Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu školník, kurič

Termín nástupu: august 2019

Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer na dobu neurčitú

Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie

Stručný popis činností: školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná údržba elektrických, signalizačných kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných zariadení, stavebná oprava, drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru. Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Iné súvisiace požiadavky: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vodičský preukaz B
Podanie žiadosti: do 30.júna 2019 emailom , prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01 Žilina

kontakt: 041/7010425

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky