Komisia v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

 

P o z v á n k a


na zasadnutie komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zriadenej v zmysle ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré bude

14. decembra 2020 (pondelok) o 12.00 hodine 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke riaditeľa úradu na 2. poschodí.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Prešetrenie podnetu poslanca Ing. Ľubomíra Bechného z 26. 10. 2020 vo veci možného konfliktu záujmu poslanca.
  3. Rôzne.
  4. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 9. decembra 2020

Ing. Peter Kašuba v. r.
predseda komisie