Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie primára(ky) OAIM Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš MUDr. Ivana Stodolu

vyhlasuje v súlade s ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. výberové konanie na obsadenie funkcie primár(ky) OAIM LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš.

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – absolvent lekárskej fakulty, špecializácia v odbore .

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť, osobnostné predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vypracovanie a predloženie projektu riadenia a rozvoja OAIM LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš; rozsah projektu max. na 3 strany (údaje potrebné k vypracovaniu projektu vyhlasovateľ poskytne na vyžiadanie)

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať písomne na
adresu: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš do rúk riaditeľa Palúčanská ulica č. 25 , 031 23 Liptovský Mikuláš

Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie OAIM – neotvárať“.

Žiadosť je potrebné zaslať najneskôr do: 21 dní od uverejnenia inzerátu na VUC Žilina a na www.nsplm.sk (rozhodujúci bude dátum podania na poštovej pečiatke).

Požadované doklady:

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť:
 • vyplnený osobný dotazník (uviesť aj telefonický kontakt),
 • profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • doklad o zápise do registra lekárov vedeného Slovenskou lekárskou komorou
 • súhlas žiadateľa so spracovaním svojich osobných údajov obsiahnutých v žiadosti a
priložených v dokladoch podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.

Predpokladaný nástup a podmienky výkonu funkcie

predpokladaný nástup podľa dohody; podmienkou výkonu funkcie je úspešná obhajoba projektu v pravidelných intervaloch od nástupu do funkcie (neúspešná obhajoba je dôvodom pre odvolanie z funkcie) .
Uchádzači , ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní budú pozvaní na osobný
pohovor

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky