Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru od 1.9.2019 učiteľa odborných predmetov v učebných odboroch kaderník, manikér -pedikér učiteľa anglického jazyka

Požiadavky:

na vyučovanie odborných predmetov v učebných odboroch kaderník, manikér -pedikér:
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov,
b) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

na vyučovanie anglického jazyka:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore anglický jazyk
b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka
c) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a absolvovanie rozširujúceho štúdia

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009Z.z.).
Zaradenie do platovej triedy 6 – 9, plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1.

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
  • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku

Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania zašlite písomne na adresu:
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: do 24. 6. 2019.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky