040 - nákup výpočtovej techniky  11.11.2016 
871/2016/OI  „SC ŽSK, závod Turiec, stredisko Turčianske Teplice- rekonštrukcia hygienických zariadení“ + Príloha 11.11.2016 
681/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD 681/2016/OI: „Oravská galéria v D. Kubíne- stavebné úpravy budovy- rekonštrukcia elektroinštalácie“ + Príloha  11.11.2016 
682/2016/OI  Dodatok č.1 k zmluve 682/2016/OI: „Stavebné úpravy suterénnych priestorov Turčianske kultúrne  stredisko, Martin “ + Príloha  12.11.2016 
856/2016/OI  „Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – zvýšenie energetického štandardu – modernizácia výplní okenných otvorov“ + Príloha 15.11.2016 
883/2016/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  15.11.2016 
879/2016/OI  „Cyklodopravná trasa – Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec – Vrútky –Martin, mimo cestného telesa I/18.“  15.11.2016 
724/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.724/2016/OI: „ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice – Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli – I.  Etapa + Príloha 1, Príloha 2  15.11.2016 
889/2016/OSM  Zmluva o dodávke plynu  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.11.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.11.2016 
534/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD č.534/2016/OI: „KNsP  Čadca – urgentný príjem “  16.11.2016 
888/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení veného bremena  18.11.2016 
890/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení veného bremena  18.11.2016 
856/2016/OI  „Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – zvýšenie energetického štandardu – modernizácia výplní okenných otvorov“ + Príloha  18.11.2016 
887/2016/OI  „SOŠ elektrotechnická, Žilina- stavebné úpravy spevnených plôch v areáli školy“ + Príloha 18.11.2016 
865/2016/OSM  Rámcová dohoda + Príloha 21.11.2016 
884/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  21.11.2016 
785/2015/OEPaRR  Dodatok č. 2 k Zmluve č. 115658 08U02  21.11.2016 
891/2016/OSM  Protokol č. 01280/2016-UVOP-U00035/16.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  21.11.2016 
877/2016/OI  „SOŠ polytechnická, Ružomberok- rekonštrukcia budovy dielní, objekt D1“ + Príloha 21.11.2016 
892/2016/ODaUP  Zmluva o dielo  21.11.2016 
799/2016/OI  „SOŠ technická, Čadca – stavebné úpravy objektu dielní a školy, výstavba spojovacej chodby.“  21.11.2016 
77/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.77/2016/OI: „Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín – stavebné úpravy – strecha, zateplenie, interiér – úpravy elektroinštalácie a podhľadov“ + Príloha 21.11.2016 
728/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD 728/2016/OI: „Rekonštrukcia cesty II/519 (Slovenské Pravno – Rudno), časť priepust Rudno.“ + Príloha 22.11.2016 
873/2016/OSM  Rámcová dohoda  23.11.2016 
875/2016/OI  „Oravská poliklinika Námestovo – Stavebné úpravy – dobudovanie 2.NP rozostavanej budovy Oravskej polikliniky v Námestove“ + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3  23.11.2016 
901/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  24.11.2016 
898/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.11.2016 
899/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.11.2016 
900/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.11.2016 
894/2016/OI  „Krajské kultúrne stredisko v Žiline- sanácia vlhkosti suterénnych priestorov- II. Etapa“  + Príloha  25.11.2016 
859/2016/OI  „HNsP TRSTENÁ – gynekologicko – pôrodnicke odd. – rekonštrukcia a modernizácia.“  25.11.2016 
589/2016/ODaRR  Dodatok č. 1 - Zmluva o dielo pre spracovanie Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja  25.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN 28.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  28.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  28.11.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  28.11.2016 
129/2004  Dodatok k zmluve 16/2015 - Dohoda o VoiceVPN  28.11.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.11.2016 
857/2016/OI  „Spojená škola Tvrdošín – stavebné úpravy budovy školského internátu – balkóny, výplňové konštrukcie, zateplenie obvodového a strešného plášťa.“  28.11.2016 
917/2016/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu SO  28.11.2016 
858/2016/OI  „ZpS a DSS PARK, Čadca – stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu.“  28.11.2016 
775/2016/OI  „Vybudovanie parkoviska, Budatín“  28.11.2016 
775/2016/OI  „Vybudovanie parkoviska, Budatín“  28.11.2016 
539/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD č.539/2016/OI: „Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem“  + Príloha 28.11.2016 
918/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  29.11.2016 
860/2016/OI  „Výstavba nového mostného objektu M6801 v Korytnici na ceste III/2222 ckm 0,373 “  29.11.2016 
903/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Priloha 30.11.2016 
904/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 30.11.2016 
905/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 30.11.2016 
906/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 30.11.2016 
908/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 30.11.2016 
909/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 30.11.2016 
910/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 30.11.2016 
911/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 1, Príloha 2 30.11.2016 
913/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 30.11.2016 
914/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 1, Príloha 2 30.11.2016 
915/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 1, Príloha 2 30.11.2016 
916/2016/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Príloha 1, Príloha 2 30.11.2016 
897/2016/OI  SOŠ technická, Čadca - výstavba telocvične + Príloha 30.11.2016 
785/2015/OEPaRR D2 ZoNFP - Zmluva č. 115563 08U02  30.11.2016 
925/2016/OSM  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.12.2016 
945/2012/OSM  Dodatok č. 3 k Prílohe č. 1 Zmluvy 945/2012/OSM  2.12.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  5.12.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  5.12.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  5.12.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  5.12.2016 
929/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  5.12.2016 
866/2016/OI  „HARMÓNIA ZpS, DS a útulok, Žilina – stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby a EPS, ul. Republiky.“  5.12.2016 
919/2016/OI  „Kysucká galéria v Oščadnici - vybudovanie depozitára - kaštieľ Oščadnica“ + Príloha  5.12.2016 
880/2015/ODaÚP  Dodatok č. 1 k zmluve 882/2015/ODaÚP: Dohoda  medzi ŽSK a Mestom Žilina o budúcej realizácii stavby "Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890".  6.12.2016 
931/2016/ODaÚP  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluve  6.12.2016 
930/2016/ODaÚP  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  6.12.2016 
927/2016/ODaÚP  Zmluva o zriadení vecného bremena  6.12.2016 
924/2016/OI  ZoD: „HNsP TRSTENÁ – prístavba a modernizácia GPO.“  7.12.2016 
902/2016/OI  „Prestavba očného – krčného pavilónu – II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš“ + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 8.12.2016 
870/2016/OI  „Sanácia vlhnutia obvodových stien, Harmónia- ZpS, DSS a útulok Žilina, pracovisko ul. Hviezdoslavova“ + Príloha 8.12.2016 
786/2016/OI  Dodatok č.1k ZOD č.786/2016/OI: „SOŠ obchodu a služieb, Čadca – stavebné úpravy budovy pre umiestnenie odborov kaderník a cukrár bez technického vybavenia“ + Príloha 8.12.2016 
789/2016/OI  Dodatok č.1k ZOD  č.789/2016/OI: „Gymnázium Hlinská, Žilina – rekonštrukcia hygienických zariadení – prízemie“ + Príloha 8.12.2016 
683/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.683/2016/OI: Kysucká knižnica v Čadci – stavebné úpravy – nadstrešenie schodísk, letná čitáreň“ + Príloha  8.12.2016 
1024/2016/OSM  Protokol č. 02226/2016-UVOP-U00067/16.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  8.12.2016 
1025/2016/OSM  Protokol č. 02873/2016-UVOP-U00086/16.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  8.12.2016 
1026/2016/OSM  Protokol č. 02930/2016-UVOP-U00088/16.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  8.12.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 9.12.2016 
933/2016/OIaZV  Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu     9.12.2016 
912/2016/OI  „ZpS a DSS Čadca, Žiarec – stavebné úpravy budovy – zateplenie obvodového a strešného plášťa – I.etapa“ + Príloha 9.12.2016 
934/2016/OO Poskytovanie služby správa domény zupatur.sk  9.12.2016 
928/2016/ODaÚP  Zmluva o zriadení vecného bremena  9.12.2016 
950/2016/OO  Kúpna zmluva č. Z201645311_Z  12.12.2016 
686/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.686/2016/OI:  „Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890 ( III/2084 a III/2085), Žilina – Celulózka. “ + Príloha  12.12.2016 
935/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
936/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
937/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
938/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
939/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
940/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
941/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
942/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
943/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
944/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
945/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
946/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
947/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
948/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
949/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 13.12.2016 
907/2016/OI  „SOŠ polytechnická, L. Mikuláš- Rekonštrukcia hygienických zariadení“ + Príloha 13.12.2016 
951/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  13.12.2016 
958/2016/OSM  Kúpna zmluva  14.12.2016 
959/2016/OIaZV  Zmluva o poskytnutí služieb   14.12.2016 
961/2016/OIaZV  Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela  14.12.2016 
922/2016/OI  „Gymnázium, Veľká okružná, Žilina – rekonštrukcia hygienických zariadení “ + Príloha 14.12.2016 
923/2016/OI  „Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – prístavba telocvične“ + Príloha 1, Príloha 2 14.12.2016 
569/2016/OI  Dodatok č.1k ZOD na prípravu PD  č.569/2016/OI: „SPŠ Stavebná, Veľká okružná 25, Žilina – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií  14.12.2016
935/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
936/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
937/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
938/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
939/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
940/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
941/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
942/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
943/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
944/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
945/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
946/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
947/2016/OSV Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
948/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
949/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol 15.12.2016 
729/2016/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2016  15.12.2016 
952/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 7/2016  15.12.2016
586/2016/OSM  Dodatok č.1 k  Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016  15.12.2016
874/2016/OSM  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2015  15.12.2016 
957/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2016  15.12.2016 
956/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2016  15.12.2016 
955/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2016  15.12.2016
671/2016/OSM  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Dodatok 2 k Zmluve č. LH 3/2016  15.12.2016 
671/2016/OSM  Dohoda o urovnaní Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2016  15.12.2016 
954/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2016  15.12.2016 
953/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 13/2016  15.12.2016
895/2015/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2016  15.12.2016
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.12.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.12.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.12.2016 
129/2004 Dohoda o VoiceVPN  16.12.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.12.2016 
977/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 7/2017  16.12.2016 
976/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 10/2017  16.12.2016 
973/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2017  16.12.2016 
972/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2017  16.12.2016 
971/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2017  16.12.2016 
992/2010/OSM  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 057/2010  16.12.2016 
987/2010/OSM  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 059/2010  16.12.2016 
558/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 11/2016  16.12.2016 
975/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2017  16.12.2016 
974/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2016 16.12.2016 
833/2016/OPaVO  Dodatok č. 1 ku KZ  16.12.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.12.2016 
629/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD na prípravu PD  č.629/2016/OI: „SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – stavebné úpravy prevádzkovej budovy a telocvične“   16.12.2016 
889/2009/ODaÚP  Dodatok č. 17 k 889/2009/ODaÚP: Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  19.12.2016 
960/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha 19.12.2016 
962/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK  + Príloha 19.12.2016 
963/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK  + Príloha 19.12.2016 
964/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Príloha  19.12.2016 
965/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK  + Príloha 19.12.2016 
966/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK  + Príloha 19.12.2016 
967/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK  + Príloha 19.12.2016 
968/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK  + Príloha 19.12.2016 
969/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK  + Príloha 19.12.2016
920/2016/ODaÚP  Zmluva o zriadení vecného bremena  19.12.2016 
978/2016/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. 1/2016/OŠaŠ + Príloha 19.12.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.12.2016 
979/2016/OSM  Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva majetku  19.12.2016 
980/2016/OSM  Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva majetku  19.12.2016 
769/2016/OI  Dodatok č.1k ZOD č.769/2016/OI: „SOŠ lesnícka, Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy “ + Príloha  19.12.2016 
880/2016/OI  „CSS ORAVA Tvrdošín – prístavba lôžkového výťahu a stavebné úpravy – zateplenie budovy súp. č. 519, pracovisko ul. SNP č. 36.“  19.12.2016 
982/2016/OPaVO  Zmluva o zriadení VB  20.12.2016 
926/2016/OI  ZoD č.926/2016/OI: „Spojená škola, KNM - rekonštrukcia podlahy v budove školy“ + Príloha 1, Príloha 2  20.12.2016 
960/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol  21.12.2016 
962/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol   21.12.2016 
963/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol   21.12.2016 
964/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol   21.12.2016 
965/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol   21.12.2016 
966/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol   21.12.2016 
967/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol   21.12.2016
968/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol   21.12.2016 
969/2016/OSV  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK + Protokol   21.12.2016
986/2016/OO  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2017  21.12.2016 
985/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov + Príloha 22.12.2016 
988/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej kanalizácie v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch  22.12.2016 
989/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej kanalizácie  a vodovodu v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch  22.12.2016  
983/2016/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí služieb + Príloha 1, Príloha 2 22.12.2016 
13/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  22.12.2016 
17/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  22.12.2016 
15/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  22.12.2016 
990/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch  22.12.2016 
991/2016/ODaÚP  Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  22.12.2016 
880/ODaÚP/2015  Dodatok č. 2  k 880/ODaÚP/2015: Dohoda  medzi ŽSK a Mestom Žilina o budúcej realizácii stavby "Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890".   22.12.2016 
992/2016/OO Zmluva o poskytovaní služieb PRIVAT CLOUD 22.12.2016
1008/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Slovenské komorné divadlo Martin + Príloha 29.12.2016 
1009/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Slovenské komorné divadlo Martin + Príloha 29.12.2016 
1010/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Turčianske kultúrne stredisko v Martine + Príloha 29.12.2016 
1011/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Kysucká galéria v Oščadnici + Príloha 29.12.2016 
1012/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Kysucká knižnica v Čadci + Príloha 29.12.2016 
1013/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Turčianske kultúrne stredisko v Martine + Príloha 29.12.2016 
1014/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Kysucké múzeum v Čadci + Príloha 29.12.2016 
1015/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Turčianske kultúrne stredisko v Martine + Príloha 29.12.2016 
1016/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Slovenské komorné divadlo Martin + Príloha 29.12.2016 
1017/2016/OK  Zmluva o  zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Liptovské múzeum v Ružomberku + Príloha 29.12.2016 
993/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2017  29.12.2016 
994/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2017  29.12.2016 
995/2016/OSM  Zmluva o vzájomnej spolupráci  29.12.2016 
996/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 12/2017  29.12.2016 
997/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 11/2017  29.12.2016 
998/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2017  29.12.2016 
999/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2017  29.12.2016 
1000/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2017  29.12.2016 
538/2015/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2015  29.12.2016 
932/2016/OSM  Poistná zmluva č. 4419009494 na poistenie majetku – výber ciest II. a III. triedy Žilinského samosprávneho kraja + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4a, Príloha 4b, Príloha 4c, Príloha 4d, Príloha 5 29.12.2016 
14/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  29.12.2016 
970/2016/OI  „Jazyková škola v Žiline –stavebné úpravy - rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie ÚK“ + Príloha  29.12.2016 
900/2014/OSM  Dodatok k zmluve o dodávke tepla -dohoda o poskytovaní záloh, množstve a reg.príkonu  29.12.2016 
1001/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. LH 13/2017  29.12.2016 
1002/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. LH 8/2017  29.12.2016 
1003/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. LH 5/2017  29.12.2016 
1004/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. LH 6/2017  29.12.2016 
1005/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. LH 9/2017  29.12.2016 
889/2009/ODaÚP  Dodatok č. 18 - 889/2009/ODaRR: Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja + Príloha 30.12.2016 
888/2009/ODaÚP Dodatok č. 16 - 888/2009/ODaRR: Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja + Príloha 30.12.2016 
1018/2016/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Považské múzeum v Žiline + Príloha + Protokol 30.12.2016 
1019/2016/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Považské múzeum v Žiline + Príloha + Protokol 30.12.2016 
1020/2016/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Považské múzeum v Žiline + Príloha + Protokol 30.12.2016 
1021/2016/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Považské múzeum v Žiline + Príloha + Protokol 30.12.2016 
1022/2016/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Bábkové divadlo Žilina + Príloha + Protokol 30.12.2016 
1023/2016/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Krajské kultúrne stredisko v Žiline + Príloha + Protokol 30.12.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.12.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.12.2016 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky