Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dlhodobej PN učiteľa s aprobáciou nemecký jazyk

Požiadavky:

Na vyučovanie cudzieho jazyka:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave Bratislave alebo metodicko-pedagogickom centre, alebo
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: do  12.04.2019.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky