Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto - vedúci oddelenie ľudských zdrojov

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • minimálne 5-ročná odborná prax v oblasti pracovnoprávnej, personalistiky a miezd,
 • minimálne 3-ročná prax v riadení kolektívu,
 • znalosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
 • legislatívne znalosti v oblasti personálnej a mzdovej
 • výborná znalosť štátneho jazyka,
 • MS Office na úrovni pokročilý

Osobnostné predpoklady:

 • organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti,
 • manažérske zručnosti
 • strategické myslenie
 • lojálnosť,
 • flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Stručný popis činnosti pracovného miesta:

 • zodpovednosť za riadenie útvaru ľudských zdrojov
 • vytváranie stratégie ľudských zdrojov a jej implementácia v súlade so stratégiou kraja
 • zodpovednosť za vzdelávanie zamestnancov, systém odmeňovania, sledovanie výkonnosti zamestnancov
 • zodpovednosť za kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych a interných noriem v oblasti personálnej a mzdovej
 • reportovanie vedeniu kraja


Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek
 • predloženie žiadosti o zaradenie na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • predloženie „Vízie riadenia ľudských zdrojov na najbližšie tri roky“ (v rozsahu max. 1 strany A4 formátu)

Platové podmienky:

 • nástupný plat brutto od 1.500 €/mes

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 24. septembra 2018, s označením obálky„osobný pohovor – vedúci oddelenia ĽZ“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Klincovú na t. č.: 041/5032415.
S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky