Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miestoriaditeľ odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkomna Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • minimálne 3-ročná odborná prax v oblasti verejného obstarávania, alebo investícií, alebo správy majetku, alebo v oblasti stavebníctva
 • minimálne 3-ročná prax v riadení kolektívu
 • znalosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
 • legislatívne znalosti v oblasti verejného obstarávania,
 • legislatívne znalosti z oblasti stavebníctva, alebo oblasť kataster
 • výborná znalosť štátneho jazyka
 • MS Office na úrovni pokročilý
 • bezúhonnosť

Osobnostné predpoklady:

 • organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti
 • manažérske zručnosti
 • strategické myslenie
 • lojálnosť
 • flexibilita
 • bezúhonnosť

Zamestnanecké výhody, benefity

 • stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia
 • motivačný mzdový systém (plat dohodou podľa skúseností, minimálne 2 000 EUR)
 • pravidelné bonusy k platu (individuálna doplnková mzda, kvartálne odmeny, projektové odmeny)
 • výhody plynúce z kolektívnej zmluvy
 • služobný mobil
 • preplácanie stravného zamestnávateľom nad úroveň stanovenú zákonom

Náplň práce, zodpovednosti a kompetencie:

 • zodpovednosť za komplexné riadenie odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom
 • vytváranie stratégie v oblasti spadajúcej do kompetencie odboru a jej implementácia v súlade s akčným plánom
 • zodpovednosť za kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom
 • reportovanie vedeniu kraja

Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek
 • predloženie žiadosti o zaradenie na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • predloženie „Vízie so zameraním na oblasť verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja na najbližšie tri roky“ (v rozsahu max. 2 strany A4 formátu)

Platové podmienky:

 • nástupný plat brutto od 2 000 €/mesačne

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 31. 12. 2018, s označením obálky„osobný pohovor –riaditeľ odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke,
resp. e -mailom na adresu .

V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Klincovú na t. č.: 041/5032415.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky