Zámer č.3

Zverejnenie zámeru predaja prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja obchodnou verejnou súťažou č. 3/2009

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) .

1. Predmetom OVS je odpredaj nehnuteľností :
- pozemok parc. KN – C č. 341 záhrady o výmere 12781 m2, kat. územie Bytčica, zapísaný na liste vlastníctva č. 806 ako kultúrna pamiatka park.2. Plné znenie vyhlásenia OVS a Podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.regionzilina.sk;
- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Komenského 48, 011 09 Žilina;
prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.

3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 02. 09. 2009 do 10.00 h. na adresu vyhlasovateľa.

4. Zámer odpredaja majetku formou Obchodnej verejnej súťaže schválilo zastupiteľstvo
Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 26/28 dňa 07. 07. 2009.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.09.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky