Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka konzervované ryby pre školskú jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina.