Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Útvar hlavného kontrolóra ŽSK

Náplň činností útvaru hlavného kontrolóra ŽSK

 

 1. Hlavný kontrolór je fyzická osoba zvolená zastupiteľstvom na 6 rokov. Za výkon svojej činnosti zodpovedá zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja.
 2. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 19 c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti a úloh stanovených zastupiteľstvom samosprávneho kraja, plní ďalšie úlohy v zmysle a rozsahu platnej legislatívy.
 3. Hlavný kontrolór riadi útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“), ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. ÚHK riadi hlavný kontrolór, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci ÚHK.
 4. ÚHK zabezpečuje najmä:

  a) výkon kontrolných akcií podľa plánu kontrolnej činnosti ÚHK, spracovanie podkladov a materiálov pre hlavného kontrolóra, ktoré predkladá zastupiteľstvu podľa ods. 2 ,
  b) kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja,
  c) zisťovanie objektívneho stavu pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi,
  d) sledovanie dodržiavania efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami a pri hospodárení a nakladaní s majetkom samosprávneho kraja,
  e) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe,
  f) kontrolu vybavovania petícií a sťažností,
  g) kontrolu výkonu, uplatňovanie práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov, najmä v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb, verejných prác v súlade s platnou legislatívou,
  h) kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja,
  i) kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom, ktorý bol prenechaný samosprávnemu kraju do užívania,
  j) zisťovanie objektívneho stavu vyplývajúceho z inventarizácie majetku,
  k) kontrolu výkonu a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov, v oblasti verejného obstarávania pri obstaraní majetku kraja,
  l) kontrolu plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
  m) metodickú činnosť,

  n) plánovaciu činnosť.

 5. ÚHK v spolupráci s CKJ plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z Európskej únie a iných zdrojov za oblasť kontroly.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky