Voľby do orgánov ŽSK v roku 2017


Zápisnica volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.11.2017

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa konajú 4. novembra 2017.

Na základe novely Ústavy SR (ústavný zákon č. 44/2017 Z. z.) sú poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávneho kraja volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie (2017-2022).

Legislatíva:

Podávanie kandidátnych listín

V súlade s § 139 a § 144 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov politická strana alebo koalícia politických strán prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t. j. do 5. septembra 2017 zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

Pre detailnejšie informácie o podávaní kandidátnych listín Vám dávame do pozornosti aj webovú stránku Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-vuc, na ktorej budú publikované všetky dôležité informácie potrebné pre kandidátov, politické strany alebo verejnosť, vrátane formulárov a vzorov kandidátnych listín a príloh k nim.

Preberanie kandidátnych listín na Úrade ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina:

pondelok – piatok: od 9.00 hodiny do 15.30 hodiny,
5. septembra 2017: od 9.00 hodiny do 24.00 hodiny
obedná prestávka: 11.00 - 12.00

Pre detailnejšie informácie o podávaní kandidátnych listín Vám dávame do pozornosti aj webovú stránku Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-vuc, na ktorej budú publikované všetky dôležité informácie potrebné pre kandidátov, politické strany alebo verejnosť, vrátane formulárov a vzorov kandidátnych listín a príloh k nim.

Nasledujúce:

VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN A POVINNÝCH PRÍLOH nájdete na tejto adrese:  http://www.minv.sk/?vuc17-info2

Zároveň dávame do pozornosti, že kandidátnu listinu je potrebné doručiť nielen v písomnej podobe, ale i v elektronickej forme, a to na elektronickom nosiči (CD alebo USB kľúč) v textovom editore.

Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou politických strán

  • do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka tá politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja, 
  • do obvodných volebných komisií môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka tá politická strana/koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva v danom volebnom obvode,

Oznámenie o delegovaní sa doručuje predsedovi Žilinského samosprávneho kraja 


Koordinátorka volieb za Žilinský samosprávny kraj
:
JUDr. Vladimíra Mikulová,
tel.: 041/50 32 710, 0905 835 354,

Zapisovateľka Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja:
JUDr. Lenka Bieliková
tel.: 041/50 32 700, 0918 772 844,