Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta "učiteľ odborných chemických predmetov" SOŠ polytechnickej, Ružomberok

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „učiteľ odborných chemických predmetov“

v Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok s predpokladaným nástupom 1. septembra 2019.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a ostatných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, chemicko-technologická fakulta (zameranie na výrobu celulózy a papiera vítané), príp. absolvent univerzitného smeru v zameraní na chémiu (pedagogická spôsobilosť vítaná)
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
 • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku ( ovládanie anglického jazyka vítané)
 • ovládanie práce s počítačom,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti,
 • plat sa určuje v zmysle Nariadenia vlády č. 345/2018 (podľa Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov, platová trieda v závislosti od kvalifikácie a platový stupeň podľa započítanej praxe)

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní (overené kópie),
 • prípadné potvrdenie o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti učiteľa v strednej škole,
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle Zákona č. 122/2003 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania prihlášky: 

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – učiteľ odborných chemických predmetov – neotvárať“ do 31.05.2019 na Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

 

Kontaktný telefón: 044 / 432 36 37, +421 905 625 276.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

V Ružomberku 16.04.2019 Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ SOŠ polytechnickej Ružomberok


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky