Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru od 1.9.2019 učiteľa odborných predmetov v učebných odboroch kaderník, manikér -pedikér učiteľa anglického jazyka

Požiadavky:

na vyučovanie odborných predmetov v učebných odboroch kaderník, manikér -pedikér:
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov,
b) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

na vyučovanie anglického jazyka:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore anglický jazyk
b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka
c) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a absolvovanie rozširujúceho štúdia

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009Z.z.).
Zaradenie do platovej triedy 6 – 9, plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1.

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
  • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku

Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania zašlite písomne na adresu:
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: do 24. 6. 2019.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky