Smernice schválené v roku 2006

číslo smernice
Smernica č. 34/2006
Požiarny štatút Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 70 kB) zrušená dňa 30.9.2007 a nahradená Smernicou č. 62/2007
Smernica č. 35/2006
O ochrane nefajčiarov zrušená dňa 30.11.2007 a nahradená Smernicou č. 66/2007
Smernica č. 36/2006
Pokyn pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
(PDF, 33 kB) zrušená dňa 30.9.2007 a nahradená Smernicou č. 63/2007
Smernica č. 37/2006
O zabezpečení identifikácie zamestnancov a o zabezpečení evidencie návštev v budove Úradu ŽSK.
(PDF, 175 kB) zrušená dňa 1.8.2010 a nahradená Smernicou č. 90/2010
Smernica č. 38/2006
O obsluhe a využívaní dochádzkového systému
(PDF, 33 kB) zrušená dňa 1.7. 2006 a nahradená Smernicou č.44/2006
Smernica č. 39/2006
Pracovný poriadok Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 108 kB)  zrušená dňa 11.5. 2006 a nahradená Smernicou č.43/2006
Smernica č.40/2006
O postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných Úradom Žilinského samosprávneho kraja
(PDF,34 kB) zrušená dňa 1.7. 2006 a nahradená Smernicou č.45/2006
Smernica č. 41/2006
o postupe pri zadávaní verejných zákaziek
(PDF, 222,2 kB) zrušená dňa 19.12.2008 a nahradená Smernicou  č.74/2008
Smernica č. 42/2006
Pokyn pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase 
zrušená dňa 14.5.2010 a nahradená Smernicou č. 84/2010
Smernica č. 43/2006  
Pracovný poriadok Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 111 kB)   zrušená dňa 1.7. 2006 a nahradená Smernicou č.47/2006
Smernica č. 44/2006
O obsluhe a využívaní dochádzkového systému
(PDF, 35 kB)   zrušená dňa 1.9. 2007 a nahradená Smernicou č.59/2007
Smernica č. 45/2006
O postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných Úradom Žilinského samosprávneho kraja 
(doc.; 127 kB)
Dodatok č. 1 k Smernici č. 45/2006
Smernica č. 46/2006
Organizácia a hospodárenie služobnej autoprevádzky
(PDF,278 kB) zrušená dňa 30.9.2008 
Dodatok 1/2007 
(doc; 49 kB) zrušená dňa 31.12.2010 a nahradená Smernicou č. 93/2011
Smernica č. 47/2006
Pracovný poriadok Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 112 kB)  zrušená dňa 31.8. 2007 a nahradená Smernicou č.60/2007   
Smernica č. 48/2006
Štatút krízového štábu 
(PDF, 65,6 kB) zrušená dňa 30.9.2008 a nahradená Smernicou č. 73/2008
Smernica č. 49/2006
O ochrane pracovných podmienok žien
Smernica č. 50/2006
Štatút komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(PDF, 115 kB) 
Smernica č. 51/2006
O vedení účtovníctva
(pdf.; 110 kB) zrušená dňa 31.12. 2007 a nahradená Smernicou č.69/2008