Výzva na predkladanie ponúk: Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-006 (M1208) most cez Žarnovský potok v k.ú. Veľké Rovné