Všeobecne záväzné nariadenia

 • VZN 2/2003 - úplne znenie - zrušené dňa 15. 5. 2011
  o ocenení Žilinského samosprávneho kraja
  (doc.; 52 kB)
 1. o ocenení Žilinského samosprávneho kraja
  (doc.; 43 kB)
 1. o ocenení Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 3/2004 - úplné znenie
  o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja 
  (doc.; 95 kB) 

  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 3/2004 o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 4/2004 - úplne znenie - zrušené 31.12.2016 a nahradené VZN ŽSK 46/2016
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja
  (doc.; 52 kB)
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja 
  (doc.; 56,5 kB)
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v duálnom zobrazení
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27. 04. 2005.
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27.04.2005 a Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 13/3 zo dňa 16.02.2010.
 2. Dodatok 4 k VZN 4/2004 
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27.04.2005, Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 13/3 zo dňa 16.02.2010 a Dodatku č. 3 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 6/7 zo dňa 9.11.2010
 1. Metodický pokyn riaditeľa Úradu ŽSK  č. 2/2007 k VZN ŽSK č. 4/2004 a k návrhu zmlúv vypracovaných podľa VZN č. 4/2004 - zrušený dňa 1.6.2010
 2. Metodický pokyn  predsedu ŽSK č. 1/2015 k VZN ŽSK č. 4/2004 - platnosť od 1.1.2016 
 3. Metodický pokyn  predsedu ŽSK č. 1/2010 k VZN ŽSK č. 4/2004 - platnosť končí 31.12.2015
 • o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja 
  (PDF, 184 kB)
 1. o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN 7/2005 - úplne znenie

  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (doc.; 186 kB)

  VZN 7/2005  - zrušené dňom 30. 06. 2014 nadobudnutím účinnosti VZN 31/2014
  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (PDF, 81 kB)
 1. o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v     zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 
 1. o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • VZN 8/2005 - úplne znenie

  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doc.;  138,5 kB)
  VZN 8/2005 - zrušené dňom 8. marca 2010 nadobudnutím účinnosti VZN 22/2010
  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  (PDF, 39 kB)
 1. o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a    vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja
  (doc.;101 kB)
 1. o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja v znení dodatku číslo 1 (pdf.; 35 kB)
 • ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení ako vecne príslušných správnych orgánov
 • o zdanení motorových vozidiel - zrušené dňa 31.12.2010
 • o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 12/2008 - úplne znenie
  o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
  (doc.; 97,5 kB) - zrušené a nahradené VZN ŽSK č. 23/2010
 1. o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
  (doc.; 103 kB)
 1. k všeobecnému záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 12/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
 • VZN 13/2008 - úplné znenie – VZN zrušené VZN č. 35/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2015
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu vidieka
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka.
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 11/3 zo dňa 16. 02. 2010.

 • o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK zriaďovateľom neštátnych ZUŠ, JŠ a ŠZ - zrušené dňa 31.12.2009
 1.  Príloha č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 20 kB
  k všeobecnému záväznému nariadeniu ŽSK číslo 15/2005 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 
 2.  Príloha č.2 k VZN 15/2008 (pdf.; 27 kB)
  k všeobecnému záväznému nariadeniu ŽSK číslo 15/2005 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach-v
 1.  Príloha č.1 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 20 kB) 
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 2.  Príloha č.2 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 28 kB) 
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 3.  Príloha č.3 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 28 kB)  
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 1. Príloha č.2 k Dodatku č.2 k VZN 15/2008                                    
 2. Príloha č.3 k Dodatku č.2 k VZN 15/2008                                 
 1. Príloha č.2 k Dodatku č.3 k VZN 15/2008                                    
 2. Príloha č.3 k Dodatku č.3 k VZN 15/2008
 1. Príloha č.4 k Dodatku č. 4 k VZN č. 15/2008
 1. Príloha 1 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008                                    
 2. Príloha 2 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008                                     
 3. Príloha 3 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008    
 • VZN 16/2009 - úplné znenie - VZN zrušené VZN č. 36/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2015
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu rozvoja cestovného ruchu
 1. Dodatok 1 k VZN 16/2009
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu zo dňa 17. 03. 2009
 1. o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 12/3 zo dňa 16. 02. 2010.

 • o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN 18/2009  - zrušené dňom 30. 06. 2014 nadobudnutím účinnosti VZN 31/2014
  o poskytovaní sociálnych služieb
 1. o poskytovaní sociálnych služieb

 • o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.

  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.

  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na  základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 14/10 zo dňa 27.4. 2011
 • o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.


  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja
 • o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja na rok 2010 - VZN stratilo platnosť a účinnosť dňom 31.12.2010
 • Úplné znenie VZN 23/2010 
  o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY.

  o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY.

  o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
 • Úplné znenie VZN 24/2010 o daní z motorových vozidiel

  o daní z motorových vozidiel    
 • VZN 25/2011 - zrušené dňom 3.januára 2012
  o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja 
 • o záväzných častiach Zmien a doplnkovč. 4 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 1. Príloha 1.1.
 2. Príloha 1.2
 • o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja 
 • o zrušení Školského internátu, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok ako súčasti Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
 • o počte tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 +Príloha
 • VZN 31/2014
  o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia
 • VZN 32/2014
  o zrušení Spojenej školy, Hlinská 31, 010 01 Žilina s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Hlinská 31, Žilina, Stredná odborná škola, Hlinská 31, Žilina a Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
 • VZN 33/2014
  o zriadení strednej školy - Hotelovej akadémie, Hlinská 31, 010 01 Žilina a zriadení školského zariadenia - Školskej jedálne, Hlinská 33, 010 01 Žilina ako súčasti Hotelovej akadémie, Hlinská 31, 010 01 Žilina
 • VZN č. 34/2014
  o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory

  Príloha 1 k VZN č. 34/2014

 • VZN č.35/2015 - ktorým sa zrušuje VZN ŽSK číslo 13/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka
 • VZN č.36/2015 - ktorým sa zrušuje VZN ŽSK číslo 16/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu 
 • VZN č.37/2015 - o zrušení Školskej jedálne, Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš ako súčasti Strednej odbornej školy polytechnickej, Liptovský Mikuláš
 • VZN č.38/2015 - o zrušení Gymnázia Jozefa Cígera Hronského, Čachovský rad, Vrútky
 • Úplné znenie VZN č. 39/2015
  o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja

  VZN č.39/2015

  Príloha 1
  Príloha 2
  Príloha  A
  Príloha  B
  Príloha  C
  Príloha  D
  Príloha  E
  Príloha  F
  Príloha  G
  Príloha  H 

  Dodatok č. 1 k VZN ŽSK č. 39/2015 
  Príloha 1 k VZN ŽSK č. 39-2015 
  Príloha 2 k VZN ŽSK č. 39-2015 

  Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 39/2015 
  Príloha 1
  Príloha 2

  Dodatok č. 3 k VZN ŽSK č. 39/2015nadobúda účinnosť od 1. augusta 2017
  Príloha A k VZN ŽSK č. 39-2015
  Príloha B k VZN ŽSK č. 39-2015
  Príloha C k VZN ŽSK č. 39-2015
  Príloha D k VZN ŽSK č. 39-2015
  Príloha F k VZN ŽSK č. 39-2015


 • VZN č.40/2015 
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosť

  Príloha 1 k VZN č.40/2015

  Metodický pokyn riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 40/2015
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti. 
 • VZN č.41/2016 
  o zrušení Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Vrbická cesta 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • VZN č.42/2016 
  o zrušení Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
 • VZN č.43/2016 
  o zrušení Strednej odbornej školy, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a jej súčastí: Školskej jedálne, Komenského 1049/23, 038 53 Turany, Školského internátu, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany 
 • VZN č.44/2016 
  o zriadení Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany ako súčasti Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin s organizačnými zložkami Stredná odborná škola strojnícka, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola rybárska, Červenej armády 25, 036 01 Martin
 • VZN č.45/2016
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti

  Príloha 1 k VZN č.45/2016

  Dodatok č. 1 k VZN č. 45/2016
  Príloha 1
 • VZN č.46/2016
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN č.47/2017
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Školská 837, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín
 • VZN č.48/2017 - nadobúda účinnosť 11.10.2017
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti

  Príloha 1 k VZN č. 48/2017

Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky