Smernice schválené v roku 2004

číslo smernice
Smernica č. 2/2004
Zabezpečenie postupu pri organizovaní výberového konania na miesto najvyššieho vedúceho zamestnanca zamestnávateľa podľa § 5 Zákona o výkone práce vo verejnom
(PDF, 37 kB) zrušená dňa 30.6.2007
Smernica č. 3/2004 - Neplatná

Zabezpečenie postupu pri organizovaní výberového konania na funkcie vedúcich odborov a vedúcich oddelení Úradu ŽSK podľa § 5 Zákona o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z.
(PDF, 36 kB)

Smernica č. 4/2004
Štatút krízového štábu
(PDF, 35 kB) zrušená dňa 15.9. 2006 a nahradená Smernicou č.48/2006
Smernica č. 6/2004

Hospodárenie s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely na Úrade Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 44 kB) zrušená dňa 1.11.2007 a nahradená Smernicou č.64/2006

Smernica č. 7/2004 - účinná od 25.2.2004
Zásady tvorby a použitia rezervného fondu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 22 kB) - zrušená 31.12.2007 a nahradená Smernicou 65/2007

Smernica č. 8/2004 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 78 kB) Metodický pokyn č. 1 predsedu ŽSK a Dodatok 1/2007 k tejto smernici sú zrušené a nahradené Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, ktoré sú platné od 01. 05. 2010

- Metodický pokyn predsedu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2009 k Smernici ŽSK č. 8/2004 v znení neskorších dodatkov

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK

Dodatok 1/2007 - účinný od 1.4. 2007
Smernica č. 9/2004
Postup pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných Žilinským samosprávnym krajom
(PDF, 87 kB)   zrušená dňa 2.2. 2006 a nahradená Smernicou č.40/2006
Smernica č. 10/2004
Obsluha a využívanie dochádzkového systému
(PDF, 32 kB)  zrušená dňa 15.2. 2006 a nahradená Smernicou č.38/2006
Smernica č. 11/2004
Pamätná kniha Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 29 kB)
Smernica č. 12/2004
Zásady používania informačných technológií a výpočtovej techniky na Úrade Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 54 kB) zrušená dňa 1.8.2010 a nahradená Smernicou č. 89/2010
Smernica č. 13/2004 - účinná od 17.5.2014
Zásady pre zber a spracovanie údajov do rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 57 kB) zrušená dňa 29.2.2008 a nahradená Smernicou 67/2008
Smernica č. 14/2004
Organizácia a hospodárenie služobnej autoprevádzky
(PDF, 278 kB)  zrušená dňa 10.7. 2006 a nahradená Smernicou č.46/2006
Smernica č. 15/2004
Stravovanie zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 25 kB)
Smernica č. 16/2004
Verejné obstarávanie
(PDF, 34 kB)  zrušená dňa 10.7. 2006 a nahradená Smernicou č.41/2006
Smernica č. 17/2004
Výdaj materiálu zo skladu MTZ
(PDF, 23 kB)  zrušená dňa 1.2.2007 a nahradená Smernicou č.55/2007
Smernica č. 18/2004
Separovaný zber papiera
(PDF, 22 kB)  zrušená dňa 1.2.2007 a nahradená Smernicou č.54/2007
Smernica č. 19/2004 - zrušené ku dňu 31.10.2015
Vyrozumenie o vzniku krízovej situácie
Dodatok č. 1 k smernici č. 19/2004
(PDF, 21 kB) 
Smernica č. 20/2004
Pracovný poriadok Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 101 kB)  zrušená dňa 10.3. 2006 a nahradená Smernicou č.39/2006
Smernica č. 21/2004
Organizačný poriadok Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(doc.; 210 kB)
Smernica č. 22/2004 
Vedenie účtovníctva
(PDF, 86 kB)   zrušená dňa 1.11.2006 a nahradená Smernicou č.51/2006
Smernica č. 23/2004
Základné zásady protokolárneho zabezpečovania návštev Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(PDF, 94 kB)
Smernica č. 24/2004 
Zásady kontrolnej činnosti Žilinského samosprávneho kraja
Dodatku č. 1 k Smernici 24/2004

(PDF, 56 kB) 

Smernica č. 25/2004
Zásady vybavovania sťažností a petícií v Žilinskom samosprávnom kraji 
(PDF, 82 kB) zrušená Zásadami vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja, ktoré boli prijaté Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 9/6 zo dňa 6.9.2010
Smernica č. 26/2004 - zrušená k 31.10.2015
Pravidlá a postupy pri spracovaní informácií registratúrneho charakteru
Dodatok č. 1 k smernici 26/2004
(PDF, 219 kB)
Smernica č. 27/2004 
Zásady vykonávania zimnej údržby na cestách Žilinského samosprávneho kraja s uplatnením znížených štandardov zimnej údržby
Dodatok č. 1 k smernici č. 27/2004
(PDF, 94 kB)
Smernica č. 28/2004 
Zabezpečenie identifikácie
(PDF, 20 kB)   zrušená dňa 27.3. 2006 a nahradená Smernicou č.37/2006
Smernica č. 29/2004 - zrušené ku dňu 31.10.2015
Metodika činnosti zamestnanca v služobnej pohotovosti
Dodatok č. 1 k smernici č. 29/2004
(PDF, 36 kB)