Zámer č.2

Zverejnenie zámeru predaja prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja obchodnou verejnou súťažou č. 2/2009

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) .

1. Predmetom OVS je odpredaj nehnuteľností :
- pozemky: parc. KN – C č. 2138/13 zastavané plochy a n. o výmere 257 m2, parc. KN-C č. 2138/14,zastavané plochy a nádvoria o výmere 328 m2,
- stavba na parc. KN – C č. 2138/13, 2138/14 (rozostavaná stavba – dielne), kat. územie Turany. Pôvodné pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 2383.


2. Plné znenie vyhlásenia OVS a Podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.regionzilina.sk;
- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Komenského 48, 011 09 Žilina;
prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.

3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 02. 09. 2009 do 10.00 h. na adresu vyhlasovateľa.

4. Zámer odpredaja majetku formou Obchodnej verejnej súťaže schválilo zastupiteľstvo
Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 26/28 dňa 07. 07. 2009.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.09.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky