Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
47/21 Oznam o konaní komisií pre pridelenie dotácií z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2021 13.05.2021
46/21 Pozvánka na 25. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 07.05.2021
45/21 Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Turčianske kultúrne stredisko 01.05.2021
44/21 Zámer priameho nájmu BY č. 6/2021 30.04.2021
43/21 Zámer priameho nájmu BY č. 5/2021 30.04.2021
42/21 Zámer č. 11/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 30.04.2021
41/21 Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja 29.04.2021
39/21 Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 66/2021 27.04.2021
38/21 Návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020 27.04.2021
35/21 ZÁMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č. Z01/2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 19.04.2021
34/21 Pozvánka na 24. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 16.04.2021
33/21 Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja" 16.04.2021
32/21 Oznámenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území ŽSK na rok 2022 15.04.2021
31/21 Zámer č. 10/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021
30/21 Zámer č. 09/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021
29/21 Zámer č. 08/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021
28/21 Zámer č. 07/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021
27/21 Návrh VZN ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií Ignáca Gessaya, Tvrdošín 07.04.2021
26/21 ZÁMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021/LH 06.04.2021
24/21 Zámer priameho nájmu majetku č. 2/2021 OP Námestovo 30.03.2021
23/21 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 02/2021 24.03.2021
22/21 Zámer priameho nájmu č. TU 2/2021 19.03.2021
21/21 Zámer priameho nájmu č. TU 1/2021 19.03.2021
20/21 Zámer priameho nájmu č. LH 1/2021 19.03.2021
18/21 Uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 03.03.2021
14/21 Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2020 08.02.2021
13/21 Zámer č. 04/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
12/21 Zámer č. 6/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
11/21 Zámer č. 5/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
10/21 Zámer č. 3/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
9/21 Zámer č. 2/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
8/21 Zámer č. 1/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
7/21 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/OZ-OP 05.02.2021
6/21 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 01/2021 04.02.2021
5/21 Zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/OK 03.02.2021
4/21 Zámer priameho nájmu KNM č. 1/2021 02.02.2021
155/20 Oznámenie o prerokovaní Zadania Územného plánu regiónu Žilinského kraja 22.12.2020
137/20 Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 04.12.2020
128/20 Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021 06.11.2020
127/20 Zámer č. 26/2020 prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
126/20 Zámer č. 25/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
125/20 Zámer č. 24/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
124/20 Zámer č. 23/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
123/20 Zámer č. 22/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
122/20 Zámer budúceho predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 04/2020/OD 06.11.2020
100/20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. __/2020/NZ uzavretá podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. medzi 21.09.2020
87/20 Zámeru priameho predaja majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/OZ ZZ ŽSK 31.08.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020
389/19 Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovac.konaní a závereč.stanoviska - Reming consult a.s. 27.12.2019

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky