Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

18. januára 2019 (piatok) o 9.30 hodine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

18. januára 2019 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 9. novembra 2018.
 3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2018.
 4. Určenie finančných prostriedkov na dotačné programy v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Prevod akcií Letiskovej spoločnosti, a. s., Žilina z Ministerstva dopravy a výstavby SR na Žilinský samosprávny kraj.
 6. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 7. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP a schválenie medzinárodnej zmluvy v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 8. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 9. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
 10. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Schválenie spolufinancovania projektového zámeru SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste v rámci zahraničnej výzvy The Velux Foundations, projekt s názvom „Incerase  of attractivity of VET scholl in Kysucké Nové Mesto/Zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste“ vo výške 5 767 €.
 12. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2019“ vo výške 105 200 €.
 13. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.6.
 14. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 15. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny č. 1 AKTÍVNY ČLOVEK=AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018
 16. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny č. 2 KULTÚRA v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018
 17. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny č. 3 VEREJNÝ PRIESTOR A VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018
 18. Informácia o výsledkoch prvého kola žiadostí o finančný príspevok z Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny.
 19. Rôzne.
 20. Záver.

S pozdravom
Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová
Žilina 11. januára 2019

Ing. Michal Slašťan v. r.
predseda komisie