Zmluvy 01. - 06. 2015

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
763/2014/OVS  Dodatok ku Zmluve o zverení majetku do správy č.763/2014/OVS 7.1.2015
648/2011/OCKJ  Zmluva o FP  7.1.2015 
950/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových piestorov č. TT 011/2012/OZ - dodatok č.1  9.1.2015 
910/2014/KP  Dohoda o urovnaní vzájomných práv a povinností  9.1.2015 
21/2006/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  12.1.2015 
222/2006/OVS  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  12.1.2015 
1/2015/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   14.1.2015 
911/2014/OZ  Kúpna zmluva  14.1.2015 
912/2014/OKaCR  Kúpna zmluva  14.1.2015 
1174/2013/OCKJ  Dodatok č. 1/ DZ221401206220101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012062201 - zmluva nadobudla účinnosť 24.12.2014 14.1.2015 
302/2004/OO  Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET - 1. špecifikácia služby Virtual Network System  15.1.2015 
302/2004/OO  Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET - 2. špecifikácia služby Support VNS 15.1.2015
302/2004/OO  Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET - 3. špecifikácia služby DC Network Storage 15.1.2015
914/2014/OO  Kúpna zmluva  15.1.2015 
3/2015/OZ  Dohoda o poskytovaní údajov z registrov Žilinského samosprávneho kraja  15.1.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.1.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.1.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2015 
342/2011/OVS Dodatok č. 18 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  20.1.2015 
901/2013/OVS  Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o poskytovaní reklamných služieb  20.1.2015 
5/2015/OIaZV  Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu    21.1.2015 
915/2014/OZ  Nájomná zmluva 2014/151/I/C-01  22.1.2015 
916/2014/OZ  Nájomná zmluva 2014/155/I/C-01  22.1.2015 
917/2014/OZ  Nájomná zmluva 2014/156/I/C-01  22.1.2015 
4/2015/OVS  Rámcová kúpna zmluva  23.1.2015 
6/2015/OVS  Zmluva o dielo -  Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie: "Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, 010 01  Žilina - Budatín" I. etapa - obnova objektu Hospodárskej budovy "Bez bariér na Budatínskom hrade"  23.1.2015 
14/2015/OIaZV   Zmluva o spolupráci   26.1.2015 
16/2015/OVS  Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  28.1.2015 
17/2015/ODaRR  Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  29.1.2015 
18/2015/OIaZV  Memorandum o spolupráci  3.2.2015
19/2015/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 3.2.2015 
20/2015/OKaCR  Zmluva o dielo  4.2.2015 
21/2015/OKaCR  Zmluva o dielo  4.2.2015 
22/2015/OKaCR  Zmluva o dielo  4.2.2015 
24/2015/ODaRR  Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky   5.2.2015 
342/2011/OVS  Dodatok č. 19 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  10.2.2015 
15/2015/OVS  Rámcová dohoda - nákup xerografického papiera pre ŽSK a OvZP  10.2.2015 
352/2011/OZ  Zmluva o nájme nebytových piestorov č. BY 7/2011 -  dodatok č.3  10.2.2015 
1006/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových piestorov č. BY 04/2014 -  dodatok č.2  10.2.2015 
95/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 5/2013/EO  10.2.2015 
98/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 6/2013/EO  10.2.2015 
99/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 7/2013/EO  10.2.2015 
100/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 8/2013/EO  10.2.2015 
102/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 37/2013/EO  10.2.2015 
103/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 40/2013/EO  10.2.2015
104/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 44/2013/EO  10.2.2015 
1029/2013/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov  10.2.2015 
919/2014/OZ  Nájomná zmluva č. 1/2015/EO  10.2.2015 
920/2014/OZ  Nájomná zmluva č. 1/2015/EO  10.2.2015 
921/2014/OZ  Zmluva o nájme pozemku  10.2.2015
992/2010/OZ  Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. 057/2010- dodatok č.2  11.2.2015 
50/2015/OVS  Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami  11.2.2015 
55/2015/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  12.2.2015 
56/2015/ODaRR  Zmluva o dielo a Licenčná zmluva  13.2.2015 
57/2015/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  16.2.2015 
58/2015/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  16.2.2015 
59/2015/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  16.2.2015 
60/2015/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  16.2.2015 
61/2015/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  16.2.2015
62/2015/OSORO  Kúpna zmluva  17.2.2015 
308/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 5/12 - dodatok č.3  17.2.2015 
63/2015/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačnéh potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   17.2.2015 
1008/2013/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch - Dodatok č. 1  17.2.2015 
565/2010/ODaRR  Zmluva na údržbu ciest I. triedy - Dodatok č. 3 17.2.2015 
64/2015/KP Kúpna zmluva  17.2.2015 
13/2015/OSV  Zmluva č. 13/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  18.2.2015 
7/2015/OSV  Zmluva č. 7/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  18.2.2015
10/2015/OSV  Zmluva č. 10/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  18.2.2015 
36/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2015 
35/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2015 
53/2015/OSV  Zmluva č. 53/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  19.2.2015 
54/2015/OSV  Zmluva č. 54/2015/ OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  19.2.2015 
51/2015/OSV  Zmluva č. 51/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  19.2.2015 
9/2015/OSV  Zmluva č. 9/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.2.2015 
27/2015/OSV  Zmluva č. 27/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  20.2.2015 
28/2015/OSV  Zmluva č. 28/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  20.2.2015 
29/2015/OSV  Zmluva č. 29/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  20.2.2015 
30/2015/OSV  Zmluva č. 30/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  20.2.2015 
39/2015/OSV  Zmluva č. 39/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  20.2.2015 
11/2015/OSV  Zmluva č. 11/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
12/2015/OSV  Zmluva č. 12/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
25/2015/OSV  Zmluva č. 25/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
32/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
37/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
52/2015/OSV  Zmluva č. 52/2015/ OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2015 
10/2015/OSV  Zmluva č. 10/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2015 
26/2015/OSV  Zmluva č. 26/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
42/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
44/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
45/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
46/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
47/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
48/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
23/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  23.2.2015 
33/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 23.2.2015 
31/2015/OSV  Zmluva č. 31/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  24.2.2015 
38/2015/OSV  Zmluva č. 38/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  24.2.2015 
447/2014/ODaRR  Zmluva o dielo - Dodatok č. 1  24.2.2015 
449/2014/ODaRR  Zmluva o dielo - Dodatok č. 1  24.2.2015 
66/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  25.2.2015 
67/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  25.2.2015 
68/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  25.2.2015 
69/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  25.2.2015 
70/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  25.2.2015 
71/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  25.2.2015 
43/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2015 
34/2015/OSV  Zmluva č. 34/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.2.2015 
72/2015/OKaCR  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku  25.2.2015 
759/2014/OVS  Zmluva o postúpení pohľadávky  25.2.2015 
943/2014/OKaCR  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov  26.2.2015 
944/2014/OKaCR  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov  26.2.2015 
945/2014/OKaCR  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov  26.2.2015 
946/2014/OKaCR  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov  26.2.2015 
768/2014/ODaRR  Zmluva o zverení majetku do správy správcu - dodatok č. 1  26.2.2015 
40/2015/OVS  ZoD č. 40/2015/OVS "Spojená škola, Nižná - stavebné úpravy a zateplenie na budove internátu"  27.2.2015 
84/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 26/2014 - dodatok č.3  27.2.2015 
44/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 01/2013- dodatok č.1  27.2.2015 
163/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.  LH 03/2012 - dodatok č.1  27.2.2015 
73/2015/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 02/2015  27.2.2015 
804/2014/OVS  Dodatok č. 1 k ZoD č. 804/2014/OVS "DSS a ŠZ Slniečko, Oščadnica - Rekonštrukcia vykurovacieho systému v pavilónoch A-B-C-D-E"  27.2.2015 
100/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2014 - dodatok č.1  2.3.2015 
150/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 06/2012- dodatok č.2  2.3.2015 
36/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.  TT 7/2014 - dodatok č.1  2.3.2015 
85/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2014 - dodatok č.1  2.3.2015 
86/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2014 - dodatok č.1  2.3.2015 
74/2015/OKaCR  Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti  2.3.2015 
75/2015/KP  Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti + Príloha 3.3.2015 
648/2011/OCKJ  Partnerská  zmluva  3.3.2015 
65/2015/OVS  ZoD č. 65/2015/OVS "Jazyková škola, Žilina - stavebné úpravy budovy školy - sanácia zatekania do elektrorozvodne"  4.3.2015 
80/2015/KP  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy  5.3.2015 
82/2015/OO  Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi + Príloha 6.3.2015 
86/2015/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 80 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/80  9.3.2015 
89/2015/OCKJ  Zmluva č.83 o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu   PL-SK/ZA/IPP/III/010  9.3.2015 
85/2015/OVS  Rámcová kúpna zmluva Obväzový materiál- 1.časť(Náplaste )a7. časť (Chirurgické obväzy) pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   10.3.2015 
83/2015/OVS  Rámcová kúpna zmluva Obväzový materiál- 6.časť(Elastické obvínadlá pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   10.3.2015 
84/2015/OVS  Rámcová kúpna zmluva Obväzový materiál- 5.časť(Sadrové obväzy)  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  10.3.2015 
87/2015/OVS  Rámcová kúpna zmluva Obväzový materiál- 2.časť(Zdravotnícka gáza ) a 3. časť (Štatút chránenej dielne - Tampóny z gázy) pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  10.3.2015 
90/2015/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačnéh potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  10.3.2015 
91/2015/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačnéh potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  10.3.2015 
88/2015/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 79 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/125  10.3.2015 
92/2015/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 77 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/090  11.3.2015 
93/2015/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  11.3.2015 
1353/2011/OZ  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 13/2011  12.3.2015 
922/2014/OZ  Zmluva o nájme pozemku č. 364-E.4./2014  12.3.2015 
923/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 365-E.4./2014 12.3.2015 
924/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 366-E.4/2014  12.3.2015 
925/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 368-E.4./2014  12.3.2015 
926/2014/OZ  Zmluva o prenájme reklamných plôch č. 371-E.4/2014  12.3.2015 
927/2014/OZ  Zmluva o nájme pozemku č. 372-E.4/2014  12.3.2015 
928/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 436-E.4/2014  12.3.2015 
929/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 437-E.4/2014  12.3.2015 
930/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 438-E.4./2014  12.3.2015 
931/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 439-E.4./2014  12.3.2015 
932/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 440-E.4/2014  12.3.2015 
933/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 441-E.4/2014  12.3.2015 
934/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 442-E.4./2014  12.3.2015
935/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 443-E.4/2014  12.3.2015 
936/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 444-E.4./2014  12.3.2015 
937/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 445-E.4./2014  12.3.2015 
938/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 446-E.4./2014  12.3.2015 
939/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 447-E.4./2014  12.3.2015 
940/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 448-E.4./2014  12.3.2015 
941/2014/OZ  Zmluva o nájme pozemku č. 449-E.4./2014  12.3.2015 
942/2014/OZ  Zmluva o prenájme reklamných plôch č. 450-E.4/2014  12.3.2015
94/2015/OKaCR  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2015  12.3.2015 
87/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2014 - dodatok č.1  12.3.2015 
88/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 8/2014 - dodatok č.1  12.3.2015 
95/2015/ODaRR  Nájomná zmluva  12.3.2015 
96/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.3.2015 
97/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci  13.3.2015 
420/2015/OCKJ  Zmluva č. 81 o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu  16.3.2015 
78/2015/OVS  ZoD č. 78/2015/OVS "SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy výplní otvorov"  16.3.2015 
102/2014/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. BY 6/2014 - dodatok č.1  16.3.2015 
78/2015/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 78 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/009  16.3.2015 
225/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. LH 04/2013 - dodatok č.2  16.3.2015 
98/2015/OO  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2015  16.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2015
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.3.2015
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.3.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.3.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.3.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.3.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.3.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.3.2015
129/2004  Dohoda o VoiceVPN 18.3.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.3.2015 
107/2014/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 82 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/035  18.3.2015 
110/2014/OCKJ  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 84 pre mikroprojekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/076  18.3.2015 
100/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
101/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
102/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
103/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
104/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
105/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
106/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
108/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
109/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
111/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
112/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  18.3.2015 
113/2015/KP  Kúpna zmluva  19.3.2015
114/2015/KP  Zmluva o zriadení vecného bremena  19.3.2015 
129/2004 Dohoda o VoiceVPN  19.3.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.3.2015 
116/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  19.3.2015 
118/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  19.3.2015 
119/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
120/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
121/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
122/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
131/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí grantu č. KIA15 006  23.3.2015 
130/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
131/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
132/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
123/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
124/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie 23.3.2015 
126/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
127/2015/OF  VZN Zmluva o poskytnutí dotácie  23.3.2015 
128/2015/OVS  Dohoda o uznaní dlhu   23.3.2015 
134/2015/OVS  Kúpna zmluva - Príloha Krásno nad Kysucou 24.3.2015 
135/2015/OVS  Kúpna zmluva - Príloha Nová Bystrica 24.3.2015 
139/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 číslo: MK-ZI/2015/8.2  24.3.2015 
140/2015/OKaCR  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. OP 1/2015  24.3.2015 
136/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.3.2015 
137/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.3.2015 
138/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.3.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  25.3.2015 
141/2015/OVS  Kúpna zmluva  25.3.2015 
9/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. TT 1/2014 - dodatok č.1  26.3.2015 
143/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.3.2015 
142/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.3.2015 
144/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.3.2015 
145/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.3.2015 
146/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.3.2015 
147/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.3.2015 
148/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.3.2015 
199/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. BY 03/2013- dodatok č.1  27.3.2015 
149/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.3.2015 
152/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.3.2015 
153/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.3.2015 
154/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.3.2015 
155/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.3.2015 
156/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.3.2015 
158/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.3.2015 
157/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.3.2015 
160/2015/OVS  Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  30.3.2015 
161/2015/ODaRR  Zmluva č. 54/2015 o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  30.3.2015 
114/2014/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku   31.3.2015 
163/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2015 
164/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2015 
165/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2015 
166/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2015 
167/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2015 
129/2015/OVS   ZoD č. 129/2015/OVS "Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - stavebné úpravy okenných výplní"  31.3.2015 
171/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci         1.4.2015 
173/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.4.2015 
174/2015/OO  Zmluva o službách č. 1/4/2015 na zabezpečenie školení komunikačných a vzťahových zručnosti PCA Manager prostredníctvom workshopov PCM  2.4.2015 
175/2015/ODaRR  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby   2.4.2015 
150/2015/OVS ZoD č. 150/2015/OVS "Stavebné úpravy - zníženie energetickej náročnosti objektov SOŠ elektrotechnickej, Liptovský Hrádok - úpravy okenných výplní a fasády"  2.4.2015 
151/2015/OVS   ZoD č. 151/2015/OVS "Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - stavebné úpravy budovy - strecha, zateplenie obvodového plášťa, úpravy elektroinštalácie a podhľadov v interiéri  2.4.2015 
159/2015/OVS   ZoD č. 159/2015/OVS „STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA V MARTINE – Rekonštrukcia hygienických zariadení, Novomestského 5/24, 036 36 Martin “   2.4.2015 
356/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. LH 27/2014- dodatok č.1  7.4.2015 
176/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci        7.4.2015 
177/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.4.2015 
178/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.4.2015 
179/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.4.2015 
168/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - OGDK/2015/8.2  8.4.2015 
169/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - KKZA/2015/8.2  8.4.2015 
170/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - TKMT/2015/8.2  8.4.2015 
180/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - PMZA/2015/8.2  8.4.2015 
181/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - OMDK/2015/8.2  8.4.2015 
182/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - OKDK/2015/8.2  8.4.2015 
183/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - OKDK/2015/8.2  8.4.2015 
184/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - KKCA/2015/8.2  8.4.2015 
185/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.4.2015 
162/2015/OVS  ZoD č. 162/2015/OVS "Stavebné úpravy školy a internátu - komplexná rekonštrukcia telocvične na Rosinskej ceste 4 Žilina"  9.4.2015 
186/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.4.2015 
187/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.4.2015 
188/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.4.2015 
189/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.4.2015 
190/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.4.2015 
191/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.4.2015 
117/2015/OVS  Rámcová dohoda + Príloha č. 1 + Príloha č. 2 + Upravená Príloha č. 2 + Úprava prílohy č.1 9.4.2015 
192/2015/OZ  Dohoda o skončení nájmu č. LH 20/2014  10.4.2015 
193/2015/OZ  Kúpna zmluva  10.4.2015 
2/1998/OZ  Dodatok č. 12 ku zmluve zo dňa 27.9.1998  10.4.2015 
194/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.4.2015 
195/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.4.2015 
198/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.4.2015 
199/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.4.2015 
200/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.4.2015 
201/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí grantu č. KIA15_096  14.4.2015 
202/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - LMRK/2015/8.2  14.4.2015 
203/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - KMCA/2015/8.2  14.4.2015 
204/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - LGLM/2015/8.2  14.4.2015 
205/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - OKSDK/2015/8.2  14.4.2015 
206/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - TGMT/2015/8.2  14.4.2015 
207/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - SKDMT/2015/8.2  14.4.2015 
208/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - TKSMT/2015/8.2  14.4.2015 
211/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - KrKSZA/2015/8.2  14.4.2015 
212/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                 číslo: ŽSK - LKSLM/2015/8.2  14.4.2015 
217/2015/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 205/B/C-01  15.4.2015 
106/2014/OZ  Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 2014/35/I/C-01  15.4.2015 
146/2014/OZ  Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 2014/38/I/C-01  15.4.2015 
210/2015/OI  ZoD č. 210/2015/OI "II. etapa : Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku" + Príloha 1 + Príloha 2 + Príloha 3 15.4.2015 
218/2015/OSM  Kúpna zmluva   15.4.2015 
216/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2015 
219/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2015 
220/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2015 
221/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2015 
222/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2015 
223/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2015 
224/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2015 
225/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2015 
226/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena + Príloha (výpisy) + Príloha (geometrický plán) 15.4.2015
227/2015/ODaRR  Nájomná zmluva  a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene  15.4.2015 
215/2015/OI  Zmluva o dielo č. 215/2015/OI  16.4.2015
228/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.4.2015 
229/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.4.2015 
230/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.4.2015 
231/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.4.2015 
232/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.4.2015 
233/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.4.2015 
234/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.4.2015
235/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci   20.4.2015 
236/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  20.4.2015 
197/2015/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena + Príloha 20.4.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.4.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.4.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  20.4.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.4.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.4.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.4.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.4.2015 
238/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie - Vydavateľstvo MS 20.4.2015 
239/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie - Spolok dychovej hudby Tvrdošanky 20.4.2015 
240/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie - Miestny odbor MS 20.4.2015 
241/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ Gavurka 20.4.2015 
242/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie - OO JDS Žilina  20.4.2015  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  21.4.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.4.2015 
243/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2015 
244/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2015 
245/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2015 
246/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2015 
247/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2015 
248/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  21.4.2015 
214/2015/OI   ZoD č. 214/2015/OI "CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy krízového strediska Pálkovo centrum"  22.4.2015 
213/2015/OI   ZoD č. 213/2015/OI "Liptovská knižnica G. Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši - rekonštrukcia podláh"  22.4.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  22.4.2015 
249/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2015 
250/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2015 
251/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2015 
252/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2015 
209/2015/OI  ZoD č. 209/2015/OI "SOŠ, Hattalová ul, Námestovo - stavebné úpravy a regulácia ÚK" + Príloha 27.4.2015 
253/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.4.2015 
255/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.4.2015 
256/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.4.2015 
257/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.4.2015 
254/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 číslo: MK-ZI/2015/2.3  27.4.2015 
237/2015/OSM  Zmluva o dielo č. 237/2015/OSM  28.4.2015 
261/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2015 
262/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2015 
263/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2015
264/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2015 
266/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2015 
265/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  29.4.2015 
269/2015/OSM  Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  29.4.2015 
270/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku 29.4.2015 
271/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.4.2015 
272/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.4.2015 
565/2010/ODaRR Dodatok č.4 - Zmluva na údržbu ciest I. triedy 30.4.2015
274/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/2.1  4.5.2015
348/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.5.2015 
349/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.5.2015 
351/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.5.2015 
262/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestrov č. BY 2/2011- dodatok č.2  4.5.2015 
872/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestrov č. LH 29/2014- dodatok č.1  4.5.2015 
276/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
277/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
278/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
279/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
280/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
281/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
282/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
283/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
284/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
285/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
286/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015
287/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
288/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
289/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
291/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
292/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
293/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
294/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
295/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
296/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
297/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
298/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
299/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
300/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
301/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
302/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
303/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
304/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
306/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
307/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
308/2015/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
309/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
310/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
311/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
312/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
313/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
314/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
315/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
316/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
318/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
319/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
321/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
322/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
323/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
325/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
326/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
327/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
328/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
330/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
331/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
332/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
334/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
335/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
336/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
337/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
338/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
340/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
341/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
342/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
343/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
345/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  5.5.2015 
357/2015/OSM  Kúpna zmluva  5.5.2015 
359/2015/OSM  Nájomná zmluva  5.5.2015 
358/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TG/2015/2.3  5.5.2015 
360/2015/OIaZV  Rámcová zmluva + Príloha č. 1 5.5.2015 
107/2014/OCKJ  dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy Z2215012008201 - zmluva nadobudla účinnosť 6.5.2015 5.5.2015 
361/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.5.2015 
362/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.5.2015  
376/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.5.2015  
378/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.5.2015  
363/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
364/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
365/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
366/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
367/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
368/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
369/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
370/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
371/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
372/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
373/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
374/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
375/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
377/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  6.5.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  7.5.2015 
379/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 7.5.2015 
380/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.5.2015 
381/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.5.2015 
383/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci  11.5.2015 
386/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2015 
387/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2015 
388/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2015 
389/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2015 
390/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2015 
391/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2015 
392/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2015 
393/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.5.2015 
395/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2015 
396/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2015 
397/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2015 
399/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2015 
400/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2015 
401/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2015 
888/2009/ODaRR  Dohoda o splatení záväzku k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej   na území ŽSK  12.5.2015 
889/2009/ODaRR  Dohoda o splatení záväzku k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej   na území ŽSK  12.5.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 12.5.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.5.2015 
404/2015/ODaRR  Zmluva o zriadení vecného bremena  12.5.2015 
452/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013-dodatok č.1  13.5.2015
134/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2012-dodatok č.1  13.5.2015
1269/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 09/2012-dodatok č.4  13.5.2015 
421/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  14.5.2015
305/2015/OI  ZoD č. 305/2015/OI "DSS a ŠZ Slniečko, Oščadnica - MaR a zabezpečovací systém kotolne  úpravňa vody" + Príloha č. 1 14.5.2015 
423/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.5.2015 
808/2014/ODaRR  Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 k Zmluve   15.5.2015 
427/2015/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  18.5.2015 
424/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015     číslo: ŽSK-TK/2015/2.1  18.5.2015 
425/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015     číslo: ŽSK-KK ČA/2015/2.1  18.5.2015 
426/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015     číslo: ŽSK-OK/2015/2.1  18.5.2015 
428/2015/OIaZV  Rámcová kúpna zmnluva  18.5.2015 
429/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.5.2015 
430/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  18.5.2015 
413/2015/OPaVO  KZ č. 413/2015/OPaVO "II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, SO 01 Zámok Budatín - Vybavenie nábytkom" + Príloha 18.5.2015 
432/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015     číslo: MK-ZI/2015/2.4  19.5.2015 
433/2015/OSM  Kúpna zmluva  20.5.2015 
434/2015/OSM  Kúpna zmluva  20.5.2015 
435/2015/OSM  Kúpna zmluva  20.5.2015 
436/2015/OSM  Kúpna zmluva  20.5.2015 
447/2015/OSM  Kúpna zmluva  20.5.2015 
448/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/2.2  20.5.2015 
437/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
438/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
439/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
440/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
441/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
442/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
443/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
444/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
445/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.5.2015 
172/2015/OIaZV  Memorandum o spolupráci  20.5.2015 
431/2015/OIaZV  Memorandum o partnerstve a spolupráci  20.5.2015 
449/2015/OSM  Kúpna zmluva  20.5.2015 
418/2015/OPaVO  KZ č. 418/2015/OPaVO "II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, SO 01 Zámok Budatín - dodávka IKT" + Príloha 20.5.2015 
385/2015/OI  ZoD č. 385/2015/OI "SŠ, Nábrežná, KNM - hydraulické vyregulovanie systému ÚK" + Príloha 20.5.2015 
384/2015/OI  ZoD č. 384/2015/OI "DSS a ZpS, Martin - Mazúra - rekonštrukcia vykurovacieho systému" + Príloha 20.5.2015 
302/2004/OO  Dodatok k zmluve o pripojení -zmena v osobe účastníka (Datacentrum)  21.5.2015 
394/2015/OI  ZoD č. 394/2015/OVS "NsP Trstená, Hlavný pavilón – Stavebné a technologické úpravy Interného oddelenia, časť JIS"  21.5.2015 
398/2015/OI  ZoD č. 398/2015/OVS "Rekonštrukcia kotolne v dielňach SOŠ drevárskej, Liptovský Hrádok"  25.5.2015 
450/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ŽA/2015/2.1  25.5.2015 
451/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.5.2015 
403/2015/OSV  Zmluva č. 403/2015/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.5.2015 
453/2015/ODaRR  Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorázovej náhrade  25.5.2015 
454/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.5.2015 
455/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.5.2015 
422/2015/OI   ZoD č. 422/2015/OI "SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy, zateplenie auly a telocvične" + Príloha  27.5.2015 
456/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.5.2015 
452/2015/OSM  Zmluva o poskytovaní služieb + Detail zmluvy a obchodné podmienky elektronického trhoviska 27.5.2015 
457/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.5.2015 
402/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  28.5.2015 
405/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  28.5.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.6.2015 
446/2015/OSM  Rámcová dohoda  1.6.2015 
1227/2012/OCKJ  Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluvy   1.6.2015 
  Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.47/AUOC/2014  2.6.2015 
  Zmluva o poskytnutí dotácie - InfoLiptov  2.6.2015 
  Zmluva o poskytnutí dotácie - MHK Martin  2.6.2015 
680/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KG/2015/2.4  2.6.2015 
514/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KG/2015/2.2  2.6.2015 
515/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-PGU/2015/2.4  2.6.2015 
516/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-LG/2015/2.4  2.6.2015 
517/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KM/2015/2.2  2.6.2015 
512/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/7.2  3.6.2015 
513/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/7.5  3.6.2015  
675/2015/OKaCR  Zmluva o dielo - BigOak, s.r.o.  3.6.2015  
473/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci - Profitmedia, s.r.o  3.6.2015 
679/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-OG/2015/2.4  4.6.2015 
676/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-OG/2015/2.2  4.6.2015 
684/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-TG/2015/2.4  4.6.2015 
681/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-TG/2015/2.2  4.6.2015 
682/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-OM/2015/2.2  4.6.2015 
683/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: ŽSK-LM/2015/2.2  4.6.2015 
691/2015/OKaCR  Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov  9.6.2015 
461/2015/OI     ZoD č. 461/2015/OI "LIKAVA-centrum sociálnych služieb, Likavka - rekonštrukcia kotolne" + Príloha č.1 - Rozpočet 11.6.2015
460/2015/OI  ZoD č. 460/2015/OI "Považské múzeum v Žiline - rekonštrukcia strechy - hrad Strečno - pokladňa" + Príloha č.1 - Rozpočet 11.6.2015 
686/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015    číslo: MK-ZI/2015/4.1.3  12.6.2015 
685/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015    číslo: MK-ZI/2015/5.1  12.6.2015 
  Dodatok č. 1/2015 k Partnerskej zmluve - Realizácia mikroprojektov v poľsko-slovenenskom pohraničí v rokoch 2007-2013   12.6.2015 
462/2015/OSM  Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  15.6.2015 
463/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  15.6.2015 
464/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  15.6.2015  
465/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  15.6.2015  
466/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  15.6.2015  
467/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  15.6.2015  
470/2015/OSM  Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  16.6.2015 
713/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI-1/2015/8.2  16.6.2015 
471/2015/OSM  Kúpna zmluva  16.6.2015 
472/2015/OSM  Darovacia zmluva  16.6.2015 
458/2015/OI   ZoD č. 458/2015/OI "Gymnázium Hlinská 29, Žilina - športovo rekreačný areál"  16.6.2015 
689/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí osobného motorového vozidla  18.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2015 
459/2015/OI  Zmluva o dielo č. 459/2015/OI   "Rekonštrukcia budovy dielní - SOŠ polytechnická Ružomberok" Objekt D1  19.6.2015 
475/2015/OSM  Dohoda   22.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.6.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.6.2015 
474/2015/OI  ZoD č. 474/2015/OI "SOŠ elektrotechnická, Žilina - stavebné úpravy výplní otvorov" + Príloha č. 1 - Rozpočet 23.6.2015 
504/2015/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy  23.6.2015 
406/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
407/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
408/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
409/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
410/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
411/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
412/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
414/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
416/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 23.6.2015 
417/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2015 
688/2015/OKaCR  Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201512345_Z  23.6.2015 
476/2015/OSORO  Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2216012005001 - zmluva nadobudla účinnosť 18.6.2015 23.6.2015 
477/2015/OI   ZoD č. 477/2015/OI "SOŠ polytechnická, Ružomberok - stavebné úpravy výplní otvorov" + Príloha č. 1 - Rozpočet 23.6.2015 
478/2015/OSM  Kúpna zmluva 23.6.2015 
479/2015/OSM Zmluva o zriadení vecného bremena  23.6.2015 
415/2015/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 23.6.2015  
779/2014/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 28/014-dodatok č.1 24.6.2015 
955/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2012-dohoda o skončení 24.6.2015 
353/2011/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 02/2011-dodatok č.2 24.6.2015 
1092/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 21/2014 - dodatok č. 2 a 3 24.6.2015 
1092/2013/OSM Dohoda  uznaní dlhu a o splátkach č. LH 21/2014 24.6.2015 
482/2015/OPVO Kúpna zmluva 25.6.2015 
1172/2013/OCKJ Dodatok č.1/DZ221401206260101  k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012062601 - zmluva nadobudla účinnosť 27.6.201526.6.2015 
483/2015/OO Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201513272_Z - zmluva nadobudne účinnosť 6.7.201529.6.2015 
480/2015/OI  ZoD č. 480/2015/OI "Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, 010 01 Žilina-Budatín, I. etapa - obnova objektu Hospodárskej budovy,časť Kaplnka" + Príloha (1,2,4) + Príloha 329.6.2015 
484/2015/OSM Rámcová dohoda + VPP vozidiel č. 900 + VPP vozidla č. 709 + Zmluvné dojednania30.6.2015 
481/2015/OI Zmluva o dielo na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 536  a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 30.6.2015 
485/2015/OSM Rámcová dohoda + OPP PZ 407 + OPP Z 156 + OPP ZVV 656 + OPP SK 256 + OPP SE 307 + OPP OV 206 + VPP ZP 606 + VPP ZP 674 + VPP MP 106 + ZD SZ 2 + ZD PST 30.6.2015 
486/2015/OSM Poistná zmluva + Priloha 1,2,3 + OPP OV 206 + OPP SK 256 + OPP ZVV 656 + OPP Z 156 + OPP SE 307 + OPP PZ 407 + VPP ZP 606 + VPP MP 106 + ZD SZ 2 + ZD PST30.6.2015 
487/2015/OSMPoistná zmluva  + VPP UP 806 + VPP vozidiel č. 900 + Zmluvné dojednania30.6.2015 
488/2015/OSM Poistná zmluva +  VPP vozidla č. 709 + Zmluvné dojednania30.6.2015 
489/ODaRR/2015 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizaného potrubia umiestneného  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov 30.6.2015 
490/ODaRR/2015 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizaného potrubia umiestneného  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov 30.6.2015 
491/ODaRR/2015 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizaného potrubia umiestneného  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov 30.6.2015 
492/ODaRR/2015 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizaného potrubia umiestneného  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov 30.6.2015 
493/ODaRR/2015 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizaného potrubia umiestneného  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov 30.6.2015 
494/ODaRR/2015 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizaného potrubia umiestneného  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov 30.6.2015 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky