Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Kancelária riaditeľa Úradu ŽSK

 

(1) Riaditeľ Úradu ŽSK na základe poverenia (ďalej len „riaditeľ úradu“) riadi a organizačne zabezpečuje činnosť úradu. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi samosprávneho kraja.

(2) Riaditeľ úradu riadi riaditeľov odborov v jeho riadiacej kompetencii.

(3) Riaditeľ úradu prijíma potrebné opatrenia na realizáciu uznesení zastupiteľstva.

(4) Zabezpečuje vykonanie rozhodnutí predsedu samosprávneho kraja.

(5) Riaditeľ úradu riadi oddelenia, ktoré zabezpečujú podporné (obslužné) činnosti, a to: sekretariát riaditeľ Úradu ŽSK, oddelenie ľudských zdrojov, oddelenie právne, oddelenie informatiky, oddelenie vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti. Riaditeľovi úradu sú priamo podriadení vedúci oddelení.

(6) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia, ktorému sú podriadení zamestnanci zaradení do tohto oddelenia.

(7) Vedúci oddelenia je pri realizácii úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov priamo podriadený predsedovi samosprávneho kraja.

 

(1) Sekretariát riaditeľa Úradu ŽSK najmä:
a) plní úlohy, ktoré súvisia s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu riaditeľa úradu ŽSK,
b) zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy,
c) zabezpečuje plynulosť chodu úradu,
d) vyhodnocuje, triedi a spracováva informácie,
e) zabezpečuje odborné úlohy vyplývajúce z náplne práce,
f) koordinuje a riadi činnosť podľa pokynov a priorít riaditeľa úradu,
g) vyhotovuje pozvánky, zápisnice, prezenčné listiny, oznámenia, osobné listy, urgencie, reklamácie a ostatné dokumenty súvisiace s činnosťou riaditeľa úradu.

(2) Oddelenie ľudských zdrojov najmä:
a) zodpovedá za implementáciu a realizáciu schválenej personálnej stratégie úradu samosprávneho kraja a jednotlivých personálnych procesov,
b) spolupracuje s vedením úradu pri komplexnom riadení ľudských zdrojov na úrade - personálne a kapacitné plánovanie, výber, prijímanie a adaptácia nových zamestnancov, riadenie, vedenie, hodnotenie a rozvoj zamestnancov, odmeňovanie a motivácia zamestnancov, preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov samosprávneho kraja z pracovného procesu,
c) vypracováva interné predpisy, pokyny, príp. informácie týkajúce sa personálnej a pracovnoprávnej agendy úradu v súlade s platnou legislatívou,
d) zodpovedá za definovanie a sleduje dodržiavanie firemnej kultúry a Etického kódexu na úrade,
e) organizačne zabezpečuje proces výberu riaditeľov OvZP, realizuje rozhodnutia zastupiteľstva a rád škôl, súvisiace s ich menovaním a odvolávaním,
f) so súhlasom predsedu samosprávneho kraja vyhotovuje a uzatvára pracovné zmluvy, zmeny obsahu pracovných zmlúv so zamestnancami samosprávneho kraja a riaditeľmi OvZP,
g) vypracováva návrhy na mzdové a pracovné zaradenie zamestnancov samosprávneho kraja a riaditeľov OvZP s ohľadom na splnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov v súlade s platnou legislatívou,
h) vedie personálnu agendu zamestnancov samosprávneho kraja, riaditeľov OvZP a externých zamestnancov samosprávneho kraja, poslancov samosprávneho kraja, členov komisií zastupiteľstva a pod.,
i) vypracováva dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie centrálnu evidenciu týchto dohôd, dohôd o zabezpečení praxe študentov a absolventskej praxe,
j) vedie evidenciu vzdelávania zamestnancov samosprávneho kraja, spracováva koncepciu vzdelávania a pripravuje analýzy potrebné k realizácii plánov vzdelávania,
k) spolupracuje s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov úradu pri hodnotení pracovného výkonu zamestnancov samosprávneho kraja,
l) zodpovedá za realizáciu prieskumov spokojnosti a angažovanosti zamestnancov úradu,
m) spolupracuje s inými odbormi úradu pri vykonávaní kontrol a prešetrovaní sťažností,
n) komplexne zabezpečuje mzdovú agendu pre zamestnancov samosprávneho kraja, poslancov samosprávneho kraja a ostatných zamestnancov, ktorí majú uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
o) vedie prehľad o neprítomnosti zamestnancov samosprávneho kraja v práci, čerpaní dovolenky, pracovnej neschopnosti a pod.,
p) spracováva podklady potrebné k prerokovaniu a schváleniu rozpočtu pre oblasť odmeňovania a miezd,
q) analyzuje a pravidelne vyhodnocuje objem skutočne čerpaných mzdových prostriedkov úradu,
r) komunikuje a spolupracuje s poisťovňami, s finančnou správou, štatistickým úradom a úradom práce pri plnení povinností za zamestnávateľa,
s) zabezpečuje internú komunikáciu na úrade týkajúcu sa pracovných a personálnych otázok,
t) spolupracuje s vedením úradu na sústavnom zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného prostredia,
u) pripravuje analýzy pre vedenie úradu týkajúce sa stavu ľudských zdrojov a personálnych otázok na úrade,
v) v spolupráci s vedením úradu pripravuje návrhy na zmenu organizačnej štruktúry úradu a vedie evidenciu jej naplnenosti,
w) metodicky usmerňuje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v oblasti implementácie personálnej stratégie ŽSK ,
x) v spolupráci s oddelením komunikácie koordinuje všetky aktivity týkajúce sa reprezentovania úradu ako zamestnávateľa,
y) vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s činnosťou oddelenia.

(3) Oddelenie právne najmä:
a) na základe požiadaviek jednotlivých odborov úradu, príp. riaditeľov OvZP, v rozsahu celej pôsobnosti samosprávneho kraja, pripomienkuje a v súčinnosti s príslušnými odbormi vypracováva: · všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy, · interné predpisy úradu, · právne stanoviská a analýzy k závažným materiálom a dokumentom samosprávneho kraja, · návrhy zmlúv, · materiály na rokovanie zastupiteľstva samosprávneho kraja,
b) pripomienkuje zákony, vyhlášky, nariadenia a pod. v rámci legislatívneho procesu,
c) zabezpečuje a vykonáva realizácie prijatých uznesení zastupiteľstvom na základe požiadaviek jednotlivých odborov (najmä v oblasti uzatvárania zmlúv),
d) poskytuje právne poradenstvo pre občanov (bezplatná právna pomoc) vo vymedzenom čase a vecnom rozsahu,
e) poskytuje právne poradenstvo a rieši rôznu právnu problematiku v rámci jednotlivých odborov úradu,
f) na základe zváženia, v prípade potreby, i koná a zastupuje samosprávny kraj v súdnych sporoch, pred štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a pod., a to na základe osobitného písomného poverenia,
g) vykonáva a plní rôzne ďalšie úlohy, ktoré súvisia s právnou problematikou v rozsahu celej pôsobnosti samosprávneho kraja, podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

(4) Oddelenie informatiky najmä:
a) Zabezpečuje a zodpovedá budovanie komplexného informačného systému pre základné agendy úradu a vybrané agendy pre OVzP (PAM, Ekonomika a financie, Registratúra, ODÚ, Elektronické služby) a podporné agendy (WWW portál, GIS, Digitálne zastupiteľstvo) v súlade s platnou legislatívou,
b) definuje a realizuje koncepciu návrhu počítačovej siete LAN a WAN, hardwarového a základného softwarového vybavenia,
c) riadi, kontroluje a zabezpečuje prevádzku informačných technológií a informačných systémov tak, aby ich dostupnosť bola v súlade s požiadavkami,
d) navrhuje a vykonáva opatrenia na ochranu výpočtovej techniky a s ňou spojenej komunikačnej techniky,
e) zabezpečuje technické pripojenie úradu do sietí Internet, Finet a GOVnet pri dodržaní opatrení na ochranu dát informačného systému úradu,
f) zabezpečuje administráciu e-mailovej komunikácie úradu a všetkých OvZP,
g) zabezpečuje servis hardvérového a softvérového vybavenia úradu, ich profylaktiku a údržbu,
h) poskytuje iné odborné informácie zamestnancom samosprávneho kraja a OVzP súvisiace s používaním výpočtovej techniky,
i) koordinuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace so systémom a starostlivosťou oň, riadi a spravuje počítačovú sieť inštalovanú v úrade, najmä zabezpečuje kompatibilitu všetkých počítačových zariadení a ich periférií,
j) zabezpečuje prevádzku a technické vybavenie v kongresovej sále.

(5) Oddelenie vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti najmä: 1. v oblasti vnútornej správy najmä:
a) organizuje a zabezpečuje dodávky tovarov, prác a služieb pre materiálno-technické zabezpečenie činnosti úradu a zodpovedá za inventarizáciu skladového hospodárstva,
b) zabezpečuje evidenciu nehmotného a hmotného majetku, jeho servis, opravy, reklamácie, vyraďovanie a skladovanie,
c) zodpovedá za skladové hospodárstvo nevyhnutných materiálov, techniky a ostatných spotrebných tovarov,
d) rieši priestorové a technické vybavenie organizačných útvarov úradu,
e) rieši nájomné zmluvy priestorov úradu a práce súvisiace s nájmom,
f) zabezpečuje údržbu a opravu budovy a vonkajších priestorov úradu,
g) zabezpečuje servis, opravu, revízie technických zariadení v budove úradu,
h) zabezpečuje a riadi autoprevádzku, servis, opravy, technické kontroly a emisné kontroly vozidiel,
i) zabezpečuje poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenia motorových vozidiel pre úrad a pre OvZP, cestovné poistenie, refakturáciu pre OvZP,
j) rieši poistné udalosti na majetku a motorových vozidlách úradu,
k) zabezpečuje separovanie a odvoz tuhého komunálneho odpadu, skartovanie dokumentov, likvidáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách,
l) zabezpečuje uzatváranie zmlúv na dodávku elektriny, tepelnej energie, zemného plynu, vody a zodpovedá za hospodárne nakladanie finančných prostriedkov za energie,
m) zabezpečuje hlasové a dátové služby pre úrad a pre OvZP a následne ich rozúčtovanie a refakturáciu,
n) zabezpečuje upratovanie priestorov úradu,
o) zabezpečuje informátorskú činnosť na recepcii a vnútornú bezpečnostnú službu v rámci úradu,
p) zabezpečuje osobitnú systematickú evidenciu úradných pečiatok,
r) vykonáva úlohy súvisiace so závodným stravovaním.

2. v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva najmä:
a) komplexne zabezpečuje, vedie a udržiava v aktuálnom stave technickú a odbornú agendu na úseku civilnej ochrany (CO) v úrade (evakuácia, ukrytie, príprava na sebaochranu a vzájomnú pomoc),
b) spracováva Ročný plán činností oddelenia za oblasť krízového riadenia a bezpečnosti na príslušný rok,
c) vedie komplexnú dokumentáciu na úseku CO v zmysle platnej legislatívy,
d) vykonáva odbornú prípravu zamestnancov úradu,
e) zabezpečuje ochranu zamestnancov v oblasti civilnej ochrany,
f) vedie prehľady o možných zdrojoch ohrozenia samosprávneho kraja a OvZP,
g) vykonáva lektorskú a školiacu činnosť na úseku CO pre potreby úradu a OvZP,
h) vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
i) spolupracuje s organizáciami s humanitárnym poslaním - organizácia a zabezpečenie dobrovoľného darovania krvi v priestoroch úradu,
j) zabezpečuje metodickú a kontrolnú činnosť v OvZP v oblasti CO,
k) vykonáva koordinačnú činnosť na úseku CO v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy pri zabezpečovaní potrebných podkladov k Analýze územia kraja a Plánu ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
l) spolupracuje pri mimoriadnych udalostiach s orgánmi krízového riadenia kraja na riešení mimoriadnych udalostí a krízových situácií,
m) koordinuje činností a plnenie úloh na základe opatrení prijatými orgánmi krízového riadenia kraja,
n) vedie agendu v súvislosti s pobytom cudzincov na území kraja v spolupráci s cudzineckou políciou.

3. v oblasti ochrany pred povodňami najmä:
a) spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy na riešení vzniknutej krízovej situácie následkom povodní,
b) sleduje a vyhodnocuje vývoj meteorologickej a hydrologickej situácie v kraji na základe poskytnutých údajov od príslušného okresného úradu a SHMÚ,
c) zúčastňuje sa na rokovaniach Krajskej povodňovej komisie a Technického štábu KPK v súvislosti so vznikom povodní,
d) vypracováva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkov a vykonaných opatreniach a vyhodnocuje zabezpečovacie práce a povodňové škody na majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ktoré predkladá okresnému úradu v sídle kraja v stanovenom termíne.

4. v oblasti obrany a hospodárskej mobilizácie najmä:
a) zodpovedá v čase mieru za organizáciu prípravy SR na obdobie vojny, vojnového stavu výnimočného stavu a núdzového stavu v zmysle ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
b) zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti plnenie úloh v súlade § 10a zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
c) podieľa sa na príprave a kontrole zabezpečenia úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja
d) vedie evidenciu zamestnancov oslobodených od výkonu mimoriadnej a alternatívnej služby,
e) zabezpečuje a plní úlohy subjektu hospodárskej mobilizácie vyplývajúcich samosprávnemu kraju v zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií v znení neskorších predpisov,
f) vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie pri organizácií dopravného zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia, redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu a ochrane kultúrneho dedičstva,
g) spolupracuje pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie s príslušnými ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
h) spracováva a aktualizuje Krízový plán ŽSK a vedie ostatnú dokumentáciu na úseku hospodárskej mobilizácie,
i) spracováva, zhromažďuje a vedie v aktuálnom stave informácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (JISHM EPSIS) na účel rozhodovania pre potreby ŽSK a orgánov krízového riadenia v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie,
j) pripravuje a spracováva podklady a materiály pre predsedníčku ŽSK na rokovanie Bezpečnostnej rady kraja v zmysle ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z.,
k) zabezpečuje a vykonáva pracovnú pohotovosť v systéme vyrozumenia v prípade vzniku krízovej situácie alebo mimoriadnej udalosti.

5. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) najmä:
a) zabezpečuje a plní úlohy na úrade vyplývajúce z platnej legislatívy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov,
b) vykonáva lektorskú a školiacu činnosť so zamestnancami úradu na úseku BOZP a OPP,
c) vypracováva a vedie dokumentáciu na úseku BOZP a OPP v zmysle platných predpisov,
d) spracováva vnútorné smernice a predpisy z oblasti BOZP a OPP,
e) vykonáva a organizuje školenia, preškolenia a overenie vedomostí na úseku BOZP a  OPP zamestnancov úradu a osôb nachádzajúcich sa v priestoroch úradu,
f) vykonáva výklad nových právnych predpisov na úseku BOZP a OPP,
g) vykonáva preventívne požiarne prehliadky v úrade s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
h) vykonáva preventívne prehliadky a kontroly v priestoroch úradu v súvislosti s BOZP a predkladá návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
i) vedie evidenciu, vykonáva a zabezpečuje kontroly a odborné prehliadky požiarnych zariadení na úrade (hasiace prístroje, zariadenia na dodávku na hasenie požiarov, požiarne uzávery, núdzové osvetlenie, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie),
j) organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy na úrade,
k) zabezpečuje a organizuje pre zamestnancov úradu výkon preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci,
l) vedie evidenciu, agendu a odškodňovanie pracovných úrazov,
m) zabezpečuje nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek 1. pomoci pre potreby úradu,
n) na základe požiadaviek OvZP vykonáva metodické usmerňovanie v oblasti BOZP a OPP,
o) vykonáva kontrolnú činnosť v OvZP,
p) zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s prípravou zmlúv, objednávok resp. úhradou faktúr, ktoré spadajú pod činnosť oddelenia, prostredníctvom systému SPIN.

6. v oblasti ochrany osobných údajov najmä:
a) zabezpečuje plnenie základných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
b) zabezpečuje výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov prostredníctvom zodpovednej osoby,
c) posudzuje spracúvanie osobných údajov v úrade podľa záznamov spracovateľských činností,
d) vykonáva poučenia oprávnených osôb pre spracúvanie osobných údajov na úrade.

7. v oblasti správy registratúry a podateľne najmä: 
a) v spolupráci s oddelením informatiky zabezpečuje elektronizáciu registratúry, 
b) zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu pochádzajúcej z činnosti úradu, metodicky sa stará o riadnu evidenciu záznamov a o obsah písomností, 
c) organizuje a zabezpečuje preberanie spisov z jednotlivých organizačných útvarov, ich evidovanie, označovanie a ukladanie do registratúrneho strediska, 
d) zabezpečuje ukladanie spisov, ich ochranu, prístup k nim a ich vyraďovanie, 
e) spolupracuje so štátnym archívom pri zabezpečovaní výkonu verejnej služby, 
f) spolupracuje s organizáciou na zabezpečení mobilnej skartácie vyradených spisov, 
g) spracováva a aktualizuje Registratúrny poriadok a Registratúrny plán úradu, 
h) vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v OvZP,
i) vykonáva školenie novoprijatých zamestnancov z oblasti registratúry, 
j) zabezpečuje a kontroluje priestory registratúrneho strediska v zmysle platnej legislatívy 
k) centrálne spracováva a eviduje došlú a odoslanú poštu v podateľni a následne ju rozdeľuje organizačným útvarom na vybavenie, 
l) organizuje prípravu poštového styku s poštovým úradom.


(6) Odbor v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť týkajúcu sa rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania a informatizácie spoločnosti.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky