Riaditeľ Úradu ŽSK

  • Riaditeľ Úradu ŽSK riadi riaditeľov odborov. 
  • Riadi a organizačne zabezpečuje činnosť úradu. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi samosprávneho kraja. 
  • Prijíma potrebné opatrenia na realizáciu uznesení zastupiteľstva samosprávneho kraja. 
  • Zabezpečuje vykonanie rozhodnutí predsedu samosprávneho kraja. 
  • Podpisuje bežnú korešpondenciu úradu samosprávneho kraja. 
  • Kancelária riaditeľa Úradu ŽSK plní úlohy, ktoré súvisia s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu riaditeľa úradu.