Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina príjme na skrátený pracovný úväzok na dobu určitú s nástupom ihneď počas zastupovania dočasnej PN učiteľa/ku v kombinácii fyzika - matematika

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
  • plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
  • doklady o vzdelaní,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.


Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na e-mail gvoza@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu školy.

Adresa školy:
Gymnázium
Veľká okružná 22
010 01 Žilina


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky