Všeobecne záväzné nariadenia

 • VZN 3/2004 - úplné znenie o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja (pdf.; 179,63 kB)
  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 3/2004 o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 6/2005
  o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja (PDF, 184 kB)
  Dodatok 1 k VZN 6/2005 
 • VZN 7/2005 - úplne znenie
  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (doc.; 186 kB) 
  VZN 7/2005- zrušené dňom 30. 06. 2014 nadobudnutím účinnosti VZN 31/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (PDF, 81 kB)
  Dodatok 1 k VZN 7/2005
  Dodatok 2 k VZN 7/2005

 • VZN 8/2005 - úplne znenie
  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doc.; 138,5 kB) VZN 8/2005 - zrušené dňom 8. marca 2010 nadobudnutím účinnosti VZN 22/2010 o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 39 kB)
  Dodatok 1 k VZN 8/2005
  Dodatok 2 k VZN 8/2005

 • VZN 9/2007
  ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení ako vecne príslušných správnych orgánov
 • VZN 10/2007
  o zdanení motorových vozidiel - zrušené dňa 31.12.2010
 • VZN 11/2008
  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 14/2008
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK zriaďovateľom neštátnych ZUŠ, JŠ a ŠZ - zrušené dňa 31.12.2009
 • VZN 17/2009
  o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN 22/2010
  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja na rok 2010 - VZN stratilo platnosť a účinnosť dňom 31.12.2010
 • VZN 25/2011 - zrušené dňom 3.januára 2012 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 26/2011
  o záväzných častiach Zmien a doplnkovč. 4 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN 29/2013
  o zrušení Školského internátu, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok ako súčasti Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
 • VZN 30/2013
  o počte tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 + Príloha
 • VZN 31/2014 - úplné znenie
  o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia
  VZN 31/2014 
  Dodatok č. 31/2014 k VZN 31/2014 - nadobúda účinnosť 1. augusta 2021

  - Dodatok č. 5 k VZN ŽSK č. 39/2015 - s účinnosťou od 1. januára 2019
    - Príloha č. 1 k VZN ŽSK č. 39/2015
    - Príloha č. 2 k VZN ŽSK č. 39/2015

 • VZN č.40/2015
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosť
  Príloha 1 k VZN č.40/2015

  Metodický pokyn riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2016k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 40/2015
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
 • VZN č. 41/2016
  o zrušení Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Vrbická cesta 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • VZN č. 42/2016
  o zrušení Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
 • VZN č. 43/2016
  o zrušení Strednej odbornej školy, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a jej súčastí: Školskej jedálne, Komenského 1049/23, 038 53 Turany, Školského internátu, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany
 • VZN č. 44/2016
  o zriadení Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany ako súčasti Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin s organizačnými zložkami Stredná odborná škola strojnícka, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola rybárska, Červenej armády 25, 036 01 Martin
 • VZN č. 45/2016
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti
  Príloha 1 k VZN č.45/2016
  Dodatok č. 1 k VZN č. 45/2016
  Príloha 1
 • VZN č.47/2017
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Školská 837, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín
 • VZN č.48/2017
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti
  Príloha 1 k VZN č. 48/2017

 • VZN č.49/2018
  o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN č. 51/2018 - ruší sa dňom 31.12.2018
  o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.
 • VZN č. 52/2018
  o zrušení Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica.
 • VZN č. 53/2018
  o zrušení Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • VZN č. 54/2018
  o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto k 01.09.2018.
 • VZN č. 55/2018
  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
 • VZN č. 56/2019
  o zrušení Školskej jedálne, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica.
 • VZN č. 57/2019
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
 • VZN č. 58/2019
  o zrušení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok a jeho súčasti Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok.
 • VZN č. 59/2019
  o zriadení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.
 • VZN č. 60/2019
  o zriadení Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.

 • VZN č. 61/2019 - ruší sa dňom 31.8.2020
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín
 • Úplné znenie VZN č. 62/2019 - platné od 1.2.2021
  o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
  - Príloha č. 1
  - Príloha č. 2
  - Príloha ABCDEFGHI
  VZN č. 62/2019 
  Príloha č. 1 a 2
  Príloha ABCDEFGHI
  Dodatok č. 1, Príloha č. 2 - platná do 30.9.2020
  Dodatok č. 2, Príloha č. 2
  Dodatok č. 3, Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha ABCDEaI
 • VZN č. 65/2020
  o organizácii referenda 
 • VZN č. 66/2020 
  o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
 • VZN č. 67/2021
  o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí: Školského internátu, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín a Školskej jedálne, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín