Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru počas zastupovania dočasnej práceneschopnosti a následne dlhodobej práceneschopnosti učiteľa/ku anglického jazyka

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
  • plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
  • doklady o vzdelaní,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.


Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na e-mail gvoza@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu školy do 20. júna 2019.

Adresa školy:
Gymnázium
Veľká okružná 22
010 01 Žilina


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky