Smernice schválené v roku 2007

číslo smernice
Smernica č. 52/2007
O používaní služobných mobilných telefónov v Hlasovej Virtuálnej Privátnej Siete
(PDF, 34 kB)
Smernica č. 53/2007 - zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 117/2017
Postup pri poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
Smernica č. 54/2007

O odpadovom hospodárstve a nakladaní s odpadom so zameraním na obmedzovanie znečistenia životného prostredia

Smernica č. 55/2007

O výdaji materiálu zo skladu MTZ

Smernica č. 56/2007

Postupy v prípade poškodenia zdravia a zásady poskytnutia prvej pomoci

Smernica č. 57/2007
O centrálnej úschove uzatvorených zmlúv 
Dodatok č. 1 k smernici č. 57/2007
Smernica č.58/2007
O vymáhaní spôsobenej škody a o škodovej komisií
Smernica č. 59/2007 -zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 79/2010
O obsluhe a využívaní dochádzkového systému
(pdf.; 65,5 kB)
Smernica č.60/2007
Pracovný poriadok Úradu Žilinského samosprávneho kraja - zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 86/2010
(pdf.; 232,24 kB) 
Smernica č. 61/2007 - zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 95/2011
O obehu účtovných dokladov
(pdf.; 425,91 kB)
Smernica č. 61/2007
O obehu účtovných dokladov - verzia EUR
Smernica č. 62/2007
Požiarny štatút Žilinského samosprávneho kraja
zrušená dňa 14.5.2010 a nahradená Smernicou č. 83/2010
Smernica č. 63/2007
Pokyn pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
zrušená dňa 14.5.2010 a nahradená Smernicou č. 85/2010

Smernica č. 64/2007 - zrušená 1.2.2016 a nahradená Smernicou 111/2016
O hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely na Úrade Žilinského samosprávneho kraja 
(pdf.; 77,5 kB)

Smernica č. 64/2007
O hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely na Úrade Žilinského samosprávneho kraja - verzia EUR

Smernica č. 65/2007 - účinná od 1.1.2008
O tvorbe a použití rezervného fondu Žilinského samosprávneho kraja
(pdf.; 23 kB) 
Smernica č. 66/2007 -zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 98/2012
Na ochranu nefajčiarov Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(pdf.; 344,66 kB)