Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach

Oznámenie voľného pracovného miesta

Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach v súlade s § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste.
Škola: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice
Sídlo: SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice

Kategória

učiteľ

Podkategória

učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD

Doba trvania pracovného pomeru

od 01 – 02/2018

Pracovný úväzok

37,5 hodiny týždenne ( 22 vyučovacích hodín )

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v odbore anglický jazyk

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom,
Profesijný životopis,
Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Doklady o vzdelaní (overené kópie)
V prípade uzavretia pracovného pomeru: výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné súvisiace požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka

Termín podania žiadosti

Do 14.12.2018 osobne alebo na adresu školy.

Kontakt

Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy

Telefonický kontakt

0905 668 904, 0905 668 917

Email

, sekretariat.sosptr@vuczilina.sk

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky