ŽSK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Sociálno-ekonomického podniku ŽSK

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • minimálne 3-ročná odborná prax v oblasti realitnej činnosti alebo stavebníctva alebo správy majetku alebo prevádzkovania budov alebo manažmentu,
 • minimálne 3-ročná prax v riadení kolektívu,
 • znalosť legislatívy z oblasti stavebníctva,
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • práca s PC na pokročilej úrovni MS Office),
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita,
 • dobré komunikačné, prezentačné a argumentačné schopnosti,
 • vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:plnenie vyššie uvedených požiadaviek:

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Základné kompetencie a činnosti vykonávané na pracovnom mieste:

· riadenie stratégie rozvoja spoločnosti, podnikateľského plánu a koordinovanie jeho realizácie,
· schvaľovanie obchodnej, výrobnej, finančnej, personálnej a sociálnej politiky, ako aj ciele a systém riadenia kvality,
· zodpovednosť za zabezpečenie výroby v zmysle plánu,
· schvaľovanie úloh pre jednotlivé útvary spoločnosti a hodnotenie ich výsledkov,
· schvaľovanie interných riadiacich aktov a systémových dokumentov spoločnosti,
· zastupovanie spoločnosti pri rokovaniach s tretími stranami.

Ponúkané podmienky:

 • mesačný príjem brutto – 1 500 €
 • benefity - služobný telefón, notebook.

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením zatvorenej obálky „výberové konanie - riaditeľ -_SEP s.r.o.“. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je 25.8.2018, pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Elektronická komunikácia pre účely tohto výberového konania je možná prostredníctvom e-mailovej adresy: zdenka.klincova@zilinskazupa.sk.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky