Orgány samosprávneho kraja

Orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo zložené z poslancov a predseda.

Na zabezpečenie činností samosprávneho kraja sú zastupiteľstvom kraja zriadené nasledovné komisie:

  1. finančná komisia,
  2. komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
  3. mandátová komisia,
  4. komisia školstva a športu,
  5. komisia sociálnej pomoci,
  6. komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
  7. komisia zdravotníctva,
  8. komisia kultúry,
  9. komisia dopravy.

Štatutárnym orgánom kraja je predseda samosprávneho kraja, ktorého postavenie, úlohy, právomoc a zodpovednosť upravuje zákon č. 302/2001 Z. z. a bližšie špecifikuje Štatút samosprávneho kraja schválený zastupiteľstvom samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky