Kancelária riaditeľa Úradu ŽSK

 

(1) Riaditeľ Úradu ŽSK na základe poverenia (ďalej len „riaditeľ úradu“) riadi a organizačne zabezpečuje činnosť úradu. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi samosprávneho kraja.

(2) Riaditeľ úradu riadi riaditeľov odborov v jeho riadiacej kompetencii.

(3) Riaditeľ úradu prijíma potrebné opatrenia na realizáciu uznesení zastupiteľstva.

(4) Zabezpečuje vykonanie rozhodnutí predsedu samosprávneho kraja.

(5) Riaditeľ úradu riadi oddelenia, ktoré zabezpečujú podporné (obslužné) činnosti, a to: sekretariát riaditeľ Úradu ŽSK, oddelenie ľudských zdrojov, oddelenie právne, oddelenie informatiky, oddelenie vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti. Riaditeľovi úradu sú priamo podriadení vedúci oddelení.

(6) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia, ktorému sú podriadení zamestnanci zaradení do tohto oddelenia.

(7) Vedúci oddelenia je pri realizácii úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov priamo podriadený predsedovi samosprávneho kraja.

 

(1) Sekretariát riaditeľa Úradu ŽSK najmä:
a) plní úlohy, ktoré súvisia s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu riaditeľa úradu ŽSK,
b) zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy,
c) zabezpečuje plynulosť chodu úradu,
d) vyhodnocuje, triedi a spracováva informácie,
e) zabezpečuje odborné úlohy vyplývajúce z náplne práce,
f) koordinuje a riadi činnosť podľa pokynov a priorít riaditeľa úradu,
g) vyhotovuje pozvánky, zápisnice, prezenčné listiny, oznámenia, osobné listy, urgencie, reklamácie a ostatné dokumenty súvisiace s činnosťou riaditeľa úradu.

(2) Oddelenie právne najmä:
a) na základe požiadaviek jednotlivých odborov úradu, príp. riaditeľov OvZP, v rozsahu celej pôsobnosti samosprávneho kraja, pripomienkuje a v súčinnosti s príslušnými odbormi vypracováva: · všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy, · interné predpisy úradu, · právne stanoviská a analýzy k závažným materiálom a dokumentom samosprávneho kraja, · návrhy zmlúv, · materiály na rokovanie zastupiteľstva samosprávneho kraja,
b) pripomienkuje zákony, vyhlášky, nariadenia a pod. v rámci legislatívneho procesu,
c) zabezpečuje a vykonáva realizácie prijatých uznesení zastupiteľstvom na základe požiadaviek jednotlivých odborov (najmä v oblasti uzatvárania zmlúv),
d) poskytuje právne poradenstvo pre občanov (bezplatná právna pomoc) vo vymedzenom čase a vecnom rozsahu,
e) poskytuje právne poradenstvo a rieši rôznu právnu problematiku v rámci jednotlivých odborov úradu,
f) na základe zváženia, v prípade potreby, i koná a zastupuje samosprávny kraj v súdnych sporoch, pred štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a pod., a to na základe osobitného písomného poverenia,
g) vykonáva a plní rôzne ďalšie úlohy, ktoré súvisia s právnou problematikou v rozsahu celej pôsobnosti samosprávneho kraja, podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

(3) Oddelenie informatiky najmä:
a) Zabezpečuje a zodpovedá budovanie komplexného informačného systému pre základné agendy úradu a vybrané agendy pre OVzP (PAM, Ekonomika a financie, Registratúra, ODÚ, Elektronické služby) a podporné agendy (WWW portál, GIS, Digitálne zastupiteľstvo) v súlade s platnou legislatívou,
b) definuje a realizuje koncepciu návrhu počítačovej siete LAN a WAN, hardwarového a základného softwarového vybavenia,
c) riadi, kontroluje a zabezpečuje prevádzku informačných technológií a informačných systémov tak, aby ich dostupnosť bola v súlade s požiadavkami,
d) navrhuje a vykonáva opatrenia na ochranu výpočtovej techniky a s ňou spojenej komunikačnej techniky,
e) zabezpečuje technické pripojenie úradu do sietí Internet, Finet a GOVnet pri dodržaní opatrení na ochranu dát informačného systému úradu,
f) zabezpečuje administráciu e-mailovej komunikácie úradu a všetkých OvZP,
g) zabezpečuje servis hardvérového a softvérového vybavenia úradu, ich profylaktiku a údržbu,
h) poskytuje iné odborné informácie zamestnancom samosprávneho kraja a OVzP súvisiace s používaním výpočtovej techniky,
i) koordinuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace so systémom a starostlivosťou oň, riadi a spravuje počítačovú sieť inštalovanú v úrade, najmä zabezpečuje kompatibilitu všetkých počítačových zariadení a ich periférií,
j) zabezpečuje prevádzku a technické vybavenie v kongresovej sále.

(4) Oddelenie vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti najmä: 1. v oblasti vnútornej správy najmä:
a) organizuje a zabezpečuje dodávky tovarov, prác a služieb pre materiálno-technické zabezpečenie činnosti úradu a zodpovedá za inventarizáciu skladového hospodárstva,
b) zabezpečuje evidenciu nehmotného a hmotného majetku, jeho servis, opravy, reklamácie, vyraďovanie a skladovanie,
c) zodpovedá za skladové hospodárstvo nevyhnutných materiálov, techniky a ostatných spotrebných tovarov,
d) rieši priestorové a technické vybavenie organizačných útvarov úradu,
e) rieši nájomné zmluvy priestorov úradu a práce súvisiace s nájmom,
f) zabezpečuje údržbu a opravu budovy a vonkajších priestorov úradu,
g) zabezpečuje servis, opravu, revízie technických zariadení v budove úradu,
h) zabezpečuje a riadi autoprevádzku, servis, opravy, technické kontroly a emisné kontroly vozidiel,
i) zabezpečuje poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenia motorových vozidiel pre úrad a pre OvZP, cestovné poistenie, refakturáciu pre OvZP,
j) rieši poistné udalosti na majetku a motorových vozidlách úradu,
k) zabezpečuje separovanie a odvoz tuhého komunálneho odpadu, skartovanie dokumentov, likvidáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách,
l) zabezpečuje uzatváranie zmlúv na dodávku elektriny, tepelnej energie, zemného plynu, vody a zodpovedá za hospodárne nakladanie finančných prostriedkov za energie,
m) zabezpečuje hlasové a dátové služby pre úrad a pre OvZP a následne ich rozúčtovanie a refakturáciu,
n) zabezpečuje upratovanie priestorov úradu,
o) zabezpečuje informátorskú činnosť na recepcii a vnútornú bezpečnostnú službu v rámci úradu,
p) zabezpečuje osobitnú systematickú evidenciu úradných pečiatok,
r) vykonáva úlohy súvisiace so závodným stravovaním.

2. v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva najmä:
a) komplexne zabezpečuje, vedie a udržiava v aktuálnom stave technickú a odbornú agendu na úseku civilnej ochrany (CO) v úrade (evakuácia, ukrytie, príprava na sebaochranu a vzájomnú pomoc),
b) spracováva Ročný plán činností oddelenia za oblasť krízového riadenia a bezpečnosti na príslušný rok,
c) vedie komplexnú dokumentáciu na úseku CO v zmysle platnej legislatívy,
d) vykonáva odbornú prípravu zamestnancov úradu,
e) zabezpečuje ochranu zamestnancov v oblasti civilnej ochrany,
f) vedie prehľady o možných zdrojoch ohrozenia samosprávneho kraja a OvZP,
g) vykonáva lektorskú a školiacu činnosť na úseku CO pre potreby úradu a OvZP,
h) vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
i) spolupracuje s organizáciami s humanitárnym poslaním - organizácia a zabezpečenie dobrovoľného darovania krvi v priestoroch úradu,
j) zabezpečuje metodickú a kontrolnú činnosť v OvZP v oblasti CO,
k) vykonáva koordinačnú činnosť na úseku CO v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy pri zabezpečovaní potrebných podkladov k Analýze územia kraja a Plánu ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
l) spolupracuje pri mimoriadnych udalostiach s orgánmi krízového riadenia kraja na riešení mimoriadnych udalostí a krízových situácií,
m) koordinuje činností a plnenie úloh na základe opatrení prijatými orgánmi krízového riadenia kraja,
n) vedie agendu v súvislosti s pobytom cudzincov na území kraja v spolupráci s cudzineckou políciou.

3. v oblasti ochrany pred povodňami najmä:
a) spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy na riešení vzniknutej krízovej situácie následkom povodní,
b) sleduje a vyhodnocuje vývoj meteorologickej a hydrologickej situácie v kraji na základe poskytnutých údajov od príslušného okresného úradu a SHMÚ,
c) zúčastňuje sa na rokovaniach Krajskej povodňovej komisie a Technického štábu KPK v súvislosti so vznikom povodní,
d) vypracováva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkov a vykonaných opatreniach a vyhodnocuje zabezpečovacie práce a povodňové škody na majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ktoré predkladá okresnému úradu v sídle kraja v stanovenom termíne.

4. v oblasti obrany a hospodárskej mobilizácie najmä:
a) zodpovedá v čase mieru za organizáciu prípravy SR na obdobie vojny, vojnového stavu výnimočného stavu a núdzového stavu v zmysle ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
b) zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti plnenie úloh v súlade § 10a zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
c) podieľa sa na príprave a kontrole zabezpečenia úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja
d) vedie evidenciu zamestnancov oslobodených od výkonu mimoriadnej a alternatívnej služby,
e) zabezpečuje a plní úlohy subjektu hospodárskej mobilizácie vyplývajúcich samosprávnemu kraju v zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií v znení neskorších predpisov,
f) vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie pri organizácií dopravného zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia, redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu a ochrane kultúrneho dedičstva,
g) spolupracuje pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie s príslušnými ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
h) spracováva a aktualizuje Krízový plán ŽSK a vedie ostatnú dokumentáciu na úseku hospodárskej mobilizácie,
i) spracováva, zhromažďuje a vedie v aktuálnom stave informácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (JISHM EPSIS) na účel rozhodovania pre potreby ŽSK a orgánov krízového riadenia v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie,
j) pripravuje a spracováva podklady a materiály pre predsedníčku ŽSK na rokovanie Bezpečnostnej rady kraja v zmysle ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z.,
k) zabezpečuje a vykonáva pracovnú pohotovosť v systéme vyrozumenia v prípade vzniku krízovej situácie alebo mimoriadnej udalosti.

5. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) najmä:
a) zabezpečuje a plní úlohy na úrade vyplývajúce z platnej legislatívy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov,
b) vykonáva lektorskú a školiacu činnosť so zamestnancami úradu na úseku BOZP a OPP,
c) vypracováva a vedie dokumentáciu na úseku BOZP a OPP v zmysle platných predpisov,
d) spracováva vnútorné smernice a predpisy z oblasti BOZP a OPP,
e) vykonáva a organizuje školenia, preškolenia a overenie vedomostí na úseku BOZP a  OPP zamestnancov úradu a osôb nachádzajúcich sa v priestoroch úradu,
f) vykonáva výklad nových právnych predpisov na úseku BOZP a OPP,
g) vykonáva preventívne požiarne prehliadky v úrade s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
h) vykonáva preventívne prehliadky a kontroly v priestoroch úradu v súvislosti s BOZP a predkladá návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
i) vedie evidenciu, vykonáva a zabezpečuje kontroly a odborné prehliadky požiarnych zariadení na úrade (hasiace prístroje, zariadenia na dodávku na hasenie požiarov, požiarne uzávery, núdzové osvetlenie, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie),
j) organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy na úrade,
k) zabezpečuje a organizuje pre zamestnancov úradu výkon preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci,
l) vedie evidenciu, agendu a odškodňovanie pracovných úrazov,
m) zabezpečuje nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek 1. pomoci pre potreby úradu,
n) na základe požiadaviek OvZP vykonáva metodické usmerňovanie v oblasti BOZP a OPP,
o) vykonáva kontrolnú činnosť v OvZP,
p) zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s prípravou zmlúv, objednávok resp. úhradou faktúr, ktoré spadajú pod činnosť oddelenia, prostredníctvom systému SPIN.

6. v oblasti ochrany osobných údajov najmä:
a) zabezpečuje plnenie základných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
b) zabezpečuje výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov prostredníctvom zodpovednej osoby,
c) posudzuje spracúvanie osobných údajov v úrade podľa záznamov spracovateľských činností,
d) vykonáva poučenia oprávnených osôb pre spracúvanie osobných údajov na úrade.

7. v oblasti správy registratúry a podateľne najmä: 
a) v spolupráci s oddelením informatiky zabezpečuje elektronizáciu registratúry, 
b) zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu pochádzajúcej z činnosti úradu, metodicky sa stará o riadnu evidenciu záznamov a o obsah písomností, 
c) organizuje a zabezpečuje preberanie spisov z jednotlivých organizačných útvarov, ich evidovanie, označovanie a ukladanie do registratúrneho strediska, 
d) zabezpečuje ukladanie spisov, ich ochranu, prístup k nim a ich vyraďovanie, 
e) spolupracuje so štátnym archívom pri zabezpečovaní výkonu verejnej služby, 
f) spolupracuje s organizáciou na zabezpečení mobilnej skartácie vyradených spisov, 
g) spracováva a aktualizuje Registratúrny poriadok a Registratúrny plán úradu, 
h) vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v OvZP,
i) vykonáva školenie novoprijatých zamestnancov z oblasti registratúry, 
j) zabezpečuje a kontroluje priestory registratúrneho strediska v zmysle platnej legislatívy 
k) centrálne spracováva a eviduje došlú a odoslanú poštu v podateľni a následne ju rozdeľuje organizačným útvarom na vybavenie, 
l) organizuje prípravu poštového styku s poštovým úradom.


(5) Odbor v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť týkajúcu sa rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania a informatizácie spoločnosti.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.04.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky