Zmluvy 01. - 06. 2019

 

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1184/2018/RÚ Kúpna zmluva                                             2.1.2019
1158/2018/OVOIaNM   ZoD č.1158/2018/OVOIaNM  „Gymnázium Bytča -stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične“  7.1.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  7.1.2019 
1185/2018/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2019  7.1.2019 
1/2019/OK  Zmluva o dielo 7.1.2019 
2/2019/OK  Zmluva o dielo  7.1.2019 
5/2019/ORR Licenčná zmluva  10.1.2019 
1181/2018/OVOIaNM  Krajské kultúrne stredisko v Žiline – Stavebné úpravy budovy Makovického domu  10.1.2019 
4/2019/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie  11.1.2019 
3/2019/OD   Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2019/OD  11.1.2019 
243/2018/OSV  Zmluva o bežnom účte   11.1.2019 
1186/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 11.1.2019 
6/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
7/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
8/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
9/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
10/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
11/2019/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č.KNM 1/2019  14.1.2019 
971/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2017  14.1.2019 
12/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.1.2019 
13/2019/OK  Zmluva o dielo  14.1.2019 
14/2019/OK  Zmluva o dielo  14.1.2019 
218/2018/OVOIaNM Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2018 Čadca - Milošová  15.1.2019 
18/2019/OVOIaNM  Nájomná zmluva  18.1.2019 
325/2016/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2016  18.1.2019 
20/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2019  18.1.2019 
21/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvlané úpravy vovodvodného vedenia v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  21.1.2019 
22/2019/OVOIaNM  Protokol č. 02941/2018-UVOP-U00195/18.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC 21.1.2019 
1187/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/III/B/0119  22.1.2019 
926/2018/OVOIaNM Dodatok č. 1 k ZoD - Gymnázium, Hlinská, Žilina – stavebné úpravy hygienických zariadení – telocvičňa, zázemie + Príloha  22.1.2019 
246/2017/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.BY 7/2017  23.1.2019 
1189/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/III/B/0123  23.1.2019 
1188/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/III/B/0138   23.1.2019 
26/2019/OD  Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach pri konečnej úprave cesty III/2090 23.1.2019 
27/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvlané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  23.1.2019 
1190/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/019 - Z  24.1.2019 
30/2019/OK  Zmluva o dielo 24.1.2019 
1155/2017/OSOIROP  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H947-221-10 - dátum účinnosti dodatku je 22.1.2019 25.1.2019 
31/2019/OK  Zmluva o dielo  25.1.2019 
38/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2019  25.1.2019 
902/2017/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 12/2017  - Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov  25.1.2019 
85/2016/OKaCR Nájomná zmluva- Dodatok č. 3  28.1.2019 
59/2019/RÚ  Kúpna zmluva 29.1.2019 
62/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  30.1.2019 
63/2019/RÚ  Kúpna zmluva 30.1.2019 
24/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  30.1.2019 
64/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem  30.1.2019 
65/2019/OSV Zmluva o Balíkovom účte zbierkovom 30.1.2019 
66/2019/OK  Zmluva o dielo  31.1.2019 
76/2019/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha 1.2.2019 
889/2009/OD   Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  5.2.2019 
77/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 6.2.2019 
85/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Príloha 7.2.2019 
78/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  7.2.2019 
81/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy NN vedenia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  7.2.2019 
82/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy NN vedenia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  7.2.2019 
1191/2018/OSOIROP  Zmluva o zriadení záložného práva na nehnutelnosti č. IROP-VZ-302021H963-221-10/1, dátum účinnosti je od 27.11.2018 7.2.2019 
1192/2018/OSOIROP  Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-VZ-302021L072-221-10/1, dátum účinnosti je od 30.11.2018 7.2.2019 
83/2019/OSOIROP 

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-VZ-302021H948-221-10, dátum účinnosti je od 8.2.2019

7.2.2019 
86/2019/RÚ  Crystal Consulting, s.r.o. Trenčín  8.2.2019 
15/2019/OVOIaNM  Konzervatórium - prestavba a nadstavba Žilina + Príloha 11.2.2019 
95/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  11.2.2019 
94/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  11.2.2019 
80/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   12.2.2019 
79/2019/OVOIaNM  Vybudovanie a vybavenie intermodálneho bodu v Rajeckých Tepliciach + Príloha   14.2.2019 
1193/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/III/B/0117  14.2.2019 
888/2009/ODaÚP  Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja - dodatok č. 20  15.2.2019 
99/2019/OVOIaNM  Zmluva o nájme pozemku 15.2.2019 
54/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  18.2.2019 
55/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  18.2.2019 
44/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  19.2.2019 
45/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  19.2.2019 
56/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  19.2.2019 
41/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2019 
37/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2019 
36/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2019 
1018/2018/OVOIaNM  Považská galéria umenia v Žiline – stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby  19.2.2019 
39/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  20.2.2019 
48/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 22.2.2019 
49/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
104/2019/RÚ  Rozvojová agentúra ŽSK, n. o., Žilina  22.2.2019 
70/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 22.2.2019 
71/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
74/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
58/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
57/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
46/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
60/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
61/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
105/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.2.2019 
89/2019/OSV Zmluva o  poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
90/2019/OSV  Zmluva o  poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
91/2019/OSV  Zmluva o  poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
32/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2019 
34/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2019 
35/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2019 
106/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  + Príloha 25.2.2019 
42/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 25.2.2019 
43/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2016 
67/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
68/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
72/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
73/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
107/2019/OVOIaNM  Protokol č. 02865/2018-UVOP-U00183/18.  25.2.2019 
108/2019/RÚ  Ročné cestovné poistenie + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6 25.2.2019 
109/2019/RÚ Ročné cestovné poistenie + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6 25.2.2019 
88/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
87/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
92/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
1194/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/III/B/0135  25.2.2019 
75/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
33/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2019 
40/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2019 
51/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
50/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
47/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
53/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
52/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
93/2019/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
220/2018/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/II/A/0152  26.2.2019 
204/2018/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160  26.2.2019 
84/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
117/2019/RÚ  Žilinský turistický kraj, Žilina  27.2.2019 
29/2019/OVOIaNM  Hotelová akadémia - stavebné úpravy + Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4 27.2.2019 
1164/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H046-221-10, dátum účinnosti zmluvy 8.2.2019  27.2.2019 
1161/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H479-221-10, dátum účinnosti zmluvy 12.2.2019  27.2.2019 
1140/2017/OSOIROP Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H948-221-10, dátum účinnosti zmluvy 12.2.2019  27.2.2019 
1165/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H285-221-10, dátum účinnosti zmluvy 13.2.2019  27.2.2019 
1147/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H269-221-10, dátum účinnosti zmluvy 13.2.2019  27.2.2019 
118/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  28.2.2019 
119/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  28.2.2019 
100/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   28.2.2019 
1195/2018/RÚ  Nákup originálnych tonerov  28.2.2019 
116/2019/OE Zmluva o poskytnutí dotácie 1.3.2019
121/2019/OVOIaNM Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade 1.3.2019 
98/2019/OVOIaNM ZoD: CSS Horelica, Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov + Príloha č. 1, Príloha č. 2 4.3.2019 
123/2019/OK Zmluva o dielo 5.3.2019
122/2019/RÚ  CONTAL OK, spol. s r.o., Žilina 5.3.2019 
16/2019/OVOIaNM ZoD: Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin 7.3.2019
1174/2017/OI Dodatok č. 1 k ZoD: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu : "Vážska cyklodopravná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica)" 7.3.2019
125/2019/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy 8.3.2019
110/2019/OD Zmluva č. 110/2019/OD o busúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií - "SO 19 A - Úprava napojenia na cestu II/507" 8.3.2019
126/2019/ORR Zmluva o poskytovaní služieb 11.3.2019
101/2019/OVOIaNM ZoD: Považské múzeum v Žiline - III. etapa - Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť Technické zázemie - II. etapa + Príloha č. 1, Príloha č. 2 11.3.2019
127/2019/RÚ Kúpna zmluva  11.3.2019
128/2019/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy 11.3.2019
129/2019/ORR  Zmluva o dielo 11.3.2019
102/2019/OVOIaNM  ZoD: Zmluva o pripojení do distribučnej siete 12.3.2019 
132/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy 13.3.2019 
120/2019/OVOIaNM  CSS ORAVA, Tvrdošín - stavebné úpravy - prístavba lôžkového výťahu a stavebné úpravy - zateplenie budovy s.č. 519, pracovisko ul. SNP č. 36 - Príloha č. 1, Príloha č. 2 13.3.2019 
96/2019/OVOIaNM  HOSPIC Trstená – architektonická štúdia  13.3.2019 
103/2019/OVOIaNM  SOŠ elektrotechnická, Žilina – stavebné úpravy okenných a dverných otvorov - Príloha č. 1 13.3.2019 
966/2018/OVOIaNM  SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zníženie energetickej náročnosti objektov - úpravy okenných výplní a fasády  15.3.2019 
137/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  19.3.2019 
1160/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H408-221-10, dátum účinnosti zmluvy 20.3.2019 20.3.2019 
1156/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H361-221-10, dátum účinnosti zmluvy 12.3.2019 20.3.2019 
1144/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I062-221-10, dátum účinnosti zmluvy 12.3.2019  20.3.2019 
143/2019/OVOIaNM  Dohoda č. 3/2019 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  20.3.2019 
138/2019/OK  Príkazná zmluva  20.3.2019 
139/2019/OK  Príkazná zmluva  20.3.2019 
140/2019/OK  Príkazná zmluva  20.3.2019 
141/2019/OK  Príkazná zmluva  20.3.2019 
144/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Príloha 20.3.2019 
145/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Príloha 20.3.2019 
37/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 37/2019/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 22.3.2019 
146/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
147/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
148/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
149/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
150/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
151/2019/OK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
152/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
153/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
154/2019/OK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
155/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 22.3.2019
890/2018/OPaVO Zmluva o podpore výučby uzatvorená podľa § 262 ods. 1 v spojení § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka zo dňa 30.08.2018  22.3.2019 
158/20019/OE  Autorská a licenčná zmluva pre použitie diela  25.3.2019 
124/2019/OVOIaNM Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie – I. etapa  25.3.2019 
131/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.3.2019 
160/2019/OK  Príkazná zmluva  26.3.2019 
161/2019/RÚ  Zmluva o výpožičke  27.3.2019 
133/2019/OVOIaNM  Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu  27.3.2019 
162/2019/OD Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického  vedenia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch 28.3.2019 
163/2019/RÚ Nákup originálnych tonerov  28.3.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2019 
136/2019/OVOIaNM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  29.3.2019 
156/2019/OVOIaNM  KNsP Čadca – stavebné úpravy OAMIS  29.3.2019 
165/2019/OVOIaNM  Protokol č. 02958/2018-UVOP-U00197/18.00  29.3.2019 
130/2019/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  1.4.2019 
166/2019/OD   Príkazná zmluva  2.4.2019 
159/2019/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena 2.4.2019
157/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena + Príloha 1 2.4.2019 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  4.4.2019 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  4.4.2019 
169/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  9.4.2019 
168/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  9.4.2019 
173/2019/RÚ Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok   9.4.2019 
175/2019/OVOIaNM  Zmluva o vybudovaní parkoviska  9.4.2019 
642/2017/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2017  10.4.2019 
330/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2016  10.4.2019 
170/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2019  10.4.2019 
171/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 5/2019 10.4.2019 
59/2016/OZ  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2016 10.4.2019 
172/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2019  10.4.2019 
174/2019/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2019  10.4.2019 
176/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 6/201  10.4.2019 
177/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2019  10.4.2019 
178/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2019  10.4.2019 
179/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2019  10.4.2019 
18/2019/OVOIaNM Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ŽSK 18/2019/OVOIaNM  10.4.2019 
1037/2018/OVOIaNM Dodatok č. 1 k ZoD Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - Sanácia skalného brala Oravského hradu

10.4.2019

1038/2017/OI  Cestná komunikácia  III/2311  11.4.2019 
167/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  12.4.2019 
181/2019/RÚ  Kúpna zmluva  12.4.2019 
182/2019/OZ  Memorandum o spolupráci, zdieľaní informácií a podpore  12.4.2019 
180/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  16.4.2019 
185/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  17.4.2019 
332/2018OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J418-222-13, dátum účinnosti zmluvy 13.4.2019  17.4.2019 
340/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I979-222-13, dátum účinnosti zmluvy 16.4.2019  17.4.2019 
342/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K093-222-13, dátum účinnosti zmluvy 13.4.2019  17.4.2019 
187/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J040-222-13, dátum účinnosti zmluvy 6.4.2019  17.4.2019 
183/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q802-122-15, dátum účinnosti zmluvy 16.4.2019  17.4.2019 
184/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N549-121-12, dátum účinnosti zmluvy 16.4.2019  17.4.2019 
17/2019/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    na vykonávanie opatrení SPODaSK  17.4.2019 
19/2019/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    na vykonávanie opatrení SPODaSK  17.4.2019 
188/2019/OVOIaNM Protokol číslo 00162/2019-UVOP-U00002/19.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami  18.4.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.4.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.4.2019 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.4.2019 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.4.2019 
85/2018/ORR  Tatry spájajú  23.4.2019 
189/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q802-122-15, dátum účinnosti zmluvy 16.4.2019  23.4.2019 
183/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q579-122-15, dátum účinnosti zmluvy 12.4.2019  23.4.2019 
135/2019/OVOIaNM  SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie + Príloha   24.4.2019 
971/2016/OZ  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. TT 1 2017   24.4.2019 
185/2018/OI  Dopravná akadémia Žilina - Nadstavba a stavebné úpravy internátu - I. etapa  25.4.2019 
194/2019/RÚ  Zmluva o zverní majetku do správy  25.4.2019 
195/2019/RÚ  Zmluva o zverní majetku do správy  25.4.2019 
1196/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  25.4.2019 
1197/2018/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  25.4.2019 
192/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  25.4.2019 
193/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  25.4.2019 
794/2015/OZ  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 3/2015  26.4.2019 
356/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J293-222-13, dátum účinnosti 25.4.2019 29.4.2019 
363/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I992-222-13, dátum účinnosti 25.4.2019  29.4.2019 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.4.2019 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  29.4.2019 
16/2019/OVOIaNM  Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin 29.4.2019 
1158/2018/OVOIaNM  Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične  2.5.2019 
69/2019/OVOIaNM  CSS Letokruhy Žilina - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, ul. Karpatská 8  2.5.2019 
54/2007/RÚ  Nájomná zmluva  2.5.2019 
196/2019/OVOIaNM CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - odstránenie havarijného stavu kuchyne  6.5.2019 
197/2019/RÚ  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2019 
198/2019/RÚ  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.5.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.5.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.5.2019 
334/2018/OVOIaNM Dodatok č. 1 k ZoD č. - Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, III. etapa - Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku  7.5.2019 
199/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  9.5.2019 
200/2019/RÚ  Kúpna zmluva  9.5.2019 
201/2019/ORR  Partnerská zmluva č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 "Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie"  9.5.2019 
202/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  10.5.2019 
203/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  10.5.2019 
215/2018/OZ  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TU 1/2018  14.5.2019 
206/2019/OVOIaNM  Protokol číslo 00465/2019-UVOP-U00012/19.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami  14.5.2019 
205/2019/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021J102-222-13, dátum účinnosti zmluvy 8.5.2019  15.5.2019 
224/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011P326-122-15, dátum účinnosti zmluvy 1.5.2019   15.5.2019 
223/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  15.5.2019 
227/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  16.5.2019 
134/2019/OVOIaNM  Stredná pedagogická škola, Turčianske Teplice - stavebné úpravy okenných oblokov - I. Etapa  16.5.2019 
1071/2018/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP6c/01/017-Z/DO1  17.5.2019 
190/2019/OVOIaNM  Spojená škola, Nižná - rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte internátu  20.5.2019 
229/2019/OE  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci  20.5.2019 
230/2019/OVOIaNM  Protokol č. 00677/2019-UVOP-U00019/19.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  21.5.2019 
231/2019/OVOIaNM  Kúpna zmluva  21.5.2019 
191/2019/OVOIaNM  DSS Synnómia - Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa - ul. sv. Gorazda  21.5.2019 
226/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  21.5.2019 
182/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi LNsP   21.5.2019 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  22.5.2019 
225/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  23.5.2019 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky