Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately