Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konania

na obsadenie pracovných miest riaditeľov:

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin,
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina,
 • Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok,
 • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul.17.novembra 2701, 022 01 Čadca,
 • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2,036 08 Martin – Priekopa,
 • Gymnázium, Javorová 5, 015 21 Rajec,
 • Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín,
 • Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina,
 • Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš,
 • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina,
 • Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina,
 • Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok,
 • Gymnázium Vilima Paulínyho Tótha , Malá hora 3, 036 01 Martin,
 • Spojená škola Rosinská cesta 4,010 08 Žilina,
 • Stredná odborná škola polytechnická, Demäňovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš


Kvalifikačné predpoklady:
· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
· absolvovanie prvej atestácie,
· najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
 • znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku), vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • návrh koncepcie rozvoja školy – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

a) úvod,
b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele koncepcie rozvoja školy,
f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
i) záver.
Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

Platové podmienky: v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Nariadením vlády SR č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽNázov školy a adresa“ najneskôr do 12.04.2019 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 041/5032209, 041/5032415, 041/5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky