Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Útvar hlavného kontrolóra ŽSK

Náplň činností útvaru hlavného kontrolóra ŽSK

 

 1. Hlavný kontrolór je fyzická osoba zvolená zastupiteľstvom na 6 rokov. Za výkon svojej činnosti zodpovedá zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja.
 2. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 19 c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti a úloh stanovených zastupiteľstvom samosprávneho kraja, plní ďalšie úlohy v zmysle a rozsahu platnej legislatívy.
 3. Hlavný kontrolór riadi útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“), ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. ÚHK riadi hlavný kontrolór, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci ÚHK.
 4. ÚHK zabezpečuje najmä:

  a) výkon kontrolných akcií podľa plánu kontrolnej činnosti ÚHK, spracovanie podkladov a materiálov pre hlavného kontrolóra, ktoré predkladá zastupiteľstvu podľa ods. 2 ,
  b) kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja,
  c) zisťovanie objektívneho stavu pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi,
  d) sledovanie dodržiavania efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami a pri hospodárení a nakladaní s majetkom samosprávneho kraja,
  e) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe,
  f) kontrolu vybavovania petícií a sťažností,
  g) kontrolu výkonu, uplatňovanie práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov, najmä v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb, verejných prác v súlade s platnou legislatívou,
  h) kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja,
  i) kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom, ktorý bol prenechaný samosprávnemu kraju do užívania,
  j) zisťovanie objektívneho stavu vyplývajúceho z inventarizácie majetku,
  k) kontrolu výkonu a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov, v oblasti verejného obstarávania pri obstaraní majetku kraja,
  l) kontrolu plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
  m) metodickú činnosť,

  n) plánovaciu činnosť.

 5. ÚHK v spolupráci s CKJ plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z Európskej únie a iných zdrojov za oblasť kontroly.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky