Komisie Zastupiteľstva ŽSK

Zastupiteľstvo si zriaďuje podľa zákona 302/2001 Z. z. komisie ako svoje poradné, kontrolné, iniciatívne orgány, a to buď ako stále alebo dočasné orgány. Ich činnosť sa riadi Rokovacím poriadkom komisií Zastupiteľstva ŽSK.