Organizačné útvary úradu

Prácu úradu riadi a organizuje riaditeľ úradu, ktorého do funkcie menuje predseda samosprávneho kraja. Riaditeľ úradu zodpovedá za svoju činnosť predsedovi samosprávneho kraja. 

Odbory a oddelenia ako organizačné útvary úradu sa vytvárajú podľa druhu ich odborných činností a vzájomnej koordinácie medzi nimi. Riaditelia odborov sú začlenení pod priame riadenie riaditeľa úradu, vedúci oddelení sú podriadení vedúcemu odboru. 

Kancelária predsedu samosprávneho kraja je v rámci organizačného začlenenia úradu na úrovni odboru úradu a zamestnanci zaradení do kancelárie sú podriadení predsedovi samosprávneho kraja. 

Riaditelia odborov a vedúci oddelení spolupracujú s inými subjektami mimo úradu vo veciach týkajúcich sa predmetu činnosti príslušného odboru alebo oddelenia. 

Riaditelia odborov pri vykonávaní svojej pôsobnosti operatívne riadia podriadené organizačné útvary, vzájomne spolupracujú pri zabezpečovaní cieľov a riešení úloh úradu, predkladajú návrhy na vypracovanie interných noriem, resp. návrhy na aktualizáciu existujúcich z hľadiska nových poznatkov získaných pri svojej konkrétnej činnosti. 

V zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú vedúci zamestnanci v rozsahu pôsobnosti ustanovenej organizačným poriadkom zodpovední za vytvorenie, dodržiavanie a rozvíjanie systému finančného riadenia na zverenom úseku činností.

Zamestnanci v organizačnom útvare podliehajú riaditeľovi odboru alebo vedúcemu oddelenia, ktorý im ukladá pracovné úlohy, a ktorému zodpovedajú za ich riadne a včasné plnenie.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky