Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
81/21 Uznesenia z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 29.07.2021
80/21 Stavebné povolenie pre stavbu „Úprava komunikácie Poštová a jej dopravného napojenia“ 28.07.2021
78/21 Dodatku č. 1 k VZN 31/2014 08.07.2021
68/21 Plán kontrolnej činnosti ÚHK ŽSK na 2. polrok 2021 - Plán hlavných úloh KČ a Plán KČ 16.06.2021
41/21 Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja 29.04.2021
39/21 Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 66/2021 27.04.2021
38/21 Návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020 27.04.2021
33/21 Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja" 16.04.2021
32/21 Oznámenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území ŽSK na rok 2022 15.04.2021
27/21 Návrh VZN ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií Ignáca Gessaya, Tvrdošín 07.04.2021
14/21 Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2020 08.02.2021
155/20 Oznámenie o prerokovaní Zadania Územného plánu regiónu Žilinského kraja 22.12.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch