Smernice schválené v roku 2008

číslo smernice
 • Smernica č. 75/2008
  ktorou sa stanovuje program odbornej výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevencie rizík
  (pdf.; 340,73 kB)
 • Smernica č.71/2008
  postup pri oznámení vzniku pracovného úrazu, iného ako pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti
  (pdf.; 802 kB)
 • Smernica č.70/2008 
  o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
  (pdf; 155,4 kB) 
  - platnosť smernice v znení dodatkov končí 31. 10. 2011, nahradená Smernicou 96/2011