Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Horný val č. 20, 011 82 Žilin

Požiadavky na uchádzačov:
· vysokoškolské vzdelanie,
· minimálne 3-ročná odborná prax,
· minimálne 2- ročná riadiaca prax,
· odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z. kultúrno-osvetovej činnosti, zákon č. 516/2008 Z. z. o audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce, zákony o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. a č. 583/2004 Z. z., zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...),
· manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
· znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka - vítaná,
· aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
· bezúhonnosť.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
· plnenie vyššie uvedených požiadaviek,
· predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
· predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
· predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služiebs dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 rokyv štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.zilinskazupa.sk » Samospráva » Dokumenty - Oznamy » Dokumenty » Smernice » schválené v roku 2011.

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť do 16. 07. 2018 na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ– KKS ZA“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Klimíkovú na tel. č. 041/503 24 26.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky