rok 2012 od 16.1.2012

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
124/2004/OO Zmluva o poskytovaní verjených služieb 17.01.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 17.01.2012
 12/2012/PP Zmluva o združení 18.01.2012
931/2011/OCKJ Zmluva o poskytnutí FP 18.01.2012
11/2012/OKaKV Licenčná zmluva 18.01.2012
10/2012/OD Zmluva o poskytovaní fin. príspevku na dopravu zamestnancov 18.01.2012
  Príkazna zmluva 20.01.2012
  Príkazna zmluva 20.01.2012
  Príkazna zmluva 20.01.2012
  Príkazna zmluva 20.01.2012
13/2012/KP Kúpna zmluva 20.01.2012
544/2011/OCKJ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP 20.01.2012
129/2004 Dodatok /Špecifikácia k zmluve o pripojení. 23.01.2012
129/2004 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciov. Konc. Zar. 23.01.2012
129/2005 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciov. Konc. Zar. 23.01.2012
129/2006 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb . 23.01.2012
302/2004 Dodatok k zmluve o pripojení. 23.01.2012
23/2012/KP Zmluva o zriadení vecného bremena
Príloha 1 + Príloha 2
25.01.2012
22/2012/OKaKV Zmluva o vzájomnej mediálnej spolupráci 
a o poskytovaní služieb + splnomocnenie
26.01.2012
29/2012/OSM Zmluva o výpožičke č. LM 1/2012 26.01.2012
30/2012/OSM Zmluva o výpožičke č. LM 2/2012 26.01.2012
31/2012/OSM Zmluva o dodávke a odbere tepla 26.01.2012
26/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 004/2011  26.01.2012
28/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 005/2011  26.01.2012
24/2012/OSM Zmluva o nájme pozemku č. MT 006/2011  26.01.2012
27/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 007/2011  26.01.2012
25/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 010/2011  26.01.2012
235/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
238/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
234/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
236/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
239/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
407/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
242/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
241/2009/OSM-D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
251/2009/OSM - D2 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
579/2011/OSM - D1 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 26.01.2012
15/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.1/2012 26.01.2012
16/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.2/2012 26.01.2012
14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.3/2012 26.01.2012
17/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 08/2011 26.01.2012
18/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 05/2011 26.01.2012
19/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 07/2011 26.01.2012
20/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 06/2011 26.01.2012
21/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 04/2011 26.01.2012
8/2012/OVS Kúpna zmluva 870/2011/OVS 26.01.2012
  Kolektívna zmluva Úradu Žilinského
 samosprávneho kraja na rok 2012
27.01.2012
33/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 09/2011 27.01.2012
34/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 10/2011 27.01.2012
35/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 11/2011 27.01.2012
36/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 12/2011 27.01.2012
37/2012/OSM Zmluva o nájme pozemku č. LM 13/2011 27.01.2012
46/2012/KP Kúpna zmluva 27.01.2012
38/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.4/2012 27.01.2012
39/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.5/2012 27.01.2012
40/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.6/2012 27.01.2012
41/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku TU č.7/2012 27.01.2012
42/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku TU č.8/2012 27.01.2012
43/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku TU č.9/2012 27.01.2012
44/2012/OSM Zmuva o nájme nebytových priestorov TU č.10/2012 27.01.2012
45/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.11/2012 27.01.2012
47/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č.12/2012 27.01.2012
48/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 09/2012 27.01.2012
 176/2012/OVS Rámcová zmluva o poskytnutí služieb   27.01.2012
021/2010/OVS  Dodatok č. 3 k zmluve o dielo   30.01.2012
  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovní 
finančného príspevku
 30.01.2012
  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovní 
finančného príspevku
30.01.2012
4/2011/OVS Dodatok č.1 k zmluve o dielo 31.01.2012
53/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2012 31.01.2012
54/2012/OSM Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 01/2012 31.01.2012
55/2012/OSM Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 03/2012 31.01.2012
56/2012/OSM Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 02/2012 31.01.2012
63/2012/OD Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k PK 01.02.2012
  Dodatok  č. 1 k Zmluve o poskytnutí 
finančného príspevku č. 47
02.02.2012
61/2012/OZ Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka 02.02.2012
62/2012/OZ Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v 02.02.2012
1284/2009/OZ Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 02.02.2012
996/2011/KP Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetu 
do správy správcu
02.02.2012
46/2011/OVS Rámcová dohoda o poskytovaní služieb stravovania 06.02.2012
  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov 07.02.2012
85/2012/KP Zmluva o zriadení vecného bremena 07.02.2012
86/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov MT č.1/2012 07.02.2012
  Deklarácia o spolupráci 07.02.2012
89/2012/KP Zmluva o postúpení pohľadávky 08.02.2012
95/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TT č.04/2012 13.02.2012
93/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2012 13.02.2012
94/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2012 13.02.2012
99/2012/KP Zmluva o zverení majetku do správy 14.02.2012
  Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 1/2012 15.02.2012
6/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a ZoVB 15.02.2012
129/2004 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb 15.02.2012
129/2004 Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciov. Konc. Zar. 15.02.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o pripojení. 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.02.2012
104/2012/OD Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti 
č. 305/S - 1/11
16.02.2012
106/2012/OF Zmluva o bežnom účte č. 0360362099/5600 16.02.2012
107/2012/OSM Nájomná zmluva č.MT 1/2012 17.02.2012
108/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 02/2012 17.02.2012
 636/2011/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. LM06/2011
17.02.2012
  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. 39/2005
17.02.2012
96/2012/ORRaCR Zmluva o dielo 22.02.2012
64/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
66/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
70/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
71/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
76/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
80/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
82/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
83/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
114/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 03/2012 22.02.2012
68/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
72/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
105/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 22.02.2012
79/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
73/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
67/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
78/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
77/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
74/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 24.02.2012
69/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 27.02.2012
75/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 27.02.2012
  Dohoda o pristúpení k záväzku 27.02.2012
65/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 28.02.2012
84/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 28.02.2012
127/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LM 01/2012
28.02.2012
943/2010/OSM Dodatok č.1 K Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.24/2010
28.02.2012
  Rámcová dohoda na nákup tovaru 29.02.2012
  Rámcová dohoda na nákup tovaru 29.02.2012
98/2012/OVS Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 29.02.2012
81/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 29.02.2012
128/2012/OSM Kúpna zmluva 29.02.2012
129/2012/OSM Kúpna zmluva 29.02.2012
  Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2012  
zo dňa 25. 01. 2012
01.03.2012
1218/2010/OCKJ Dodatok č. 3 k zmluve o NFP 02.03.2012
229/2009/OkaKV Dodatok č.3 k zmluve o vypožičke 02.03.2012
130/2012/OZ Zmluva o zverení hnuteľného majetku
 ŽSK do správy správcovi
05.03.2012
1279/2010/OCKJ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku
05.03.2012
132/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov
 č.LH02/2012
05.03.2012
133/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov
 č.LM 4/2012
05.03.2012
134/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LH 04/2012
05.03.2012
131/2012/OD Zmluva o odovzdaní a prevzatí vyvolanej 
investície do prevádzky
07.03.2012
125/2012/OSV Zmluva č. 125/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku 08.03.2012
116/2012/OSV Zmluva č. 116/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku 08.03.2012
118/2012/OSV Zmluva č. 118/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku 08.03.2012
117/2012/OSV Zmluva č. 117/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku 08.03.2012
126/2012/OSV Zmluva č. 126/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku 08.03.2012
136/2012/OD Zmluva o spolupráci 12.3.2012
141/2012/KR Zakladateľská zmluva - Klaster Orava, 
Rajecká dolina, Malá Fatra, REGION LIPTOV, Organizácia cestovného ruchu Kysuce 
12.3.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o pripojení 13.3.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o pripojení 13.3.2012
129/2004 Dodatok k dohode o Voice VPN 13.3.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o nájme KZ 13.3.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
13.3.2012
504/2011/OCKJ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov 14.3.2012
556/2011/OCKJ Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov 14.3.2012
837/2010/OSORO Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP, číslo dodatku DZ221601200270101 14.3.2012
874/2010/OSORO Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP, číslo dodatku DZ221601200290101 14.3.2012
874/2010/OSORO Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP, číslo dodatku DZ221601200290102 14.3.2012
148/2012/OD Zmluva o zaúčtavaní výšenej hodnoty majetku 15.3.2012
149/2012/OD Kúpna zmluva 15.3.2012
147/2012/OVS Kúpna zmluva 15.3.2012
144/2012/OVS Kúpna zmluva 15.3.2012
145/2012/OVS Kúpna zmluva 15.3.2012
146/2012/OVS Kúpna zmluva 15.3.2012
69/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 15.3.2012
120/2012/OSV Zmluva č. 120/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku 15.3.2012
123/2012/OSV Zmluva č. 123/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku 15.3.2012
124/2012/OSV Zmluva č. 124/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku 15.3.2012
  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 578/2011/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov 15.3.2012
88/2012/OVS Kúpna zmluva 16.3.2012
3151/2012/KP Kúpna zmluva 16.3.2012
158/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 12/2012 16.3.2012
157/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov LM č. 8/2012 16.3.2012
156/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 7/2012 16.3.2012
155/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 6/2012 16.3.2012
154/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 05/2012 16.3.2012
153/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 9/2012 16.3.2012
152/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 10/2012 16.3.2012
151/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.TT 05/2012 16.3.2012
150/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.TT 06/2012 16.3.2012
918/2011/OD Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení  majetku - zhodnotenie cesty do správy správcu 19.3.2012
161/2012/OZ Zmluva o zverení hnuteľného majetku ŽSK do správy správcovi 19.3.2012
162/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 17/2012 20.3.2012
163/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 03/2012 20.3.2012
164/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 14/2012 20.3.2012
165/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 16/2012 20.3.2012
166/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 15/2012 20.3.2012
167/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 12/2012 20.3.2012
168/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 11/2012 20.3.2012
169/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.KNM 13/2012 20.3.2012
981/2011/OVS Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí auditorských služieb 20.3.2012
46/2011/OVS Dodatok č. 2 k rámcovej dohode o poskytovaní  služieb stravovania 21.3.2012
170/2012/OO Zmluva o dielo č. ZIS-2-2012-001 - Funkčné rozšírenie  systému SPIN a jeho modulov. 21.3.2012
171/2012/OVS Zmluva o pozáručnom servise 22.3.2012
  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 577/2011/OSV 
o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
23.3.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 23.3.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 23.3.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 23.3.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o pripojení. 23.3.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o pripojení. 23.3.2012
129/2004 Dodatok k dohode o Voice VPN 23.3.2012
185/2012/ORRaCR  Záväzná prihláška - Zmluva o dielo 26.3.2012
173/2012/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 26.3.2012
172/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LM 19/2012
26.3.2012
1220/2010/OCKJ Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 004/2010/1.1/OPV 27.3.2012
174/2012/OKaKV Zmluva o poskytovaní služieb 27.3.2012
 188/2012/OVS Zmluva o dielo - Stavospol,spol.s.r.o. 29.3.2012
400/2012/OVS Kúpna zmluva 44/2011/OVS 29.3.2012
399/2012/OVS Kúpna zmluva 42/2011/OVS 29.3.2012
411/2012/OVS Zmluva o dielo č. 78/2011/OVS 29.3.2012
159/2012/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 30.3.2012
186/2012/OO Zmluva o dielo a o údržbe a nových verziách programového vybavenia, o technickej podpore a o udelení licencie 30.3.2012
187/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov  KNM č.  14/2012 30.3.2012
914/2011/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 30.3.2012
914/2010/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 30.3.2012
189/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.  LM 13/2012 30.3.2012
191/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.  LM 18/2012 30.3.2012
192/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 02/2012 30.3.2012
390/2010/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 30.3.2012
193/2012/KP Zmluva o zverení majetku do správy 02.4.2012
467/2011/OCKJ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí  finančného príspevku pre fond mikroprojektov 02.4.2012
Dodatok č. 1 k 
zmluve č. 1285/2010
Zmluva o NFP - Stavebné úpravy a zateplenie DD a DSS Novoť 02.4.2012
196/2012/OKaKV Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 04.4.2012
190/2012/OVS Zmluva o dielo 05.4.2012
92/2011/OVS Zmluva o dielo 05.4.2012
45/2011/OVS Kúpna zmluva 05.4.2012
49/2011/OVS Zmluva o dielo 05.4.2012
43/2011/OVS  Kúpna zmluva 05.4.2012
211/2012/OCKJ  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 44/2012-4220-4110   10.4.2012
212/2012/OCKJ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 45/2012-4220-4110 10.4.2012
234/2012/OD Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k PK 12.4.2012
  Dodatok č.1 k zmluve o NFP č.1276/2010/OCKJ 12.4.2012
235/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LM 20/2012 13.4.2012
882/2010/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2011 13.4.2012
236/2012/ORRaCR Zmluva o dielo 13.4.2012
239/2012/OKaKV Licenčná zmluva o poskytnutí a použití videozáberov 13.4.2012
237/2012/OKaKV Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 13.4.2012
240/2012/OKaKV Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR ŽSK-KM/2012/2.4 16.4.2012
241/2012/OKaKV       Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR      ŽSK-PGU/2012/2.4 16.4.2012
355/2011/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.MT 2/2011
16.4.2012
242/2012/KR Zmluva o výpožičke 17.4.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
17.4.2012
129/2004 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 17.4.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového zariadenia 17.4.2012
238/2012/KP Dohoda 17.4.2012
 243/2012/OKaKV       Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR             ŽSK-LM/2012/2.4 17.4.2012
769/2008/OCKJ Dodatok č.1 k Zmluve o výkone hodnotenia 
regionálnych koordinátorov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce 
SR-ČR 2007-2013
19.4.2012
43/2012/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových
 priestorov TU č.9/2012
19.4.2012
261/2012/OSM Kúpna zmluva TU č.2/2012 19.4.2012
517/2010/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.3/2010
19.4.2012
260/2012/OSM Kúpna zmluva TU č.1/2012 19.4.2012
259/2012/OKaKV   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OG/2012/2.4
19.4.2012
887/2010/OSM Dodatok č.1 k Zml. nájme neb. priest. a 
hnut.vecí č. 3/76/2010
19.4.2012
410/2011/OVS Zmluva o dielo č. 48/2012/OVS 20.4.2012
581/2009/OCKJ Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP 23.4.2012
300/2012/OKaKV Zmluva o vzájomnej mediálnej spolupráci a o poskytovaní služieb 25.4.2012
791/2008/OVS Dodatok č. 4 k zmluve o dielo 25.4.2012
278/2012/OO Zmluva o výpožičke 25.4.2012
 279/2012/OO Zmluva o výpožičke 25.4.2012
30/2012/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č.LM 2/2012 26.4.2012
306/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2012 26.4.2012
307/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2012 26.4.2012
308/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a HM č. BY 5/2012 26.4.2012
310/2012/OKaKV Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/2.2
27.4.2012
305/2012/OKaKV Kúpna a licenčná zmluva 27.4.2012
304/2012/KP   Kúpna zmluva 27.4.2012
321/2012/KP Kúpna zmluva 27.4.2012
 322/2012/OKaKV Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OM/2012/1.1 
27.4.2012 
323/2012/OKaKV Zmluva o spolupráci 27.4.2012 
324/2012/OKaKV Zmluva o spolupráci 27.4.2012 
301/2012/OVS Zmluva o dielo - Rekonštrukcia mostu a zosilnenie prejazdov HLÚŽ v N.Bystrici - Vychylovke 27.4.2012 
 342/2011/OVS Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 80-8014800   27.4.2012 
329/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov TU č.13/2012 02.5.2012
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 ku KZ č. 44/2011/OVS 03.5.2012
194/2012/OSV Zmluva č. 194/2012/OSV o poskytovaní 
finančného príspevku
04.5.2012
 184/2007/OVS Dodatok č. 1  04.5.2012
331/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR          MK-ZI/2012/6.1 7.5.2012
332/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR    MK-ZI/2012/7.3 7.5.2012
333/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR   MK-ZI/2012/2.3 7.5.2012
334/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR     MK-ZI/2012/2.5 7.5.2012
335/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR       MK-ZI/2012/4.5.4 7.5.2012
336/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR   MK-ZI/2012/7.1 7.5.2012
337/2012/OKCRZVaI        Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR        MK-ZI/2012/7.4 7.5.2012
338/2012/OKCRZVaI Zmluva o vytvorení a použití diela 7.5.2012
339/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR  
MK-ZI/2012/7.2
7.5.2012
  Zmluva o dielo a licenčná znluva 9.5.2012
888/2009/OD Dohoda o splatení záväzku 9.5.2012
889/2009/OD Dohoda o splatení záväzku 9.5.2012
302/2012/KR Zmluva o nájme nebytových priestorov 9.5.2012
303/2012/KR +
príloha
Zmluva o výpožičke 9.5.2012
272/2011/OCKJ Partnerská zmluva v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
9.5.2012
239/2009/OSM Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.1.2009 9.5.2012

340/2012/OCKJ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre technickú asistenciu
10.5.2012
346/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-PGU/2012/2.2
10.5.2012
344/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-KM/2012/2.2
10.5.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - (preloženie premiestnenie) 11.5.2012
129/2004 Zmluva o poskytovaní verejných služieb. 11.5.2012
309/2012/OVS Odstránenie havarijného stavu rozvodov a 
regulácie ÚK
11.5.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - kúpa koncového zariadenia. 11.5.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
11.5.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.5.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.5.2012

1278/2010/OCKJ
Dodatok č.2/ DZ221301200040102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
číslo Z2213012000401

11.5.2012
4/2011/OVS HLÚŽ v N.B.-Vychylovke v rámci projektu "Rekonštkrukcia trate HLÚŽ" 11.5.2012
348/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LG/2012/2.4
14.5.2012
349/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
 ŽSK-KK ŽA/2012/2.5
14.5.2012
350/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LM/2012/1.1
14.5.2012
351/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-LM/2012/2.2
14.5.2012
352/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-TG/2012/2.2
15.5.2012
353/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-PM/2012/1.1
15.5.2012
354/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-OM/2012/.2.2
15.5.2012
355/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR  
ŽSK-LG/2012/2.2
15.5.2012
143/2012/OVS Rámcová kúpna zmluva 15.5.2012
  Zmluva o posyktnutí FP zo ŠR č.WTSL.02.02.00-24-290/10 15.5.2012
513/2010/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  č.  04/2010 17.5.2012
369/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 22/2012 17.5.2012
368/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.  LM 21/2012 17.5.2012
357/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-PGU/2012/4.5.4
17.5.2012
358/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-KKS ŽA/2012/7.4
17.5.2012
359/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-KKS ŽA/2012/7.3
17.5.2012
360/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-KKS ŽA/2012/7.2
17.5.2012
361/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-KKS ŽA/2012/7.1
17.5.2012
362/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-KK ČA/2012/2.5
17.5.2012
363/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-KM/2012/7.1
17.5.2012
364/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-KM/2012/6.1
17.5.2012
330/2012/OVS Rekonštrukcia hygienických zariadení 17.5.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej
 komunikačnej služby
18.5.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
18.5.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
18.5.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
18.5.2012
365/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-KKS ČA/2012/7.1
18.5.2012
366/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-KKS ČA/2012/6.1
18.5.2012
367/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-OG/2012/2.3
18.5.2012
370/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-OK/2012/2.5
18.5.2012
371/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-LG/2012/6.1
18.5.2012
372/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LG/2012/2.3
18.5.2012
373/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-TK/2012/2.5
18.5.2012
10/2012/OD Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní 
finančného príspevku na dopravu 
zamestnancov
18.5.2012
187/2011/OVS Vybudovanie  spojovacej pergoly pre 
ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice
18.5.2012
45/2011/OVS Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 21.5.2012
889/2011/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 889/2011/OVS
"Prestavba dielni SOŠ, Námestovo"
21.5.2012
374/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-PM/2012/2.2
21.5.2012
381/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-PM/2012/2.3 
21.5.2012
383/2012/OKCRZVaI  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-PM/2012/7.1 
21.5.2012
 384/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-LM/2012/2.3 
21.5.2012
 385/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-OKS/2012/7.3 
21.5.2012
 386/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-OKS/2012/7.1 
21.5.2012
387/2012/OKCRZVaI  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-TKS/2012/7.2 
21.5.2012
 388/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-TKS/2012/7.1
21.5.2012
 389/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LK/2012/2.5
21.5.2012
776/2011/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zoVB 22.5.2012
396/2012/KP Licenčná zmluva 22.5.2012
391/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-TG/2012/2.3
22.5.2012
392/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LKS/2012/7.4
22.5.2012
393/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LKS/2012/7.3
22.5.2012
394/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LKS/2012/7.2
22.5.2012
395/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LKS/2012/7.1
22.5.2012
495/2010/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.4/2010
23.5.2012
293/2011/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových
 priestorov a HM č.TU 4/2011
23.5.2012
 945/2012/OVS Zmluva  23.5.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 24.5.2012
85/2012/KP Dodatok č. 1 k ZoVB 24.5.2012
  Dohoda č. 119/§51/2012 o zabezpečení 
podmienok vykonávania absolventskej
 praxe absolventa škola, vedeného v 
evidencii uchádzačov o zamestnanie


24.5.2012
  Magellan Slovakia, s.r.o. 28.5.2012
891/2010/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.18/2010
28.5.2012
406/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LM 25/2012
28.5.2012
407/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LM 26/2012
28.5.2012
408/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LM 27/2012
28.5.2012
409/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/4.5.6
28.5.2012
401/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
 MK SR ŽSK-OG/2012/2.2
28.5.2012
402/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/3.2
28.5.2012
403/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/2.1
28.5.2012
413/2012/OSV Zmluva o zverejnení hnuteľného majetku
 z projektu 229/23/2011
29.5.2012
866/2010/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.9/2010
30.5.2012
872/2010/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. 7/2010
30.5.2012
 412/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/8.2
30.5.2012 
414/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
 MK SR ŽSK-KK ŽA/2012/2.1
30.5.2012
404/2012/ODaRR Zmluva o prevode vlastníckeho práva 
k pozemnej komunikácii
31.5.2012
405/2012/ODaRR Zmluva o prevode vlastníckeho práva 
k pozemnej komunikácii
31.5.2012
895/2010/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.11/2010
31.5.2012
422/2012/KP Kúpna zmluva 1.6.2012
46/2011/OVS Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode 
č. 46/2011/OVS
1.6.2012
429/2012/OSV Zmluva o zverejnení hnuteľného majetku 
z projektu 229/1/2011
4.6.2012
423/2012/OVS Kúpna zmluva 4.6.2012
424/2012/OVS Kúpna zmluva 4.6.2012
425/2012/OVS Kúpna zmluva 4.6.2012
426/2012/OVS Kúpna zmluva 4.6.2012
427/2012/OVS Kúpna zmluva 4.6.2012
428/2012/OVS Kúpna zmluva  4.6.2012
431/2012/OVS Kúpna zmluva 5.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby

5.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby

5.6.2012

1451/2009
Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby

5.6.2012
430/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/7.5
6.6.2012
433/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/1.1
6.6.2012
434/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/4.1.1
6.6.2012
435/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/4.4
6.6.2012
436/2012/OKCRZVaI   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/4.3
6.6.2012
437/2012/OCKJ Zmluva o št. rozpočte BDŹ 6.6.2012
446/2012/KP Memorandum o spolupráci s 
Mediačno-konzultačným centrom SOVA
7.6.2012
438/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-LK/2012/4.5.6
7.6.2012
439/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-TK/2012/4.5.6
7.6.2012
440/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KK ČA/2012/4.5.6
7.6.2012
441/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KK ČA/2012/2.1
7.6.2012
442/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OK/2012/4.5.6
7.6.2012
443/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KK ŽA/2012/4.5.6
7.6.2012
445/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
 MK SR ŽSK-KrKSZA/2012/8.2
8.6.2012
476/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
 MK SR ŽSK-LMRK/2012/8.2
8.6.2012
477/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-PHZA/2012/8.2
8.6.2012
469/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR  ŽSK-LKLM/2012/8.2
8.6.2012
467/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-LGLM/2012/8.2
8.6.2012
466/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-TKMT/2012/8.2
8.6.2012
464/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-TKSMT/2012/8.2
8.6.2012
461/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-BDZA/2012/8.2
8.6.2012
458/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-PGUZA/2012/8.2
8.6.2012
457/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
 MK SR ŽSK-KKZA/2012/8.2
8.6.2012
454/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KGOŠČ/2012/8.2
8.6.2012
451/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KKCA/2012/8.2
8.6.2012
450/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KMCA/2012/8.2
8.6.2012
478/2012/OSORO Zmluva o poskytnutí NFP 
číslo Z2216012004101
8.6.2012
481/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.6.2012
482/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.6.2012
483/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.6.2012
484/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.6.2012
485/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.6.2012
 449/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-PMZA/2012/8.2 
 13.6.2012
452/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
 MK SR ŽSK-KKSCA/2012/8.2
13.6.2012
480/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-LG/2012/3.2
13.6.2012
486/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 14.6.2012
487/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 14.6.2012
488/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 14.6.2012
489/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 14.6.2012
493/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 14.6.2012
494/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 14.6.2012
495/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 14.6.2012
496/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 14.6.2012
415/2012/ODaRR Zmluva o zriadení vecného bremena 14.6.2012
490/2012/OVS Zmluva o zv. majetku do správy 14.6.2012
491/2012/OVS Zmluva o zv. majetku do správy 14.6.2012
492/2012/OVS Zmluva o zv. majetku do správy 14.6.2012
172/2011/OVS Dodatok č. 2k ZoD č. 172/2011/OVS   
"HLÚŽ v N.Bystrici-Vychylovke-Sanácia zosuvu"
14.6.2012
413/2011/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 413/2011/OVS 
"Zníženie energetickej náročnosti učebňového 
pavilónu SPŠ stavebnej, Žilina
14.6.2012
497/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-LKSLM/2012/8.2
14.6.2012
498/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OKDK/2012/8.2
14.6.2012
499/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-SKDMT/2012/8.2
14.6.2012
 500/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KHKNM/2012/8.2
 14.6.2012
501/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OKSDK/2012/8.2
14.6.2012
502/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OGDK/2012/8.2
14.6.2012
503/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-TGMT/2012/8.2
14.6.2012
504/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OMDK/2012/8.2
14.6.2012
 342/2011/OVS Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 80-8014800   14.6.2012
509/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
510/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
511/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
512/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
513/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
514/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
516/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
523/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
524/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
525/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.6.2012
3211/2012/KP Dodatok č. 1 k záložnej zmluve 18.6.2012
507/2012/OŠaŠ zmluva č.2/2012 18.6.2012
508/2012/OVS Zmluva o zverení maj. do správy 18.6.2012
526/2012/OVS Zmluva o zver. majetku do sp. 18.6.2012
528/2012/OVS Darovacia zmluva 18.6.2012
356/2012/OVS Rámcová kúpna zmluva 18.6.2012
768/2010/OVS Dodatok č. 1 18.6.2012

535/2012/OKCRZVaI
Zmluva o prevode vlastníctva 
hnuteľných archeologických nálezov 
PÚ-12/576-11/4567/FNK

19.6.2012
534/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KK ČA/2012/4.4.1
19.6.2012
533/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-TG/2012/4.4.5
19.6.2012
532/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-TG/2012/4.3.2
19.6.2012
531/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-LG/2012/4.3.2
19.6.2012
530/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-LKS/2012/7.5
19.6.2012
529/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-SKD/2012/4.1.1
19.6.2012
527/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OG/2012/4.3
19.6.2012
536/2012/OVS Zmluva o zverení majetku do správy 19.6.2012
537/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
BY 7/2012
19.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
19.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej
 komunikačnej služby
19.6.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej
 komunikačnej služby
 19.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej
 komunikačnej služby
19.6.2012
520/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OKS/2012/7.5
20.6.2012
519/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KKS ČA/2012/7.5
20.6.2012
518/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KKS ŽA/2012/7.5
20.6.2012
517/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-TKS/2012/7.5
20.6.2012
515/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-BD/2012/4.1.1
20.6.2012
506/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KG/2012/4.3.2
20.6.2012
505/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
 MK SR ŽSK-PGU/2012/4.3.2
20.6.2012
538/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-LM-1/2012/1.1
20.6.2012
539/2012/OKCRZVaI Dohoda o spolupráci 20.6.2012
540/2012/OKCRZVaI Garančný list 20.6.2012
444/2012/OVS Rekonštrukcia plynovej kotolne v SOŠ 
elektrotechnickej v L. Hrádku
20.6.2012
341/2012/OVS Riešenie TÚV tepelným čerpadlom
 - rekonštrukcia
22.6.2012
542/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  22.6.2012
544/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 22.6.2012
546/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  22.6.2012
547/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.6.2012
549/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  22.6.2012
552/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  22.6.2012
554/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 22.6.2012
555/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  22.6.2012
562/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  22.6.2012
 448/2012/OVS Rozšírenie jedálne v DSS Oščadnica 
a súvisiace stavebné úpravy v kuchyn 
22.6.2012
468/2012/OVS Zateplenie striech budov SPŠ, Martin 22.6.2012
582/2012/OVS Zmluva o zverení majetku do spr. 25.6.2012
583/2012/OVS Zmluva o zverení majetku do spr. 25.6.2012
584/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 25.6.2012
585/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 25.6.2012
586/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 25.6.2012
587/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 25.6.2012
588/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 25.6.2012
589/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 25.6.2012
1048/2010/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov a HM 3/58/2010
26.6.2012
601/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
a hnuteľného majetku č. BY 8/2012
26.6.2012
602/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LM 28/2012
26.6.2012
600/2012/OVS Zmluva o zverení maj. do správy 26.6.2012
603/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.6.2012
604/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.6.2012
605/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.6.2012
606/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.6.2012
607/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 26.6.2012
608/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
609/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
610/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
611/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
612/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
613/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
614/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
615/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
616/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
617/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
618/2012/OKCRZVa Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii 27.6.2012
 498/2010/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovč.3/2010- Dohoda o ukončení  27.6.2012
619/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  27.6.2012
 620//2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  27.6.2012
621/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  27.6.2012
622/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  27.6.2012
623/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  27.6.2012
149/2012/OD Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve ZM/2012/0088 27.6.2012
624/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.6.2012
625/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.6.2012
626/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.6.2012
627/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.6.2012
628/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.6.2012
629/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.6.2012
630/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
28.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
28.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
28.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
28.6.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby
28.6.2012
634/2012/OKCRZVaI Zmluva o zverení hnuteľného 
majetku do správy
2.7.2012
633/2012/OSM Kúpna zmluva 2.7.2012
632/2012/OSM Kúpna zmluva 2.7.2012
631/2012/OSM Kúpna zmluva 2.7.2012
635/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 2.7.2012
636/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 2.7.2012
637/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 2.7.2012
638/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 2.7.2012
639/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 2.7.2012
640/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 2.7.2012
641/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 2.7.2012
644/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 3.7.2012
642/2012/OVS Zmluva o zverení maj. do správy 3.7.2012
643/2012/OVS Zmluva o zverení maj. do správy 3.7.2012
651/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 4.7.2012
652/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 4.7.2012
646/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 4.7.2012
647/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 4.7.2012
648/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 4.7.2012

650/2012/OSM
Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č.LM 23/2012

4.7.2012
645/2012/OVS Zmluva o zverení maj. do správy 4.7.2012
653/2012/OSM Kúpna zmluva TT č.1/2012 4.7.2012
654/2012/OSM Zmluva o zverení majetku do správy 4.7.2012
655/2012/OSM Zmluva o zverení majetku do správy 4.7.2012

955/2010/OSM
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.037/2010
9.7.2012

958/2010/OSM
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.044/2010
9.7.2012

865/2010/OSM
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č.8/2010
9.7.2012

658/2012/OSM
Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LM 24/2012
9.7.2012
432/2012/ODaRR Zmluva o zverení majetku - zhodnotenie cesty do správy správcu 9.7.2012
684/2012/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 9.7.2012
961/2010/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. 023/2010
9.7.2012
 659/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.7.2012
 660/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.7.2012
 661/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.7.2012
 662/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.7.2012
  663/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  9.7.2012
  664/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.7.2012
  665/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  9.7.2012
 666/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.7.2012
  671/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.7.2012
  682/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.7.2012
  683/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  9.7.2012
656/2012/OKCRZVaI Komisionárska zmluva 9.7.2012
657/2012/OKCRZVaI Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy 9.7.2012

489/2011/OVS
Zateplenie obvodového plášťa, výmena 
okien a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia budovy 
- Spojená škola, Hlinská 31, Žilina

9.7.2012
  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí 
finančného príspevku
10.7.2012
686/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.7.2012
691/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.7.2012
690/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.7.2012
689/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.7.2012
688/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.7.2012
692/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.7.2012
694/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 11.7.2012
693/2012/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 11.7.2012
695/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 12.7.2012
696/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 12.7.2012
1000/2010/OVS Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve 13.7.2012
  Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve uzavretej
podľa § 151a a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
16.7.2012
700/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 17.7.2012
701/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 17.7.2012
702/2012/OKCRZVaI Sublicenčná zmluva 17.7.2012
703/2012/OKCRZVaI Zmluva o vytvorení, použití a šírení 
umeleckého výkonu
18.7.2012
709/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 18.7.2012
46/2011/OVS Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode 
č. 46/2011/OVS
18.7.2012
 698/2012/OVS Rekonštrukcia a stavebné úpravy budovy 
SOŠ polytechnická, Ružomberok
19.7.2012
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby 
19.7.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby 
19.7.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby 
19.7.2012
129/2004 Objednávky inštalácie akonfigurácie,
 diagnostiky poruchy alebo školenia obsluhy 
19.7.2012
129/2004  Dodatok k zmluve o poskytovaní 
verejných služieb. 
19.7.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných 
služieb - (preloženie premiestnenie)
19.7.2012
129/2004  Dodatok k zmluve o poskytovaní 
verejných služieb. 
19.7.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní 
verejných služieb. 
19.7.2012
 129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní 
verejných služieb - (preloženie premiestnenie) 
19.7.2012
129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní 
verejných služieb
 19.7.2012
590/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
591/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
592/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
593/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
594/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
595/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
596/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
597/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
598/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
599/2012/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
23.7.2012
230/2010/OSM Dohoda o skončení poskytovania 
služby - dodatok č.1 k dohode
23.7.2012
711/2012/OSM Zmluva o výpožičke č. LM 3/2012 23.7.2012
710/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. LH 5/2012
23.7.2012
720/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 23.7.2012
721/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 23.7.2012
727/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR MK-ZI/2012/4.1.3
24.7.2012
728/2012/OKCRZVaI Zmluva o vytvorení diela 24.7.2012
729/2012/OKCRZVaI Zmluva o vytvorení diela 24.7.2012
 705/2012/OVS Rekonštrukcia hygienických zariadení - SOŠ elektrotechnická, Žilina 24.7.2012
 708/2012/OVS Rekonštrukcia sololitových drevených stien - ZpS a DSS, KNM 24.7.2012
706/2012/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov- Gymnázium, 
Hlinská 29, 010 01 Žilina
24.7.2012
731/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 24.7.2012
732/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 24.7.2012
733/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 24.7.2012
734/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 25.7.2012
735/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 25.7.2012
 736/2012/OKCRZVaI Zmluva o spolupráci  30.7.2012
 737/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  30.7.2012
738/2012/OSV  Zmluva o zverejnení hnuteľného majetku z projektu 229/5/2011   30.7.2012
 192/2012/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov MT 02/2012   30.7.2012
 390/2012/OSM Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 002/2012   30.7.2012
 867/2010/OSM Dodatok č.1 : Dohoda o skončení nájmu nebztových priestorov   30.7.2012
741/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   30.7.2012
743/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   30.7.2012
 744/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  30.7.2012
712/2012/KP Kúpna zmluva  30.7.2012
 749/2012/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  30.7.2012
 888/2009/OD
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4
Dodatok č. 9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  31.7.2012
889/2009/OD
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4
Dodatok č. 9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  31.7.2012
 10/2012/ODaRR
Príloha 1
Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na dopravu zamestnancov  31.7.2012
 274/2011/OCKJ Dodatok č. 1 k zmluve o NFP 1.8.2012
758/2012/KP Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  1.8.2012
750/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2012
751/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2012
753/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 1.8.2012
759/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   1.8.2012
760/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2012
762/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   1.8.2012
764/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2012
704/2012/OVS Prestavba Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne - asanácie  1.8.2012
739/2012/KP Kúp. zmluva a zml. o vecnom bremene   2.8.2012
768/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   2.8.2012
 769/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie   2.8.2012
770/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.8.2012
771/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   2.8.2012
757/2012/OKCRZVaI Sublicenčna zmluva o poskytnutí a použití autorského diela pre televízne vysielanie  2.8.2012
 761/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-SKD/2012/4.1.3 
 2.8.2012
 763/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
 MK SR MK-ZI/2012/7.6 
 2.8.2012
 436/2012/OKCRZVaI Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR MK-ZI/2012/4.3.2   2.8.2012
775/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  2.8.2012
774/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  2.8.2012
776/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  2.8.2012
783/2012/KP  Kúpna zmluva   7.8.2012
910/2011/OSM  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. TT 10/2011 
 7.8.2012
 713/2012/OVS "vykurovanie v telocvični SŠ, Hlinská, Žilina "   7.8.2012
 773/2012/OVS "stavebné úpravy - rekonštrukcia hygienických zariadení - Kaštieľ Radoľa "  7.8.2012
748/2012/OVS "stavebné úpravy  a zateplenie DM Obchodnej akadémie, D. Kubín"  7.8.2012
 778/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  7.8.2012
779/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.8.2012
780/2012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   7.8.2012
781/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  7.8.2012
782/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  7.8.2012
784/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  7.8.2012
787/2012/OKCRZVaI Komisionárska zmluva  9.8.2012
 788/2012/OKCRZVaI Sublicenčbá zmluva o poskytnutí a použití autorského diela pre televízne vysielanie  9.8.2012
 789/2012/OKCRZVaI Sublicenčbá zmluva o poskytnutí a použití autorského diela pre televízne vysielanie  9.8.2012
790/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  9.8.2012
791/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  9.8.2012
1302/2011/OCKJ Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve zo dňa 09.05.2011  9.8.2012
 
730/2012/OVS 
Príloha
Oddychová zóna pod hradom Strečno ako súčasť projektu s názvom "Ślemień - Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcnosti" , Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013  
9.8.2012
 793/2012/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o prevode
 vlastníckeho práva k PK
 9.8.2012
 792/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí služieb - propagácia a inzercia k projektu "Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja"  9.8.2012
 699/2012/OVS KZ - projekt Ślamień - Strečno na spoločnej 
ceste cez minulosť do budúcnosti
 9.8.2012
885/2011/OKaKV Dodatok č.1 k zml. Príkazná zmluva - zostavovateľ výstavy "Živá kultúra" pre projekt Informácie bez hraníc  9.8.2012
 886/2011/OKaKV Dodatok č.1 k zml. Príkazná zmluva - zostavovateľ výstavy "Živá kultúra" pre projekt Informácie bez hraníc  9.8.2012
 794/2012/KP Kúpna zmluva  10.8.2012
 804/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  13.8.2012
8052012/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   13.8.2012
 803/2012/KP Kúpna zmluva   13.8.2012
 819/2011/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových
 priestorov č. TT 03/2011 
 13.8.2012
777/2012/OVS

Príloha
+
Príloha č.3
Stavebné úpravy - prestavba budovy 
za účelom špecializovaného zariadenie 
DSS v  L. Hrádku 
 14.8.2012
 772/2012/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov telocvične - Dopravná akadémia, Žilina    14.8.2012
 806/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 
z Fondu mikroprojektov
 14.8.2012
 808/2012/OKCRZVaI Kúpna zmluva č.1/2012   15.8.2012
811/2012/OKCRZVaI  Zmluva o poskytovaní služieb  15.8.2012
812/2012/OKCRZVaI  Zmluva o poskytovaní služieb  15.8.2012
813/2012/OKCRZVaI  Zmluva o poskytovaní služieb 1/8/2012   15.8.2012
810/2012/OSV  Zmluva o zverejnení hnuteľného majetku 
z projektu 229/17/2011 
 15.8.2012
 797/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-KKS ČA/2012/7.6
 15.8.2012
802/2012/OKCRZVaI  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
MK SR ŽSK-OKS/2012/7.6 
 15.8.2012
814/2012/OKCRZVaI Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 
ŽSK-LM/2012/7.6

 16.8.2012

815/2012/OKCRZVaI 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-LK/2012/7.6 

 16.8.2012

506/2012/OKCRZVaI

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
ŽSK-KG/2012/4.3.2 

 16.8.2012

756/2012/OVS 

Kúpna zmluva   

 16.8.2012

755/2012/OVS

Zmluva o dielo  

 16.8.2012

754/2012/OVS 

Zmluva o dielo  

 16.8.2012

752/2012/OVS 

Kúpna zmluva   

 16.8.2012

816/2012/OKCRZVaI

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR ŽSK-TK MT/2012/7.6

 20.8.2012

 347/2012/OVS

Zmluva o dielo č 347/2012/OVS 

 20.8.2012

 343/2012/OVS

Zmluva o dielo č. 343/2012/OVS 

 20.8.2012

 390/2012/OVS

Kúpna zmluva č. 390/2012/OVS 

 20.8.2012

 817/2012/OKCRZVaI

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR ŽSK-KK ŽA/2012/7.6

 21.8.2012

 856/2011/OSM

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TT 06/2011 

 21.8.2012

 1279/2010/OCKJ 

Dodatok č.2/DZ221301200030102 k zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku číslo Z2213012000301

 21.8.2012

746/2012/OVS

Kúpna a leasingová zmluva
+ prílohaKúpna zmluva 746/2012/OVS 

 

21.8.2012

 747/2012/OVS
+ príloha

Kúpna zmluva 747/2012/OVS 

 21.8.2012

809/2012/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov - Gymnázium J. Lettricha, Martin  21.8.2012

345/2012/OVS

Zmluva o dielo 345/2012/OVS

 21.8.2012

 745/2012/OVS

+ príloha

Kúpna zmluva 745/2012/OVS

 22.8.2012

819/2012/OF

Zmluva o poskytnutí dotácie 

 22.8.2012

820/2012/OF 

Zmluva o poskytnutí dotácie 

 22.8.2012

821/2012/OF

Zmluva o poskytnutí dotácie

 22.8.2012

327/2009/OSM Dohoda o skončení nájmu hnuteľných vecí - Dodatok č.1 k zmluve o nájme HV

 23.8.2012

822/2012/OSM

Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. BY 8/2012 

 23.8.2012

936/2012/OCKJ  

 

Záväzok poskytovateľa vykonať formálnu kontrolu žiadostí o FP predložených v rámci III. Výzvy

 23.8.2012

 1451/2009

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby

 23.8.2012

 1451/2009

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby

 23.8.2012
 765/2012/OSV Zmluva č. 765/2012/OSV
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

 24.8.2012

766/2012/OSV

Zmluva č. 766/2012/OSV
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  

 24.8.2012

767/2012/OSV

Zmluva č. 767/2012/OSV
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  

 24.8.2012

 827/2012/OVS

 Darovacia zmluva

 27.8.2012

826/2012/KP

Kúpna zmluva 

 27.8.2012

931/2011/OCKJ

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku 

 27.8.2012

1284/2010/OCKJ 

Dodatok č.1/DZ221301200050101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 27.8.2012

 828/2012/OF

 Zmluva o termínovanom vklade 0360365601/5600

 27.8.2012

829/2012/OF

 Zmluva o termínovanom vklade 0360365601/5600

 27.8.2012

 831/2012/OSM

Zmluva o nájme nebytových priestorov LM č.29/2012 

 28.8.2012

 832/2012/OSM

Zmluva o nájme nebytových priestorov MT č.03/2012 

 28.8.2012

 833/2012/OSM

Zmluva o nájme nebytových priestorov LH č.05/2012 

 28.8.2012

834/2012/OSM 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 

 28.8.2012

835/2012/OSM 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 

 28.8.2012

 392/2012/OSM

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 

 28.8.2012

 818/2012/OF

Zmluva o poskytnutí dotácie 

 28.8.2012

 830/2012/OKCRZVaI

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR ŽSK-KKS ŽA/2012/7.6

 28.8.2012

 740/2012/KP Zmluva o zriadení vecného bremena  30.8.2012
 836/2012/KP Zámenná zmluva a zmluva o zr. predk. práv.   30.8.2012
 931/2011/OCKJ Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku  31.8.2012

 837/2012/OVS 

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy  31.8.2012
 807/2012/KP Kúpna zmluva  31.8.2012
 843/2012/KP Kúpna zmluva  31.8.2012
 844/2012/OKCRZVaI Zmluva o partnerstve  31.8.2012
 845/2012/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR  k žiadosti č. 217/22/2012 pre ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice  3.9.2012
 846/2012/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR  k žiadosti č. 217/14/2012 pre ZpS a DSS Čadca - Žiarec  3.9.2012
 847/2012/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR  k žiadosti č. 217/13/2012 pre HARMÓNIA -ZpS, DSS a útulok  3.9.2012
 848/2012/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR  k žiadosti č. 217/10/2012 pre ZpS a DSS Dolný Kubín.  3.9.2012

 849/2012/OSV

Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR  k žiadosti č. 217/10/2012 pre DSS TAU  3.9.2012
 850/2012/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR  k žiadosti č. 217/10/2012 pre DSS Slniečko  4.9.2012
 851/2012/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR  k žiadosti č. 217/21/2012 pre ZpS a DSS Novoť  4.9.2012
 852/2012/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR  k žiadosti č. 217/18/2012 pre DSS s ZpS Horelica  4.9.2012
 853/2012/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 4/2012  5.9.2012
 Dod.č. 2 k Zzmluve 357/2011/OKCRZVaI Komisionárska zmluva  7.9.2012
582/2011/OSM Zmluva o nájme NP LH 11/2011 - dodatok č.1 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach

 7.9.2012

859/2011/OSM 

Nájomná zmluva o nájme hnuteľných vecí TT 014/2011 - dodatok č.1 

 7.9.2012

854/2012/OSM

Dohoda o zabezpečení a vykonávaní údržby 

7.9.2012 

842/2012/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov - ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice

 10.9.2012

841/2012/OVS  

Stavebné úpravy strechy-oprava strechy bez zateplenie-Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina 

 10.9.2012

855/2012/KP 

Kúpna zmluva 

 10.9.2012

856/2012/KP

Kúpna zmluva

 10.9.2012

 932/2012/OKCRZVaI Darovacia zmluva  11.9.2012
 Dodatok č.1 k zmluve č. 195/2011/OCKJ

Dodatok č. 1/DZ221302200050101 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku číslo Z2213022000501, projekt Objavme spolu Žilinský kraj

 14.9.2012

838/2012/OVS  

Odstránenie havarijného stavu kanalizácie na hrade Strečno 

 14.9.2012

 1131/2012/OCKJ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí  finančného príspevku pre fond mikroprojektov  17.9.2012
 839/2012/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov internátu- SŠ Turany  17.9.2012
 977/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy číslo 2/KIS/2012

 17.9.2012

976/2012/OKaCR 

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy číslo 1/KIS/2012 

 17.9.2012

980/2012/OKaCR 

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy číslo 5/KIS/2012 

 17.9.2012

979/2012/OKaCR 

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy číslo 4/KIS/2012 

 17.9.2012

 978/2012/OKaCR

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy číslo 3/KIS/2012 

 17.9.2012

856/2012/KP Kúpna zmluva  18.9.2012
 935/2012/OKCRZVaI KIA Motors Slovakia, s.r.o.   18.9.2012
934/2012/OKCRZVaI Kysucké múzeum v Čadci   18.9.2012
 844/2012/OKCRZVaI Reklamná prezentácia ŽSK v pamätnej publikácii vydanej pri príležitosti 60. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline  19.9.2012
 516/2011/OCKJ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov č. 51  20.9.2012
 933/2012/OVS Kúpna zmluva   20.9.2012
 785/2012/OVS Rámcová kúpna zmluva  20.9.2012
 786/2012/OVS Rámcová kúpna zmluva  20.9.2012
 944/2012/OVS Kúpna zmluva  20.9.2012
 415/2005/OVS Príloha  20.9.2012
 947/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LM 31/2012  21.9.2012
 948/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LM 32/2012  21.9.2012
 949/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LM 30/2012  21.9.2012
 950/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. TT 011/2012  21.9.2012
 951/2012/OSM Nájomná zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 09/2012  21.9.2012
 952/2012/OSM Nájomná zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 07/2012  21.9.2012
 953/2012/OSM Nájomná zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 08/2012  21.9.2012
954/2012/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov a pozemku  21.9.2012
 955/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku č. TT 10/2012  21.9.2012
 947/2010/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. MT 038/2010  21.9.2012
 970/2010/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. MT 048/2010  21.9.2012
 956/2012/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  21.9.2012
869/2012/OVS Zmluva o dielo - Stavebné úpravy výplní otvorov internátu - CSS ANIMA L. Mikuláš  24.9.2012
957/2012/KP Kúpna zmluva  24.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.9.2012
 958/2012/OVS Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  25.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 26.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.9.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.9.2012
 959/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LM 34/2012  26.9.2012
 300/2012/OKCRZVaI Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a o poskytovaní služieb 300/2012/OKCRZVaI  26.9.2012
 736/2012/OKCRZVaI Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci 736/2012/OKCRZVaI   26.9.2012
 942/2012/OVS Kúpna zmluva Projekt "Ślamień - Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcosti" - Výrobky z dreva  27.9.2012
 967/2012/KP Zmluva o zverení majetku do správy  2.10.2012
 966/2012/OVS Podopretie stropu nad 1. poschodím budovy "NKP-Škola lesnícka pri SOŠ drevárskej v L. Hrádku  2.10.2012
 340/2012/OCKJ Dodatok č.1 kZmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov  3.10.2012
 968/2012/OKaCR Komisionárska zmluva  4.10.2012
 969/2012/OKaCR Komisionárska zmluva  4.10.2012
 970/2012/OKaCR Komisionárska zmluva  4.10.2012
 971/2012/OKaCR Komisionárska zmluva  4.10.2012
 972/2012/OKaCR Komisionárska zmluva  4.10.2012
 975/2012/OSM Zmluva o dodávke a odbere tepla č.LM 1/2013  4.10.2012
 309/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 309/2012/OVS "Odstránenie havarijného stavu rozvodov a regulácie ÚK"     9.10. 2012 
 984/2012/OVS SOŠ drevárska, L. Hrádok - Vybudovanie novej kotolne a prípojky"  10.10.202
 974/2012/OVS "CSS Fantázia, pracovisko Horný Vadičov - oplotenie areálu"  10.10.2012
 990/2012/OŠaŠ Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku  11.10.2012
 991/2012/OŠaŠ Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku  11.10.2012
 982/2012/OVS ZpS a DSS Karpatská, Žilina - rekonštrukcia sololitových drevených stien  11.10.2012
 960/2012/OVS Kúpa sanitného vozidla Volkswagen Transporter 2,0 TDI 4 Motion  12.10.2012
 960/2012/OVS Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 960/2012/OVS  12.10.2012
 961/2012/OVS Kúpa 6 ks motorových vozidiel RENAULT Trafic Passenger  12.10.2012
  981/2012/OVS ZpS a DSS Čadca - Žiarec - Rekonštrukcia vzduchotechniky "  12.10.2012
 994/2012/KP Zmluva o zverení majetku do správy  15.10.2012
 995/2012/KP Kúpa spol. podielu na nehn.  16.10. 2012
 983/2012/OVS SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok  16.10. 2012
 999/2012/KP Zmluva o zver. majetku do správy  16.10. 2012
 1000/2012/KP Kúpa nehnuteľností  16.10.2012
 1306/2011/OCKJ Dodatok č.1 k Zmluve o zverení majetku do správy správcu  17.10.2012
 1004/2012/OSM Zverenie majetku do správy  17.10.2012
 1001/2012/KP Kúpa nehnuteľností  18.10. 2012
 988/2012/OVS Nemocnica Čadca - stavebné úpravy - rekonštrukcia hygien. zariadení  18.10. 2012
 985/2012/OVS Obnova objektov  -stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku - vybavenie nábytkom  18.10.2012
 1002/2012/OVS Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu  18.10. 2012
 1003/2012/OVS Likvidácia separovaného odpadu a registratúrnych zložiek na Úrade ŽSK  18.10 2012
 965/2012/OSV Predmetom zmluvy je úprava právnych vzťahov, práv a povinností medzi zmluvnými stranami vo veci    úhrady ekonomicky  oprávnených nákladov na rok 2012  19.10.2012
987/2012/OVS  IKT vybavenie v rámci projektu Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku  19.10. 2012
 998/2012/OVS Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku"  23.10.2012
 973/2012/OVS Inštalácia architektonického osvetlenia hradu Strečno  23.10. 2012
 1007/2012/OKaCR Prenájom pozemku za účelom vybudovania a prevádzky cyklotrasy  21.10.2012
 1018/2012/OIaZV Aplikácia ZASK pre smartfóny a tablety  24.10.2012
 962/2012/OSV Predmetom zmluvy je úprava právnych vzťahov, práv a povinností medzi zmluvnými stranami vo veci úhrady ekonomicky  oprávnených nákladov na rok 2012  24.10.2012
 963/2012/OSV Predmetom zmluvy je úprava právnych vzťahov, práv a povinností medzi zmluvnými stranami vo veci   úhrady ekonomicky  oprávnených nákladov na rok 2012  24.10.2012
 986/2012/OVS Multifunkčný traktor vrátane príslušenstva  25.10.2012
  1005/2012/OVS 1005/2012/OVS "zateplenie objektu Kysuckej hvezdárne"  25.10. 2012
 192/2012/OSM Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. MT 02/2012  25.10. 2012
 1023/KP/2012 Kúpa nehnuteľnosti  25.10.2012
 342/2012/OVS Interiérové vybavenie DSS Tvrdošín  25.10.2012
 1025/2012/OŠaŠ Dotatok o poskytunutí dotácie zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom MŠVVaŠ  26.10.2012
  993/2012/OVS ZoD č. 993/2012/OVS "stavebné úpravy a výstavba evakuačného výťahu - DSS a ZpS, Zakamenné  26.10.2012
 853/2011/OSM Ukončenie nájmu  26.10.2012
 1028/2012/OKaCR Prenájom pozemku v rámci stavby "Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno"  26.10.2012
 996/2012/OVS Stavebný a technický dozor pe stavbu: "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku  29.10.2012
 1026/2012/OŠaŠ Zmluva o poskytnutie dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ  29.10.2012
 1021/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1020/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1019/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1017/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1016/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1015/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1014/2012/OVS Predaj mobilného tel  30.10.2012
 1013/2012/OVS Predaj mob.tel. a USB kľúča  30.10.2012
 1012/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1011/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1010/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1009/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1008/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1006/2012/OVS Predaj techn. Zar. Na mob. Internet  30.10.2012
 1022/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1024/2012/OVS Predaj mobilného tel.  30.10.2012
 1030/2012/OVS Predaj tech. Zar.na mob.  30.10.2012
 1027/2012/OVS 2x server  30.10.2012
 1029/2012/OVS 3x server  30.10.2012
 1033/2012/OSM Zimná údržba PK LH  30.10.2012
 1032/2012/OSM Nájom 25,40 m2  30.10.2012
 1031/2012/OSM Nájom 3,00 m2  30.10.2012
 1034/2012/OSV Zverenie hnuteľného majetku do správy  30.10.2012
 233/§51/2012 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe  31.10.2012
 773/2012/OVS Dodatok č.1 k zml. Stavebné úpravy - rekonštrukcia  hyg. zariadení - Kaštieľ Radoľa  31.10.2012
 997/2012/OVS Stavebné úpravy okenných otvorov - Obchodná akadémia, Martin  31.10.2012
 1048/2012/OF Vykonanie auditu  31.10.2012
 1035/2012/OSM Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby BY 2012/2013  31.10.2012
 946/2012/OSM Kúpna zmluva  31.10.2012
 58/2010/OCKJ Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 2 týkajúca sa spolufinancovania mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/I/053 "Mladí objavovatelia na území obcí Turčianske Kľačany a Ujsoly"    5.11.2012
 1050/2012/OKaCR Komisionárska zmluva     6.11.2012
 1063/2012/OKaCR Komisionárska zmluva     6.11.2012
 1065/2012/OKaCR Komisionárska zmluva     6.11.2012
 1079/2012/ODaRR Zmluva  o realizácii a financovaní protihlukových opatrení     7.11.2012
 989/2012/OVS Rekonštrukcia vzduchotechniky v časti školskej kuchyne - Spojená škola, Niná     7.11.2012
 840/2012/OVS Stavebné úpravy pavilónu "C" Úradu ŽSK     7.11.2012
  Zmluva o poskytnutí služieb publicity a kúpna zmluva      8.11. 2012
 543/2011/OCKJ Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov č. 13     8.11.2012
 532/2011/OCKJ Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov č. 12     8.11.2012
 1093/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.7/KIS/2012     8.11.2012
 1094/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.6/KIS/2012     8.11.2012
 1095/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.9/KIS/2012     8.11.2012
 1096/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.10/KIS/2012     8.11.2012
 1097/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.8/KIS/2012    8.11.2012
 1104/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 06/2012    9.11.2012
 1105/2012/OSM Nájomná zmluva č. LM 35/2012     9.11.2012
 1107/2012/OšaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej      9.11. 2012
  437/2011/OVS Dodatok č. 1 K ZoD č. 437/2011/OVS "Dostavba areálu MKD N. Bystrica - vychylovka  v rámci projektu "Rozšírenie prevádzky MKD vo Vychylovke  12.11.2012
 1108/KP/2012 Dohoda o porozumení  12.11.2012
 1109/2012/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov  12.11.2012
 1110/2012/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov  12.11.2012
 1119/2012/OKaCR Komisionárska zmluva  13.11.2012
 1120/2012/OKaCR Komisionárska zmluva  13.11.2012
 1123/2012/OKaCR Komisionárska zmluva  13.11.2012
 448/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 448/2012/OVS "Rozšírenie jedálne v DSS Oščadnica a súvisiace stavebné úpravy v kuchyni"  13.11.2012
 216/2011/OVS Dodatok č. 2 k ZoD č. 216/2011/OVS "Stavebné úpravy a prístavba nákladného výťahu - ZpS a DSS, KNM"  13.11.2012
 966/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 966/2012/OVS "Podopretie stropu nad 1. poschodím budovy "NKP - Škola lesnícka pri SOŠ drevárskej v Liptovskom Hradku  13.11.2012
 698/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 698/2012/OVS "Rekonštrukcia a stavebné úpravy budovy - SOŠ polytechnciká, Ružomberok"  13.11.2012
  748/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 748/2012/OVS "Stavebné úpravy a zateplenie DM Obchodnej akadémie, Dolný Kubín"  13.11.2012
 468/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 468/2012/OVS "zateplenie striech budov SPŠ Martin"  13.11.2012
 1129/2012/OšaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  13.11.2012
 1092/2012/OVS ZoD č. 1092/2012/OVS "Stavebné úpravy - oplotenie Budatínskeho zámku"  13.11.2012
 1057/2012/OVS ZoD č. 1057/2012/OVS "Rekonštrukcia vykurovacej sústavy - HARMÓNIA - ZpS a DSS a útulok"  13.11.2012
 1070/2012/OVS ZoD č. 1070/2012/OVS "Stavebné úpravy strechy so zateplením - Gymnázium Bytča "  13.11.2012
 1167/2012/OVS Zmluva o zverení majetku do spr.  15.11.2012
 914/2011/OSM Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov KNM č. 1/2012  15.11.2012
 1106/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LM 36/2012  15.11.2012
 1166/2012/OSM Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby (PK LM)  15.11.2012
 1176/2012/OSV Zmluva o zverení hnuteľného majtku z projektu č. 217/22/2012  15.11.2012
 332/2012/OKaCR Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR  16.11.2012
 1058/2012/OVS Stavebné úpravy výplní otvorov  - Gymnázium Rajec"  16.11.2012
 1317/2010/OCKJ Dodatok č.2 kZmluve o poskytnutí finančného príspevku    16.11.2012
 1187/2012/OVS Kúpna zmluva  19.11.2012
 1275/2010/OCKJ Dodatok č.2/ DZ2212012200300102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012003001  19.11.2012
 1469/2009/OCKJ Dodatok č.1 k partnerskej zmluve  20.11.2012
 1222/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 08/2012  20.11.2012
 1134/2012/OVS ZoD č. 1134/2012/OVS "Rekonštrukcia - riešenie vykurovania na zdroj tepelným čerpadom - II.- etapa - DSS MÉTA"  21.11.2012
 189/2011/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 189/2011/OVS "Rekonštrukcia vestibulu a vchodových dverí telocvične - SŠ, Nábrežná, KNM  21.11.2012
 1223/2012/OZ Zmluva o dielo - dodávka služieb spojených s implementáciou riešenia evidencie, vyhodnocovania nýkupu a spotreby iekov (MIS)  22.11.2012
 1451/2009 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  22.11.2012
 1451/2009 Dodatok k zmluve č. A6525652  22.11.2012
 1451/2009 Dodatok k zmluve č. 3640546  22.11.2012
 1451/2009 Dodatok k zmluve č. A3640546  22.11.2012
1451/2009 Dohoda o zromadnom uzavretí dodatkov k zmluve  22.11.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní verejných služieb  22.11.2012
1451/2009 Dodatok k zmluve č. A6537975  22.11.2012
1451/2009 Dohoda o hromadom uzavretí dodatkov  22.11.2012
1451/2009 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov  22.11.2012
1451/2009 Zmluva o posytovaní verejných služieb.  22.11.2012
1451/2009 Dodatok k zmluve č. A5199208  22.11.2012
1451/2009 Zmluva o poskytovaní verejných služieb  22.11.2012
1451/2009 Dodatok k zmluve č. A6572705  22.11.2012
 1135/2012/OVS Rámcová kúpna zmluva a zmluva o poskytnutí služieb  22.11.2012
 1224/2012/OSM Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby KNM 2012/2013  23.11.2012
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní verejných služieb.  23.11.2012
 1451/2009 Dodatok k zmluve č. A 6594263  23.11.2012
 1451/2009 Dohoda o hromadom uzavretí dodatkov  23.11.2012
 129/2004 Zmluva o nájme koncového zariadenia WIFI k dátovým službám s inštaláciou  23.11.2012
 129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  23.11.2012
 129/2004 Zmluva o poskytovaní verejných služieb  23.11.2012
 129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  23.11.2012
 129/2004 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  23.11.2012
 129/2004 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  23.11.2012
 129/2004 Zmluva o poskytovaní verejných služieb  23.11.2012
 894/2010/OSM Dodatok č.1 :Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov  č. 30/2010  26.11.2012
 1043/2010/OSM Dodatok č.1 :Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov  č. 06/2010  26.11.2012
 992/2012/OVS Zmluva o dielo č. 992/2012/OVS  26.11.2012
 1226/2012/OKaCR Licenčná zmluva na vydanie a použitie diela  26.11.2012
 1225/2012/OVS Zmluva o zverení majetku do správy  26.11.2012
 129/2004 Zmluva o poskytovaní verejných služieb  27.11.2012
 1231/2012/OIaZV Zmluva o vytvorení a použití diela  28.11.2012
 1230/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.MT 04/2012  28.11.2012
  297/2011/OVS Dodatok č. 2 k ZoD č. 297/2011/OVS "Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie"  28.11.2012
  Dohoda o urovnaní  29.11.2012
 897/2011/ODaRR Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku - zhodnotenie ciest do dprávy správcu Liptov a Orava  29.11.2012
 944/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.036/2010-dodatok č.1  29.11.2012
 947/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.038/2010-dodatok č.2  29.11.2012
 986/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.035/2010-dodatok č.1  29.11.2012
 1227/2012/OCKJ Zmluva o dielo a Licenčná zmluva  30.11.2012
 1228/2012/OCKJ Zmluva o poskytovaní služieb  30.11.2012
 1229/2012/OCKJ Zmluva o poskytovaní služieb  30.11.2012
 984/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 984/2012/OVS "Vybudovanie novej kotolne a prípojky-SOŠ drevárska, L. Hrádok"  30.11.2012
 1241/2012/OVS ZoD č. 1241/2012/OVS "Oprava strechy - SOS obchodu a služieb, Dolný Kubín"  3.12.2012
 1266/2012/KP Zmluva o bud. zmluve o VB  3.12.2012
 861/2011/OSM Zmluva o nájme nehnuteľnosti - dodatok : dohoda o skončení KNM 4/2011  3.12.2012
 1269/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 09/2012 5.12.2012
 913/2010/OSM Dodatok k NZ č.44/2010 - dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov  5.12.2012
 1272/2012/OVS Rámcová kúpna zmluva č. 1272/2012/OVS - "Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP"  5.12.2012
 1271/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  6.12.2012
 1273/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb   6.12.2012
 1274/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  6.12.2012
 1275/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  6.12.2012
 1276/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  6.12.2012
 1277/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  6.12.2012
 1278/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb 6.12.2012
 1279/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb 6.12.2012
 1280/2012/OKaCR Zmluva o poskytnutí služieb  6.12.2012
 385/2012/OKCRZVaI Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a o poskytovaní služieb                      ŽSK-OKS/2012/7.3  6.12.2012
 1282/2012/KP Zmluva o zverení majetku do správy  7.12.2012
 1061/2009/OCKJ Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávok  7.12.2012
 1283/2012/KP Zmluva o zriadení vecného bremena  7.12.2012
 1284/2012/KP Kúpna zmluva a zmluva o VB  7.12.2012
 582/2011/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 11/2011 - dodatok 2 o skončení  10.12.2012
 1285/2012/ODaRR Zmluva o nájme stavebného pozemku - mesto Turčianske Teplice  10.12.2012
 922/2007/OO Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb  11.12.2012
330/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 330/2012/OVS "Rekonštrukcia hygienických zariadení - SOŠ technická, Námestovo"  11.12.2012
 706/2012/OVS Dodatok č. 1 k ZoD č. 706/2012/OVS "Stavebné úpravy výplní otvorov  - Gymnázium, Hlinská, Žilina "  11.12.2012
 1286/2012/OSM Dodatok č. 5/2013 k Zmluve o dodávke plynuDodatok č. 5/2013  11.12.2012
 314/2011/OVS Dodatokč. 2 k Zmluve o dielo č. 01/122/2011 uzatvorený podľa Obchodného zákonníka  11.12.2012
 1288/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MT 05/2012  12.12.2012
 1048/2010/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov a hv č. 3/58/2010 Dodatok č.2  12.12.2012
 1289/2012/OVS  Kúpna zmluva č. 1289/2012/OVS -  Nákup výškovonastaviteľnej vane a elektrického sedačkového zdviháka pre ZpS a DSS Dolný Kubín  13.12.2012
 615/2011/OSM  Zmluva o poskytovaní služieb  14.12.2012
86/2012/OSM  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov MT č.01/2012  14.12.2012
 896/2007/OO  Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb  17.12.2012
 1290/2012/OVS  "Realizácia opravy strechy budovy internátu - SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín  18.12.2012
 1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
 1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2012
 106/2011/OVS   Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve č. 106/2011/OVS  18.12.2012
 1292/2012/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 8/2012  18.12.2012
 1291/2012/OKaCR  Zmluva o prevode hnuteľných archeologických nálezov        PÚ-12/1439-8/9850/FNK  18.12.2012
 893/2007/OO  Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb  19.12.2012
 108/2011/OVS  Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve č. 108/2011/OVS  19.12.2012
 1295/2012/KP  Kúpna zmluva  19.12.2012
 1296/2012/KP  Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv  19.12.2012
 1297/2012/KP  Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv  19.12.2012
 1296/2012/KP  Dodatok č. 1 k  Dohode o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv  19.12.2012
 1297/2012/KP  Dodatok č. 1 k  Dohode o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv  19.12.2012
 888/2009/ODaRR  Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej ravidelnej doprave prímestskej na území ŽSK - Dodatok č. 10  20.12.2012
 889/2009/ODaRR  Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej ravidelnej doprave prímestskej na území ŽSK - Dodatok č. 10  20.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN 21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN 21.12.2012
 1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.12.2012
 1298/2012/OVS  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  21.12.2012
 1299/2012/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov LH 11/2012  21.12.2012
 1301/2012/OSV  Zmluva o zverení hnuteľného majtku z projektu č. 217/10/2012  21.12.2012
 1300/2012/ODaRR  Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  21.12.2012
 897/2011/ODaRR  Dodatok č. 2 k Zmluve o zverení majetku - zhodnotenia ciest do správy správcu      21.12.2012
 1293/2012/ODaRR  Zmluva o poskytnutí služieb  21.12.2012
 1316/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1317/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1318/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1319/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1320/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1321/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1322/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1323/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1324/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1326/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1327/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1328/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1329/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1330/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1335/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1334/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1333/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1332/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1331/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1325/2012/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  27.12.2012
 1233/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1234/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1235/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1236/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1237/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1238/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1239/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1240/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1243/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1244/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1245/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1246/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1247/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1248/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1249/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1250/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1251/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1252/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1253/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1254/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 1281/2012/OSV  Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  28.12.2012
 321/2011/OSM  Dodatok č.1 k NZ LH 06/2011 Dohoda o skončení nájmu nebyt.pr.  28.12.2012
 1305/2012/OSM  Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. MT 06/2012  28.12.2012
 981/2012/OVS  Dodatok č. 1 k ZoD č. 981/2012/OVS "Rekonštrukcia vzduchotechniky- ZpS a DSS Čadca - Žiarec"  28.12.2012
 840/2012/OVS  Dodatok č. 1 k ZoD č. 840/2012/OVS "Stavebné úpravy pavilónu "C" Úradu ŽSK"  28.12.2012
 1302/2012/OKaCR  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľností ŽSK  28.12.2012
 1303/2012/OKaCR  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku  28.12.2012
 1304/2012/OKaCR  Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku  28.12.2012
 1306/2012/OKaCR  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku  28.12.2012

Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.01.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky