schválené v roku 2019


  • Smernica č. 127/2019 - o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti
  • Smernica č. 128/2019 - o postupe a podmienkach nájmu služobných bytov vo vlastníctve ŽSK a v hospodárení Úradu ŽSK