rok 2012 od 16.1.2012

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
124/2004/OO Zmluva o poskytovaní verjených služieb 17.01.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 17.01.2012
 12/2012/PP Zmluva o združení 18.01.2012
931/2011/OCKJ Zmluva o poskytnutí FP 18.01.2012
11/2012/OKaKV Licenčná zmluva 18.01.2012
10/2012/OD Zmluva o poskytovaní fin. príspevku na dopravu zamestnancov 18.01.2012
  Príkazna zmluva 20.01.2012
  Príkazna zmluva 20.01.2012
  Príkazna zmluva 20.01.2012
  Príkazna zmluva 20.01.2012
13/2012/KP Kúpna zmluva 20.01.2012
544/2011/OCKJ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP 20.01.2012
129/2004 Dodatok /Špecifikácia k zmluve o pripojení. 23.01.2012
129/2004 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciov. Konc. Zar. 23.01.2012
129/2005 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciov. Konc. Zar. 23.01.2012
129/2006 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb . 23.01.2012
302/2004 Dodatok k zmluve o pripojení. 23.01.2012
23/2012/KP Zmluva o zriadení vecného bremena
Príloha 1 + Príloha 2
25.01.2012
22/2012/OKaKV Zmluva o vzájomnej mediálnej spolupráci 
a o poskytovaní služieb + splnomocnenie
26.01.2012
29/2012/OSM Zmluva o výpožičke č. LM 1/2012 26.01.2012
30/2012/OSM Zmluva o výpožičke č. LM 2/2012 26.01.2012
31/2012/OSM Zmluva o dodávke a odbere tepla 26.01.2012
26/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 004/2011  26.01.2012
28/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 005/2011  26.01.2012
24/2012/OSM Zmluva o nájme pozemku č. MT 006/2011  26.01.2012
27/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 007/2011  26.01.2012
25/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 010/2011  26.01.2012
235/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
238/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
234/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
236/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
239/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
407/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
242/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
241/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
251/2009/OSM - D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
579/2011/OSM - D1 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
15/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.1/2012 26.01.2012
16/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.2/2012 26.01.2012
14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.3/2012 26.01.2012
17/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 08/2011 26.01.2012
18/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 05/2011 26.01.2012
19/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 07/2011 26.01.2012
20/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 06/2011 26.01.2012
21/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 04/2011 26.01.2012
8/2012/OVS Kúpna zmluva 870/2011/OVS 26.01.2012
  Kolektívna zmluva Úradu Žilinského
 samosprávneho kraja na rok 2012
27.01.2012
33/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 09/2011 27.01.2012
34/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 10/2011 27.01.2012
35/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 11/2011 27.01.2012
36/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 12/2011 27.01.2012
37/2012/OSM Zmluva o nájme pozemku č. LM 13/2011 27.01.2012
46/2012/KP Kúpna zmluva 27.01.2012
38/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.4/2012 27.01.2012
39/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.5/2012 27.01.2012
40/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.6/2012 27.01.2012
41/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku TU č.7/2012 27.01.2012
42/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku TU č.8/2012 27.01.2012
43/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku TU č.9/2012 27.01.2012
44/2012/OSM Zmuva o nájme nebytových priestorov TU č.10/2012 27.01.2012
45/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.11/2012 27.01.2012
47/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č.12/2012 27.01.2012
48/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 09/2012 27.01.2012
 176/2012/OVS Rámcová zmluva o poskytnutí služieb   27.01.2012
021/2010/OVS  Dodatok č. 3 k zmluve o dielo   30.01.2012
  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovní 
finančného príspevku
 30.01.2012
  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovní 
finančného príspevku
30.01.2012
4/2011/OVS Dodatok č.1 k zmluve o dielo 31.01.2012
53/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2012 31.01.2012
54/2012/OSM Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 01/2012 31.01.2012
55/2012/OSM Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 03/2012 31.01.2012
56/2012/OSM Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 02/2012 31.01.2012
63/2012/OD Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k PK 01.02.2012
  Dodatok  č. 1 k Zmluve o poskytnutí 
finančného príspevku č. 47
02.02.2012
61/2012/OZ Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka 02.02.2012
62/2012/OZ Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v 02.02.2012
1284/2009/OZ Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 02.02.2012
996/2011/KP Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetu 
do správy správcu
02.02.2012
46/2011/OVS Rámcová dohoda o poskytovaní služieb stravovania 06.02.2012
  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov 07.02.2012
85/2012/KP Zmluva o zriadení vecného bremena 07.02.2012
86/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov MT č.1/2012 07.02.2012
  Deklarácia o spolupráci 07.02.2012
89/2012/KP Zmluva o postúpení pohľadávky 08.02.2012
95/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TT č.04/2012 13.02.2012
93/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2012 13.02.2012
94/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2012 13.02.2012
99/2012/KP Zmluva o zverení majetku do správy 14.02.2012
  Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 1/2012 15.02.2012
6/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a ZoVB 15.02.2012
129/2004 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb 15.02.2012
129/2004 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciov. Konc. Zar. 15.02.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o pripojení. 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
104/2012/OD Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti 
č. 305/S - 1/11
16.02.2012
106/2012/OF Zmluva o bežnom účte č. 0360362099/5600 16.02.2012
107/2012/OSM Nájomná zmluva č.MT 1/2012 17.02.2012
108/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 02/2012 17.02.2012
 636/2011/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. LM06/2011
17.02.2012
  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. 39/2005
17.02.2012
96/2012/ORRaCR Zmluva o dielo 22.02.2012
64/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
66/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
70/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
71/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
76/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
80/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
82/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
83/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
114/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 03/2012 22.02.2012
68/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
72/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
105/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
79/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
73/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
67/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
78/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
77/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
74/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
69/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 27.02.2012
75/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 27.02.2012
  Dohoda o pristúpení k záväzku 27.02.2012
65/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 28.02.2012
84/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 28.02.2012
127/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LM 01/2012
28.02.2012
943/2010/OSM Dodatok č.1 K Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.24/2010
28.02.2012
  Rámcová dohoda na nákup tovaru 29.02.2012
  Rámcová dohoda na nákup tovaru 29.02.2012
98/2012/OVS Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 29.02.2012
81/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 29.02.2012
128/2012/OSM Kúpna zmluva 29.02.2012
129/2012/OSM Kúpna zmluva 29.02.2012
  Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2012  
zo dňa 25. 01. 2012
01.03.2012
1218/2010/OCKJ Dodatok č. 3 k zmluve o NFP 02.03.2012
229/2009/OkaKV Dodatok č.3 k zmluve o vypožičke 02.03.2012
130/2012/OZ Zmluva o zverení hnuteľného majetku
 ŽSK do správy správcovi
05.03.2012