Zmluvy 01. - 07. 2019

 

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1184/2018/RÚ Kúpna zmluva                                             2.1.2019
1158/2018/OVOIaNM   ZoD č.1158/2018/OVOIaNM  „Gymnázium Bytča -stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične“  7.1.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  7.1.2019 
1185/2018/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2019  7.1.2019 
1/2019/OK  Zmluva o dielo 7.1.2019 
2/2019/OK  Zmluva o dielo  7.1.2019 
5/2019/ORR Licenčná zmluva  10.1.2019 
1181/2018/OVOIaNM  Krajské kultúrne stredisko v Žiline – Stavebné úpravy budovy Makovického domu  10.1.2019 
4/2019/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie  11.1.2019 
3/2019/OD   Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2019/OD  11.1.2019 
243/2018/OSV  Zmluva o bežnom účte   11.1.2019 
1186/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 11.1.2019 
6/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
7/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
8/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
9/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
10/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
11/2019/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č.KNM 1/2019  14.1.2019 
971/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2017  14.1.2019 
12/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.1.2019 
13/2019/OK  Zmluva o dielo  14.1.2019 
14/2019/OK  Zmluva o dielo  14.1.2019 
218/2018/OVOIaNM Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2018 Čadca - Milošová  15.1.2019 
18/2019/OVOIaNM  Nájomná zmluva  18.1.2019 
325/2016/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2016  18.1.2019 
20/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2019  18.1.2019 
21/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvlané úpravy vovodvodného vedenia v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  21.1.2019 
22/2019/OVOIaNM  Protokol č. 02941/2018-UVOP-U00195/18.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC 21.1.2019 
1187/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/III/B/0119  22.1.2019 
926/2018/OVOIaNM Dodatok č. 1 k ZoD - Gymnázium, Hlinská, Žilina – stavebné úpravy hygienických zariadení – telocvičňa, zázemie + Príloha  22.1.2019 
246/2017/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.BY 7/2017  23.1.2019 
1189/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/III/B/0123  23.1.2019 
1188/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/III/B/0138   23.1.2019 
26/2019/OD  Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach pri konečnej úprave cesty III/2090 23.1.2019 
27/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvlané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  23.1.2019 
1190/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/019 - Z  24.1.2019 
30/2019/OK  Zmluva o dielo 24.1.2019 
1155/2017/OSOIROP  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H947-221-10 - dátum účinnosti dodatku je 22.1.2019 25.1.2019 
31/2019/OK  Zmluva o dielo  25.1.2019 
38/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2019  25.1.2019 
902/2017/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 12/2017  - Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov  25.1.2019 
85/2016/OKaCR Nájomná zmluva- Dodatok č. 3  28.1.2019 
59/2019/RÚ  Kúpna zmluva 29.1.2019 
62/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  30.1.2019 
63/2019/RÚ  Kúpna zmluva 30.1.2019 
24/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  30.1.2019 
64/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem  30.1.2019 
65/2019/OSV Zmluva o Balíkovom účte zbierkovom 30.1.2019 
66/2019/OK  Zmluva o dielo  31.1.2019 
76/2019/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha 1.2.2019 
889/2009/OD   Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  5.2.2019 
77/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 6.2.2019 
85/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Príloha 7.2.2019 
78/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  7.2.2019 
81/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy NN vedenia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  7.2.2019 
82/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy NN vedenia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  7.2.2019 
1191/2018/OSOIROP  Zmluva o zriadení záložného práva na nehnutelnosti č. IROP-VZ-302021H963-221-10/1, dátum účinnosti je od 27.11.2018 7.2.2019 
1192/2018/OSOIROP  Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-VZ-302021L072-221-10/1, dátum účinnosti je od 30.11.2018 7.2.2019 
83/2019/OSOIROP 

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-VZ-302021H948-221-10, dátum účinnosti je od 8.2.2019

7.2.2019 
86/2019/RÚ  Crystal Consulting, s.r.o. Trenčín  8.2.2019 
15/2019/OVOIaNM  Konzervatórium - prestavba a nadstavba Žilina + Príloha 11.2.2019 
95/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  11.2.2019 
94/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  11.2.2019 
80/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   12.2.2019 
79/2019/OVOIaNM  Vybudovanie a vybavenie intermodálneho bodu v Rajeckých Tepliciach + Príloha   14.2.2019 
1193/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/III/B/0117  14.2.2019 
888/2009/ODaÚP  Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja - dodatok č. 20  15.2.2019 
99/2019/OVOIaNM  Zmluva o nájme pozemku 15.2.2019 
54/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  18.2.2019 
55/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  18.2.2019 
44/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  19.2.2019 
45/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  19.2.2019 
56/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  19.2.2019 
41/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2019 
37/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2019 
36/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2019 
1018/2018/OVOIaNM  Považská galéria umenia v Žiline – stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby  19.2.2019 
39/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  20.2.2019 
48/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 22.2.2019 
49/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
104/2019/RÚ  Rozvojová agentúra ŽSK, n. o., Žilina  22.2.2019 
70/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 22.2.2019 
71/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
74/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
58/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
57/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
46/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
60/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
61/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
105/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  22.2.2019 
89/2019/OSV Zmluva o  poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
90/2019/OSV  Zmluva o  poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
91/2019/OSV  Zmluva o  poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2019 
32/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2019 
34/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2019 
35/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2019 
106/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  + Príloha 25.2.2019 
42/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 25.2.2019 
43/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2016 
67/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
68/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
72/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
73/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
107/2019/OVOIaNM  Protokol č. 02865/2018-UVOP-U00183/18.  25.2.2019 
108/2019/RÚ  Ročné cestovné poistenie + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6 25.2.2019 
109/2019/RÚ Ročné cestovné poistenie + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6 25.2.2019 
88/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
87/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
92/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.2.2019 
1194/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/III/B/0135  25.2.2019 
75/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
33/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2019 
40/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2019 
51/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
50/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
47/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
53/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
52/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
93/2019/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
220/2018/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/II/A/0152  26.2.2019 
204/2018/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160  26.2.2019 
84/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.2.2019 
117/2019/RÚ  Žilinský turistický kraj, Žilina  27.2.2019 
29/2019/OVOIaNM  Hotelová akadémia - stavebné úpravy + Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4 27.2.2019 
1164/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H046-221-10, dátum účinnosti zmluvy 8.2.2019  27.2.2019 
1161/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H479-221-10, dátum účinnosti zmluvy 12.2.2019  27.2.2019 
1140/2017/OSOIROP Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H948-221-10, dátum účinnosti zmluvy 12.2.2019  27.2.2019 
1165/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H285-221-10, dátum účinnosti zmluvy 13.2.2019  27.2.2019 
1147/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H269-221-10, dátum účinnosti zmluvy 13.2.2019  27.2.2019 
118/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  28.2.2019 
119/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  28.2.2019 
100/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   28.2.2019 
1195/2018/RÚ  Nákup originálnych tonerov  28.2.2019 
116/2019/OE Zmluva o poskytnutí dotácie 1.3.2019
121/2019/OVOIaNM Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade 1.3.2019 
98/2019/OVOIaNM ZoD: CSS Horelica, Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov + Príloha č. 1, Príloha č. 2 4.3.2019 
123/2019/OK Zmluva o dielo 5.3.2019
122/2019/RÚ  CONTAL OK, spol. s r.o., Žilina 5.3.2019 
1148/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H870-221-10, dátum účinnosti 5.3.2019 5.3.2019 
16/2019/OVOIaNM ZoD: Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin 7.3.2019
1174/2017/OI Dodatok č. 1 k ZoD: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu : "Vážska cyklodopravná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica)" 7.3.2019
125/2019/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy 8.3.2019
110/2019/OD Zmluva č. 110/2019/OD o busúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií - "SO 19 A - Úprava napojenia na cestu II/507" 8.3.2019
126/2019/ORR Zmluva o poskytovaní služieb 11.3.2019
101/2019/OVOIaNM ZoD: Považské múzeum v Žiline - III. etapa - Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť Technické zázemie - II. etapa + Príloha č. 1, Príloha č. 2 11.3.2019
127/2019/RÚ Kúpna zmluva  11.3.2019
128/2019/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy 11.3.2019
129/2019/ORR  Zmluva o dielo 11.3.2019
102/2019/OVOIaNM  ZoD: Zmluva o pripojení do distribučnej siete 12.3.2019 
132/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy 13.3.2019 
120/2019/OVOIaNM  CSS ORAVA, Tvrdošín - stavebné úpravy - prístavba lôžkového výťahu a stavebné úpravy - zateplenie budovy s.č. 519, pracovisko ul. SNP č. 36 - Príloha č. 1, Príloha č. 2 13.3.2019 
96/2019/OVOIaNM  HOSPIC Trstená – architektonická štúdia  13.3.2019 
103/2019/OVOIaNM  SOŠ elektrotechnická, Žilina – stavebné úpravy okenných a dverných otvorov - Príloha č. 1 13.3.2019 
966/2018/OVOIaNM  SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zníženie energetickej náročnosti objektov - úpravy okenných výplní a fasády  15.3.2019 
137/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  19.3.2019 
1160/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H408-221-10, dátum účinnosti zmluvy 20.3.2019 20.3.2019 
1156/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H361-221-10, dátum účinnosti zmluvy 12.3.2019 20.3.2019 
1144/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I062-221-10, dátum účinnosti zmluvy 12.3.2019  20.3.2019 
143/2019/OVOIaNM  Dohoda č. 3/2019 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  20.3.2019 
138/2019/OK  Príkazná zmluva  20.3.2019 
139/2019/OK  Príkazná zmluva  20.3.2019 
140/2019/OK  Príkazná zmluva  20.3.2019 
141/2019/OK  Príkazná zmluva  20.3.2019 
144/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Príloha 20.3.2019 
145/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Príloha 20.3.2019 
37/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 37/2019/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 22.3.2019 
146/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
147/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
148/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
149/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
150/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
151/2019/OK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
152/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
153/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
154/2019/OK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  22.3.2019 
155/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 22.3.2019
890/2018/OPaVO Zmluva o podpore výučby uzatvorená podľa § 262 ods. 1 v spojení § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka zo dňa 30.08.2018  22.3.2019 
158/20019/OE  Autorská a licenčná zmluva pre použitie diela  25.3.2019 
124/2019/OVOIaNM Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie – I. etapa  25.3.2019 
131/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.3.2019 
160/2019/OK  Príkazná zmluva  26.3.2019 
161/2019/RÚ  Zmluva o výpožičke  27.3.2019 
133/2019/OVOIaNM  Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu  27.3.2019 
162/2019/OD Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického  vedenia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch 28.3.2019 
163/2019/RÚ Nákup originálnych tonerov  28.3.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2019 
136/2019/OVOIaNM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  29.3.2019 
156/2019/OVOIaNM  KNsP Čadca – stavebné úpravy OAMIS  29.3.2019 
165/2019/OVOIaNM  Protokol č. 02958/2018-UVOP-U00197/18.00  29.3.2019 
130/2019/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  1.4.2019 
166/2019/OD   Príkazná zmluva  2.4.2019 
159/2019/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena 2.4.2019
157/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena + Príloha 1 2.4.2019 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  4.4.2019 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  4.4.2019 
169/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  9.4.2019 
168/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  9.4.2019 
173/2019/RÚ Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok   9.4.2019 
175/2019/OVOIaNM  Zmluva o vybudovaní parkoviska  9.4.2019 
642/2017/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2017  10.4.2019 
330/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2016  10.4.2019 
170/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2019  10.4.2019 
171/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 5/2019 10.4.2019 
59/2016/OZ  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2016 10.4.2019 
172/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2019  10.4.2019 
174/2019/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2019  10.4.2019 
176/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 6/201  10.4.2019 
177/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2019  10.4.2019 
178/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2019  10.4.2019 
179/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2019  10.4.2019 
18/2019/OVOIaNM Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ŽSK 18/2019/OVOIaNM  10.4.2019 
1037/2018/OVOIaNM Dodatok č. 1 k ZoD Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - Sanácia skalného brala Oravského hradu

10.4.2019

   
1038/2017/OI  Cestná komunikácia  III/2311  11.4.2019 
167/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  12.4.2019 
181/2019/RÚ  Kúpna zmluva  12.4.2019 
182/2019/OZ  Memorandum o spolupráci, zdieľaní informácií a podpore  12.4.2019 
180/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  16.4.2019 
185/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  17.4.2019 
332/2018OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J418-222-13, dátum účinnosti zmluvy 13.4.2019  17.4.2019 
340/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I979-222-13, dátum účinnosti zmluvy 16.4.2019  17.4.2019 
342/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K093-222-13, dátum účinnosti zmluvy 13.4.2019  17.4.2019 
187/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J040-222-13, dátum účinnosti zmluvy 6.4.2019  17.4.2019 
183/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q802-122-15, dátum účinnosti zmluvy 16.4.2019  17.4.2019 
184/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N549-121-12, dátum účinnosti zmluvy 16.4.2019  17.4.2019 
17/2019/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    na vykonávanie opatrení SPODaSK  17.4.2019 
19/2019/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku    na vykonávanie opatrení SPODaSK  17.4.2019 
188/2019/OVOIaNM Protokol číslo 00162/2019-UVOP-U00002/19.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami  18.4.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.4.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.4.2019 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.4.2019 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.4.2019 
85/2018/ORR  Tatry spájajú  23.4.2019 
189/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q802-122-15, dátum účinnosti zmluvy 16.4.2019  23.4.2019 
183/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q579-122-15, dátum účinnosti zmluvy 12.4.2019  23.4.2019 
135/2019/OVOIaNM  SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie + Príloha   24.4.2019 
971/2016/OZ  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. TT 1 2017   24.4.2019 
185/2018/OI  Dopravná akadémia Žilina - Nadstavba a stavebné úpravy internátu - I. etapa  25.4.2019 
194/2019/RÚ  Zmluva o zverní majetku do správy  25.4.2019 
195/2019/RÚ  Zmluva o zverní majetku do správy  25.4.2019 
1196/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  25.4.2019 
1197/2018/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  25.4.2019 
192/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  25.4.2019 
193/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  25.4.2019 
794/2015/OZ  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 3/2015  26.4.2019 
356/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J293-222-13, dátum účinnosti 25.4.2019 29.4.2019 
363/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I992-222-13, dátum účinnosti 25.4.2019  29.4.2019 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.4.2019 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  29.4.2019 
16/2019/OVOIaNM  Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin 29.4.2019 
1158/2018/OVOIaNM  Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične  2.5.2019 
69/2019/OVOIaNM  CSS Letokruhy Žilina - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, ul. Karpatská 8  2.5.2019 
54/2007/RÚ  Nájomná zmluva  2.5.2019 
196/2019/OVOIaNM CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - odstránenie havarijného stavu kuchyne  6.5.2019 
197/2019/RÚ  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2019 
198/2019/RÚ  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.5.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.5.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.5.2019 
334/2018/OVOIaNM Dodatok č. 1 k ZoD č. - Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, III. etapa - Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku  7.5.2019 
199/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  9.5.2019 
200/2019/RÚ  Kúpna zmluva  9.5.2019 
201/2019/ORR  Partnerská zmluva č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 "Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie"  9.5.2019 
202/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  10.5.2019 
203/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  10.5.2019 
215/2018/OZ  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TU 1/2018  14.5.2019 
206/2019/OVOIaNM  Protokol číslo 00465/2019-UVOP-U00012/19.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami  14.5.2019 
205/2019/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021J102-222-13, dátum účinnosti zmluvy 8.5.2019  15.5.2019 
224/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011P326-122-15, dátum účinnosti zmluvy 1.5.2019   15.5.2019 
223/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  15.5.2019 
227/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  16.5.2019 
134/2019/OVOIaNM  Stredná pedagogická škola, Turčianske Teplice - stavebné úpravy okenných oblokov - I. Etapa  16.5.2019 
1071/2018/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP6c/01/017-Z/DO1  17.5.2019 
190/2019/OVOIaNM  Spojená škola, Nižná - rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte internátu  20.5.2019 
229/2019/OE  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci  20.5.2019 
230/2019/OVOIaNM  Protokol č. 00677/2019-UVOP-U00019/19.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  21.5.2019 
231/2019/OVOIaNM  Kúpna zmluva  21.5.2019 
191/2019/OVOIaNM  DSS Synnómia - Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa - ul. sv. Gorazda  21.5.2019 
226/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  21.5.2019 
182/2019/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi LNsP   21.5.2019 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  22.5.2019 
225/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  23.5.2019 
236/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.5.2019
235/2019/OŠaŠ  Rámcová dohoda - nákup váľand pre školský internát  28.5.2019 
207/2019/OVOIaNM  Kysucká galéria v Oščadnici - vybudovanie depozitára - Kaštieľ Oščadnica - II. etapa  28.5.2019 
889/2009/OD  Dohoda o splatení záväzku  28.5.2019 
228/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  29.5.2019 
966/2018/OVOIaNM  SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zníženie energetickej náročnosti objektov - úpravy okenných výplní a fasády  30.5.2019 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  31.5.2019 
241/2019/RÚ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  31.5.2019 
243/2019/RÚ  Rámcová dohoda na dodávku a správu stravovacích kariet  31.5.2019 
244/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného a kanalizačného vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  31.5.2019 
245/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  31.5.2019 
246/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2019  31.5.2019 
977/2016/OZ  Dodatok č 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 7/2017- Dohoda o skončení nájmu  31.5.2019 
145/2019/OZ  Dodatok č 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 15/2018  31.5.2019 
1073/2018/ORR    Dodatok k zmluve  3.6.2019 
1064/2018/ORR  Dodatok k zmluve  3.6.2019 
247/2019/RÚ  Kúpna zmluva  4.6.2019 
36/2019/OSV  Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  4.6.2018 
204/2019/OVOIaNM  CSS PARK, Čadca - stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu“  4.6.2019 
1061/2018/ORR Dodatokč.1 k Zmluve o NFP SK/FMP/11b/01/018 - Z  5.6.2019 
263/2019/OZ ZMLUVA O DIELO č. LH 1/2019  5.6.2019 
276/2019/OZ Rámcová dohoda číslo 276/2019/OZ  6.6.2019 
278/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/III/A/0118  7.6.2019 
29/2019/OVOIaNM  Hotelová akadémia - stavebné úpravy  10.6.2019 
279/2019/OVOIaNM  Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC č. 00192/2017-UVOP-U00008/17.00  10.6.2019 
212/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 11.6.2019 
214/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 11.6.2019 
215/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 11.6.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 11.6.2019 
1174/2017/OI  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu : "Vážska cyklodopravná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica)"  13.6.2019 
240/2019/OVOIaNM  Spojená  škola, Nižná- rekonštrukcia hygienických zariadení v budove odborného výcviku  13.6.2019 
616/2016/OEPaRR  Dodatok č. 2 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-24-0004/16 13.6.2019 
617/2016/OEPaRR  Dodatok č. 2 k Partnerskej zmluve v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-24-0003/16  13.6.2019 
209/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  16.6.2019 
210/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  16.6.2019 
208/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 16.6.2019 
217/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 16.6.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.6.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.6.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.6.2019 
282/2019/RÚ  Kúpna zmluva  17.6.2019 
284/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  17.6.2019 
556/2016/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 10/2016  17.6.2019 
586/2016/OZ  Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016  17.6.2019 
806/2016/OZ  Dodatok č .3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku č. KNM 11/2016  17.6.2019 
283/2019/OZ  Zmluva o dielo č. TU 1/2019/OZ  17.6.2019 
220/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 17.6.2019 
222/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 17.6.2019 
285/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  18.6.2019 
337/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I980-222-13, dátum účinnosti 11.6.2019  18.6.2019
310/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021L051-221-10, dátum účinnosti 13.6.2019  18.6.2019 
115/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H415-221-10, dátum účinnosti 15.6.2019  18.6.2019
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 18.6.2019 
1002/2016/OZ Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 8/2016  20.6.2019 
286/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2019  20.6.2019 
79/2019/OVOIaNM  Vybudovanie a vybavenie intermodálneho bodu v Rajeckých Tepliciach   20.6.2019 
221/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  20.6.2019 
219/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 20.6.2019 
218/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 20.6.2019 
889/2009/OD   Dodatok č. 22 k zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  21.6.2019 
280/2019/OVOIaNM  Spojená škola, Hattalova 471, Nižná - stavebné úpravy, zvýšenie EHB, Príloha 1, Príloha 2  24.6.2019 
301/2019/RÚ  Stredná odborná škola lesnícka, Tvrdošín  26.6.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.6.2019 
290/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/14  27.6.2019 
288/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/01  27.6.2019  
289/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/23  27.6.2019  
291/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/21  27.6.2019  
292/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/09  27.6.2019  
293/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/05  27.6.2019  
299/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/24  27.6.2019  
298/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/19  27.6.2019  
297/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/13  27.6.2019  
296/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/11  27.6.2019  
295/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/04  27.6.2019  
294/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/07  27.6.2019 
302/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/03 28.6.2019  
304/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/20  28.6.2019 
305/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/15  28.6.2019 
306/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/10  28.6.2019 
307/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/16  28.6.2019 
308/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/10  28.6.2019 
309/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/O/03  28.6.2019 
233/2019/OVOIaNM  ZoD - DSS Méta, Martin - Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy, pracovisko Lipovec – I. etapa prístavba výťahu  28.6.2019 
312/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/07  28.6.2019 
313/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/09  28.6.2019 
314/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/08  28.6.2019 
315/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/23  28.6.2019 
319/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/02  28.6.2019 
238/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  28.6.2019 
320/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/15  28.6.2019 
310/2019/RÚ  Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu + Prílohy 28.6.2019
311/2019/RÚ  Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového mozidla + Prílohy  28.6.2019 
316/2019/RÚ  Návrh poistnej zmluvy č. 1009900840  + Prílohy  28.6.2019 
317/2019/RÚ  Návrh poistnej zmluvy č. 5519001407- Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel + Prílohy  28.6.2019 
318/2019/RÚ  Návrh poistnej zmluvy číslo: 3559005090 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel + Prílohy  28.6.2019
277/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  1.7.2019 
321/2019/ORR  Oznámenie o schválení žiadosti o NFP s podmienkou SK/FMP/6c/01/003  1.7.2019 
324/2019/RÚ  Kúpna zmluva  2.7.2019 
326/2019/RÚ  Kúpna zmluva  2.7.2019 
300/2018/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 17/2018  2.7.2019 
327/2019/RÚ  Kúpna zmluva  2.7.2019 
249/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.7/O  3.7.2019 
250/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.10/O  3.7.2019  
256/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.6/O  3.7.2019  
251/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.8/O  3.7.2019  
252/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.16/O  3.7.2019  
259/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.2  3.7.2019  
258/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.6  3.7.2019  
255/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.16  3.7.2019  
257/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.18  3.7.2019  
254/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.22  3.7.2019  
260/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.23  3.7.2019 
265/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.25  3.7.2019  
264/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.31  3.7.2019  
261/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.36  3.7.2019  
266/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.42  3.7.2019  
262/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.47 3.7.2019  
259/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.2  3.7.2019  
258/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.6  3.7.2019  
255/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.16  3.7.2019 
254/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.22  3.7.2019  
260/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.23 3.7.2019  
265/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.25  3.7.2019  
264/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.31  3.7.2019  
261/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.36  3.7.2019 
266/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.42  3.7.2019  
262/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.47  3.7.2019  
325/2019/RÚ  Kúpna zmluva  3.7.2019   
329/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/KP-2019  3.7.2019   
330/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/KP-2019  3.7.2019   
333/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  9.7.2019 
287/2019/OD  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  9.7.2019 
248/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.11/O  9.7.2019 
253/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019/OŠaŠ/T/1.11  9.7.2019 
211/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 9.7.2019 
213/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 9.7.2019 
349/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/KP-2019  11.7.2019 
182/2019/OZ  Rámcová dohoda 11.7.2019 
216/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 11.7.2019 
300/2019/OD  Zmluva o dielo Licenčnú zmluvu 11.7.2019 
352/2019/OD Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  12.7.2019 
351/2019/RÚ  Licenčná zmluva na programové vybavenie  12.7.2019 
334/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/14  12.7.2019  
335/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/8  12.7.2019  
336/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/16  12.7.2019  
338/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/14  12.7.2019  
339/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/19  12.7.2019  
340/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/9  12.7.2019  
341/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/22  12.7.2019  
342/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/12  12.7.2019  
343/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/3  12.7.2019  
344/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/3  12.7.2019  
345/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/2  12.7.2019  
346/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/21  12.7.2019  
347/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/19  12.7.2019  
348/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/17  12.7.2019 
350/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/11  12.7.2019  
365/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/4  12.7.2019  
358/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/06  12.7.2019   
359/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/04  12.7.2019   
360/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/06  12.7.2019  
361/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/11  12.7.2019   
362/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/13  12.7.2019   
363/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/16  12.7.2019   
364/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/17  12.7.2019   
328/2019/OVOIaNM  Licenčná zmluva 328/2019/OVOIaNM na používanie certifikovaného informačného systému verejného obstarávania EVOSERVIS   12.7.2019 
378/2019/OE  Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci  12.7.2019 
356/2019/OK  Príkazná zmluva - lektorovanie technologických postupov  12.7.2019 
357/2019/OK  Príkazná zmluva - lektorovanie technologických postupov  12.7.2019  
355/2019/OK  Príkazná zmluva - lektorovanie technologických postupov  12.7.2019  
354/2019/OK  Príkazná zmluva - lektorovanie technologických postupov  12.7.2019  
353/2019/OK  Príkazná zmluva - lektorovanie technologických postupov  12.7.2019  
374/2018/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 7/2019  15.7.2019 
181/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011J370-122-15, dátum účinnosti dodatku 2.7.2019 15.7.2019 
290/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K291-221-10, dátum účinnosti dodatku 2.7.2019 15.7.2019 
1265/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011K560-121-12, dátum účinnosti dodatku 3.7.2019  15.7.2019 
316/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K880-221-10, dátum účinnosti dodatku 10.7.2019   15.7.2019 
376/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/19  15.7.2019  
375/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/O/26  15.7.2019  
377/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/02  15.7.2019  
366/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/HP/24  15.7.2019  
367/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/L/22  15.7.2019  
368/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/K/13  15.7.2019  
369/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/K/8  15.7.2019 
370/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/HP/10  15.7.2019  
371/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/L/16  15.7.2019 
372/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/HP/33  15.7.2019  
373/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/K/23  15.7.2019  
379/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/HP/41  15.7.2019  
380/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/O/21  15.7.2019  
381/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/HP/23  15.7.2019  
382/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/HP/22  15.7.2019 
383/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/HP/21  15.7.2019  
384/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/L/19  15.7.2019  
385/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/L/7  15.7.2019  
386/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/O/12  15.7.2019  
387/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie. č. V3/2019/HP/44  15.7.2019  
401/2019/OVOIaNM Protokol č. 01115/2019-UVOP-U00047/19.00  16.7.2019 
322/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  16.7.2019 
323/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  16.7.2019 
269/2019/OŠaŠ  Obecný futbalový klub Slovenské Pravno  17.7.2019 
273/2019/OŠaŠ  Občianske združenie ROBOT-IT   17.7.2019 
303/2019/OK  Kúpna zmluva č. 303/2019/OK  17.7.2019
402/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.7.2019 
403/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.7.2019
404/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.7.2019
405/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  17.7.2019
406/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.7.2019 
407/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.7.2019 
408/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.7.2019 
409/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.7.2019 
410/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.7.2019
388/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/6  17.7.2019 
389/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/25  17.7.2019 
390/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/26  17.7.2019 
391/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/23  17.7.2019 
392/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/22  17.7.2019 
393/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/20  17.7.2019 
394/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/15  17.7.2019 
395/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/7  17.7.2019
396/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/7  17.7.2019 
397/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/34  17.7.2019
398/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/16  17.7.2019 
399/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/8  17.7.2019 
400/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/12  17.7.2019 
411/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/4  17.7.2019
412/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/3  17.7.2019 
413/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/18  17.7.2019 
414/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/11  17.7.2019 
415/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/14  17.7.2019 
416/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/40  17.7.2019 
417/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/42  17.7.2019 
418/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/4  17.7.2019 
427/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/36  17.7.2019 
429/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/2  17.7.2019 
419/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/3 18.7.2019
420/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/15 18.7.2019
421/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/17 18.7.2019
423/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/9 18.7.2019
424/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/21 18.7.2019
425/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/24 18.7.2019
430/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/13 18.7.2019
434/2019/ORR  Zmluva o dielo  18.7.2019
956/2016/OZ  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. TT 1/2016  19.7.2019 
448/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/KP-2019  19.7.2019
450/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/KP-2019  19.7.2019
493/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  19.7.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.7.2019 
452/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/14  19.7.2019 
455/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/22  19.7.2019 
458/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/34  19.7.2019 
476/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/41  19.7.2019 
478/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/52  19.7.2019 
479/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/55  19.7.2019 
480/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/57  19.7.2019 
481/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/60  19.7.2019 
482/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/74  19.7.2019 
483/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/75  19.7.2019 
484/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/76  19.7.2019 
485/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/77  19.7.2019 
500/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/O/25  22.7.2019 
501/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/12  22.7.2019  
502/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/20  22.7.2019  
503/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/14  22.7.2019  
504/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/12  22.7.2019  
451/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
453/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
454/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
456/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
457/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
459/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
461/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 22.7.2019  
462/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 22.7.2019  
464/2019/OŠaš  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
467/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
486/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019 
487/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
488/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
489/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
490/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
491/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.7.2019  
510/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  23.7.2019 
85/2018/ORR  Finančný príspevok z Programu Interreg PL-SK  - predĺženie termínu do 30.6.2020  23.7.2019  
471/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/21  23.7.2019  
447/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/20  23.7.2019  
475/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/45  23.7.2019  
439/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/8  23.7.2019  
431/201/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/4  23.7.2019  
494/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  23.7.2019  
498/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/09  24.7.2019
515/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/28  24.7.2019 
516/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/35  24.7.2019 
517/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/44  24.7.2019 
499/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/45  24.7.2019 
518/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/68  24.7.2019 
505/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019 
506/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019 
507/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019 
508/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019 
509/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019 
511/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019 
512/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019
514/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019 
519/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  24.7.2019 
438/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/12  24.7.2019 
433/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/24  24.7.2019 
441/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/2  24.7.2019 
473/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/37  24.7.2019 
440/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/6  24.7.2019 
469/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/6  24.7.2019 
521/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/T/OK-2019  25.7.2019 
522/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 17/T/OK-2019  25.7.2019 
523/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 58/T/OK-2019  25.7.2019 
524/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 157/T/OK-2019  25.7.2019 
354/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K541-222-13, dátum účinnosti zmluvy 22.6.2019  25.7.2019 
288/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K865-221-10, dátum účinnosti zmluvy 24.7.2019  25.7.2019 
281/2019/OSV  Zmluva o uhradení ekonomickyoprávnených nákladov  25.7.2019 
528/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 127/T/OK-2019  25.7.2019 
531/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 26/T/OK-2019  25.7.2019 
520/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041K414-431-16, dátum účinnosti 23.7.2019 26.7.2019 
1141/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021G752-221-10, dátum účinnosti 25.7.2019  26.7.2019 
513/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/08  26.7.2019 
536/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/O/17  26.7.2019 
422/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/10  29.7.2019 
443/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/13  29.7.2019  
543/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/22  29.7.2019  
544/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/24  29.7.2019  
545/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/18  29.7.2019  
546/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/KP-2019  29.7.2019  
547/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/KP-2019  29.7.2019  
540/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/21  29.7.2019  
539/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/26  29.7.2019  
525/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 29.7.2019 
526/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 29.72019 
527/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 29.7.2019 
529/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 29.7.2019 
530/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 29.7.2019 
533/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/201929.7.2019 
534/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 29.7.2019 
535/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 29.7.2019 
532/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 29.7.2019 
548/2019/OVOIaNM Dodávka elektriny pre intermodálny prestupný bod v Rajeckých Tepliciach 29.7.2019 
541/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/T/OK-2019  29.7.2019 
542/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 286/T/OK-2019  29.7.2019 
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019  
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019 
549/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2020 29.7.2019 
550/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2020 29.7.2019 
1451/2009/RÚ Dodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019 
1451/2009/RÚDodatok k zmluve č. 00170085. 29.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.7.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.7.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.7.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.7.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.7.2019 
1451/2009/RÚ   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   30.7.2019  
331/2019/OVOIaNMKNsP Čadca – stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení 30.7.2019  
132/2017/ORR Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-24-0003/16 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.7.2019  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.7.2019  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.7.2019  
 551/2019/OEPaRRDodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní pre projekt "MikroINTERREG PL-SK" č. zmluvy PLSK.01.01.00-24-0004/16-00 30.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚZmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1451/2009/RÚZmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 31.7.2019  
1177/2018/RÚDodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Úradu ŽSK na roky 2019 - 2020 31.7.2019   
553/2019/OŠaŠZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/23 31.7.2019   
554/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/24 31.7.2019   
538/2019/RÚ Kúpna zmluva 31.7.2019   
552/2019/KP Zmluva o poskytnutí dotácie č. 31/KP-2019 31.7.2019   
432/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/17 31.7.2019   
446/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/18 31.7.2019   
472/2019/ORR Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/24 31.7.2019   
555/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/21 31.7.2019   
561/2019/OSV Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 31.7.2019 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky