Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Zámer č.2

Zverejnenie zámeru predaja prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja obchodnou verejnou súťažou č. 2/2009

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) .

1. Predmetom OVS je odpredaj nehnuteľností :
- pozemky: parc. KN – C č. 2138/13 zastavané plochy a n. o výmere 257 m2, parc. KN-C č. 2138/14,zastavané plochy a nádvoria o výmere 328 m2,
- stavba na parc. KN – C č. 2138/13, 2138/14 (rozostavaná stavba – dielne), kat. územie Turany. Pôvodné pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 2383.


2. Plné znenie vyhlásenia OVS a Podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.regionzilina.sk;
- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Komenského 48, 011 09 Žilina;
prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.

3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 02. 09. 2009 do 10.00 h. na adresu vyhlasovateľa.

4. Zámer odpredaja majetku formou Obchodnej verejnej súťaže schválilo zastupiteľstvo
Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 26/28 dňa 07. 07. 2009.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.09.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky