Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Legislatíva

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 3. júna 2005 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

 • Zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 
 • Ústava slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., v znení ústavného zákona č.9/1999 Z.z, v znení ústavného zákona č.90/2001 z.z., v znení ústavného zákona č. 140/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 323/2004 Z.z. - výňatok
 • Zákon č. 302/2001 Z.z.o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 • Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z.z. - výňatok
 • Zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z.z. - výňatok
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobodyv znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 156/1993 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z.z - výňatok
 • Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky - výňatok
 • Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach - výňatok
 • Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z. - výňatok
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov - Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí - výňatok
 • Zákon č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení sudcov v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - výňatok
 • Vyhlaška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 502/2002 Z.z. - výňatok
 • Výhlaška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 466/2001 Z.z., ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a ich spôsob úhrady
 • Výhlaška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2001 Z.z. o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky