Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
103/21 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 05/2021 - majetok v správe KNsP Čadca 22.09.2021
102/21 Zámer a podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-04/2021 14.09.2021
101/21 Zámer č. 25/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 10.09.2021
100/21 Zámer č. 24/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 10.09.2021
99/21 Zámer č. 23/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 10.09.2021
98/21 Zámer č. 22/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 10.09.2021
97/21 Zámer č. 21/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 10.09.2021
96/21 Zámer č. 20/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 10.09.2021
95/21 Zámer č. 19/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 10.09.2021
94/21 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 01/2021/OD 06.09.2021
93/21 Opakovaný zámer priameho predaja č. 2 03.09.2021
92/21 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/TT 02.09.2021
90/21 Zámer a podmienky OVS č. 02/2021 o nájme nebytových priestorov 23.08.2021
89/21 Zámer priameho nájmu KNM č. 5/2021 19.08.2021
90/21 Zámer priameho nájmu TU č. 3/2021 19.08.2021
81/21 Uznesenia z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 29.07.2021
68/21 Plán kontrolnej činnosti ÚHK ŽSK na 2. polrok 2021 - Plán hlavných úloh KČ a Plán KČ 16.06.2021
41/21 Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja 29.04.2021
39/21 Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 66/2021 27.04.2021
38/21 Návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020 27.04.2021
33/21 Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja" 16.04.2021
32/21 Oznámenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území ŽSK na rok 2022 15.04.2021
27/21 Návrh VZN ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií Ignáca Gessaya, Tvrdošín 07.04.2021
14/21 Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2020 08.02.2021
155/20 Oznámenie o prerokovaní Zadania Územného plánu regiónu Žilinského kraja 22.12.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020