Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 036 01 Martin

Požiadavky na uchádzačov:

 

 • vysokoškolské vzdelanie,
 • minimálne 3-ročná odborná prax,
 • odbornosť - znalosť legislatívy zo  sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,... )
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.


Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek,
 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
 • predloženie projektu so zameraním na napĺňanie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb a ich rozvoj podľa potrieb regiónu, s dôrazom na efektívnu hospodárnosť prevádzkovania organizácie, v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.zilinskazupa.sk» oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť do 16. 07. 2018 na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – CSS Ľadoveň“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Annu Klimíkovú na tel. č. 041/5032426.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky