ŽSK obsadzuje pracovné miesto riaditeľ odboru školstva a športu

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • minimálne 5-ročná odborná prax v oblasti školstva,
 • minimálne 1-ročná prax v riadení kolektívu,
 • základné znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, výborná znalosť legislatívy z oblasti školstva, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...)
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • výborná znalosť štátneho jazyka,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.

Osobnostné predpoklady:

 • organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti,
 • zodpovednosť a vysoké pracovné nasadenie,
 • lojálnosť,
 • flexibilita,
 • bezúhonnosť,
 • aktívny vodič s vodičským oprávnením skupiny B.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 • predloženie profesijného životopisu,
 • spracovanie „Vízie o smerovaní Žilinského samosprávneho kraja v oblasti školstva na najbližšie 2-3 roky“ v rozsahu max. 1 strany A4 formátu.

Platové podmienky:

 • nástupný plat brutto od 1.500 €/mes

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, resp. e-mailom na adresu v termíne do 30. augusta 2018.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky