Všeobecne záväzné nariadenia


 • VZN 2/2003 - úplne znenie - zrušené dňa 15. 5. 2011
o ocenení Žilinského samosprávneho kraja
(pdf.; 152,84 kB)
 1. o ocenení Žilinského samosprávneho kraja
  (pdf.; 149,44 kB)
 1. o ocenení Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 3/2004 - úplné znenie
  o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja 
  (pdf.; 179,63 kB) 

  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 3/2004 o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 4/2004 - úplne znenie - zrušené 31.12.2016 a nahradené VZN ŽSK 46/2016
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja
  (pdf.; 345,73 kB)
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja 
  (pdf.; 236,02 kB)
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v duálnom zobrazení
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27. 04. 2005.
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27.04.2005 a Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 13/3 zo dňa 16.02.2010.
 2. Dodatok 4 k VZN 4/2004 
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27.04.2005, Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 13/3 zo dňa 16.02.2010 a Dodatku č. 3 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 6/7 zo dňa 9.11.2010
 1. Metodický pokyn riaditeľa Úradu ŽSK  č. 2/2007 k VZN ŽSK č. 4/2004 a k návrhu zmlúv vypracovaných podľa VZN č. 4/2004 - zrušený dňa 1.6.2010
 2. Metodický pokyn  predsedu ŽSK č. 1/2015 k VZN ŽSK č. 4/2004 - platnosť od 1.1.2016 
 3. Metodický pokyn  predsedu ŽSK č. 1/2010 k VZN ŽSK č. 4/2004 - platnosť končí 31.12.2015
 • o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja 
  (PDF, 184 kB)
 1. o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN 7/2005 - úplne znenie

  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (doc.; 186 kB)

  VZN 7/2005  - zrušené dňom 30. 06. 2014 nadobudnutím účinnosti VZN 31/2014
  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (PDF, 81 kB)
 1. o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v     zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 
 1. o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • VZN 8/2005 - úplne znenie

  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doc.;  138,5 kB)
  VZN 8/2005 - zrušené dňom 8. marca 2010 nadobudnutím účinnosti VZN 22/2010
  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  (PDF, 39 kB)
 1. o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a    vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja
  (pdf.;243,4 kB)
 1. o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja v znení dodatku číslo 1 (pdf.; 35 kB)
 • ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení ako vecne príslušných správnych orgánov
 • o zdanení motorových vozidiel - zrušené dňa 31.12.2010
 • o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 12/2008 - úplne znenie
  o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
  (pdf.; 193,38 kB) - zrušené a nahradené VZN ŽSK č. 23/2010
 1. o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
  (pdf.; 244,07 kB)
 1. k všeobecnému záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 12/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
 • VZN 13/2008 - úplné znenie – VZN zrušené VZN č. 35/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2015
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu vidieka
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka.
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 11/3 zo dňa 16. 02. 2010.

 • o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK zriaďovateľom neštátnych ZUŠ, JŠ a ŠZ - zrušené dňa 31.12.2009
 1.  Príloha č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 20 kB
  k všeobecnému záväznému nariadeniu ŽSK číslo 15/2005 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 
 2.  Príloha č.2 k VZN 15/2008 (pdf.; 27 kB)
  k všeobecnému záväznému nariadeniu ŽSK číslo 15/2005 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach-v
 1.  Príloha č.1 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 20 kB) 
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 2.  Príloha č.2 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 28 kB) 
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 3.  Príloha č.3 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 28 kB)  
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 1. Príloha č.2 k Dodatku č.2 k VZN 15/2008                                    
 2. Príloha č.3 k Dodatku č.2 k VZN 15/2008                                 
 1. Príloha č.2 k Dodatku č.3 k VZN 15/2008                                    
 2. Príloha č.3 k Dodatku č.3 k VZN 15/2008
 1. Príloha č.4 k Dodatku č. 4 k VZN č. 15/2008
 1. Príloha 1 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008                                    
 2. Príloha 2 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008                                     
 3. Príloha 3 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008    
 • VZN 16/2009 - úplné znenie - VZN zrušené VZN č. 36/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2015
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu rozvoja cestovného ruchu
 1. Dodatok 1 k VZN 16/2009
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu zo dňa 17. 03. 2009
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 12/3 zo dňa 16. 02. 2010.

 • o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN 18/2009  - zrušené dňom 30. 06. 2014 nadobudnutím účinnosti VZN 31/2014
  o poskytovaní sociálnych služieb
 1. o poskytovaní sociálnych služieb

 • Úplné znenie VZN 20/2010 
  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.

  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.

  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na  základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 14/10 zo dňa 27.4. 2011
  3. Dodatok č. 3 k VZN 20/2010
 • o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja na rok 2010 - VZN stratilo platnosť a účinnosť dňom 31.12.2010
 • Úplné znenie VZN 23/2010 
  o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY.

  o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY.

  o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
 • Úplné znenie VZN 24/2010 o daní z motorových vozidiel

  o daní z motorových vozidiel    
 • VZN 25/2011 - zrušené dňom 3.januára 2012
  o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja 
 • o záväzných častiach Zmien a doplnkovč. 4 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 1. Príloha 1.1.
 2. Príloha 1.2
 • o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja 
 • o zrušení Školského internátu, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok ako súčasti Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
 • VZN č.47/2017
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Školská 837, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín
 • VZN č.48/2017 - nadobúda účinnosť 11.10.2017
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti

  Príloha 1 k VZN č. 48/2017

 • VZN č.49/2018
  o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja

Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky