Zmluvy 01. - 06. 2017

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
981/2016/OI ZoD: „SZŠ Žilina – stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením – I. etapa“ + Príloha 2.1.2017
1007/2016/OI Licenčná zmluva 2.1.2017 
1006/2016/ODaÚP  PARTNERSKÁ DOHODA - Dohoda medzi vedúcim partnerom a partnermi o realizácii projektu v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE «CE55» «RUMOBIL» + Príloha (anglická verzia zmluvy)  2.1.2017 
18/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  3.1.2017 
4/2017/OSV  Zmluva č. 4/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
11/2017/OSV  Zmluva č. 11/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
7/2017/OSV  Zmluva č. 7/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
8/2017/OSV  Zmluva č. 8/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
9/2017/OSV  Zmluva č. 9/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
5/2017/OSV  Zmluva č. 5/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  5.1.2017 
12/2017/OSV  Zmluva č. 12/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  5.1.2017
20/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  5.1.2017 
26/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  5.1.2017 
6/2017/OSV  Zmluva č. 6/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  9.1.2017 
3/2017/OSV  Zmluva č. 3/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
2/2017/OSV  Zmluva č. 2/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
16/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
25/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
22/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
21/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
24/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
23/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
19/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
10/2017/OSV  Zmluva č. 10/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  9.1.2017 
1/2017/OSV  Zmluva č. 1/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
987/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11.1.2017 
878/2016/OI  ZoD: „Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,14 – 7,9“ 11.1.2017 
628/2016/OI  Dodatok č. 1 k ZoD 628/2016/OI: Spojená škola Rosinská cesta, Žilina – II. etapa – rekonštrukcia budovy telocvične + Príloha 1, Príloha 2 12.1.2017 
31/2017/OIaZV  Rámcová dohoda    12.1.2017
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  12.1.2017
28/2017/OI  ZoD „Dopravná akadémia, Žilina – interiérové a technické vybavenie odborných učební, Rosinská 2, Žilina.“  13.1.2017 
34/2017/OSM  Delimitačný protokol č. 6/2016  16.1.2017 
36/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch  17.1.2017 
38/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  17.1.2017 
30/2017/OI  ZoD: ,,Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie." + Príloha 17.1.2017 
35/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  19.1.2017 
714/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD na prípravu PD č.714/2016/OI: „Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia “blok C“- I. etapa.“ 19.1.2017 
41/2017/OEPaRR  ZoFP + Príloha 19.1.2017 
2/1998/OSM  Dodatok č. 15 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  20.1.2017 
43/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  24.1.2017 
44/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  24.1.2017
45/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  24.1.2017 
1007/2012/OKaCR  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2012/1200/2109 zo dňa 12.10.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.06.2013 a Dodatku č. 2 zo dňa 24.6.2015  27.1.2017 
85/2016/OKaCR  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.2.2016  27.1.2017 
32/2017/OI  ZoD: „Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin – stavebné úpravy – rekonštrukcia plochej strechy so zateplením“ + Príloha 27.1.2017 
47/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  27.1.2017 
46/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  27.1.2017 
48/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2017  27.1.2017 
49/2017/OSM  Zmluva o združení + Príloha 30.1.2017 
50/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  30.1.2017 
33/2017/OI  ZoD: „Gymnázium Varšavská cesta, Žilina – stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení.“ + Príloha  30.1.2017 
532/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.532/2016/OI: „Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – urgentný príjem“  30.1.2017 
51/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena + Príloha  31.1.2017
54/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  2.2.2017 
29/2017/OSM  Rámcová kúpna zmluva  2.2.2017 
56/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  3.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.2.2017 
57/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2017  6.2.2017 
58/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  6.2.2017 
59/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  6.2.2017 
60/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
61/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
63/2017/OIaZV Zmluva o spolupráci  7.2.2017
64/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
65/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
66/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
67/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
68/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 5/2017  7.2.2017 
70/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku + Príloha 8.2.2017 
71/2017/OSM  Protokol č. 04072/2016-UVOP-U00107/16.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  8.2.2017 
73/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 14/2017  9.2.2017 
74/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  9.2.2017 
78/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  10.2.2017 
42/2017/OI  ZoD: „Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina- stavebné úpravy podlahy v športovej hale“ + Príloha 1, Príloha 2 13.2.2017 
62/2017/OI  ZoD: „Sanácia zosuvov na ceste III/2262 (Dolný Kubín – Záskalie) – oprava úseku cesty v km 0,280  - 0,310  a 0,380 – 0,410“ + Príloha 1, Príloha 2 14.2.2017 
69/2017/OI  ZoD: „Rekonštrukcia oporného múra cesty II/541 Buková – Veľké Rovné“ + Príloha 1, Príloha 2 14.2.2017 
53/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  14.2.2017 
72/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena 14.2.2017 
101/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
102/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
103/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
104/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
105/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
100/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch  14.2.2017 
106/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  16.2.2017 
107/2017/ODaÚP  Zmluva  o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  16.2.2017 
108/2017/ODaÚP  Zmluva  o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  17.2.2017 
55/2017/OI  ZoD: „Cyklodopravná trasa – Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec – Vrútky –Martin, mimo cestného telesa I/18.“  17.2.2017 
110/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  17.2.2017 
7/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
8/2017/OSV   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
9/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
5/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
12/2017/OSV   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
76/2017/OSV  Zmluva č. 76/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  20.2.2017 
109/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  21.2.2017 
112/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  21.2.2017 
4/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2017 
11/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2017 
94/2017/OSV  Zmluva č. 94/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2017 
52/2017/OI  ZoD: „Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy miestnosti pod terasou.“  21.2.2017 
504/2010/ODaÚP   Nájomná zmluva  - dodatok č. 1  22.2.2017 
10/2017/OSV   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
6/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
89/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
90/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
92/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
98/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
87/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
88/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
84/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
83/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
85/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
91/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
79/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
82/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
81/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
113/2017/ODaÚP  Zmluva  o spolupráci  22.2.2017 
80/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
86/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.2.2017 
114/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  23.2.2017 
95/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.2.2017 
116/2017/OSM  Dohoda č. 59/2016 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  23.2.2017 
795/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Gymnázium Rajec – vybudovanie plynovej kotolne, prípojky plynu a vodovodnej prípojky“.  23.2.2017 
97/2017/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  24.2.2017 
96/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  24.2.2017 
77/2017/OSV  Zmluva č. 77/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  24.2.2017 
93/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  24.2.2017 
858/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „ZpS a DSS PARK, Čadca – stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu“  24.2.2017 
112/2014/OF  Dodatok č.3 k zmluve o úvere  27.2.2017 
817/2015/OF  Dodatok č.2 k zmluve o úvere  27.2.2017
117/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  27.2.2017 
118/2017/OPaVO Kúpna zmluva  27.2.2017 
119/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  27.2.2017 
120/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  27.2.2017 
111/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  27.2.2017 
99/2017/OI  ZoD: „LNsP Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a rekonštrukcia hygienických zariadení nemocnice.“  28.2.2017 
122/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  28.2.2017 
123/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  28.2.2017 
124/2017/OIaZV  Príkazná zmluva  28.2.2017 
125/2017/OIaZV  Zmluva o poskytovaní informácií  28.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  28.2.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  28.2.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2017 
127/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  3.3.2017 
128/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 15/2017  3.3.2017 
129/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2017  3.3.2017 
130/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2017  3.3.2017 
131/2017/OEPaRR  Zmluva o národnom spolufinancovaní pre projekt "MikroINTERREG PL-SK" č. zmluvy PLSK.01.01.00-24-0004/16-00  7.3.2017 
132/2017/OEPaRR  Zmluva o národnom spolufinancovaní pre projekt "MikroINTERREG - edu PL-SK" č. zmluvy PLSK.03.01.00-24-0003/16-00  7.3.2017 
133/2017/OSM  Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade katastrálne územie Rabča   8.3.2017 
134/2017/OSM  Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade katastrálne územie Kunerad  8.3.2017 
138/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.3.2017 
137/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.3.2017 
136/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.3.2017 
135/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.3.2017 
75/2017/OI  ZoD na prípravu PD : „Stredná zdravotnícka škola, Žilina - stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu.“  8.3.2017 
66/2017/OIaZV  Dodatok č.1: Zmluva o spolupráci  9.3.2017 
140/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cetnom telese/cestných pomocných pozemoch  10.3.2017 
139/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  13.3.2017 
121/2017/OI  ZoD na prípravu PD : „Kysucké múzeum Čadca – skanzen Vychylovka, podrobný inžinierskogeologický a stavebnotechnický prieskum v areáli skanzenu.“  13.3.2017 
141/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  14.3.2017 
115/2017/OI  ZoD na prípravu PD: „SOŠ polytechnická, Ružomberok – rekonštrukcia budovy dielní, objekt D1“  15.3.2017 
144/2017/OK  Zmluva o združení  16.3.2017 
785/2015/OEPaRR  Dodatok č. 1/2016 k Projektovej zmluve č. 1081/2014  16.3.2017 
126/2017/OI  ZoD na prípravu PD : „Bábkové divadlo Žilina – stavebné úpravy areálu dielní, ul. Pri Rajčianke 43,- Žilina.“  16.3.2017 
145/2017/OEPaRR  Partnerská zmluva 16.3.2017 
148/2017/OEPaRR  Kúpna zmluva  17.3.2017 
143/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  17.3.2017 
807/2013/OSM  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 05/2013  17.3.2017 
142/2017/OI  ZoD: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 507-101(most cez derivačný kanál Váhu v obci Kotešová)“ + Prílohy 17.3.2017 
153/2017/OIaZV  Zmluva o budúcej zmluve  20.3.2017 
152/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 16/2017  20.3.2017 
154/2017/OPaVO  Mandátna zmluva  21.3.2017 
156/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  21.3.2017 
159/2017/OPaVO  Mandátna zmluva  22.3.2017 
160/2017/OPaVO  Mandátna zmluva  22.3.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.3.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.3.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.3.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
187/2012/OSM  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 14/2012  24.3.2017 
330/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2016  24.3.2017 
328/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2016  24.3.2017 
162/2017/OEPaRR  Kúpna zmluva č. Z201711991_Z  24.3.2017 
165/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  28.3.2017 
158/2017/OI  ZoD: „Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina- Budatín, IV. Etapa- Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku + Príloha č.1z2 + Príloha č.2z2 + Príloha č.2-subdodávatelia 28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
157/2017/OI  ZoD: „Cyklodopravný koridor Horné Považie – Turiec,  Cyklotrasa Strečno – Lipovec – Vrútky – Martin,   Technická štúdia a podklady pre výber generálneho projektanta“  vypracovanú v  IX. 2014  za účelom realizácie stavby:  Cyklotrasa Žilina – Vrútky – Martin (v zmysle TP 07/2014), úsek Strečno – Lipovec, Vrútky - Martin  (ďalej len ako „Technická štúdia“).       28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.3.2017 
163/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  28.3.2017 
168/2017/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 168/2017  29.3.2017 
171/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  30.3.2017 
793/2016/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2016  30.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.3.2017 
173/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  30.3.2017 
717/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – zníženie  energetickej náročnosti objektov – úprava okenných výplní a fasády – II. etapa“  30.3.2017 
56/2016/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2016  31.3.2017 
147/2017/OSV  Zmluva č.50/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NRSR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  3.4.2017 
350/2007/OO  Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpore č. SPIN 171-2007/S zo dňa 1.6.2007  3.4.2017 
587/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD : „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu“ + Príloha 3.4.2017 
177/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  4.4.2017 
178/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  4.4.2017 
167/2017/OI  ZoD: „Gymnázium Rajec, zateplenie obvodového plášťa“ + Príloha č. 1, Príloha č. 2 4.4.2017 
934/2015/ODaÚP  Nájomná zmluva -  zmluva nadobudla účinnosť dňa 18.8.2015 zverejnením na stránke REGION LIPTOV http://www.visitliptov.sk/zmluvy-2015/ 4.4.2017 
169/2017/OI  ZoD: „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu – stavebné úpravy – podopretie obvodového plášťa a ŽB strešnej dosky“ + Príloha 1, Príloha 2 5.4.2017 
180/2017/OEPaRR  Partnerská zmluva - PL verzia 5.4.2017 
181/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  6.4.2017 
183/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  6.4.2017 
170/2017/OI  ZoD: „Gymnázium V.Paulinyho – Tótha, Martin – stavebné úpravy – rekonštrukcia podlahy v telocvični“ + Príloha 1, Príloha 2 6.4.2017 
166/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena + Príloha 1, Príloha 2  6.4.2017 
73/2015/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 02/2015  7.4.2017 
559/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 12/2016 - ukončenie  7.4.2017 
128/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 15/2016 - ukončenie  7.4.2017 
64/2017/OIaZV  Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci  7.4.2017 
184/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  7.4.2017 
186/2017/OK  Nájomná zmluva č. 2/2017/Vs  7.4.2017 
884/2015/OSM  Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode  11.4.2017 
150/2017/OI  ZoD: „HNsP Trstená – modernizácia a prístavba GPO.“ + Príloha 11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2017 
146/2017/OI  ZoD: „DNsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín – komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia.“  11.4.2017 
792/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD č.792/2016/OI:„Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – stavebné úpravy strechy.“  + Príloha 11.4.2017 
155/2017/OPVO  Zmluva číslo 155/2017/OPVO o zverení majetku ŽSK do správy  11.4.2017 
189/2017/OI  ZOD č.189/2017/OI:„SKD Martin – spevnené plochy – vybudovanie vjazdu do suterénu podzemných garáží – časť odstránenie zatekania do suterénu“ + Príloha 1, Príloha 2 12.4.2017 
191/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  12.4.2017 
147/2017/OI  ZOD na prípravu PD č.147/2017/OI: „DSS Méta Martin, Lipovec, (súpisné číslo č.6) prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie.“ + Príloha 12.4.2017 
149/2017/OI  ZOD na prípravu PD č.149/2017/OI: „DSS Méta Martin, J. Palkoviča 4010/1- prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie.“ + Príloha  12.4.2017 
161/2017/OI  ZOD na prípravu PD č.161/2017/OI: „Stredná škola zdravotnícka, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy budovy školy – I. etapa.“ + Príloha 12.4.2017 
185/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  12.4.2017 
175/2017/OI  ZOD č.175/2017/OI:„Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo – prístavba telocvične“ 13.4.2017 
176/2017/OI  ZOD č.176/2017/OI:„Oravská poliklinika Námestovo - stavebné úpravy - dobudovanie II. poschodia rozostavanej budovy OPL  Námestovo“ 13.4.2017 
197/2017/OEPaRR  Zmluva o FP + Príloha 1-7, Príloha 8 13.4.2017
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.4.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.4.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.4.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.4.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  13.4.2017 
220/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  13.4.2017 
907/2017/OI  DODATOK č.1 k ZOD: „SOŠ polytechnická, L. Mikuláš – Rekonštrukcia hygienických zariadení“ + Príloha 13.4.2017 
192/2017/OI  ZOD na prípravu PD č.192/2017/OI:„Rekonštrukcia cesty II/583 – Cestná komunikácia“ + Príloha 1, Príloha 2 19.4.2017 
193/2017/OI  ZOD na prípravu PD č.193/2017/OI:„Rekonštrukcia cesty II/583 – Križovatky“ + Príloha 1, Príloha 2 19.4.2017 
199/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38/HP/OK-2017  19.4.2017 
200/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 131/HP/OK-2017  19.4.2017 
201/2017/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 75/HP/OK-2017  19.4.2017 
202/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/HP/OK-2017  19.4.2017 
203/2017/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/HP/OK-2017  19.4.2017 
204/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 224/HP/OK-2017  19.4.2017 
205/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 17/HP/OK-2017  19.4.2017 
206/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  19.4.2017 
208/2017/OK  Zmluva o vzájomnej spolupráci  20.4.2017 
209/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 211/HP/OK-2017  20.4.2017 
210/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 169/HP/OK-2017  20.4.2017 
211/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 171/HP/OK-2017  20.4.2017 
212/2017/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 138/HP/OK-2017  20.4.2017 
213/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 138/HP/OK-2017  20.4.2017 
214/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 91/HP/OK-2017  20.4.2017 
215/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 132/HP/OK-2017  20.4.2017 
216/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 223/HP/OK-2017  20.4.2017 
194/2017/OI  ZOD na prípravu PD č.194/2017/OI:„Rekonštrukcia cesty II/583 – Mostné objekty“ + Príloha 1, Príloha 2 20.4.2017 
195/2017/OI ZOD na prípravu PD č.195/2017/OI:„Rekonštrukcia cesty II/583 – Zosuvy“ + Príloha 20.4.2017 
217/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/HP/OK-2017  20.4.2017 
218/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 126/HP/OK-201  20.4.2017 
219/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 59/HP/OK-2017  20.4.2017 
221/2017/OZ  Zmluva o poskytovaní pozáručných servisných služieb + Príloha 2, Príloha 3  21.4.2017 
222/2017/OK  Zmluva o dielo  21.4.2017 
223/2017/OK  Zmluva o dielo  21.4.2017 
224/2017/OK  Zmluva o dielo  21.4.2017 
225/2017/OK  Zmluva o dielo  21.4.2017 
226/2017/OK  Zmluva o dielo  21.4.2017 
227/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 218/HP/OK-2017  21.4.2017 
228/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 52/HP/OK-2017  21.4.2017 
229/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 78/HP/OK-2017  21.4.2017 
230/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 293/HP/OK-2017  21.4.2017 
231/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 173/HP/OK-2017  21.4.2017 
856/2017/OI  DODATOK č.1 - „Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – zvýšenie energetického štandardu – modernizácia výplní okenných otvorov“ + Príloha 21.4.2017 
232/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 82/HP/OK-2017  24.4.2017 
234/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/HP/OK-2017  24.4.2017 
236/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 226/HP/OK-2017  24.4.2017 
237/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 99/HP/OK-2017  24.4.2017 
54/2007/OSM  Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 54/2007/OSM  25.4.2017 
240/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 172/L/OK  25.4.2017 
242/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 140/L/OK-2017  25.4.2017 
243/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 70/L/OK-2017  25.4.2017 
244/2017/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 156/L/OK-2017  25.4.2017 
245/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 280/L/OK-2017  25.4.2017 
248/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/L/OK-2017  25.4.2017 
249/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18/L/OK-2017  25.4.2017 
250/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 45/L/OK-2017  25.4.2017 
251/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 191/L/OK-2017  25.4.2017 
241/2017/OIaZV  Rámcová dohoda  25.4.2017 
246/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 7/2017  25.4.2017 
151/2017/OI  ZOD na prípravu PD č.151/2017/OI  26.4.2017 
257/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK pre program Šport (č. 1/2017/OŠaŠ/L2.2)  26.4.2017 
258/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK pre program Šport (č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.28)  26.4.2017 
259/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK pre program Šport (č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.17)  26.4.2017 
182/2017/OI  ZOD č.182/2017/OI  26.4.2017 
260/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 232/HP/OK-2017  26.4.2017 
261/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 228/HP/OK-2017  26.4.2017 
262/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 235/HP/OK-2017  26.4.2017 
263/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 219/HP/OK-2017  26.4.2017 
264/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 125/HP/OK-2017  26.4.2017 
266/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 69/L/OK-2017  26.4.2017 
267/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 110/O/OK-2017  26.4.2017 
268/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 190/O/OK-2017  26.4.2017 
269/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 155/L/OK-2017  26.4.2017 
277/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L1.10  26.4.2017 
274/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.21  26.4.2017 
273/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.10  26.4.2017 
272/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.14  26.4.2017 
271/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/1.6  26.4.2017 
270/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017OŠaŠ/L/1.5  26.4.2017 
275/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.7  26.4.2017 
282/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/1.4  26.4.2017 
279/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.34 26.4.2017 
280/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.61 26.4.2017 
281/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.25 26.4.2017 
276/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/1.10  26.4.2017 
278/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.27 26.4.2017 
96/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 96/2017/OSV  26.4.2017 
532/2016/OI  Dodatok č.2 k ZOD „Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – urgentný príjem“ + Príloha 1, Príloha 2  26.4.2017 
265/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  27.4.2017 
252/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.1  27.4.2017 
253/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.4  27.4.2017 
254/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.5  27.4.2017 
255/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.3  27.4.2017 
285/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 288/L/OK-2017  27.4.2017 
286/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 133/O/OK-2017  27.4.2017 
287/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 28/O/OK-2017  27.4.2017 
288/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 178/O/OK-2017  27.4.2017 
289/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 58/HP/OK-2017  27.4.2017 
290/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 19/L/OK-2017  27.4.2017 
291/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 250/L/OK-2017  27.4.2017 
292/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 97/O/OK-2017  27.4.2017 
293/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 72/L/OK-2017  27.4.2017 
294/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 29/O/OK-2017  27.4.2017 
296/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.15  27.4.2017 
284/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.5  27.4.2017 
295/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutie dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/1.6  27.4.2017 
299/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutie dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/1.7  27.4.2017 
198/2017/OI  ZOD: „Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina- stavebné úpravy- rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia kuchyne“ + Príloha 1, Príloha 2  27.4.2017 
305/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/1.9  27.4.2017 
297/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.3  27.4.2017 
256/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.56  27.4.2017 
300/2017/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.2  27.4.2017 
233/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  28.4.2017 
188/2017/OSV  Zmluva č. 188/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  28.4.2017 
315/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.11  28.4.2017 
316/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.18  28.4.2017 
317/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.29  28.4.2017 
318/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.4  28.4.2017 
319/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.19  28.4.2017 
324/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.1.)  28.4.2017 
322/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.6.)  28.4.2017 
320/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.3.)  28.4.2017 
311/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.1.)  28.4.2017 
314/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.2.)  28.4.2017 
323/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.7.)  28.4.2017 
321/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.4.)  28.4.2017 
325/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.9.)  28.4.2017 
326/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.10.)  28.4.2017 
313/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/1.2  28.4.2017 
328/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.33  28.4.2017 
329/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  28.4.2017 
312/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3  28.4.2017 
301/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.31  28.4.2017 
298/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/L1.12  28.4.2017 
336/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.22  28.4.2017 
337/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/L/1.8  28.4.2017 
334/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.13  28.4.2017 
333/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.20  28.4.2017 
331/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.8  28.4.2017 
330/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L1.9  28.4.2017 
338/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.77  28.4.2017 
332/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.11  28.4.2017 
302/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 94/K/OK-2017  28.4.2017 
303/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 30/K/OK-2017  28.4.2017 
304/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 71/O/OK-2017  28.4.2017 
306/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 210/O/OK-2017  28.4.2017 
307/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 34/K/OK-2017  28.4.2017 
308/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 44/HP/OK-2017  28.4.2017 
309/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 222/HP/OK-2017  28.4.2017 
310/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/HP/OK-2017  28.4.2017 
327/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 47/L/OK-2017  28.4.2017 
335/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 93/O/OK-2017  28.4.2017 
339/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 236/HP/OK-2017  28.4.2017 
340/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 46/L/OK-2017  28.4.2017 
355/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.66  2.5.2017 
354/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.53  2.5.2017 
348/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 106/O/OK-2017  2.5.2017 
349/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 35/K/OK-2017  2.5.2017 
350/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 212/HP/OK-2017  2.5.2017 
351/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/HP/OK-2017  2.5.2017 
352/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 296/HP/OK-2017  2.5.2017 
353/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 182/HP/OK-2017  2.5.2017 
343/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.48  2.5.2017 
344/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.53  2.5.2017 
345/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.52  2.5.2017 
346/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.10 2.5.2017 
358/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.28  2.5.2017 
341/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/1.3  2.5.2017 
361/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.23  2.5.2017 
342/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.19  2.5.2017 
356/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.12  2.5.2017 
359/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.24  2.5.2017 
364/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.10  3.5.2017 
357/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/1.1  3.5.2017 
369/2017/OšaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.74  3.5.2017 
368/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.29  3.5.2017 
370/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.31  3.5.2017 
360/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.63  3.5.2017 
371/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/1.8  3.5.2017 
362/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L1.7  3.5.2017 
363/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.15  3.5.2017 
366/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.6  3.5.2017 
367/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/1.2 3.5.2017 
372/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.17  3.5.2017 
373/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.27  3.5.2017 
374/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.20  3.5.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  4.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  4.5.2017 
380/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 267/K/OK-2017  4.5.2017 
381/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 31/HP/OK-2017  4.5.2017 
382/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 194/T/OK-2017  4.5.2017 
383/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 170/O/OK-2017  4.5.2017 
384/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 147/O/OK-2017  4.5.2017 
385/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 294/O/OK-2017  4.5.2017 
386/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 195/O/OK-2017  4.5.2017 
388/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 36/L/OK-2017  4.5.2017 
389/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 263/L/OK-2017  4.5.2017 
390/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 203/K/OK-2017  4.5.2017 
375/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.28  4.5.2017 
377/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.24  4.5.2017 
387/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.53  4.5.2017 
378/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.17  4.5.2017 
398/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č č. 1/2017/OŠaŠ/HP/1.7  4.5.2017 
379/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.9  4.5.2017 
392/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 244/L/OK-2017  5.5.2017 
393/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 208/L/OK-2017  5.5.2017 
394/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 105/L/OK-2017  5.5.2017 
395/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 285/O/OK-2017  5.5.2017 
396/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 24/L/OK-2017  5.5.2017 
397/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 83/HP/OK-2017  5.5.2017 
400/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 273/O/OK-2017  5.5.2017 
401/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 209/O/OK-2017  5.5.2017 
402/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/K/OK-2017  5.5.2017 
403/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.20  5.5.2017 
404/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.2  5.5.2017 
405/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.8  5.5.2017 
407/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.51  5.5.2017 
408/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.3  5.5.2017 
409/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.1  5.5.2017 
410/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.69  5.5.2017 
412/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.65  5.5.2017 
411/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.1  5.5.2017 
376/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.12  9.5.2017 
391/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.3  9.5.2017 
406/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/1.11  9.5.2017 
413/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.27  9.5.2017 
416/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.6  9.5.2017 
415/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.71  9.5.2017 
414/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.12  9.5.2017 
427/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.35  9.5.2017 
419/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.32  9.5.2017 
422/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.8  9.5.2017 
421/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.22  9.5.2017 
424/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.76  9.5.2017 
425/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.70  9.5.2017 
426/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.41  9.5.2017 
423/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.51  9.5.2017 
417/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.9  9.5.2017 
428/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.28  9.5.2017 
420/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.16 9.5.2017 
418/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.25  9.5.2017 
187/2017/OI  ZOD: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu:„Hotelová akadémia, Žilina – Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy, Hlinská 31, Žilina – SO 02 Telocvičňa.“  9.5.2017 
429/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 114/K/OK-2017  10.5.2017 
430/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 269/T/OK-2017  10.5.2017 
431/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 272/O/OK-2017  10.5.2017 
432/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/K/OK-2017  10.5.2017 
433/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 48/O/OK-2017  10.5.2017 
434/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/K/OK-2017  10.5.2017 
435/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 198/L/OK-2017  10.5.2017 
436/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 50/O/OK-2017  10.5.2017 
437/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 142/L/OK-2017  10.5.2017 
438/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 81/HP/OK-2017  10.5.2017 
365/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  10.5.2017 
449/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy   10.5.2017 
439/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.8.)  10.5.2017 
441/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.5.)  10.5.2017 
442/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.15.)  10.5.2017 
444/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.29.) 10.5.2017 
446/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.25.)  10.5.2017 
440/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 185/HP/OK-2017  10.5.2017 
443/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 85/HP/OK-2017  10.5.2017 
445/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 104/O/OK-2017  10.5.2017 
447/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 123/T/OK-2017  10.5.2017 
448/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 107/T/OK-2017  10.5.2017 
450/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 261/O/OK-2017  10.5.2017 
451/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 25/T/OK-2017  10.5.2017 
452/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 241/K/OK-2017  10.5.2017 
453/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 61/T/OK-2017  10.5.2017 
454/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 181/K/OK-2017  10.5.2017 
455/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.68  10.5.2017 
456/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.67  10.5.2017 
589/2016/ODaÚP  Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo pre spracovanie  Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.11.2016  10.5.2017 
462/2017/OŠaŠ  Zmluva č. 35/ZA/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 10.5.2017 
459/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.17  10.5.2017 
458/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.26  10.5.2017 
466/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.2  10.5.2017 
463/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.4  10.5.2017 
460/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.44  10.5.2017 
461/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.40  10.5.2017 
468/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.5  10.5.2017 
470/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.13  10.5.2017 
471/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.50  10.5.2017 
473/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.39  10.5.2017 
475/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.6  12.5.2017 
457/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.11  12.5.2017 
464/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 161/K/OK-2017  12.5.2017 
465/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 68/L/OK-2017  12.5.2017 
467/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 168/K/OK-2017  12.5.2017 
469/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 163/L/OK-2017  12.5.2017 
472/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 127/K/OK-2017  12.5.2017 
474/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 177/HP/OK-2017  12.5.2017 
480/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 227/K/OK-2017  12.5.2017 
481/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 79/HP/OK-2017  12.5.2017 
482/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/T/OK-2017  12.5.2017 
483/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 151/K/OK-2017  12.5.2017 
484/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 74/T/OK-2017  12.5.2017 
485/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 33/T/OK-2017  12.5.2017 
486/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 100/HP/OK-2017  12.5.2017 
487/2017/OK Zmluva o dielo - zhotovenie veci na zákazku  12.5.2017 
479/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.30  12.5.2017 
478/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.54  12.5.2017 
477/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.22  12.5.2017 
476/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.21  12.5.2017 
488/2017/OEPaRR  Kúpna zmluva   12.5.2017 
500/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.4.)  12.5.2017 
501/2017/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.30.)  12.5.2017 
489/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 42/T/OK-2017  12.5.2017 
490/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 62/T/OK-2017  12.5.2017 
491/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 184/K/OK-2017  12.5.2017 
492/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 149/O/OK-2017  12.5.2017 
493/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 275/O/OK-2017  12.5.2017 
494/2017/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 204/K/OK-2017  12.5.2017 
495/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 298/T/OK-2017  12.5.2017 
496/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 167/O/OK-2017  12.5.2017 
497/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 84/HP/OK-2017  12.5.2017 
498/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 187/K/OK-2017  12.5.2017 
499/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 60/T/OK-2017  12.5.2017 
505/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L1.4  16.5.2017 
508/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.7  16.5.2017 
503/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017OŠaŠ/T/2.36  16.5.2017 
504/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.37  16.5.2017 
502/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.11  16.5.2017 
506/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.38  16.5.2017 
507/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.39  16.5.2017 
509/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 279/K/OK-2017  16.5.2017 
510/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 89/O/OK-2017  16.5.2017 
511/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 90/O/OK-2017  16.5.2017 
512/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 176/K/OK-2017  16.5.2017 
513/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 165/K/OK-2017  16.5.2017 
399/2017/OI  ZOD: „Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“ + Príloha 1-1, Príloha 1-2, Príloha 1-3. Príloha 1-4, Príloha 2, Príloha 3 16.5.2017 
514/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.22  16.5.2017 
515/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.6  16.5.2017 
516/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.12  16.5.2017 
517/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.17  16.5.2017 
880/2015/ODaÚP  Dodatok č. 3: Dohoda  medzi ŽSK a Mestom Žilina o budúcej realizácii stavby "Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890"  16.5.2017 
518/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.14  16.5.2017 
519/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.13.)  16.5.2017 
520/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.7.)  16.5.2017 
521/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.12.)  16.5.2017 
522/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.11.)  16.5.2017 
523/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.32.)  16.5.2017 
524/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.24.)  16.5.2017 
526/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 243/K/OK-2017  16.5.2017 
528/2017/OIaZV  Príkazná zmluva  16.5.2017 
536/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.16  16.5.2017 
538/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.15  16.5.2017 
556/2017/ OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.37  16.5.2017 
527/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 136/K/OK-2017  17.5.2017 
537/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 57/HP/OK-2017  17.5.2017 
551/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 63/O/OK-2017  17.5.2017 
554/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 159/O/OK-2017  17.5.2017 
555/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 183/O/OK-2017  17.5.2017 
548/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.33  17.5.2017 
550/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.45  17.5.2017 
558/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0043 17.5.2017 
557/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.59  17.5.2017 
559/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0040  17.5.2017 
560/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 41/T/OK-2017  17.5.2017 
562/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 108/L/OK-2017  17.5.2017 
563/2017/Ošaš  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.36.)  18.5.2017 
564/2017/OŠaš  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.3.)  18.5.2017 
565/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.33.)  18.5.2017 
566/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.19.)  18.5.2017 
568/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.16.)  18.5.2017 
569/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.21.)  18.5.2017 
570/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 141/T/OK-2017  18.5.2017 
571/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 276/L/OK-2017  18.5.2017 
573/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.7  18.5.2017 
572/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0042  18.5.2017 
686/2016/OI  Dodatok č.2 k ZOD: „Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890 ( III/2084 a III/2085), Žilina – Celulózka.“  + Príloha 19.5.2017 
574/2017/OK  Zmluva o dielo - zhotovenie veci na zákazku + Preberací protokol  19.5.2017 
575/2017/OPaVO  Kúpna zmluva 19.5.2017 
576/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0020  19.5.2017 
577/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0046  19.5.2017 
567/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.75  19.5.2017 
366/2017/OŠaŠ  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.6 22.5.2017 
581/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.8  22.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.5.2017 
579/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 189/T/OK-2017  22.5.2017 
62/2017/OI  Dodatok č.1 k ZoD : „Sanácia zosuvov na ceste III/2262 (Dolný Kubín – Záskalie) – oprava úseku cesty v km 0,280  - 0,310  a 0,380 – 0,410“ + Príloha 22.5.2017 
585/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.37  23.5.2017 
582/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 112/K/OK-2017  23.5.2017 
583/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 166/T/OK-2017  23.5.2017 
587/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 200/K/OK-2017  23.5.2017 
588/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.6.)  23.5.2017 
589/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.26.)  23.5.2017 
235/2017/OI  ZOD: „Kysucké múzeum, Čadca – Skanzen Vychylovka – rekonštrukcia HLÚŽ a sanácia svahov v km 0,0 -2,2, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen“ + Príloha 24.5.2017 
591/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  24.5.2017 
584/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/I/B/0051  24.5.2017 
586/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/I/B/0046  24.5.2017 
590/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/A/0038  24.5.2017 
592/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/A/0058  24.5.2017 
593/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 197/T/OK-2017  25.5.2017 
594/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 157/T/OK-2017  25.5.2017
595/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 153/O/OK-2017  25.5.2017 
596/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 180/T/OK-2017  25.5.2017 
597/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 295/T/OK-2017  25.5.2017 
598/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 257/O/OK-2017  25.5.2017 
247/2017/OI  ZOD: „SOŠ lesnícka, J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy budovy NKP “ + Príloha 1, Príloha 2 25.5.2017 
239/2017/OI  ZOD: „KNsP Čadca – rekonštrukcia kuchyne vrátane oddelenia liečebnej výživy a stravovania.“ + Príloha 25.5.2017 
599/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/ 2.27  25.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.5.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.5.2017 
190/2017/OI  ZOD: „Spojená škola Červenej armády 25, Martin – stavebné úpravy hlavnej budovy školy a dielenského prístavku, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy“ s názvom „Stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní, úprava špecializovaných učební Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01  Martin – Aktualizácia marec 2017“ + Príloha 25.5.2017 
207/2017/OI  ZOD: „SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – výstavba objektu odborného vzdelávania“ + Príloha 25.5.2017 
606/2017/OIaZV  Príkazná zmluva  29.5.2017 
607/2017/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.8.)  29.5.2017 
601/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/O/OK-2017  29.5.2017 
602/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 148/O/OK-2017  29.5.2017 
603/2017/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 248/O/OK-2017  29.5.2017 
604/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 144/T/OK-2017 29.5.2017 29.5.2017 
605/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 188/K/OK-2017  29.5.2017 
608/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 118/O/OK-2017  29.5.2017 
561/2017/OI  Licenčná zmluva: „Štúdia uskutočniteľnosti“  29.5.2017 
609/OSaŠ/2017  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.31 29.5.2017 
580/2017/OSM  Rámcová dohoda  30.5.2017 
610/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 146/T/OK-2017  30.5.2017 
611/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 260/T/OK-2017  30.5.2017 
612/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/I/B/0001  30.5.2017 
613/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/I/B/0071  30.5.2017 
614/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK (č. 1/2017/OŠaŠ/O/2.35.)  30.5.2017 
164/2017/OI  ZoD: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: „SPŠ Martin – stavebné úpravy budovy školského internátu.“ + Príloha 30.5.2017 
578/2017/OI  ZoD: „Dopravná akadémia, Žilina- Stavebné úpravy- rekonštrukcia výzbroje trafostanice“ + Príloha 1, Príloha 2  31.5.2017 
616/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 193/O/OK-2017  1.6.2017 
617/ODaÚP/2017   Zmluva o dielo  1.6.2017 
619/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/T/2.47  1.6.2017 
600/2017/OI  ZoD: Vykonanie auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie + Príloha 1.6.2017 
620/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2.6.2017 
 621/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0001 2.6. 2017
 622/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0010 2.6. 2017
 623/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/I/A/0030 2.6. 2017
618/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  5.6.2017 
625/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 201/T/OK-2017  5.6.2017 
626/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 98/HP/OK-2017  5.6.2017 
627/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 206/T/OK-2016  5.6.2017
629/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.24  6.6.2017 
630/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 286/L/OK-2017  6.6.2017 
944/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/B/0011 6.6.2017 
525/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  7.6.2017 
530/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  7.6.2017 
539/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  7.6.2017 
535/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  7.6.2017 
51/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  7.6.2017 
632/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 220/HP/OK-2017  7.6.2017 
634/2017/OK  Licenčná zmluva  7.6.2017 
628/2017/OI  ZoD: „Považské múzeum v Žiline - hrad Strečno - sanácia kamenných murív“ + Príloha 1, Príloha 2 7.6.2017 
636/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 240/T/OK-2017  7.6.2017 
671/2017/OSM  Zmluva o budúcej zámennej zmluve na nehnuteľnosti + Príloha 7.6.2017 
640/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 215/T/OK-2017  8.6.2017 
645/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 199/T/OK-2017 12.6.2017
646/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 299/O/OK-2017  12.6.2017 
647/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 251/O/OK-2017  13.6.2017
648/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 134/T/OK-2017  14.6.2017
649/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 245/T/OK-2017  14.6.2017
642/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2017  15.6.2017
994/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2017  15.6.2017
435/2014/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2014  15.6.2017
641/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 18/2017  15.6.2017
633/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 19/2017  15.6.2017
637/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 8/2017 15.6.2017
638/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 9/2017  15.6.2017
639/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 10/2017  15.6.2017
1002/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 8/2017  15.6.2017
152/2017/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 16/2017 15.6.2017
801/2016/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.KNM 12/2016  15.6.2017
238/2017/OI „Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto – projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby.“ + Príloha  15.6.2017
652/2017/OIaZV Zmluva o dielo  15.6.2017
653/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/O/OK-2017 15.6.2017
935/2017/OEPaRR Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 15.6.2017 
654/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 111/K/OK-2017 16.6.2017
657/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 270/T/OK-2017  16.6.2017
658/2017/OSM  Kúpna zmluva  19.6.2017 
659/2017/OSM  Kúpna zmluva  19.6.2017 
660/2017/OSM  Kúpna zmluva  19.6.2017 
661/2017/OSM  Kúpna zmluva  19.6.2017 
662/2017/OSM  Kúpna zmluva  19.6.2017 
663/2017/OSM  Kúpna zmluva  19.6.2017 
664/2017/OSM  Kúpna zmluva  19.6.2017 
549/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  20.6.2017 
547/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  20.6.2017 
553/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  20.6.2017 
543/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  20.6.2017 
533/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 20.6.2017 
542/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  20.6.2017 
534/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  20.6.2017 
540/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  20.6.2017 
631/2017/OI  ZoD: „ZpS a DSS, KNM – stavebné úpravy a prístavba výťahu v objekte ,,B“, pracovisko Litovelská.“ + Príloha  20.6.2017 
665/2017/OSM  Protokol č. 03800/2016-UVOP-U00101/16.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  20.6.2017 
943/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/I/A/0028 20.6.2017
667/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  21.6.2017 
689/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 231/K/OK-2017  21.6.2017 
546/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  21.6.2017 
545/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  21.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.6.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.6.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.6.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.6.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.6.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.6.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.6.2017 
889/2009/ODaÚP  Dodatok č. 19: Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja 23.6.2017 
888/2009/ODaÚP  Dodatok č. 17: Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  23.6.2017 
544/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  26.6.2017 
552/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  26.6.2017 
674/ODaÚP/2017   Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  26.6.2017 
945/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/A/0025 26.6.2017 
678/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku do správy  27.6.2017 
677/2017/OIaZV  Hromadná licenčná zmluva  27.6.2017 
679/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.6.2017 
681/ODaÚP/2017  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  28.6.2017 
684/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  28.6.2017 
669/2017/OI ZoD: „Liptovská knižnica G. Fejérpataky – Belopotockého, Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia strechy so zateplením“ + Príloha 1, Príloha 229.6.2017 
685/2017/OIaZV Kúpna zmluva  29.6.2017 
686/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/I/B/0055 29.6.2017 
687/ODaÚP/2017 Zmluva o  prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii 30.6.2017 
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 30.6.2017 
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 30.6.2017 
688/2017/OPaVO Kúpna zmluva 30.6.2017 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky