Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2015 upravuje podmienky poskytovania ochrany zamestnancom pred ich neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vrátane zamestnávateľa pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Tento zákon vybraným kategóriám zamestnávateľov uložil povinnosť vytvoriť účinný vnútorný systém vybavovania podnetov a ustanoviť osobu zodpovednú za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Preto, na základe § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. Žilinský samosprávny kraj vydal túto smernicu:
Smernica č. 107/2015 - o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Úlohy zodpovednej osoby (napr. prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov – oznamov o protispoločenskej činnosti zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti) plní Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja.

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu , ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) písomne poštou zaslanou na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, hlavný kontrolór, Komenského 48, 011 09 Žilina, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.11.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky